Hotărârea nr. 581/2017

Hotărârea 581/2017 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 199885 din data de 26.04.2017 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr. 166/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici, precum și ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale și consolidate;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2016 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca.


rul municipiului, Jr. AuroraJxoșca

Nr.581 din 16 mai 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 581/2017

 • 1. Bilanț

 • 2. Contul de profit și pierdere

 • 3. Date informative

 • 4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere

 • 5. Situația modificărilor capitalului propriu

 • 6. Flux numerar (Cash Flow)

 • 7. Nota 1 - Active imobilizate

 • 8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

 • 9. Nota 3 - Repartizarea profitului

 • 10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

1 l.Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor. Ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți

 • 12. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile

 • 13. Nota 7 - Participații și surse de finanțare

 • 14. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere

 • 15. Nota 9 - Principalii indicatori economico- financiari

 • 16. Nota 10 - Alte informațiiSituațiile financiare anuale încheiate Ia 31.12.2016 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute Ia pct9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:


Capitaluri - total


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,                                   ÎNTOCMIT,

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? (_} DA

(• NU

AUDITOR,                    1

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit__________________C_/

EUROAUDiT SRL                                                      f


Nr.de inregistrare in Registrul CAFR_______________________ CIF/CUI

314                                                    3 7 6 5 0 5 9


FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2016

Cod 10                                                                                    - lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2016

31.12.2016

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

955.181

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

969

8.948

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

(     6. Avansuri (ct.4094)

06

TOTAL (rd.OI la 06)

969

964.129

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

6.178.862

8.968.518

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223-2813-2913)

09

34.675.235

35.566.186

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

83.218

43.913

4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815-2915)

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

5.826.691

4.055.450

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

1 /

46.764.006

48.634.067

'.IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

4.293.400

4293.400

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673+ 2674- 2965)

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

12.850

12.850

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

ji

■ ■

24

4.306.250

4.306250

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

Sil

51.071.225

53.904.446

B. ACTIVE CIRCULANTE

Ă

1. STOCURI

7—

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 +

323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

554.438

726.268

FIO - pag. 2

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 +332 + 341 +/-348*-393-3941 -3952)

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +

326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 -. 396 - 397 - din ct. 4428)

28

4. Avansuri (ct. 4091)

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

554.438

726.268

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411+413 + 418-491)

31

12519.065

13.928.504

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

32

455.000

0

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437** + 4382 + 441 **+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4432 + 4582 +4662+ 461 + 473** -496 + 5187)

34

4.909.276

7.647.146

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

TOTAL (rd. 31 la 35)

17.883.341

21.575.650

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 -591)

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 -596-598 + 5113 + 5114)

38

118.546

61.984

TOTAL (rd. 37 + 38)

.118.546

61.984

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 + 542)

40

2.295.936

1.240.008

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

20.852.261

23.603.910

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

486.680

918.219

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471*)

43

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)

44

486.680

918.219

' DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

48

22.426.155

25.145.874

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 +451***)

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)

51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 +462+ 4661+473***+ 509+ 5186+ 5193+ 5194+ 5195+ 5196+ 5197)

52

1.698.067

2.196.875

&

TOTAL (rd. 45 la 52)

53

24.124.222

27.342.749

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

Ml

-3.271.961

-3.738.839

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

48.285.944

51.083.826

FIO - pag. 3

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161+1681 - 169)

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

57

2.112.471

1.517.031

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437***+ 4381 +441 *** + 4423 + 4428***+ 444***+ 446***+ 447***+ 4481 +455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

63

1.243.244

1.201.338

TOTAL (rd.56 la 63)

64

3.355.715

2.718.369

H. PROVIZIOANE / \

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+1518)

67

324.570

0

TOTAL (rd. 65 la 67)

68,

324.570

0

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

69

5.067

14.672

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.475*)

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.475*)

71

5.067

14.672

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

72 .*

0

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

73

0

I          Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

fiOi-

’          Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

77

Fond comercial negativ (ct2075)

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

w

5.067

14.672

J. CAPITAL Șl REZERVE

*

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct 1012)

80

2. Capital subscris nevărsat (ct 1011)

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

82

4231.932

4.231.932

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

85

4.231.932

4.231.932

II. PRIME DE CAPITAL (ct 104)

86

FIO - pag. 4

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

88

327.424

444.049

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

90

39.437.505

41.922.933

TOTAL (rd. 88 la 90)

91

39.764.929

42366.982

Acțiuni proprii (ct. 109)

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)             SOLD C (ct. 117)

95

0

550345

SOLD D (ct. 117)

96

464.021

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

97

1.067.752

1364.764

SOLD D (ct. 121)

98

0

°t

Repartizarea profitului (ct. 129)

99

63.238

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)

100

44.600.592

48350.785

Patrimoniul public (ct. 1016)

101

Patrimoniul privat (ct. 1017)2)

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79

103

44.600.592

48350.785

Suma de control FIO:     1026223241/3236919166

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

 • 1) Sumele înscrise la acest rând (rd31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse

entarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

Exercițiul financiar

rd.

-

2015

2016

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

72.636.764

74.154.045

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

39587.657

46.390.987

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

2.00C

655

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

' Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

33.047.107

27.762.403

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

SoldD

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct721+ 722)

09

782.641

458.864

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

7. Alte venituri din exploatare (0.751+758+7815)

W13 l

314.998

72.835

1 -din care, venituri din fondul comercial negativ (0.7815)

14

I -din care, venituri din subvenții pentru investiții (0.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

73.734.403

74.685.744

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (0.601+602)

17

1.122.656

1.213.742

Alte cheltuieli materiale (0.603+604+606+608)

18

54.386.661

53.805.264

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(O.605)

19

5.885562

5.769.093

c) Cheltuieli privind mărfurile (0.607)

20

1.565

34

Reduceri comerciale primite (0.609)

21

23

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

6.483.281

6.843.236

a) Salarii și indemnizații (0.641+642+643+644)

23

5.186.201

5.444.975

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (0.645)

24

1297.080

1.398261

lO.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)

Hi

1.108.812

1.291.612

a.1) Cheltuieli (0.6811+6813+6817)

26

1.108.812

1.291.612

a.2) Venituri (0.7813)

27

J

b) Ajustări de valoare privind aOivele circulante (rd. 29 - 30)

28

49.201

333.199

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

77.360

338.920

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

28.159

5.72T

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

3.942.771

4.377585

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

32

3.357.149

3.889.903

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)

33

393.796

270.506

1 1.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)

37

191.826

217.176

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul ■‘neral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

■Hi

-4.915

-324.570

-Cheltuieli (ct.6812)

40

324.570

0^

-Venituri (ct.7812)

41

329.485

324570

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

72.975.594

73.309.172

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

M!

758.809

1.376572

-Pierdere (rd. 42-16)

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

BsS

455.000

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

455.000

0

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

V

42.693

11.097

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

-50-;

107.188

64501

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

(

VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

604.881

75598

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

- Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

: 56

171.069

121.121

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

124.869

66.285

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

r-z-k

59^

295.938

187.406

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

în

- Profit (rd. 52 - 59)

60

308.943

l 0

-Pierdere (rd. 59-52)

61

0

111.808

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

74339384

74.761.342

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

73371.532

73.496378

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

- Profit (rd. 62-63)

64

1.067.752

1.264.764

-Pierdere (rd.63-62)

65

0

0

19. impozitul pe profit (ct.691)

66

0

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

-Profit (rd. 64-65-66-67)

68

1.067.752

1364.764

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

69

0

0

Suma de control F20:   106754.930?/. 323691.9166

/Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 z "heltuieli cu colaboratorii', analitic .Colaboratori persoane fizice'.

La rândul 33 - în contul 6586 .Cheltuieli reprezentând transferuri si contribuții datorate in baza unor acte normative speciale' se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
Formular VALIDAT
DATE INFORMATIVE

_ ,                         la data de 31.12.2016

Cod 30

F30 - pag. 1

- lei -

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

1

1264.764

Unități care au inregistrat pierdere

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09+ 15 la 19 + 23)

04

urnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

- peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.lOla 14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte ''>nduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

(

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20 la 22)

19

- restante după 30 de zile

20

- restante după 90 de zile

21

- restante după 1 an

22

Dobânzi restante

23

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

in

A

B

1

Z?TAT

Număr mediu de salariati

24

96

91

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

25

91

91

F30 - pag. 2

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

lituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

34

- impozitul datorat la bugetul de stat

35 •

i flituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

36

; ,Î

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

€38.1

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

40

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

țw

W

- impozitul datorat la bugetul de stat

43

’ '■'nituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

44

- impozitul datorat la bugetul de stat

45

Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din L -.cele membre ale Uniunii Europene, din care:

46®

- impozitul datorat la bugetul de stat

47

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

48

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

50

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

53

- impozitul datorat la bugetul de stat

54

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

55

li

- impozitul datorat la bugetul de stat

56

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

57

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

- subvenții aferente veniturilor, din care:

59

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)

60

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

61

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

62

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

63

V. Tichete de masa

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

64

195.700

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):

0

0

- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)

66.

0

0

-dinfonduri publice

67

-dinfonduri private

68

- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)

69

0

0

- cheltuieli curente

70

-cheltuieli de capital

SrâB

■ ~~

0

0

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

72

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

,avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

73

<

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

74

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)

4.306.250

4.306.250

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)

- • '

76

4.306250

4.306.250

- acțiuni cotate emise de rezidenti

77

- acțiuni necotate emise de rezidenti

78

12.850

12.850

- părți sociale emise de rezidenti

79

4.293.400

4.293.400

- obligațiuni emise de rezidenti

80

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

81

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

82

- obligațiuni emise de nerezidenti

83

LX

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)

84

F30 - pag. 4

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

85

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

86

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 +4092 + 411+413 + 418), din care:

87

12.902.11(

)                       14.644.430

- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct.4092 + din ct 411 + din ct 413 + din ct 418)

88

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

89

2.10525C

2.094.067

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

90

r'reanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și getul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)

.91

4.647.518

6.993.093

--   - creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

\..431+437+4382)

92

26.518

10.519

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

93

1.010.400

1.057.090

- subvenții de incasat(ct.445)

94

3.610.600

5.925.484

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

95

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct4482)

96

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

97

455.000

0

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

-

e creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102)

748.438

1.572.273

<  - decontări privind interesele de participare,decontări

tu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

100

-

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct 471 + din ct.473+4662)

101

748.438

1.572.273

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie’ reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

102

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

■ToW

- de la nerezidenți

104

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)

105

) '

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + |

506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)

•&

106

- acțiuni cotate emise de rezidenti

107

- acțiuni necotate emise de rezidenti

108

F30 - pag. 5

- părți sociale emise de rezidenti

109

- obligațiuni emise de rezidenti

110

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

111

- acțiuni emise de nerezidenti

112

- obligațiuni emise de nerezidenti

113

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

114

118.546

61.984

Casa în lei și în valută (rd.116+117)

.115

11.975

10.866

-în lei (ct. 5311)

116

11.975

10.866

-în valută (ct. 5314)

117

0

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)

118

2.299.870

1.307.083

-în lei (ct. 5121), din care:

1Î9;

2.299.339

1.297.732

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

120

-în valută (ct. 5124),din care:

12+.

