Hotărârea nr. 579/2017

Hotărârea 579/2017 - Aprobarea situațiilor financiare ale Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare ale Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 177970 din 11.04.2017 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare ale Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, conform Anexelor 1-16 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.


icipiului, oșca


Nr. 579 din 16 mai 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Denumire indicator


TOT-aL venit uri-ruget local


AI. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL


din impozitul pc venit pentru echilibrarea bugetelor locale


CONTUL Dc EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI


Anexa 1 la Hotărârea nr. 579/2017


Pag.

l -lci-

Prevederi' bugetare inițiale


  • 582.936.491

  • 7675120.491 î


735.414.4911


408.673.491


40S.673.491;


13.7 IU.(100


13.710.000


391.963.491


391.138.491


Prevederi bugetare definitive


930.048.067


829303.635


765.077.131


4 08.637.014


408.637.014


15.SSQ.0I4


15.880.014


392.757,000


383.624.00U


3.325.1100


4.133.000


9o.n11.noo


9o.Q7i.noo


■ 77.903.ilOO


25.7i9.M0


5 2. ($4.000


7.754.300


92.395.982


92.395.982


75 333.1 IU


24399.118


Drepturi constatate


Total, din care:


3=4+S


51384.000


1.,589.635


din anii precedent!


din anul

curent1326.026.474


1324.043.671


882.656.831


409.701325


409.701325


17318333


17313333


392.483392


383331.603


4.151.689


I9I.U31.I9I


191.081.191


167.162349


30.713.012


136.449.237


IK.766.771


479315.121


•175.979382


115.451372


96.277.79'


•I


9h.277.?9-


90.794.600


5.492.784


«5301.325


5.4:12.915


încasări realizate


Stingeri pc alte cai ilcr.it incasari


Drcpcuri constatate846.711353


934343.618


743.064.089


766.205359


409.701.525


409.701325


17313333


.392.4 83.292


388331.603


4.151.689


94.803397


94.803.397


76.367.640


25320.228


51.147.412


13383.326


S35.0S7.945


762398.409


409.698.897


409.698.897


17315.605


17315.605


392.483392


388.331.603


4.151.689


92.163.609


92.163.609


75396.123


24361.929


50.934.194


11.715.560


3.95S.936


3.958.936


2.151.966


1.606,303


1.606.303


1380089


572356


307.733


226309k-,                                        —'

OO

Pag. 2 -lei-

Capitol

Subcapitol

Pa-

ra-

Grupa/ Titlu

Articol

Ali

ne

at

■■r

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare .definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cal decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii prccedenti.

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

fizice

3.954.000

6348.825

8.409.158

1.270387

7.138.771

6.475344

16X175

1.771.639

0702

02

02 •

Impozit si taxa pe teren dc la persoane

juridice

3.331.000

4.771.810

9.717.167

4.021306

S.69536I

4.834.73)

47.999

4.834.437

0702

02

03

Impozitul pe terenul extravilan

-149.000

460,000

640.446

191.252

419.194

405.485

16.035

218.926

03

Taxe judiciare dc timbru si alte

taxe dc timbru

4.414.000

4.923.229

S.1S 1.921

5.1513)21

5.151.921

0702

50

Alte impozite si taxe pe proprietate

250

240

10

S

5

240

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

23S.1S2.000

262.30 IJ72

280.03 1.158

20.173.778

259.857310

25 8 3 92.946

545.663

20.892349

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

201.115.000

222316.000

217.756.993

2)7.756.993

217.756.993

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea

>•

adaugata pentru finanțarea cheltuia-

Iilor descentralizate la nivelul

comun clor,oraselor, municipiilor.

sectoarelor si Municipiului București

1S8.70S.000

2IS.72I.000

2H.4S3.4I9

211.453.419

211.453.419

1102 06

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale ■

683.000

1.026.000

1.026.000

1.026.000

1.026.000

1102 09

Sume defalcate din laxa pc valoarea

adaugata pentru finanțarea

invatamantului particular sau

-

confesional acreditat

li.718.00C

5369.00C

5377374

537737^

537737

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE'GENERALE PE BUNUR

SI SERVICII

1.047.00

100.00

221.69.

158.25'

63.44

93.63

0               2.93

125.127

1202 07

Taxe hoteliere

1.047.00

l)              100.00

5            221.69.

1S83S:

63.44

.     93.63

0               2.93

125.127

1502

TAXE PE SERVTCII SPECIFICE

1.027.00

0          1.77035

7        2.43130

85239

1379.10

1.853.07

4           2935

548.860

01

Impozit pc spectacole

536.00

0|         1335.80

l                        .

Capi

tol

Subcapitol

Pa-

ra-

Grupa /

Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii prcccdcnti

din anul curcnc

A

' B

1

2

3=4+5

4

5

’ 6

7

8=3-6-7

1502

50

Alte laxe pe servicii specifice

491.000

534556

862366

290362

572.004

590.794

25.616

245.S56

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZARE/X UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITaTI

31.942.000

3S.115515

59.620.970

19.163.134

40.457.836

38.889349

513.16$

2031S.553

1602

02

Impozit pe mijloacele de transport

23.788.000

23.796324

45.014360

19.150.611

25.8 63.649

24.358.603

512.919

20.142.738

01

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)'

I3.7S9.000

13589.000

27330.024

12.117341

15312.783

13.878.994

315.455

13.135.575

1602

02

02

Impozit pu mijloace de transport deținute persoane de juridice*)