531

9.351

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

122

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)

BSt

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

124

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

125

Datorii (rd. 127+130+133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+154 + 157 + 158 + 161 + 162+164 + 165 + 170 + 171 +172 + 178)

șșgffiSsSȘ

-i:-

126

27.479.937

30.061.118

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute

(ct. 161 ),(rd. 128+129)

|127

-în lei

128

-în valută

129

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)

-:130ț

-

-in lei

131

-in valuta

132

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192

+ 5196 + 5197 ),(rd. 134+135)

133

-în lei

134

-în valută

135

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)

Tl-36J

- ■ .

-iniei

137

- in valuta

138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)

139

■fejgSj'S.'

-în lei

140

-în valută

141

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)

142

/Q

- in lei

143

1 r

- in valuta

144

F30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +

1627), (rd.146+147)

•1.45

-în lei

146

-în valută

147

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din

ct.1682) (rd.149+150)

148

£

- in lei

149

-in valuta

150

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624

+ 1625) (rd.152+153)

ira

2.112.471

1.517.031

-în lei

152

-în valută

153

2.112.471

1.517.031

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)

-in lei

155

- in valuta

156

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1^26 +din ct.1682)

157

Vute împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 +

1686 + 1687) (rd. 159+160)

-158

1243.244

1.201.338

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

159

1.169554

1.154.556

-în valută

160

73.690

46.782

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

■£.1 ol

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

161a

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

■■;+■■+•

162.

22.426.155

25.145.874

- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct 401 + din ct. 403 + din ct 404 + din ct

5 + din ct. 408 + din ct.419)

163

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.

421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

164

196.616

467.349

L jtorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 +437 + 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

SWȘii

si 65/’

-

942307

1.220.961

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4381)

166

179313

171.795

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului

(ct.441 +4423+4428+444+446)

167

762.994

1.049.166

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

168

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

169

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

170

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: i

171

1 Y3

- sume datorate acționarilor / asociaților PF

171a

- sume datorate acționarilor / asociaților PJ

171b

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)

172

559.144

508.565

- F30 - pag. 7

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

173

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)

174

559.144

508.565

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

175

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

176

-venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

177

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

178

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii gnomici “***)

179

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

180

-acțiuni cotate?)

181

-acțiuni necotate4)

182

- părți sociale

183

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

184

Brevete si licențe (din ct.205)

185

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

186

620.970

935.332

X. Informații privind bunurile din domeniul publicai statului

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

187

88.000.138

88.000.138 (

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

188

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

189

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

190

te

F30 - pag. 8

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

Suma (lei)

%6)

Suma (lei)

% 6)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6),

(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)

<

X

X

- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)

■ ■

192

-

t-<•••••<••■«.■

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

193

• .a’ C. -.-f-

- deținut de instituții publice de subordonare locală

194

‘    rT ,

rx. a

- deținut de societățile cu capital de stat, din care: -

195

.-.‘•’V.’-:":’'"'’1'2--''’:'’'

- cu capital integral de stat

196

- cu capital majoritar de stat

197

- cu capital minoritar de stat

198

i leținut de regii autonome

199

- deținut de societăți cu capital privat

200

. ■

- deținut de persoane fizice

201

-V - ' V?- •x?

- deținut de alte entități

202

Nr. rd.

Sume

A

B

31.12.2015

31.12.2016

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

1

493.206

- către instituții publice centrale;

204

r _J»tre instituții publice locale;

205

493.206

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

206

Nr. rd.

Sume

A

B

31.12.2015

31.12.2016

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

|s'

207.:

-dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

208;

9

- către instituții publice centrale;

209

- către instituții publice locale;

210

F30 - pag. 9

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

211

l

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

... 7.A

212

- către instituții publice centrale;

213

- către instituții publice locale;

214

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

215

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

31.12 JOI 5

31.12.2016

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

216

-creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

217

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

218

-creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

219

XVI. Venituri obținute din activități agricole *******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2015

31.12.2016

Venituri obținute din activități agricole

220

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2016

Cod 40                                                                                                 - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

Total

Din care: dezmembrări si casari

(col.5=l+2-3)

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

1.102.132

X

1.102.132

Alte imobilizări

02

90.772

10360

X

101.132

. unsuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

(

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

sgs

05

sg®?

90.772

1.112.492

X

1.203264

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

9.016.894

2.892.640

11.909334

Instalații tehnice si mașini

08

63.261.529

1.890.942

291.583

64.860.888

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

399.684

0

399.684

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

A'+ive biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

5.826.691

3.741.066

5.512.307

4.055.450 (

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

46

78.504.798

8.524.648

5.803.890

81.225.556

lll.lmobilizari financiare

17

4.306.250

X

4.306.250

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

KgR

18

‘ ■

82.901.820

9.637.140

5.803.890

86.735.070

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

146.951

•146.951

Alte imobilizări

20

89.803

2.381

92.184

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

?AL (rd.19+20+21)

89.803

149.332

239.135

II.Imobilizări corporale

tenuri

23

Construcții

24

2.838.032

102.984

2.941.016

Instalații tehnice si mașini

25

28.586.294

999.991

291.583

29.294.702

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

316.466

39.305

355.771

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

••icașâȘși

31.740.792

1.142.280

291.583

32.591.489

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

3h.

31.830.595

1291.612

291.583

32.830.624

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

ll.lmobilizari corporale

'renuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

’USTARI PENTRU DEPRECIERE-

. OTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40:  745354502 / 3236919166                                                                 (

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

MIRON EMIL

Semnătura

r

f

I


Numele si prenumele

MOLDOVAN IOANFormular

VALIDATREGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PRORIU

pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016

toate cifrele sunt exprimate în puterea de cumpărare a leului la 31 decembrie 2016

- lei -

Element al capitalului propriu

Sold la

1 ian. 2016

Creștere prin distribuiri legale

Creștere din profit nerepartizat al exercițiului curent

Reduceri

Sold la

31 dec. 2016

0

1

2

3

4

5

Capital subscris (Patrimoniul regiei)

4.231.932

4.231.932

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale

327.424

116.625

444.049

Rezerve pentru acțiuni proprii

Rezerve statutare sau contractuale

Alte rezerve

39.437.505

2.485.428

41.922.933

Rezerve din conversie

Rezultat reportat

Profit nerepartizat

Pierdere neacoperită

Rezultatul reportat prov. din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29

Sold creditor

Sold debitor

Rezultatul provenit din corectarea erorilor fundamentale

Sold creditor

Sold debitor

Rezultatul reportat reprezentând surse proprii de finanțare

-464.021

1.014.366

550.345

Rezultatul exercițiului financiar

Sold creditor

1.067.752

1.264.764

1.067.752

1.264.764

Sold debitor

Total

44.600.592

3.866.817

1.014.366

1.067.752

48.414.023

ADMINISTRATOR,


Numele si prenumele


MIRON EMIL                1

Semnătură               1

r

/

1

r


ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLDOVAN IOAN


Formular VALIDAT


DIRECTOR ECONOMICREGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016 toate cifrele sunt exprimate în puterea de cumpărare a leului la 31 decembrie 2016

Exercițiul financiar încheiat ia 31.12.2016

LEI(RON)

I Flux de numerar din activități de exploatare:

încasări din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii

53,844,669

încasări alte venituri (subvenție)

31,000,000

Plăți în numerar către furnizori de bunuri și servicii

75,316,527

Plăți în legătură cu personalul

5,339,750

Taxa pe valoare adăugată și alte impozite și vărsăminte asimilate

5,092,771

Numerar generat de exploatare

904,379

Dobânzi plătite

121,121

Dobânzi încasate

11,097

Impozit pe profit plătit

-

Flux de numerar net din activități de exploatare:

1,014,403

II Flux de numerar din activitatea de investiții

Achiziționare de imobilizări

4,523,899

încasări din vânzarea imobilizărilor și alocații bugetare

3,668,637

Dividende încasate

455,000

Flux de numerar net din activitatea de investiții

400,262

III Flux de numerar din activitatea de finanțare:

(Scăderea) Creșterea netă a creditelor și datoriilor pe termen lung

622,349

(Scăderea) Creșterea netă a creditelor și datoriilor pe termen scurt

3,218,527

Dividende plătite

-

Sume plătite reprezentând participarea salariaților la profit

-

Creștere patrimoniu

-

Creștere garanții de la clienți

14,997

Flux de numerar net(utilizat) generat de activitatea de finanțare

2,581,181

TOTAL FLUXURI DE NUMERAR

1,166,516

Modificarea numerarului și echivalentelor de numerar

Sold la începutul anului

2,430,391

Creșterea/(diminuarea) numerarului și echivalentelor de numerar

1,050,458

Sold la sfârșitul anului

1,379,933

DIRECTOR |

EC.MIROI


NERAL

ML


DIRECTOR ECONOMIC

DR.EC MOLDOVAN IOAN


NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE PENTRU EXERCIȚIUL

FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2016

Nota 1

Active imobilizate

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare*)

Valoarea bruta**)

Ajustări de valoare***)

(amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la începutul exercițiului financiar

Creșteri

****)

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Sold la începutul exercițiului financiar

Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar

Reduceri sau reluări

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

0

1

2

3

4= 1+2-3

5

6

7

8=5+6-7

Alte imobilizări necorporale

90.772

1.112.492

0

1.203.264

89.803

149.332

0

239.135

Terenuri

0

0

0

0

0

0

0

0

Construcții

9.016.894

2.892.640

0

11.909.534

2.838.032

102.984

0

2.941.016

Instalații tehnice si mașini

63.261.529

1.890.942

291.583

64.860.888

28.586.294

999.991

291.583

29.294.702

Alte instalații, utilaje si mobilier

399.684

0

0

399.684

316.466

39.305

0

355.771

Avansuri si imobilizări corporale în curs

5.826.691

3.741.066

5.512.307

4.055.450

0

0

0

0

Imobilizări financiare

4.306.250

0

0

4.306.250

0

0

0

0

TOTAL

ACTIVE

IMOBILIZATE

82.901.820

9.637.140

5.803.890

86.735.070

31.830.595

1.291.612

291.583

32.830.624

a-

Nota 2 Provizioane

- lei —

Denumirea provizionului*)

Sold la începutul exercițiului

Transferuri**)

Sold la sfârșitul exercițiului

în cont

din cont

0

1

2

3

4=14-2-3

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli ( pentru litigii)

324.570

0

324.570

0

Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale

0

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile

0

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea creanțelor

383.045

338.603

5.721

715.927

Nota 3

Repartizarea profitului*)

- lei -

Destinația profitului

Suma

Profit net de repartizat:

1.264.764

- rezerva legala

63.238

- acoperirea pierderii contabile

215.114

- dividende etc.

-

-alte rezerve constituite din surse proprii de finanțare

-

- participarea salariatilor la profit

98.641

|- varsaminte la buget din profitul regiilor autonome.

493.206-

-Profit nerepartizat (sursă proprie de finanțare)

394.565

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

- lei —

Denumirea indicatorului

Exercițiu financiar

Precedent

Curent

0

1

2

1. Cifra de afaceri netă

72.636.764

74.154.045

2. Cheltuieli cu materii prime și materiale

1.122.656

1.213.742

3. Alte cheltuieli materiale

54.386.661

53.805.264

4. Alte cheltuieli

5.887.127

5.769.104

5. Cheltuielile cu personalul

6.483.281

6.843.236

6. Alte cheltuieli de exploatare

3.942.771

4.377.585

7. Alte venituri din exploatare

314.998

72.835

8. Venituri din exploatare (1+7)

73.734.403

74.685.744

9. Cheltuieli de exploatare (2+3+4+5)

72.975.594

73.309.172

10. Rezultatul din exploatare (8-9)

758.809

1.376.572

Nota 5

Situația creanțelor și datoriilor

- Iei -

Creanțe

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1=2+3

2

3

Total, din care:

21.575.650

21.575.650

Creanțe comerciale

13.928.504

13.928.504

Alte creanțe

7.647.146

7.647.146

-lei -

Datorii*)

Sold Ia sfârșitul exercițiului financiar

Termen de exigibilitate

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

1 =2+3+4

2

3

4

Total, din care:

30.061.118

27.342.749

Datorii comerciale

25.145.874

25.145.874

Alte datorii

4.915.244

2.196.875

2.718.369

 • a) A fost contractată o linie de credit de 5.000.000 lei de la Banca Transilvania Cluj —Napoca și o linie de credit de

3.000.000.lei de la Raiffeisen Bank, dar care au fost folosite foarte puțin.

 • b) Există în derulare contracte de leasing financiar cu RCI Leasing

 • c) Au fost constituite provizioane pentru facturi neîncasate peste 270 zile în anul 2016 în valoare de 338.603 lei;

 • d) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor -pilonul III de pensii, soldul la 31.12.2016 a fost de 3.070 lei -, cheltuielile totale cu pilonul III de pensii pe anul 2016 au fost de 38.850 lei.

va

Nota 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate la întocmirea acestor situații financiare sunt prezentate mai jos.

Informații generale

Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României, nr 1802/2014, și OMF nr. 2869/29.12.2011.

Legea contabilității nr.82/1991, republicata

Ordinele Ministerului finanțelor publice date in aplicarea Legii contabilității,

Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV a și Directiva a VII a, a CEE.

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate în politicile contabile.

Bazele contabilității

Regia efectuează înregistrările contabile în lei românești (RON), în conformitate cu Reglementările Contabile și de Raportare (RCR) emise de Ministerul de Finanțe al României.

Moneda de prezentare

Toate cifrele sunt prezentate în lei (RON)

Utilizarea estimărilor

întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF nr. 1802/2014, cere conducerii Regiei să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă.

(i) Active și pasivele monetare

Numerarul și echivalentele de numerar,creanțele,datoriile(incluzand creditele purtătoare de dobanda) au fost retratate in special cele in valuta,pentru a reflecta corect valoarea acestora.

Continuitatea activității

Natura activității societății și incertitudinea existentă în România referitor la rezultatul politicilor economice curente implementate în condiții real operaționale, fac posibilă apariția unor variații imprevizibile considerabile în ceea ce privește intrările de numerar viitoare. Cu toate acestea, administratorii cred că Regia va putea să-și continue activitatea pe baza principiului continuității activității în viitorul anticipat și prin urmare situațiile financiare au fost întocmite pe baza acestui principiu.

Conversia tranzacțiilor în monedă străină

Tranzacțiile societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacțiilor: câștigurile și pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzacții și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârșitul anului.

La 31 decembrie 2016 cursul de schimb utilizat a fost 1 EURO = 4,5411 lei.

Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizabilă anticipată care este suma inițial facturată mai puțin un provizion pentru creanțe incerte. Pentru creanțele incerte se face o estimare bazată pe o analiză a tuturor sumelor restante la sfârșitul anului. Creanțele nerecuperabile sunt trecute pe cheltuieli în anul în care sunt identificate. Creanțele în valută au fost reevaluate la cursul valutar în vigoare la 31.12.2016.

Numerar și echivalente de numerar

Acestea sunt înregistrate în bilanț în conformitate cu prevederile legale. Pentru situația fluxului de trezorerie acestea includ numerar în casă, depozite la vedere, alte investiții pe termen scurt cu lichiditate mare.

Imobilizări corporale

 • (i)      Cost

Imobilizările corporale sunt inițial înregistrate în contabilitate la cost istoric minus amortizarea cumulată, întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile aduse activelor, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sunt capitalizate.

Imobilizările corporale aferente patrimoniului public al municipiului Cluj-Napoca, sunt înregistrate la costuri reevaluate.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele și sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul dării lor în folosință și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor.

(ii)     Amortizare

Amortizarea se calculează la cost prin metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor, după cum urmează:

Activ

Metoda de amortizare

Clădiri

37 ani, utilizând metoda liniară

Alte instalații, utilaje și mobilier

10 ani, utilizând metoda liniară

Instalații tehnice

15 ani, utilizând metoda liniară

Mijloace de transport

4-6 ani, utilizând metoda liniară

Câștigurile și pierderile generate de cedarea terenurilor și mijloacelor fixe sunt determinate prin raportare la valoarea lor contabilă și sunt luate în considerare la determinarea profitului prin exploatare.

 • (iii) Terenuri

Terenurile sunt înregistrate în contabilitate, ele aparținând domeniului public, sunt inventariate anual și se plătește pentru suprafața folosită taxă teren la Consiliul Local Cluj-Napoca.

Valoarea totală a patrimoniului public este de 88.000.138,08 lei. în conformitate reglementările OMFP 1802/2014 evidența bunurilor de natura patrimoniului public primite în administrare nu sunt evidențiate în conturi bilanțiere.

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de cercetare și dezvoltare

Cheltuielile de cercetare și dezvoltare sunt înregistrate pe costuri, mai puțin cheltuielile înregistrate cu proiectele de dezvoltare care sunt recunoscute ca și costuri de dezvoltare (imobilizări necorporale) în măsura în care se așteaptă ca aceste cheltuieli să producă beneficii viitoare. Totuși, cheltuielile de dezvoltare înregistrate inițial pe costuri nu sunt recunoscute ca activ într-o perioadă ulterioară.

Cheltuielile de dezvoltare care au fost capitalizate sunt amortizate de la începutul producției comerciale a produsului la care se referă, pe o bază liniară, pe perioada beneficiilor aferente estimate, care să nu depășească însă 5 ani.

Cheltuieli de dezvoltare a programelor informatice

în general, cheltuielile asociate dezvoltării programelor informatice sunt recunoscute ca și cheltuieli pe măsură ce se efectuează. Totuși, cheltuielile care pot fi asociate în mod clar cu un produs identificabil și unic care va fi controlat de Regie și ale cărui beneficii probabile vor depăși costurile în termen de 1 an, sunt recunoscute ca imobilizări necorporale. Costurile asociate includ cheltuielile cu personalul echipei de dezvoltare și partea corespunzătoare din cheltuielile de regie.

Cheltuielile care măresc și extind beneficiile programelor informatice dincolo de descrierea și durata de viață inițială sunt înregistrate ca îmbunătățiri și adăugate la costul inițial al programului informatic. Cheltuielile de dezvoltare a programelor informatice recunoscute ca active sunt amortizate pe baza metodei liniare pe durata de viață a acestora, care nu depășește 3 ani.

Alte imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate. Valoarea contabilă a fiecărui activ necorporal este verificată anual și ajustată din perspectiva deprecierii permanente acolo unde se consideră că acest lucru este necesar.

Imobilizări financiare

Acestea includ, titlurile de participare deținute la SC CCNE-SRL Cluj-Napoca și SC Expo Transilvania SA Cluj-Napoca.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la valoarea cu care sunt aprovizionate, în baza facturii fiscale. Acolo unde este necesar, se fac provizioane pentru stocuri defecte sau cu mișcare lentă.

Creanțe

Creanțele sunt înregistrate la valoarea realizabilă anticipată. Provizionul pentru creanțele incerte este calculat ca diferența dintre valoarea nominală a creanțelor și valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de numerar utilizând rata de actualizare efectivă aferentă instrumentului financiar respectiv (valoare recuperabilă). Fluxurile de numerar aferente creanțelor pe termen scurt nu sunt actualizate.