9.999.000

10.207324

17.684336

7.033.370

10.650.366

10.479.609

197.464

7.007.163

1602 03

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

8.154.000

14311.695

14.603534

9.360

14594.174

14.530.112

31)

73311

1602 50

Alte taxe pc utilizarea bunurilor,

autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfaswarc de activicati

7.496

3.176

3.163

13

534

38

2.604

1S00 02

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1 518.000

1.742363

1.842.957

1.342.957

1.842.957

1S02

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.518.0(10

1.74 2 363

1.842.957

1.842.957

1.842.957

50

Alic impozite si taxe

1518.000

1.742363

1.842.957

1.842.957

1.842.95'

2900 02

C. VENITURI NEFISCALE

51.605.000

64326504

341386.840

359.528.0 IC

-18.141.170

72.7 8 95 3 <

1.306.970

266.790.334

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

14.168.000

14396.275

216.94 1.862

298.060544

-81.118.682

15.673.77

1.696374

199571.710

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

14.I6S.00C

14.896375

.216.941.862

298.0 60.54-

-31.118.682

15.673.77

1.696.37-

199571.710

01

Varsamintc din profitul net al regiilor

autonome

26533'

26533'

26533'

26533

7

3002 05

Venituri din concesiuni si închirieri

I4.16S.C0C

14.61136(

216.656.94'

298.06054

-81.403.59

15.388.86

3           1.696.37

199571.710

30

Alte venituri din concesiuni si

închirieri de către instituțiile publice

14.16S.00

J         14.61136

216.656.94

298.06054

4       -81.40359

7         15.388.86

3          1.69637

1        199.571.710

300

2 OS

Venituri din dividende

19.67

S              19.67

j       '      19.67

8              19.67

8

Capitol


Sub- P:t-


capitol


ra-gral


Grupa / Titlu


Ar-


Aii


ticul


ne-

at

Denurnire indicator


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitive


A     .    B        12

08 02

Venituri din dividende de la ulii

plătitori

19.678

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

37.438.000

49330.229

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACT IVIT ATI

12.516.000

9.713283

OS

Venituri din prestări de servicii

7.786.000

8.730.933

10

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

cresc ;

6-14.000

644.000

12

Contribuția persoanelor beneficiare

ale cantinelor de ajutor social

Asistenta tehnica pentru mecanismele

financiare SEE

130.000

176350

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputat» si despăgubiri

3.844.000

50.000

50

Alte veniLuri din prestări do servicii

si alte activitati

112.000

112.000

VENITURI DIN TAXE ADMINISrRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

2.541.000

2-541.100

02

Taxe extrajudiciare de timbru

2.541.000

2.541.000

50

Alte venituri din taxe administrative,

eliberări permise

100

AMENZI, PENALITĂȚI SI CONFISCĂRI

12.327.000

16.280.-759

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

12.180.000

15373.676

0î 02

Venituri din amrnvi

Dreptuii constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate dc incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

19.678

19.673

19.678

124.444.078

61.467.466

62.977312

• 57.115.758

110596

67.218.624

9.824.837

3SJ0S

9.736329

9.782.629

4.463

37.745

8.833.362

8.333362

8.833362

674,767

674.767

674.767

184.975

184.975

184.975

61.417

33308

23.109

19309

4.463

37.745

70.3 16

70316

70316

2.4 67.058

2.4 67.058

2.467.054

4

-

2.466.990

2.466.990

2.466.986

4

68

<>S

6!

72.923.031

54.625.755

18302279

17.037.123

78.048

55.812.864

71.072.052

U an no*

.......

1

Capi-

Sub-

T—

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capb

ra-

pa/

U-

ne-

toi

grai

Titlu

col

at


Denumire Indicator

Prevederi bugetare inițial e


Prevederi bugetare definitive


aplicate de către alte instituții de


Specialitate


12.180.000


15.573.676


3502


50


3602


Alte amenzi, pcnalitali si confiscări

DIVERSE VENITURI


147.000


707.083


10.054.000


06


23


32


3602

32

3602

32

3602

50

3702

3702

01

03

3702

04

3900

02

3902

01


02


03


Taxe speciale

Taxa de reabilitare termica


Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedentă

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor preccdcnti, aferente secțiunii de dezvoltare


Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor preccdcnti,aferente secțiunii de funcționare


Alte venituri


TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT


SUBVENȚIILE


Donații si sponsorizări

Varsaminte din secțiunea de funcționare


pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului localfcu semnul minus) Varsaminte din secțiunea de funcționare


II. VENITURI DIN CAPITAL


VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI


Venituri din valorificarea unor bunuri


ale instituțiilor publice


9.695.000


359.000


-98.606.000


98.6C6.000


20.421.788

9.872.352


1305.543


8.0S0.445


626.59-1


7.453.851


1.163.4-48


373.299


373399


-101.4 12.295


101.412.295


3337.498


3.237.498


2.062


Pa*. 5 -lei-

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe al te cai decât incașari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

clin anii precedent!

din anul curent

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

71.072.052

54.417.983

16.654.069

16.402.314

77.410

1.855.982

207.772

1.643110

634308

638

1121.036

36.990137

5323.135

31.667.102

27387.804

28.077

9374356

10.795.980

10.795.980

10.793.671

2.309

3.565187

3.565187

1369.065

506

2.195.716

14.091.967

14.091.967

14.082392

9375

626.748

626.748

626.74S

13.465119

13.465119

13.455.644

9.575

8337.003

5J23.I35

3113.868

1.142.676

27371

7366.756

2134.812

1.480.268

754344

44I.14S

4

1.793.659

2134.812

1.48016?

754344

441.145

4

1.793.659

-101.412195

-101.412195

-101.4 12.29

101.412195

101.411292

101.412.29

6.00434f

3335331

2.668.70

3182.11

2.722.130

6.004141

333533

2.668.70

3.232.11

D

2.722.130

2.65

Ț       165

2.65

3

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitive


3902 03

3902 07

3902 10

4100 02

4200

4202

ÎS

4202 ÎS 01

4202 20


B

Venituri din vanzarca locuințelor construite din fondurile statului

Venituri din vanzarca unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-t cri tonale

Depozite speciale pentru consLructii de locuințe

IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 'SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatalc

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe ncrambursabilc(FEN) postadcrarc


26.078.000

26.078.000

26.078.000


26.000.0009309


2.623.425

597.7021

41.94 1398

41.9-11398

39.602.838


512.000


512.000


Pag. 6 -lei-

Drepturi constatate

încasări realizate

S (îngeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate dc încasat

Total, din care:

din anii prccedcnti

din anul . curent

3=4+5

4

5

6

. 7

8=3-6-7

78300

71.164

7.136

14.4 95

63.805

2.631346

2.631 34 6

2.631.346

3291.941

3.264375

27366

633.616

2.658325

40.928260

40.923260

40.928.260

40.928260

40.928260

40.923260

39290.971

39.290.971

39.290.971

258.000

258.000

258.000

258.000

258.000

25S.OOC

Pag. 7 “lei-

Capitol

Subcapitol

Pa-ra-gral

Grupa/ Titlu

A)1-ti-col

Aii

nc-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare • inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

--------------ț--------

f

încasări

realizate

Stingeri pe alte cai rle cat incașari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

1

2 •

3-4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4202

34

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri

58.000

58.000

1.206

1.206

1306

4202

41

Subvenții de la bugetul de stal pentru

finanțarea sanatatii

20X00

24304

24304

24304

24.304

4202 62

Sume alocate din bugetul de slnt

aferente corecțiilor financiare

78.117

*      78.116

78.116

78.116

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

2338360

1.637 3 89

1.637389

1.637389

30

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrali in invamantul de masa

2338.560

1.637389

1.637389

1.637389

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUAT B SI

PREFINANTARI

69.838.000

55.448.576

54.933343

54.933343

54.933343

4502 01

Fondul european de Dezvoltare Regionala

69.83 8.000

54.742.621

54334369

54 334 5 69

54334469

02

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

69.838.000

54.742.61!

54334369

54334369

5433436!

4502 02

Fondul Social European

659.419

659.419

659.41!

659.41'

02

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

659.41!

659.41!

659.41

659.41

4502 15

Programe Comunitare finanțate in

' -

perioada 2007-2013

2836

2336

2836

0           2S36

0

4502 15 03

Prefinantarc

2836

0           2836

3

2836

0           2836

0

ÎS

Mecanismul financiar norvegian

18.17

6             10.99

5

10.99

5             10.99

5

03

Prefinantare                                 x

18.17

6           10X9

5

7            10.99

5             10.99

5

Pag. 8 -lei-

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ra

graf

Grupa / Titlu

Articol

Aii nc-at

n

Donumirc indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

In cos ari realizate

Stingeri pe alte cal decâtincusari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii prcccdcnti

din anul curent

A

n

1

2

3=4+5

4

5 ’

6

7

8=3-6-7

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFERENTE CADRULUT FINANCIAR 2014-2020

116.960

• 116.960

116.960

116.960

4802

15

Alte programe comunitare finanțate in

perioada 2014-2020 (APC)

1 16.960

116.960

116.960

116.960

4S02

15

01

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

116.960

116.960

116.960

116.960


O\

I


Ar-

Alb

Z

l<- .

Tlt-

cal

nt


Denumire Indicator


TOTAL CHELTUIELI


TOTAL JUDEȚ CLUJ


CONTUL OF EXECUȚIE ĂL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI


ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA


Partea Hl-u CHELTUIELI SOCIAl-CULTURALE


lnvaiuintinl tccundar inferior


Anexa 2 la Hotărârea nr. 579/2017.


V-'K- l


-Ici-


Credite do angajament


Credlte bugulurc


Inițiale


definitive


41-1.846.000


20.030.000


20.030.000


20.030.000


20.030.000


1.025,000


1.015,000


1.025.000


1.025.000


Ml. 21 0IU)


2K.U05.OIIO


i. 77 nuni


1.027.647.491


1.074.759.067


137.574.491


124.240.653


104,016.491


104.026,491


101.026.491


X.948.000


3.000.000


3.848.000


2.100.000


IX.072.000


18.071000


17.472,000


17.472.000


600.000


419.(43.000


276.903.000


.35 367.00)1

I

IV.l'l.ctio


450.000


IR? .959.000


40.591.000


Angajamente


* Angajamente


'legale


-l


9S7.20S.495


II 6.730.434


906.064.790


104.532.l70l


PUII


efectuate


ti


•195.47S.5O


93.413.677


Angajamente


legale du plutit


Cheltuieli


efective


7-5-I105K6377


XI5.38S.I96


11.118.493


94.273.853


10^.04^.653


103.042,653


103,041653


9.048.000


3,000.000


3.948.000


110(1.000


11150.000


l'J.297.000


19.297.000


IX.697.000


IK.697,000


600.001)