împrumuturi

împrumuturile sunt înregistrate la suma primită, cheltuielile pentru contractarea împrumuturilor respective nefiind cuprinse în valoarea împrumutului . în perioadele următoare, diferențele de curs valutar (separat de cheltuielile pentru contractarea împrumutului) sunt recunoscute în contul de profit și pierderi pe durata contractului de împrumut.

Subvenții

Regia primește subvenții pentru diferențe de tarif la energia termică livrată asociațiilor de locatari/proprietari de la Consiliul Local Cluj-Napoca . De asemenea, de la C.L.Cluj-Napoca Regia primește și subvenții pentru investiții, care la punerea în funcțiune a investiției se capitalizează cu valoarea alocației primite. Acestea sunt trecute în patrimoniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Impozitare                                                                                                             (

Regia calculează impozitul pe profit curent pe baza profitului net din situațiile financiare românești, conform legislației românești referitoare la impozitul pe profit.

Recunoașterea veniturilor

Veniturile din vânzări sunt înregistrate în momentul în care bunurile sunt livrate la client la o valoare care nu include rabaturile comerciale sau discount-urile oferite.

S-au înregistrat venituri dividende, aferente anului 2016, în sumă de 455.000 lei.

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri, reprezintă sumele facturate terților exclusiv TVA , inclusiv subvențiile pentru energie termică.

Cifra de afaceri este obținută ca urmare a activității din domeniul producției de energie termică și apă caldă menajeră, precum și din alte servicii colaterale producției principale cum ar fi repartizarea cheltuielilor cu încălzirea și apa caldă la asociațiile de locatari/proprietari, service pe instalațiile aparținând asociațiilor, montaj contoare în apartamente și altele.

Costurile îndatorării

Costurile cu dobânzile aferente tuturor împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care se efectuează. Dobânzile aferente împrumuturilor obținute pentru finanțarea de imobilizări nu sunt capitalizate în momentul punerii în funcțiune. Dobânzile ulterioare sunt trecute pe costuri.

Pensii și alte beneficii după pensionare

în cursul normal al activității, Regia face plăți statului român în contul angajaților săi. Toți angajații Regiei sunt incluși în sistemul de pensii de stat. Regia este obligată prin Contractul colectiv de muncă, să ofere angajaților la pensionare un    (

salariu de baza avut în luna pensionarii. Totodată , în anul 2016, Regia a oferit angajaților care și-au exprimat intenția de a participala un fond de pensii facultative , lunar o sumă egală contribuția angajatului la fondul de pensii facultative ING (Pilonul III), 2016.

Datorii

Datoriile sunt înregistrate la cost, care este valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.                                 .                ’                                                                                      *

Pentru furnizorii de materiale sau de servicii cu care s-au încheiat contracte în valută s-a făcut actualizarea datoriei la cursul valutei de la 31.12.2016.

Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Regia are o obligație legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligației este necesară o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației

zz

Nota 7

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

(a) Acțiuni

31 decembrie 2016

Lei (RON)

Capital social (patrimoniu)

4.231.932

La data formării Regiei, în 1990 contul de patrimoniu reprezenta mijloacele fixe transferate ca urmare a divizării fostelor unități aparținând Grupului întreprinderilor de gospodărie comunală și locativă. Ulterior, patrimoniul s-a majorat atât prin reevaluarea mijloacelor fixe - reevaluări stabilite prin Hotărâri ale Guvernului României - cât, mai ales, prin încorporarea valorii mijloacelor fixe achiziționate de către Regie pe baza fondurilor bugetare (Buget local și Buget de stat). Structura acționariatului este următoarea:

31 decembrie 2016

Număr de acțiuni

Valoare nominală totală Lei (RON)

Procent deținut

(%)

Consiliul Local Cluj-Napoca

4.231.932

100

Consiliul Local CIuj-Napoca deține întregul patrimoniu al Regiei, patrimoniu care este separat în patrimoniu public și patrimoniul regiei. Regia a transmis Consiliului Local Cluj-Napoca listele cu mijloacele fixe stabilite în conformitate cu Legea nrJ213/1998 -Legea patrimoniului public- ca aparținând patrimoniului public, liste ce au fost aprobate prin HG nr. 193/2006.

• (b) Obligațiuni

Nota 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

 • (a) Salarizarea directorilor inclusiv contractul de mandat

  Exercițiul financiar încheiat la

  31 decembrie 2016

  LEI (RON)

  Salarii plătite

  611.851

(b) Salarizarea Consiliului de administrație

31 decembrie 2016

LEI ( RON )

Salarii plătite

72.000

31 decembrie 2016 -

LEI ( RON I

Credite acordate de către REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

0

Sold la 1 ianuarie

0

Sume avansate în cursul anului

0

Sume rambursate în cursul anului

0

Sold la 31 decembrie

0

Salariați

în exercițiul financiar, la 31 decembrie 2016, societatea a avut un număr mediu de 91 de salariați (exercițiul financiar 31 decembrie 2015 -număr mediu de 96 de salariați).

Exercițiul financiar încheiat la

31 decembrie 2016

LEI (RON )

Salarii plătite

4.944.777

Salarii de plată

158.070

Nota 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

 • 1. Indicatori de lichiditate

  2016

  a) Indicatorul lichidității curente

  Active curente

  0,86

  Datorii _ curente

  b) Indicatorul lichidității imediate

  Active _ curente - Stocuri

  0,84

  Datorii curente

2. Indicatori de risc

2016

a) Indicatorul gradului de îndatorare

Capital imprumutat ---------------------- x100 sau

Capital _ propriu

Capital imprumutat -----------------------x 100    unde:

Capital _ angajat

 • - capital împrumutat = credite peste un an

 • - capital angajat = capital împrumutat + capital propriu

5,62

5,32

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Profit înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit

--------------------------------------------------------=Număr de

Cheltuieli _cu_ dobanda

ori

10,64

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

2016

a) Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)

Costul vânzărilor

---------------------= Număr de ori    Indicatorul nu se poate calcula. Regia neavând

Stocul mediu stoc de marfa

Sau •

b) Număr zile stocare

Stoc mediu

--------------------- x 365 =Indicatorul nu se poate calcula. Regia neavând stoc de

Costul _ vânzărilor

marfa

c) Viteza de rotație a debitelor — clienți

Sold mediu clienti

----=------=------ x 365 =

Cifra de afaceri

65,09

d) Viteza de rotație a creditelor - furnizor

Sold mediu furnizori

x 365 -

Achiziții_de bunuri (inclusiv servicii}

87,98

e) Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra _de_ afaceri Active _ imobilizate

1,37

f) Viteza de rotație a activelor totale

Cifra _de_ afaceri

Total _ active

1,45

4. Indicatori de profitabilitate

2016

a) Rentabilitatea capitalului angajat

Profit _ înaintea _ plătii _ dobânzii _ si _ impozitului pe _ profit

0,0247

Capitalul _ angajat

b) marja brută din vânzări

Profitul brut din vanzari

-------=----=---=------ x 100 Cifra _de_ afaceri

1,856

5. Indicatori privind rezultatul pe acțiune

(a) Rezultatul pe acțiune

Rezultatul pe acțiune de bază este calculat prin împărțirea profitului net atribuibil acționarilor la numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare în circulație pe parcursul anului, mai puțin acțiunile răscumpărate de către Societate în cursul anului. Nu au existat acțiuni ordinare potențial diluante pe parcursul anului.

2016

Profit net conform IAS atribuibil acționarilor (mii lei)

-

Media ponderată a acțiunilor ordinare existente în timpul anului

-

Profit de bază și diluat per acțiune (în mii lei per acțiune)

-

(b) Raportul dintre prețul pe piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune

2016

Prețul mediu pe piață al acțiunii (mii lei) (i)

-

Rezultatul pe acțiune (mii lei) (ii)

-

Raportul dintre prețul de piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune (i)/(ii)

-

în cazul Regiei acești indicatori nu se pot calcula, Regia are patrimoniu care aparține în întregime Consiliului Local Cluj-Napoca, neavând acțiuni emise.

Nota 10

ALTE INFORMAȚII

 • (a) Informații cu privire la prezentarea societății

Sediul regiei: Cluj-Napoca,B-dul 21 Dec.1989, nr.79, jud.Cluj, România

Principalul domeniu de activitate este producția și distribuția energiei termice și a apei calde menejere.

Unitatea este regie autonomă de interes local subordonată Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca. Aria de desfășurare a activității este în municipiul Cluj-Napoca .

(b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice

Numele filialei, al întreprinderii asociate sau al altor întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice;

 • 1)  SC Colonia Cluj-Napoca Energie -SRL ;

2)  SC Expo Transilvania SA

Adresa sediului și țara unde a fost înființată;

 • 1)  Cluj-Napoca, B-dul 21 Dec. 1989, nr.79, România.

2)  Cluj-Napoca, str. A.. Vlaicu, f.n.

Natura activității desfășurate;

 • 1) Producția de energie electrică și termică în sistem de cogenerare;

 • 2) Organizarea de târguri și expoziții.

Tipul de acțiuni și procentul pe care întreprinderea raportoare îl deține în cadrul respectivei societăți;

 • 1) Părți sociale, 33.3 %;

 • 2) Acțiuni nominale, 7.11 % .

Data închiderii ultimului exercițiu financiar al societății în care se dețin titluri pentru toate cele două unități: 31.12.2016 Profitul sau pierderea acesteia pentru acest exercițiu;

 • 1)  2.165.543 lei

 • 2)  3.272 lei

Totalul capitalului social și al rezervelor acesteia la sfârșitul exercițiului financiar.

 • 1) 12.880.200 lei ; 2.864.810 lei.

 • 2) 180.660 lei; 3.536.222 lei

Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină

Tranzacțiile Regiei în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacțiilor. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârșitul anului, comunicate de Banca Națională a României.

Câștigurile și pierderile din conversie precum și costurile asociate contractelor încheiate ca protecție împotriva riscurilor aferente unor tranzacții viitoare anticipate, sunt amânate până la data acestor tranzacții, moment în care sunt incluse în calculul unor astfel de venituri și cheltuieli.

(c) Informații referitoare la impozitul pe profit

Impozitul pe profit s-a calculat în conformitate cu legislația română în vigoare, respectiv profitul brut a fost influențat cu veniturile deductibile și cheltuielile nedeductibile ajungându-se la profitul brut impozabil .Ținînd cont de pierderea fiscală din anii precedenți nu s-a plătit impozit pe profit.