473.377.414


3lf.792.5!>'9


13.240,067


47- .113.0117


117.000


207.649.43-1


' 93.877.542


87.679388


77,855.715


9.823.553


7K.615.953


93.877.541


93.177542


4.702.8S2


3.926.109


776.773


11150.000


15350.431


15.350.431


15314.748


15.314.748


35.683


435.403.695


5002145326


I.KU.401


41338.403


I95.29V.93S


•>4.685.28''


87.6794881


87,679,2881


4.702.882


3,926.109


776.7731


12.150,000


• 15.130.556


15.130.5561


15.094.873'


I5.CM.873


35.6S3


42l.750.17l


292.487.906


41.558.403


4L.55K.403


(94497.X84


44.685330


71.855.735


77.SSS.735


3.418.699


2.933.3XJ


485316


12.139.243


13.074.104


13.074,104


I3.O3X.42l


13.038.421


35.633


404.935.703


283.990.736


41.295.640


41195.640


193.227.624


44.236.102


9.823,553


9.K23.553


1.3X4.183


992.72h


291.45?


10.757


2.056.452


2.050.452


1056.452


2.056.452


16.X14.I74


8.497.(70


262.763


7.62.763


1.170,260


449.178


7X.6I5.953


78.6I5.V53


3.SIK.6S7


12.13'1243


11.871X16


1I.K71KI6


It.8 44.693


H.8-14.693


28 123


366.390.148


236363.926


4l.00IJ>6f>


40.893371


10K.695


ISS.243.S62


41916467


Capitol

Sub-cnpi-tol

Pa

ragraf

Grupa/ Titlu

Ar

ti

col

Aline-ut

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajumente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legata de plătit

Cheltuieli efective

inițiala

definitive

A

B

l

2

3

4

5

6

7-5-6

8

• 6502

02

Invatamanl secundar superior

4.67:.onn

143364,000

160391.967

150.6)4.655

149,711604

148.991.522

721.082

145.327395

11

Servicii auxiliare pentru educație

2.605.000

2.886.750

1.797.805

1.797.805

,        1.797.805

1.708.1X1

03

Internate si cantine pentru elevi

1605.000

2.886.750

1.797.805

1.797.805

1.797.305

I.70S. 1(1

50

Alte cheltuieli hi domeniul

invatamantului

>5.150.000

50.772.000

63.016.338

61.609383

54.733.814

47.669.667

7.064.147

5309.917

6602

SANATATE

785.000

2X391.000

28.903.000

27399.442

26.941.817

26.857.689

8-1.128

37.123321

06

Servicii medicale in unitali sanitare

cu paturi

655.000

19.400.000

19.912.000

19.295398

18.637.773

18.553.645

84.128

28.810.471

6602 06

01

Spitale generale

655.000

19.400.000

19312.000

19395398

18.637.773

18353.645

84.12»

28.810.471

08

Servicii de sanalatc publica

130.000

8.(91.000

8.991.000

8.304.044

8.304.044

8304.044

8.313.050

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

32.130.000

45.440.000

46.670.000

38.818.020

33.909.747

26.049.169

7.860.578

17.891.915

. 03

Servicii culturale

(15.000

815.000

363.363

363363

363.363

363.363

06 •

Casc de cultura

815.000

815.000

363363

363363

363.363

363.363

05

Servicii recreative si sportive

253300.000

25.000.000

18.491.960

17.909.630

12.047.996

5.861.634

12.022.624

03

întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi, bnze sportive xi de agrement

25.000.000

25.000.000

18.491.960

17.909.630

11047.996

5.861.634

12.022.624

6702 50

Alte servicii in domeniile culturii.

rccrccrii xi religiei

31120,000

19.625.000

20.855.000

19.991697

15.636.754

13.637.(10

1.998.944

5.505,923

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

20.211.000

78.509.00C

Sl.0ll.825

68.410.707

68.410.707

68.038.10$

371598

75.110.7X6

05

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

31250.00!

33.560.000

33.025.559

• 33.025.55!

33.02535!

33.334.131

6802 05 02'

Asistenta sociala in caz de invaliditate

32.250.00!

33360.000

33.02535$

33.025.55

33.025.55!

33334.131

06.

Asistenta xociala pentru familie xi

copii

1354.00

6802 11

Cresc

6.424.00

23.07100!

23.67100C

17.526.95

17.526.95

17.15435

37159

19.736.941

15

Prevenirea excluderii sociale

8.866.00

0            8.759.825

633191

6332.91

2            6332.91

2

6.331912

01

Ajutor social

330.00

0              380.00!

358.96

358.96

8     .        358.96

8

35S.96S

02

Cantine de ajutor social

8.536.00

0           8.379.81

5.973.94

5.973.9-3

4            5.973.94

4

l          S.9T3.944

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii-

nc-

at

Denumire indicator

Credite dc Angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli efective

inițiale'

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

6802 50

Alic cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

13.7B7.000

12.967.000

15.020.000

11.525.285

11325.285

11325385

15.706.802

6S02 50

50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

13.7X7.000

12.967.000

15.020.000

11.S25.2SS

11325.285

11.525.285

•15.706.802

7000 02

Partea TV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

216.615.000

20 l.K 16.000

194.28-1.000

172.724.688

I33.K60.757

97 389.019

36.571.738

S5.440.XS0

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

139.462.000

128.716.000

131.452.000

112.771.470

93X85.260

68.631.178

24.454.082

55.635.747

03

Locuințe

29.928.000

10.067.000

11.537.000

6.837318

5.731.685

1.776.787

3.954.898

16.038.223

01

Dezvoltarea sistemului dc locuințe

29.928.000

10.087.000

11.537.000

6.837.318

5.731.685

1.776.787

3.954.898

16.03S.223

06

Iluminat public si electrificări

11.799.000

18.750.000

1 8.750.000

13.105.610

10.638394

9.671.234

967.060

14.235.135

50

Alte servicii in domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

97.735.000

99.879.000

101.165.000

92.828.342

76.915381

57363.157

19.532.124

25.362.389

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

77.153.000

73.100.000

62.632.000

S9.9S3.418

40.57S.497

28.457.841

1X117.656

29.805.133

05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

77.153.000

73.100.000

6X832.000

S9.953.4l 8

40.575.497

28.457.841

1X117.656

29.805.133

01

Salubritate

77.153.000

73.100.000

62.832.000

59.953.418

40.575.497

28.457.841

1X117.656

29.805.133

8000 02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

9(5.055.000

241.042.000

263.560.000

252.996.057

230.791.130

186.766.010

44,025.120

257.410.499

S102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

34.642.000

34.642.000

.34.641.924

34.641.924

34.6-11.924

41.491.796

06

Energic termica

34.642.000

34.642.000

34.641.924

54.641.924

34.641.924

41.491.796

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

400.00C

400.000

75.610

75.61C

63.903

11.708

63.902

8302 03

Agricultura

400.00C

400.000

75.610

75.6K

63.903

11.70S

63.902

30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

400.00C

400.000

75.610

75.6K

63.90’

11.701

63.902

8402

TRANSPORTURI

96.055.00t

206.000.00t

228.518.000

21B.27K.523

196.07339

152.060.18-

44.013.4 U

2I5.S54.SO’.

03

Transport rutier

96.055.00(

206.000.00

228316.000

2l8.278.52j

196.073 39

152.060.18-

44.013.4 r

215.854.801

02

Transport in comun .

31.305.00

66.000.00

76X68.00f

68.04g.67:

61316.70

59.655.88

1.660.82

62.563.509

03

Străzi

6-t.750.00

140.000.00

152.250.00C

150.229.S5t

134.756.88

9          9X404.30

0          42.35X58

153.291.292

9900 02

EXCEDENT/DEFICTT

-144.711.00

0         -144.711.00C

136.870.10

5

TOTAL JUDEȚ CLUJ

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -

Capitol

Subcapitol

Pa.

ra-

graf

Gn«-pa / Titlu

Ar-tl-co!

Aline-st

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

• Plăti

efectuate

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli

elective

Inițiala

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

TOTAJL CHELTUIELI

414.S4fl.000

1.027.647.491

1.074.759.067

987.205.495

906.064.790

795.47X.5I3

110.586.277

815388.196

01

CHELTUIELI CURENTE

125.466.000

S64.840.491

917.119.067

841.250.330

M2l.94l.3M

736.332.026

85.609.368

783.398.312

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

222.327.000

249.360.679

247.116.302

247.116.302

241655.311

4.460.991

245.673J14

10

01

Cheltuieli salariate in bani

176.063.000

. I99.I96.15S

I97.S55.900

197.855.900

195.482.785

2.373.115

198.374.186

10

01

01

Salarii de buza

167.968.000

186.791.698

186.021.202

186.021.202

184374.375

1.446.827

186.164.747

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca.