(d)


Cifra de afaceri

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de piețe de desfacere:

Anul încheiat Ia

31 decembrie 2016

LEI (RON)

Servicii publice de termoficare

69.357.155

Vânzare produse din casări,chirii și activități diverse

4.796.890

Total

74.154.045

(e) Cheltuielile cu chiriile achitate în cadrul contractelor de închiriere

în cursul exercițiului financiar 2016 s-au înregistrat cheltuieli cu chiriile în valoare de 730.028 lei. Prezentăm în continuare unitățile cu care Regia a avut contracte de închiriere și obiectul contractelor:

UNITATEA

OBIECTIVUL

SC CARPATIQ SRL CLUJ-NAPOCA

Recuperator căldură

SC LINDE GAS CLUJ-NAPOCA

Tuburi de oxigen

MARGAUAN MARIUS

Centrală termică

AS.PROP. STR. DRAGALINA nr.2,4,6,8,10.

Centrale termice

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE

Antena radio

 • (f)  Onorariile plătite auditorilor

Societatea a înregistrat în anul 2016 onorarii către SC Euroaudit SRL Cluj-Napoca în valoare de 20.385,36 lei inclusiv soldul inițial la 01.01.2016.

 • (g) Angajamente acordate       0

 • (h) Angajamente primite        0

 • (i)  Corecții contabile

în cursul anului 2016 nu au au fost înregistrate corecții contabile .

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

31 decembrie 2016

Lei (RON)

Disponibilități la bănci în lei

1.297.732

Disponibilități la bănci în monedă străină

9.351

Depozite colaterale

’ 0

Casa în lei

10.866

Total

1.317.949

în vederea prezentării situației fluxurilor de numerar, numerarul și echivalentele de numerar cuprind următoarele elemente:

31 decembrie 2016

Lei (RON)

Casa și conturi la bănci (inclusiv depozite bancare)

1.317.949

Alte investiții pe termen scurt

61.984

Total

1.379.933

CREANȚE COMERCIALE

31 decembrie 2016

Lei(RON)

Creanțe comerciale externe

0

Creanțe comerciale interne

13.928.404

Avansuri de servicii către furnizorii interni

99

Avansuri de servicii către furnizorii externi

0

Provizioane pentru clienți incerți

715.927

Total

14.644.430

ALTE CREANȚE

31 decembrie 2016

Lei (RON)

Impozit pe profit

744.969

TVA de recuperat

132.127

Subvenții pentru dif. de tarif

5.925.484

Alți debitori

0

Dobânzi de primit

0

Alte creanțe

844.566

Creanțele entității în relațiile cu entități afiliate

0

Total

7.647.146

DATORII COMERCIALE

31 decembrie 2016

Lei(RON)

Furnizori externi

-

Furnizori interni

18.220.432

Furnizori externi de mijloace fixe

0

Furnizori interni de mijloace fixe

614.030

Furnizori - facturi nesosite

6.311.412

Efecte de plată

0

Total

25.145.874

ALTE DATORII, INCLUSIV DATORII FISCALE ȘI DATORII PENTRU ASIGURĂRILE SOCIALE

31 decembrie 2016

Lei (RON)

Datorii legate de personal

467.349

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale

171.795

Impozit pe salarii și alte datorii cu bugetul statului

61.585

Alte datorii

1.496.146

Impozit pe profit

-

Datorii privind participarea salariaților la profit

-

Datorii comerciale

25.145.874

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

-

Total

27.342.749

SUME DATORATE INSTITUȚIILOR DE CREDIT - PE TERMEN SCURT

31 decembrie

2016

Lei (RON )

împrumuturi pe termen scurt

0

Porțiunea curentă a împrumuturilor pe termen lung

0

Total

0

SUME DATORATE INSTITUȚIILOR DE CREDIT - PE TERMEN LUNG

împrumut BEI

31 decembrie 2016

Lei (RON)

Suma de plătit:

- în mai mult de 1 an și mai puțin de 2 ani

1.206.379

- între 2 și 5 ani

310.652

- peste 5 ani

0

Total

1.517.031

ALTE DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

31 decembrie 2016

Lei ( RON)

Anticipații en. termică

1.154.556

Datorii leasing

41.669

Garanții chirie

5112

Total

1.201.338

IMPOZIT PE PROFIT

Exercițiul financiar încheiat la

31 decembrie 2016

Lei (RON)

Impozit curent

0

Impozit amânat

0

Cheltuiala cu impozitul aferent anului

0

Impozit virat în plus

744.969

Impozitul pe profitul Regiei înainte de impozitare diferă de valoarea care s-ar obține folosind rata de bază din România, după cum urmează:

Exercițiul financiar încheiat la

31 decembrie 2016

Lei (RON)

Profit înainte de impozitare

1.264.763

Pierderi fiscale din anii precedenti

1.856.342

Venit neimpozabil

0

Cheltuieli nedeductibile în scopul calculării impozitului

299.167

Rezerva legală

63.238

Profit brut impozabil/Pierdere fiscala de recuperat

-355.650

Impozit pe profit

0

Cheltuieli sponsorizare

0

Impozit pe profit de plata

0

Impozit profit declarat pentru 2016

153.820

Impozit profit de recuperat

153.820

Rata de impozitare este 16 %

CIFRA DE AFACERI NETA

Exercițiul financiar încheiat Ia 31 decembrie 2016

Lei (RON)

Vânzări de produse finite

0

- pe piața internă

0

- pe piețe externe (Europa)

0

Vânzări de mărfuri și venituri din alte activități

4.745.594

Vânzări de produse reziduale

51.296

Altele ( Servicii de livrare en. termică și apă caldă menajeră )

69.357.155

Total

74.154.045

CHELTUIELI CU PERSONALUL

-

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 Lei (RON)

Salarii și indemnizații

5.249.275

Cheltuieli cu asigurările sociale

1.398.261

Alte cheltuieli cu personalul (tichete de masa)

195.700

Total

6.843.236

Numărul mediu de angajați în timpul anului a fost după cum urmează:

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016

Lei (RON)

Personal administrativ

57

Personal în producție

34

CHELTUIELI CU DOBÂNZILE ȘI ALTE CHELTUIELI SIMILARE

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016

Lei (RON)

Cheltuieli din diferențe de curs valutar

66.285

Dobânzi: împrumuturi bancare

121.121

Penalizări și amenzi

0

Comisioane și taxe bancare

51.020

Total

238.426

MODIFICĂRI ALE COMPONENTELOR CAPITALULUI CIRCULANT

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016

Lei (RON)

Creanțe

21.575.650

Stocuri

726.268

Datorii comerciale și alte datorii

30.061.118

Total

52.363.036

TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE

Părțile afiliate sunt cele descrise în Nota 10 din aceste situații financiare.

Tranzacțiile cu părți afiliate s-au desfășurat pe parcursul derulării normale a activității Regiei.

Natura relațiilor cu părțile afiliate cu care Regia a efectuat tranzacții semnificative sau care au solduri semnificative nedecontate la data bilanțului sunt detaliate mai jos. Relațiile au fost stabilite în timpul desfășurării obișnuite a activității Regiei. Prețurile la care s-au realizat tranzacțiile au fost cele stabilite pe piață.

Următoarele solduri la finele anului au rezultat din tranzacții cu părți afiliate:

(a) Creanțe clienți

31 decembrie 2016

Lei (RON)

SCCCNE-SRL CLUJ-NAPOCA

213.416

TOTAL

213.416

(b) Furnizori și alte datorii

31 decembrie 2016

Lei (RON)

SCCCNE-SRL CLUJ-NAPOCA

7.122.773

TOTAL

7.122.773

Soldul datoriilor către furnizorul Colonia Cluj-Napoca Energie-S.R.L. la 31.12.2016 se referă la energia termică produsă de Colonia Cluj-Napoca Energie-S.R.L., cumpărată și apoi distribuită de Regie către populație.

RISCURI FINANCIARE
(a) Riscul de piață

Economia românească are un grad de incertitudine ridicat în ceea ce privește viitoarea direcție probabilă a politicii economice interne și a dezvoltării politice. Conducerea Regiei nu este în măsură să prognozeze eventualele schimbări în condițiile din România și efectul pe care acestea l-ar putea avea asupra situației financiare, rezultatelor și fluxurilor de trezorerie ale Regiei. Există riscul, greu controlabil și previzibil, scăderii producției ca urmare a reducerii numărului de clienți, efect datorat instalării de microcentrale de apartament.

(b) Riscul ratei dobânzii

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea a unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației ratelor dobânzilor de pe piață.

Regia încheie contracte de împrumuturi în lei la rate variabile și fixe ale dobânzii. Regia încearcă să anticipeze variațiile viitoare ale ratelor dobânzilor în momentul în care încheie aceste contracte.

Regia are încheiate și contracte de împrumut în euro ale căror rate ale dobânzilor sunt fixe.

 • (c) Riscul de creditare

Riscul de creditare reprezintă riscul că una din părțile participante la un instrument financiar nu își va îndeplini o obligație, fapt ce va determina ca cealaltă parte să înregistreze o pierdere financiară.

Activele financiare care supun Regia la concentrări potențiale de riscuri de creditare cuprind în principal creanțele din activitatea de bază. Acestea sunt prezentate la valoarea netă de provizionul pentru creanțe incerte. Riscul de credit aferent creanțelor este limitat, ca urmare a numărului mare de clienți din portofoliul de clienți ai Regiei. Ca urmare, conducerea Regiei consideră că Regia nu prezintă concentrări semnificative ale riscului de credit

 • (d) Riscul lichidității

Riscul lichidității, denumit și risc de finanțare, reprezintă riscul ca o întreprindere să aibă dificultăți în acumularea de fonduri pentru a-și îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul lichidității poate să apară ca urmare a incapacității de a vinde rapid un activ financiar la o valoarea apropriată de cea justă.

Politica Regiei referitoare la lichidități este de a păstra suficiente lichidități sau de a avea linii de credit acoperitoare astfel încât să își poată achita obligațiile la datele scadențelor. Activele și datoriile sunt analizate în funcție de perioada rămasă până la scadențele contractuale în Nota 5 - Situația creanțelor și a datoriilor.

(e) Valori juste

Valorile contabile ale activelor și pasivelor financiare cu scadență sub un an aproximează valoarea justă a acestora. La 31 decembrie 2016 valoarea justă a datoriilor pe termen lung nu diferă semnificativ în opinia conducerii Regiei de valoare la care sunt înregistrate aceste instrumente financiare.

DATORII CONTINGENTE

Litigii și alte dispute

La data bilanțului, împotriva Regiei erau deschise diverse acțiuni juridice, investigații și proceduri. Pe baza consultanței profesionale primite din partea consilierilor juridici ai Regiei, conducerea Regiei consideră că nu este probabil ca Regia să înregistreze vreo obligație semnificativă, derivând din acțiuni injustiție împotriva Regiei.

Impozitarea

Sistemul de impozitare din România este într-o fază medie de dezvoltare și este supus unor interpretări variate și unor schimbări constante, care uneori sunt retroactive. în anumite situații, autoritățile fiscale pot fi agresive și arbitrare în evaluarea penalizărilor și dobânzilor. Deși impozitul efectiv datorat pentru o tranzacție poate fi minim, penalizările pot fi semnificative, pentru că ele pot fi calculate la valoarea tranzacției. în România, exercițiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani.

Contracte oneroase

Un contract oneros este un contract în cadrul căruia costurile obligatorii pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale depășesc beneficiile economice care urmează a fi obținute ca urmare a acestuia. Aceste costuri obligatorii reflectă cel puțin costul net aferent ieșirii din contract, care reprezintă minimum dintre costul îndeplinirii contractului și orice compensație sau penalități rezultate din neîndeplinirea acestuia.

Regia nu avea încheiate contracte oneroase la data de 31 decembrie 2016

Alte elemente privind datoriile contingente

Reglementările privind mediul înconjurător sunt în dezvoltare în România, iar Regia nu a înregistrat nici un fel de obligații la 31 decembrie 2016 pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice și de consultanță, studii ale locului, designul și implementarea unor planuri de remediere, privind elemente de mediu înconjurător. Conducerea Regiei nu consideră cheltuielile asociate cu eventuale probleme de mediu ca fiind semnificative.

Asigurări încheiate

La sfârșitul anului 2016 conducerea Regiei are încheiate asigurări pentru mijloace fixe, respectiv pentru centrale și puncte termice cu instalațiile tehnice interioare aferente, pentru personal, pentru numerarul din casierii și pentru autovehicule.

EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANȚULUI

(a) Modificarea cursului de schimb

La data de 31.12.2016, cursul de schimb leu/euro era de 4,5411 lei/euro, față de 4,5245 lei/euro Ia 31.12.2015. Aceasta reprezintă o depreciere de 0,3668 % față de 31 decembrie 2015. în aceeași perioadă inflația a fost de aproximativ -1,5 % conform comunicării făcute de INSEE București.


DIRECTOR ECONOMICCONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

- - fL

HOTARAREANR.

din 31 martie 2017

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca RA, desemnat prin HCL nr. 99/2014, întrunit în ședință ordinară,

Analizând materialul 1580/31.03.2017 privitor la Raportul de activitate al directorilor si consiliului de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca RA, cu privire la rezultatele economico financiare pe anul 2016,

Potrivit dispozițiilor art. 5 și ale art. 9 ale OUG nr. 109/2011 - privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

cu unanimitate/majorifate de voturi


HOTĂRĂȘTE:

 • 1. Se aprobă Raportul de activitate al directorilor si consiliului de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj NapocaRA cu privire la rezultatele economico financiare pe anul 2016.

 • 2. Se aprobă situațiile financiare ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca RA pentru anul 2016, contul de profit și pierdere și bilanțul, așa cum au fost propuse prin Raportul 1580/31.03.2017.

 • 3. Se aprobă repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2016 astfel : rezerva legala 63.238 lei; acoperire pierdere 2014 215.114 lei; Participare salariatilor la profit 98.641 lei; varsaminte la bugetul local 493.206; sursa proprie de finanțare 394.565 lei.

 • 4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă, Biroul financiar contabilitate.

  PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE


  Administratori Coroian Alexandru


  Cocan Eugen V/rgîI


  Moldovan Ciprian Cosmin  Deak Orsolya Eniko

  Tat Cristian Ioa^^^^^=ZZ


  Csitți Ve

  acel

  - rw  (Hotărârea a fost adoptată cu voturi, prin vot deschis)


  Contrasemenază

  Secretar Racoti


  DorinB-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România Secretariat: 0264 503703,596706 • Biroul relații cu clienții: 0264 503738,503733 ^Dispecerat: 0264 503709,598748 •

Biroul tehnic : 0264 503719,503717 • Biroul financiar : 0264 503712 • Fax: 0264 503722 • e-mail: rat@ratci.ro • TelVerde: 0800 823 791

înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/338/1991 • C.I.F. RO 201330 Cont: RO71RNCB0106000767550001 BCR Cluj

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial Ia data de 31 decembrie 2016

în temeiul prevederilor art. 4, alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. f              119/1999 privind controlul intern/managerial și control financiar preventiv,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Miron Emil în , -           calitate de director general al Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca,

'           declar că Regia Autonomă de Termoficare Cluj Napoca dispune de un sistem de

control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit parțial conducerii și consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă si demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul • de control intern/managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

în acest caz, menționez următoarele:

 • -  Registrul riscurilor la nivelul regiei, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică este actualizat anual;

,                 - Procedurile operaționale elaborate în proporție de 91% din totalul

activităților procedurabile inventariate sunt actualizate anual;

 • -  Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde,

(                   în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de

conducere, execuție si a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acesta a fost actualizat în cursul anului.

 • -  în cadrul regiei există compartiment de audit intern și acesta este funcțional fiind compus dintr-o persoană.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile si constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/ managerial, aprobate prin Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2016, sistemul de control intern/managerial al Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului..........(principal/secundarj de credite de către ordonatorii

(secundari și/sau terțiari) de credite, direct subordonați, rezultă că:

 • - (nr.) entități au sisteme conforme - Nu e cazul

 • - (nr.) entități au sisteme parțial conforme -Nue cazul

 • - (nr.) entități au sisteme neconforme - Nu e cazul
REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE

CLUJ-NAPOCA

B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79,


Nr.       din ■ ^/2017


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RAPORTUL

DIRECTORILOR ȘI AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

PENTRU anul 2016

ÎN CONFORMITATE CU OUG 109/2011

Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca RA, constituit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca nr. 99/2014, având următoarea componență:

CSIBIVENCEL -Președinte

COROIAN ALEXANDRU - Reprezentant al autorității tutelare

MIRON EMIL - membru

MOLDOVAN CIPRIAN COSMIN - membru

COCAN EUGEN VIRGIL - membru

MARTON ORSOLYA ENIKO - membru

TAT CRISTIAN IOAN - Reprezentant al ministerului finanțelor

și directorii executivi ai regiei

Formulează, în concordanță cu prevederile Contractelor de mandat și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, prezentul RAPORT asupra activității de administrare a Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca RA


 • 1. Cadru general - Scurta prezentare a Regiei -

Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică, operat de Regia Autonomă de Termoficare Cluj Napoca cuprinde întreg lanțul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice către locuitorii municipiului Cluj Napoca, alimentând cu energie termică peste 1.510 de Asociații de Proprietari, reprezentând peste 28.400 de apartamente, respectiv aproximativ 75.000 de locuitori, agenți economici și instituții din municipiul Cluj Napoca.

în același timp, unitatea asigură activități secundare: lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; alte lucrări de instalații pentru construcții; alte activități de servicii (citirea contoarelor de apă și energie termică și întocmirea notelor de consum individuale pentru fiecare apartament); activități de inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea; etc.

în conformitate cu prevederile legale, pentru desfășurarea activității Regia deține Licența ANRSC nr. 2816/2014 pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare.

 • 2. Situația indicatorilor economico-financiari la 31.12.2016

La sfârșitul anului 2016 patrimoniul regiei este de 4.231.932 lei, iar patrimoniul public aflat în administrarea RAT este de 88.000.138 lei. In conformitate cu reglementările OMFP 1802/2014 bunurile de natura patrimoniului public primite în administrare sunt evidențiate în conturi extrabilanțiere.

Veniturile totale în anul 2016 au fost de 74.761 mii lei și a fost realizată o producție de energie termică de 209.218 Gcal, producție care a fost livrată populației, instituțiilor și agenților economici din municipiul Cluj-Napoca.

Situația indicatorilor economico-fînanciari la 31.12.2016 se prezintă astfel:

-mii lei-

BUGET

2016

REALIZĂRI

2016

DIFERENȚE

%

VENITURI TOTALE din care:

64.500

74.761

10.261

115,91

-venituri din exploatare

64.060

74.686

10.626

116,59

-venituri financiare

440

75

-365

17,05

CHELTUIELI TOTALE din care:

64.350

73.496

9.146

114,21

-chelt. de exploatare

64.008

73.309

9.301

114,53

-chelt. financiare

342

187

-155

54,68

PROFIT/PIERDERE BRUTA

150

1.265

1.115

843,33

IMPOZIT PE PROFIT

24

0

PROFIT/PIERDERE NETA

126

1.265

1.139

1003,96

PRODUCȚIE FACTURATĂ (gcal)

180.000

209.218

29.218

116,23

Din analiza indicatorilor rezultă că unitatea a realizat venituri totale de 74.761 mii lei, cu 10.261 mii lei mai mari decât prevederile bugetare.

De asemenea în venituri sunt cuprinse și serviciile de revizii și reparații la diverși beneficiari și lucrări de investiții realizate în regie proprie.

O pondere importantă în veniturile din exploatare o reprezintă veniturile din subvențiile pentru diferența de preț la energia termică livrată populației în sumă de 27.762 mii lei-fară TVA. Subvenția totală încasată în anul 2016 (care conține și TVA) a fost de 31.000 mii lei (3.611 mii lei aferent anului 2015 și 27.389 mii lei aferentă anului 2016).