585.000

609.000

494.639

494.639

494.639

524.763

10

01

06

Alte sporuri

2.942.000

3.314.417

3.233.732

3.233.732

2.820.666

413.066

2.881.056

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

52.000

54.402

54.402

54.402

53.628

774

54.258

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

S09.000

932,680

919.179

919.179

915.773

3.406

975.072

10

01

12

Indemnizații plutite unor persoane din

afara unitarii

300.000

300.000

300,000

300.000

258.215

41.785

248.040

5002

10

01

13

Indemnizații de delegare

117.000

106.100

88,235

88.235

37.196

51.039

37.196

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

3.290.000

7.087.861

6.744.511

6.744.511

6.328.293

416.218

7.4X9.054

10

02

Cheltuieli salariate in natura

3.035.000

3.335,000

3.33S.OOO

3.335.000

2.602.797

732.203

2.614.442

10

02

02

Norme de hrana

3.035.000

3.335.000

3.335.000

3.335.000

2.602.797

732.203

2.614.442

10

03

Contribuții

43.229.000

46.829,521

45.925.402

45.925.402

44,569.729

1.355.673

44.684.6S6

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

29.086.000

32.039.006

31.676.76R

31.676,768

31.163.865

512.903

31.431286

5002

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

I.UI.000

1.107.360

1.042.362

1.042.362

924.911

117.451

9311X7

10

03

03

Contribuții de usigururi sociale de

sanatalc

9.951.000

.. 10.611.803

10.419.593

10.419.593

10.146.624

271969

10.231.282

5002

10

03

04

Contribuții de isigurari pentru

accidente de munca si bob' profesionale

508.000

465.412

404.979

404.979

330.597

74.382

334.009

5002

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2-573.000

2.605.940

13S1.700

2.3S1.70C

2.003.732

377.96S

1.754.922

5002

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

281.150.491

299.832.153

254.106.366

253.428.43S

215.734.904

37.693.535

2I2.2S6.429

20

01

Bunuri si servicii

125.155.000

131.141.038

110.082.211

109.9 89.554

86.387.087

23.601467

86150.022

20

01

01

Furnituri de birou

1.602.000

i

1.557.600

1.259.011

1.258.781

1.250.129

8.660

1.230.669

Pur. 5

Capi

tol

Subcapi

tol

P:i-ra-Rraf

Grupa / Titlu

Articol

AU-

ne-

ai

Denumire iudientor

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti cfectuale

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7 “5-6

8

5002

20

01

02

Materiale pentru cunileoie

3.214.000

2.246.580

1.955.673

1.955.673

1.952.617

3.056

1.971.552

20

01

03

încălzit,iluminatei furie moiricn

32.245.000

32.372330

24.567.364

24.567364

23.186.422

1.380.942

23.224.129

20

01

04

Apa, canal si salubritate

39.974.000

39.824.985

38.610310

38.610.310

28.169.230

10.441.080

28.151.816

20

01

05

Carburanți si lubrifîanti

634.000

574.000

445.894

355.89+

225.108

130.786

251.880

20

01

06

Piese de schimb

415.000

432.300

193379

192309

149.261

43.048

154.619

20

01

07

Transport

532.000

489.058

352.004

352.004

352.004

350.084

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

' internet

2.630.000

2.514,406

2.155.512

2.155.512

2.114.473

41.039

2.112.743

5002

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

23.823.000

28.413.241

22.886.755

23.886.755

16.712.006

6.174.749

16.751,135

5002

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

21.086.000

22.716338

17.656.109

17.654.94-1

. 12.275.837

5.379.107

12.051.395

5002 •

20

02

Reparații curente

69.866.000

79.369.057

75.204.922

75,204.922

72.597.406

2.607.516

72.63-1.034

20

03

Hrana

3.981.000

3.880.500

1.407.231

1.407.231

1.407.231

1.406.743

20

03

01

Hrana pentru oameni

3.981.000

3.880.500

1.407.231

1.407.231

1.407.231

1.406.743

20

04

Medicamente si materiale sanitare

643.000

629.818

389.563

389.563

389363

328.415

20

04

01

Medicamente

228.000

211.818

>51.237

151.237

151.237

114.6-12

20

04

02

Materiale sanitare

20-1.000

219200

192.9S7

192.987

192.987

176.363

20

04 03

Reactivi

40.000

28.800

19.697

19.697

19.697

20

04 04

Dezinfectând

171.000

170.000

25.642

25.642

25.642

37.410

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

14.561.000

12.430.216

9.714.321

9.131.991

8.561.269

570.722

1.979.270

20

05 01

Uniforme si echipament

1.040.000

1.031.360

828.527

828.521

£19.683

8.844

13.793

20

05  03

Lenjerie si accesorii depal

277.00(1

.         282.433

149.379

149.37!

149.37!

9.059

20

05 30

Alto obiecte de inventar

13.244,00C

IU 16.423

8.736.415

X. 154.081

7.592.20-

561.878

1.956.4 ÎS

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

571.001

597315

400.I4C

397.211

39731

397.613

20

06 01

Deplasări interne, delăsări, transferuri

430.00(

455.515

290.395

287.47

287.47

287.866

20

06 02

Deplasări in străinătate

Ml.OO

I41.70C

109.74-

109.7+

109.74

109,747

20 11

Carii, publicații si materiale

Capi

tol

Subcapitol

Fa-

ru-

graf

Grupa / TllJu

Ar

ti

col

AH.

nc-

Denumire Indicator

Credita da ungajament

A

B

1

documentare

5002

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Proiecția muncii

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

5002

20

24

02"

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor intenta

5002

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

5002

20

30

Alte cheltuieli

20

30

01

Reclama si publicitate

20

30

02

Protocol si reprezentare

20

30

04

Chirii

20

30

09

Executarea silita a creanțelor bugetare

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30

TITLUL ITI DOBÂNZI

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

-

interne directe

5002

30

01

02

Dobânzi aferente creditelor interne

garantate

5002

40

TITLUL IV SUBVENȚII

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5002

50

' TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Credite bugetare

Angujnraantc hugclurc

Angajumente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plutit

Clieliuicll efective

Inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7-5-6

8

654.000

576.466

469.928

469.910

466.610

33C0

262.952

136.000

146.000

35.478

35.478

35.478

35.478

1.026.000

987.413

536,707

536.707

523.757

12.950

519.4S7

496.000

443.923

290.868

290.868

290.868

287.680

600.000

•    430.000

430.000

430.000

428.539

1.461

•128.539

600.000

430.000

430.000

430.000

428.539

1.461

428.539

4.66X000

6.46X375

4.547.95-1

4.5-17.954

4.547.954

2.219.560

58.799.49!

6X738.132

50.597.043

50.597.043

39.701.924

10.895.119

45.536.636

273.000

373.119

357.812

357.812

345.6S7

1X125

282366

526.000

526.000

437.8SS

437.888

409.133

2S.755

406.180

1.633.000

1.745.570

t.617.741

1.617.741

1.617.741

1.585.800

97.000

97.000

56.270.491

59.996.443

48.183.602

48.183.602

37.329363

10.854.239

43.262.090

24.000.000

II.720.000

11.720.000

11.720.000

11.710.704

9.296

11.710.70-1

24.0QO.OOO

11.720.000

11.720.000

11.720.000

11.710.704

9396

11.710.704

11.720.000

11.720.000

11.720.000

11.710.704

9.296

11.710.70-1

24.000.000

31.000.000

31.000.000

31.000.000

31.000.00C

31.000.000

37.849.872

31.000.00C

31.000.000

31.000.000

31.000.00C

31.000.00C

37.849.872

3.000.00C

3.000.000

1

1

1

Capi

tol

Subcapitol

Pa-

ru-

RHlf

G rupi' /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

* inițiale

definitive

A

11

1

2

3

.1

5

6

7-5-6

8

5002

50

04

Fond de rezerva bugeLara la dispoziția

-------1—

autoritarilor locale

3.000.000

3.000.000

5002

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30.47d.000

29.427.825

24.962413

24.962.413

24.962.413

24.962.413

5002

51

Ol

Transferuri curente

24.8$6.000

23.325.825

20.095.141

20.095.141

20.095.141

20.095.141

51

01

01

Transferuri către instituții publice

13386.000

ll.S25.825

8.595.141

8.595.141

8395.141

8395.141

51

01

46

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatorii

11.500.000

11.500.000

11.500.000

I1.500.00C

11.500.000

11300.000

5002

51

02

Transferuri de capital

5.590.000

6.102.000

4.867.272

4.867.272

4.867.272

4.867.272

51

02

28

Transferuri din bugetele inculc pentru

finontarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanalatii

4.500.000

5.012.000

4395.398

4.395398

4.39539$

4.39539S

5002

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

1.090.000

1.090.000

1   471.874

471.874

471.874

471.874

5002

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

40.790.000

56.04)338

48.094.652

48.094.652

48.094.652

4S.094.65t

55

01

A. Transferuri interne

40.790.000

56.041.338

48.094.652

4S.094.652

48.094.652

48.094.651

55

01

12

Investirii ale agentilor economici cu

capital de strit

38.790.000

50.469.000

42.813.590

42.SI339C

42.813390

42.813389

5002

55

01

18

Alte transferuri curente interne

2.000.000

55

01

63

Finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

5372.338

5,281.062

5.281.06:

5.281.06:

5.281.062

5002

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

iO7.M9.oa

t47.060.00t

145.760.00t

141.449.984

122.82733

81392.38

41335.144

119.1X2.240

5002

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

59308.00

13 3.744 .OCX

132.444.00t

131.776.614

122.414.27

. 81.121.17

6           41.293.09

119.090.310

5002

56 01  01

Finanțarea naționala

40.001

21.020.1 ll

Capitol

Subcapitol

Pa-

ra-

Ki-nf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire Indicator

Credite du angajament

Credite bugetare

--r

Angnjamuntc bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plutit

Chclcuicli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

56

01

02

Finanțarea externa ncramburxabtia

160.000

59.918.0S9

56

01

03

Cheltuieli nccligibilc

59.308.000

133.544.000

132.444.000

131.776.614

122.414.272

SI.121,176

41X93.096

38.152.110

56

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.188

56

02

02

Finanțarea externa ncrambursabiln

XISS

56

15

Alte programe comunitare finanțate in

perioada 2007-2013

76.000

76.000

76.000

5S.064

55.064

55.064

56.996

5002

56

15

01

Finanțare naționala

16.000

16.000

16.000

11.013

11.013

11.013

11.399

56

15

02

Finanțarea externa ncnunbursabila

60.000

60.000

60.000

44.051

44.051

44.051

45.597

56

ÎS

Mecanismul financiar norvegian

66.000

68.000

68.000

34.959

34.959

34.959

32.746

56

18

01

Finanțarea naționala

15.000

15.000

15.000

5.246

5.246

5.246

4.914

56

18

02

Finanțarea externa ncramburxabila

53.000

53.000

53.000

29.713

29.713

29.713

27.832

56

25

Programul de cooperare elvetianoroman

vizând reducerea disporitalilor

economice ci sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse

«IM.3P7.000

13.172.000

13,172.000

9,583.347

323.237

31.189

242.048

5002

56

25

01

Finanțarea naționala

7.259.950

2.011.000

38.280

3S.28O

1X178

26.102

56

25

02

Finanțarea externa nerambursabila

<11.137.050

13.172.000

11.161.000

9.545.067

.   284.957

69.011

215.946

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

71.44X000

75.524.072

72.435.245

7X435X45

70.606.475

1.828.770

73.450.741

57

02

Ajutoare sociale

71.44X000

75.524.072

72.435X45

72.435.245

70.606.475

1.828.770

73.450.741

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

16.536.000

21.121.072

20.397.253

20.397X53

20.223.677

173.576

20,198.656

57

02 02

Ajutoare sociale in natura

54.906.000

54.252.000

52.029.042

52.029.042

50.373.848

1.655.194

53.248.735

57

02 03

Tichiclc de cresa si ti chete

sociale pentru grădiniță

151.000

8.950

8.950

8.950

3.350

5002

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

1

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILU

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

17.617.000

X887.00C

4.387 OOC

136.143

1.27.5X<

119.71

7.S75

33.152

5002

5S

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

| Regionala (FEDR)

4.087.0(8'

3.O87.OOC

100.231

91.67-

83.791

7.875

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar-tl-cnl

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Mat» efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