Veniturile financiare, în sumă de 75 mii lei, s-au realizat pe seama veniturilor din dobânzi bancare în valoare de 11 mii lei și diferențe de curs valutar în sumă de 64 mii lei.

Pentru întreaga activitate a unității s-au cheltuit 73.496 mii lei.

în totalul cheltuielilor de exploatare ponderea principală o dețin cheltuielile cu gazele naturale, energia electrică, energia termică achiziționată și cu apa. Ponderea acestor cheltuieli în total costuri se ridică la 80,96 %.

Evoluția cheltuielilor este influențată de prețurile de achiziție ale gazelor naturale, energiei electrice și materialelor specifice activității noastre precum și de consumurile specifice.


Astfel consumul specific la gazele naturale, unul din principalele elemente de cheltuieli ale unității, a fost de 184,69 mc/Gcal în anul 2016 față de 185,88 mc /Gcal în anul 2015, ceea ce înseamnă o scădere de 0,64 % față de 2015.

Din activitatea de exploatare s-a realizat un profit de 1.377 mii lei, iar din activitatea financiară o pierdere de 112 mii lei, rezultând un profit total de 1.265 mii lei.

 • 3. Analiza creanțelor și obligațiilor unității

  Totalul creanțelor de încasat la sfârșitul anului a fost de

  - din care:

  21.575.650 lei

  a), clienți pentru energia termică și alte prestații:

  13.928.404 lei          <

  • b) . subvenții pentru diferențe tarif (inclusiv TVA)

  • c) . creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului

  • d) . alte creanțe

  Valoarea creanțelor restante este de 2.094.066 lei.

  5.925.484 lei

  1.067.608 lei

  654.154 lei

încasarea creanțelor într-un ritm constant a stat mereu în atenția noastră. S-au luat măsuri organizatorice în cadrul biroului Relații cu clienții și a Oficiului juridic pentru desfășurarea fluentă a activității de încasare și recuperarea rapidă a creanțelor mai vechi.

Totalul datoriilor regiei la sfârșitul anului se ridică la suma de 30.061.118 lei, din care: -credite externe cu garanția statului (334.066,98 euro) actualizate la cursul

de la 31.12.2016 (leuro=4,5411 lei)

1.517.031 lei

anticipații

-leasing și alte investiții financiare

-furnizori

1.154.556 lei

46.782 lei

25.145.874 lei

-datorii cu personalul

 • - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale

 • - datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat

-alte datorii

467.349 lei

171.795 lei

1.049.166 lei

508.565 lei ZTZ

Din totalul datoriilor față de furnizori, la data de 31.12.2016, datoria față de FRE

Electrica SA Cluj-Napoca a fost de 655.058 lei, datoria pentru energia termică cumpărată de la Colonia Cluj- Napoca Energie S.R.L. a fost de 7.122.773 Iei, respectiv datoria față de OMV Petrom GAS a fost de 8.721.029 lei. Aceste datorii reprezintă facturi curente a căror scadență este după data de 31.12.2016.

La 31.12.2016 nu s-au înregistrat datorii restante.

în cursul anului 2016 în unele perioade, au fost nevoi suplimentare de finanțare pentru asigurarea fluxurilor de trezorerie, datorită caracterului sezonier al activității, ceea ce a necesitat apelarea ocazional la credite bancare. în consecință a fost contractată o linie de credit de 5.000 mii lei de la Banca Transilvania Cluj și o linie de credit de 3.000 mii lei de la Raiffaisen Bank Cluj care au fost folosite însă foarte puțin.

Toate aceste credite împreună cu creditul pe termen lung (B.E.I.) au făcut ca nivelul dobânzilor plătite în 2016 să fie de 121 mii lei, ceea ce reprezintă 0,16 % din total costuri aferente anului 2016.

 • 4. Activitatea de investiții

Programul de investiții al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, în cursul anului 2016 a avut în vedere realizarea următoarelor lucrări:

CAPITOLUL A-Lucrări de investiții în continuare:

-Alimentare cu energie termica clienți noi- în cursul anului 2016:

o s-a întocmit documentația PT+CS+DE+DTAC-proiecte tehnice-toate specialitățile pentru ” Modernizarea sistemului de producere și distribuție a energiei termice la Liceul Tehnologic nr.l Cluj-Napoca”.

o s-au executat lucrări de instalații termice interioare și rețea termică de alimentare cu energie termică pentru încălzire, corpul A și B, ale liceului de Arte Plastice Romul Ladea-locația Dorobanților 56. Lucrările au fost realizate cu specialiști ai unității noastre.


o s-au executat lucrări pentru „Modernizarea sistemului de producere a energiei termice în Liceul de Arte Plastice Romulus Ladea - Calea Dorobanților nr. 72”.

o s-au realizat lucrări pentru ”Automatizare / dispecerizare proces de producere a energiei termice la 5 unități de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca” Școala Eugen Pora, Colegiul Tehnic Ana Aslan-str. Decebal nr. 41, Colegiu Tehnic Ana Aslan-str. Horea nr. 52, Cămin Colegiu Național Iulian Pop-str. Deva 15-17, Grădinița Căsuța Poveștilor.

9                 9

o s-au întocmit documentații tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, proiecte tehnice, caiete de sarcini, detalii de execuție pentru modernizarea sistemului de producere și distribuție a energiei termice la 6 unități de învățământ din municipiul Cluj-Napoca (Colegiul National George Barițiu - str. Emil Isac nr.10, Colegiul Național Economic ,JDr. Iulian Pop” - Strada Devei nr 15-17, Liceul Aurel Vlaicu — B-dul Muncii nr. 199-200, Școala Nicolae Iorga - str. Războieni nr.67, Școala Nicolae Iorga - str. Maramureșului nr.151, Liceul Teologic Emanuel- str.l 1 Octombrie nr.3)

o s-a implementat sistemul de monitorizare/dispecerizare a procesului de producere a energiei termice la 25 de centralele termice ale imobilelor din str. Timișului și Blajului, date în administrarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca prin HCL 410/29.08.2013.

Valoare lucrărilor realizate a fost de 2.262.520 lei, din care 120.455 lei din surse proprii și 2.142.065 lei din surse de finanțare ale bugetului local.

-Modernizare rețele termice: în cadrul acestui obiectiv de investiții s-au realizat lucrări de

9                                                                                                                        >

modernizare ale rețelelor termice de agent termic primar și secundar amplasate pe str. Izlazului 6, str. Trotușului-zona PT 3 Mărăști, str. Vidraru 9-11, str. Firiza 10, str. Ion Meșter 10-12, str.

i

Dunării 33-35, str. Dorobanților 70-74, str. Ciucaș 1, str. Muncitorilor, str. Gârbău 2-4, str. Padin 2-4, str. Scărișoara 1-3, str. Băișoara 1-7.

Valoare lucrărilor realizate a fost de 1.526.572 lei din surse de finanțare ale bugetului local.

-Dimensionare electropompe încărcare recipiente stocare apa calda de consum

S-a finalizat achiziția și montajul unui număr de 8 electropompe duble de încărcare recipiente stocare apă caldă de consum, în 6 obiective ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca: CT 12 Mănăștur, CT Govora, CT 2 Zorilor, CT 5 Zorilor, CT 4 Grigorescu, CT 9 Grigorescu, și 2 recipiente de stocare apă caldă la CT 12 Mănăștur.

Valoarea lucrărilor realizate a fost de 404.968 lei din surse proprii.

-Reabilitarea rețelei de apa fierbinte (RAF) - vane pentru cămine.

S-au achiziționat și montat cu forțe proprii ale unității izolațiile pentru vanele situate în căminele de vizitare de pe traseul rețelei de apă fierbinte din cartierele Mărăști și Gheorgheni.

Valoarea lucrărilor realizată a fost de 69.142 lei din surse proprii.

-Modernizarea/automatizarea centralelor termice - înlocuire cazane în Centrale Termice.

La acest obiectiv s-au executat lucrări de montaj cazane și echipamente conexe, integrarea lor în schemele tehnologice ale centralelor termice 14 Mănăștur și Caragiale. Valoarea lucrărilor executate si a echipamentelor achiziționate a fost de 508.389 lei din surse proprii.

-Eficientizarea sistemului centralizat de producție, transport si distribuție agent termic -Reabilitare rețele agent termic.

(               S-au realizat lucrări de reabilitare la 250 m rețele termice de agent termic primar și

secundar amplasate pe străzile: Tășnad, Observator, Vânătorului, Cioplea, Jupiter, Gârbău, Lunii, Ciucaș, Mehedinți, Detunata, Călan, A.Vlaicu, Anina, Dâmboviței, Bușteni, Gorunului.

Valoarea lucrărilor realizată a fost de 390.575 lei din surse proprii.

TOTAL CAPITOL A.                                   5.162.166 lei

CAPITOLUL B-Lucrări de investiții noi:

-Transformare puncte termice în centrale termice Zona Pata Mărăști

S-a elaborat studiul de fezabilitate ”Transformarea 11 puncte termice din sistemul de (        alimentare centralizata cu energie termica al Centralei Termice de Zonă CTZ in centrale

termice de cvartal- PT1,2,3,4 Pata, PTCipariu, PT 1,10Mărăști, PT5,13,14,15 APS”.

Valoarea documentațiilor întocmite a fost de 99.176 lei din surse proprii.

- Dimensionare, achiziție si montaj vase de expansiune Ia centralele termice

S-au achiziționat vase de expansiune noi pentru un număr de 8 centrale termice (CT 1, 4 Grigorescu, CT 3,5,6,12,15 Mănăștur, CT Plopilor), în vederea înlocuirii vaselor de expansiune vechi și uzate.

Valoarea realizată a acestui obiectiv a fost de 155.761 lei din surse proprii.

-Eficientizarea procesului tehnologic de producere a energiei termice prin implementarea unei unități de micro-cogenerare Ia CT 24 Mănăștur. S-a achitat proiectul

de instalații de utilizare gaz, si acordul de acces, în valoare de 4.272 lei din surse proprii.

A

-înlocuire contoare de energie termica cu grad avansat de uzură la asociațiile de proprietari

A fost elaborat studiul de fezabilitate în vederea înlocuirii contoarelor de energie termică, uzate fizic și moral, supradimensionate, cu alte contoare noi.

Valoarea documentației a fost de 33.600 lei din surse proprii.

TOTAL CAPITOL B.

292.809 lei


CAPITOLUL C- Dotări independente și alte investiții

-Utilaje independente și dotări.

în cadrul acestui obiectiv s-au achiziționat echipamente de lucru pentru asigurarea ( condițiilor de siguranță în exploatare la centralele și punctele termice gestionate de către salariații Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

Valoarea achizițiilor realizate a fost de 239.608 lei din surse proprii.

TOTAL CAPITOL C.

239.608 lei


5.694.583 lei


TOTAL INVESTIȚII

 • 5. Situația provizioanelor

La începutul anului 2016 unitatea avea constituite provizioane pentru clienți incerți în valoare de 383.044,87 lei. în cursul anului au fost încasate și au fost anulate provizioane în sumă de 5.720,63 lei. Au fost constituite provizioane pentru clienți incerți în anul 2016 în valoare de 338.603,02 lei soldul la sfârșitul anului 2016 fiind de 715.927,26 lei.

A fost anulat un provizion pentru litigii în valoare de 324.569,83 lei, reprezentând refuz parțial factura E -on Gaz. aferent anului 2014.

 • 6. Realizarea obiectivelor și criteriilor de performanța la contractul de mandat al

Consiliului de Administrație pe anul 2016

Nr. cit.

Obiectiv/Criteriu de performanță

UM

Programat an 2016

Realizat an 2016

Indice de realizare

Ponderi programat %

Ponderi realizat %

0

1

2

3

4

5=(col.4-co!3y col.3+1

6

7=coL5*coL6

1

Cifra de afaceri

mii Iei

45.000

74.154

1,65

10

16,5

2

Rata profitului brut

%

1

1,69

1,69

10

16,9

3

Productivitatea muncii pe salariat

mii lei

400

831

2,08

10

20,8

4

Venituri din subvenție cu TVA

mii Iei

32.000

33.314

0,96

10

9,6

5

Număr mediu zilnic de ore de furnizare apa caldă de consum

ore

18

23,42

1,30

10

13,0

6

Disponibilitate instalații de furnizare energie termică pentru încălzire

%

92

99,83

1,09

10

10,9

7

Grad realizare investiții planificate

%

100

101,00

1,01

10

10,1

8

Restanțe la plata obligațiilor față de buget

mii Iei

0

0,00

1,00

10

10,0

9

Ponderea creanțelor restante din total creanțe

%

15

9,71

1,35

10

13,5

10

Ponderea obligațiilor restante din total furnizori

%

15

0,00

2,00

10

20,0

Total

141,3

NOTĂ: Formula de calcul pentru indicatorii 4, 9 și 10 este col.5=(col.3-col.4)/col.3+l

După cum rezultă din macheta prezentată, indicele general de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță asumate prin contractul de mandat este de 141,3%, acest lucru atestând realizarea și depășirea obiectivelor și criteriilor de performanță asumate.

1. Realizarea obiectivelor și criteriilor de performanța la contractul de mandat al Directorului General pe anul 2016

Nr.

crt.

Obiectiv/Criteriu de performanță

UM

Programat an 2016

Realizat an 2016

Indice de realizare

Ponderi programat %

Ponderi realizat %

0

1

2

3

4

5= (col.4-

col.3)/ col.3+1

6

7=col_5*col.6

1

Cifra de afaceri

mii Iei

45.000

74.154

1,65

10

16,50

2

Productivitatea muncii pe salariat

mii Iei

400

830,68

2,08

10

20,80

3

Venituri din subvenție cu

TVA

mii lei

32000

33.314

0,96

10

9,60

4

Număr mediu zilnic de ore de furnizare apa caldă de consum

ore

18

23,42

1,30

10

13,00

5

Disponibilitate instalații de furnizare energie termică pentru încălzire

%

92

99,83

1,09

10

10,90

6

Grad realizare investiții planificate

%

100

101,00

1,01

10

10,10

7

Restanțe la plata obligațiilor față de buget

mii Iei

0

0

1,00

10

10,00

• 8

Rata profitului brut

%

1

1,69

1,69

6

10,14

9

Ponderea creanțelor restante din total creanțe

%

15

9,71

1,35

6

8,10

10

Ponderea obligațiilor restante din total furnizori

%

15

0,00

2,00

6

12,00

11

Reducerea pierderilor înregistrate la 31.12.2014

%

100

588

5,88

6

35,28

TOTAL

166,40

NOTĂ: Formula de calcul pentru indicatorii 3, 9 și 10 este col.5=(col.3-col.4)/coL3+l

în condițiile asumate prin contractul de mandat pentru exercițiul financiar al anului 2016, aprecierea activității directorului general se face prin analiza gradului global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță.

Așa cum rezultă din macheta prezentată, indicele general de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță asumate prin contractul de mandat este de 166,40%, acest lucru atestând realizarea și depășirea obiectivelor și criteriilor de performanță asumate.

8. Alte aspecte ale activității exercițiului financiar 2016

în anul 2016 unitatea și-a achitat toate datoriile către bugetul de stat, bugetul local și fondurile speciale la scadența, cele rămase de vărsat reprezentând datorii curente la data de 25 ianuarie 2017.

Nu s-a făcut reevaluarea mijloacelor fixe care aparțin patrimoniului propriu al RAT Cluj- Napoca.

Unitatea a luat măsuri pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial și s-a întocmit raportul anual al conducătorului entității publice asupra sistemului de control intern managerial, în conformitate cu actele normative în vigoare.

La baza înscrierii posturilor din bilanțul contabil au stat datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii.

Conform reglementărilor legale în vigoare a fost efectuată inventarierea anuală a patrimoniului RAT precum și inventarierea patrimoniului public aflat în administrarea Regiei, patrimoniu public care este evidențiat în conturi extrabilanțiere.

Valorificarea inventarierii și rezultatele au fost cuprinse în situațiile financiare ale anului 2016.

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2016 pentru :

Entitatea: REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE .

Județul: CLUJ

Adresa: localitatea CLUJ-NAPOCA, str. 21 DECEMBRIE 1989, nr. 79

Număr din registrul comerțului: J12/338/1991

Forma de proprietate: 11-Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3530—Furnizarea de abur și aer condiționat

Cod de identificare fiscala: 201330

Directorul general al societății REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE , iși asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2016 și confirmă că:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurata.

 • c) Persoana juridica iși desfasoară activitatea in condiții de continuitate.

DIRECTOR


ENERALMII


EMIL
REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE CLUJ

Cluj-Napoca

RAPORTUL

AUDITORULUI FINANCIAR

INDEPENDENT

31 DECEMBRIE 2016

EUROAUDIT SRL

Autorizația nr.314/2003 înregistrata la

Camera Auditorilor Financiari din Romania.

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

asupra situațiilor financiare intocmite de REGIA AUTONOMA DE

TERMOF1CARE CLUJ

la data de 31.12.2016

Am auditat situațiile financiare anuale individuale anexate ale REGIA AU TONOMA DE TERMOFICARE CLUJ care cuprind bilanțul incheiat la data de 31 decembrie 2016 si contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii si situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului incheiat la acea data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informații explicative.Situațiile financiare individuale menționate se refera la:

 • 1. Capitaluri proprii                              48350785 lei

 • 2. Rezultatul exercițiului financiar, profit          1.264764 Ici

 • 3. Cifra de afaceri                                 74154045 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare individuale

Conducerea societății este responsabila de întocmirea si prezentarea fidela a acestor situații financiare individuale in conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementările contabile { privind întocmirea situațiilor financiare individuale si consolidate, cu OMFP nr. 166/2017 privind întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici si cu politicile contabile descrise in notele la situațiile financiare individuale, si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a penurie întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si menținerea sistemului de control intern asupra întocmirii si prezentării fidele a unor situații financiare individuale care sa nu prezinte denaturări semnificative, datorate fie fraudei, fie erorii: selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile in circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este, ca pe baza auditului nostru, sa exprimam o opinie asupra acestor situații financiare individuale. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internatioanale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde prevăd conformitatea cu cerințele elice si planificarea si desfasurarea auditului in vederea obținerii asigurării rezonabile cu privire la măsură in care situațiile financiare sunt lipsite de denaturări semnificative.

Un audit implica desfasurarea de proceduri in vederea obținerii de probe de audit cu privire la valorile si prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situațiilor financiare* cauzata fie de frauda, fie de eroare. In efectuarea acelor evaluări ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate a situațiilor financiare in vederea conceperii de proceduri de audit care sa fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al entitatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile si a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum si evaluarea prezentării situațiilor financiare.

Credem ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

Opinie

In opinia noastra, situațiile financiare individuale ale REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 sunt întocmite, de o maniera adecvata, in toate aspectele semnificative in conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementările contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale si consolidate si cu politicile contabile descrise in notele la situațiile financiare individuale, deci opinie fără rezerve.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății in ansamblu. Auditu! nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In măsură permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decât fata de societate si de acționarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Situațiile financiare individuale anexate nu sunt menite sa prezinte poziția financiara, rezultatele operațiunilor si fluxurile de numerar ale societății in conformitate cu cerințele Standardelor Internationale de Raportare Financiara. De aceea situațiile financiare individuale anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile si legale din Romania.

Raport asupra raportului administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea raportului administratorilor in conformitate cu cerințele OMFP 1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale si situațiile financiare consolidate, punctele 489-492, care sa nu conțină denaturări semnificative si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor prezentat nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastra asupra situațiilor financiare individiuale nu acopera raportul administratorilor.

In legătură cu auditul nostru privind situatiie financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare individuale si raportam ca:

 • a)  in raportul administratorilor nu am identificat informații care sa nu fie consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare individuale anexate:

 • b)  raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative.

  informațiile cerute de OMFP 1802/2014. punctele 489-492:


 • c) in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare individuale pentrun exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 cu privire la REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE si la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Data: 28.03.2017

Auditor financiar

Popa loan. -carnet nr. 1014-


SC EUROAUDITSRL

Cluj-Napoca                        v

Reg. Corn. .112/1413/93 .CU1:RO 3765059

Tel/Fax: +(40) 264-419830 Mobil +(40) 722806602

SC EUROAUDITSRL Autorizația nr 314/ 2003