lalllalc

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

5002

5S

01

Ol

Finanțarea naționala

613.050

462.050

49.653

45.035

41321

3.514

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

3.473.950

2.624.950

50378

46.639

42.278

4361

58

16

Alte facilitați si instrumente

pos (aderare

13.530.000

2.8'47.000

1.300.000

35.912

35.912

35.912

33.152

5002

58

16

01

Finanțarea naționala

12,500

12.500

1.796

1.796

1.796

1.933

58

16

02

Finanțare externa ncramburxabila

13.5i7.500

2.887.000

1.287.500

34.116

34.116

34.116

31.219

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.708.000

11.066,000

10.229.225

10.229.225

10.155.468

73.757

10.154.796

59

Ol

Burse

10.708.000

11.066,000

10.229.225

10.229.22S

10.155.468

73.757

10.154.796

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

289.380.000

144.828.000

139.661.000

127.977.073

66.145.30-1

41.169.697

24.975.607

3l.9S9.884

71

TITLUL Xni ACTIVE NEFINANCIARE

’ 389.380.000

135.032.000

131.465.000

123.135.672

61.303.903

36.328.296

24.975.607

31.989.884

71

01

Active fixe

289.3SO.OOO

135.032.000

131.465.000

123.135.672

61303.903

36.328.296

24.975.607

31.989.884

71

01

01

Construcții

29.S55.000

8.724,000

10.174.000

6.019.288

4.841.441

1.306.520

3.534.921

4.146.488

71

Ol

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

892.000

857.000

1.481.000

1.247.785

1.124350

1.124350

2342.315

5002

71

Ol

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

496.000

1.149.000

1.532.000

1.446379

1.285.912

1.285.912

718.831

5002

71

Ol

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

258.137.000

124.302.000

118.278.000

114.392.320

54.052300

32.611.514

21.440.686

24.782.250

5002

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

9.796.000

8.196.000

4.841.401

4.841.401

4.841.401

72

01

Active financiare

9.796.000

8.196.000

4.X41.401

4.841.40

4.841.401

72

01

01

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

9.796.00C

8.196.000

4.841.401

4.841.40

4.841.40

5002

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

17.979.00t

17.979.00C

17.978.093

17.978.093

17.976.79t

1302

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

17.979.00<

17.979.00f

17.978.093

17.978.09.

17.976.791

.        1302

SI

01

Rambursări de credite externe

3.410.00

SI

0

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

3.410.00

0

5002

81 02

Rambursări de credite interne

143 69.00

D           17.979.00

17.978.0r

I7.97S.09

2           17.976.79

0                  1.30

I


Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AH-

capi-

ra-

pa /

ti-

n<s

toi

graf

Titlu --d

col

at


Denumire indiciilor


Credite c’c angajament


A

J>                                                    1

1

5002

81

02

05

Rambursări dc credite aferente datoriei

publice interne locale

5100 02

Partea l-a SERVICII TUBL1CE GENERALE

20.030.000

5102

AUTORJTATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

20.n30.000

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

. io

01

Cheltuieli salariate in bani

10

01

01

Solarii dc baza

10

01

06

Alte sporuri

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane diu

afara uni lotri

5102

10

01

13

Indernnizudi dc delegare

10

01

30

Alte drepturi salarialc in bani

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stal

5102

10

03

02

Contribuții de asigurări dc sontaj

10

03

03

Contribuții dc asigurări sociale de

sonata tc

5102

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru accidente dc munca si boli profesionale

5102

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

5102

20

-

TITLULn BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri dc birou

20

01

02

Mutcrialc pentru curățenie

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

* ■‘X

Angajamente

legale

de plătit

. IIJ           -

Cheltuieli

efective

inițiale

d cfhiitîvc

2

3

4

5

6

7-5-6

8

14.569.000

17.979.000

17.978.092

17.978.092

17.976.790

1.302

137.574.491

124.240.653

110.730.424

104.532.170

93.413.677

11.118.493

94.273.853

104.026.491

103.042.653

93.877.542

87.679.288

77.S55.735

9.823JS3

78.6)5.953

’ 73.071.491

30.637.653

74.827.141

74.82X704

65.762.770

9.059.934

7l.S75.5t2

28.000.000

30.000.000

30.000.IM10

30.000.000

29.074369

925.431

29.452.304

22.R40.000

24.525.000

24.525,000

24.525.000

23.752.379

77X621

24.030.942

21.4 30.000

2X780.000

22.7KO.OOO

2X780.000

2X319.888

460.112

22.586.116

300.000

1.140.000

1.140.000

1.140.000

925.013

214.987

939.060

300.000

300.000

300.000

300.000

258.215

41.785

248.040

60.000

60.000

60.000

60.000

31.893

28.107

31.893

200.000

245.000

24S.000

245.000

217.370

27.630

225.S33

5.160.000

5.475.000

5.475.000

5.475.000

5.322.190

15X310

5.421.362

3.600.000

3.300.000

3.800.000

3.800.000

3.736.328

63.672

3.7S7.235

120.000

122.000

12X000

122.000

,   116.213

5.7S7

117.690

1.200.000

1.270.000

1.270.000

1.270.000

1.232.203

37.797

1.249.462

40.000

43.000

43.000

43.000

35.600

7.400

36.049

200.000

240.000

240.000

240.000

201.846

38.15-1

230,926

50.071.491

50.637.653

44.827.141

44.82X704

36.68S.20l

8.134.503

42.423208

4.820.000

S.120.000

4.545.672

4.54-1.175

4.179.598

364.577

4.276.S0J

620.000

620.000

555.107

555.185

545.525

8.660

545.357

290.000

290.000

217.705

217.705

214.649

3.056

236.277

). 100.000

1.100.000

843.410

843.410

S03.25I

40.159

839.905Denumire Indicator


Credite du angajament


Credite bugetare


inițiale


definitive


5102

20

01

04

Apa, canal ai salubritate

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

20

01

06

Piese de schimb

20

01

03

Posta, telecomunicații, radio, lv.

internet

5102

20

01

09

Materiale si prestări tle servicii cu

caracter funcțional

5102

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

iutrctincrcsi funcționare

5102

20

02

Reparații curente

20

05

Bunuri de natura obiectelor <lc inventar

20

05

30

Alic obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detașări, transferări

20

06

01

Deplasări interne, detașări, transferări

20

06

02

Deplasări in străinătate

20

11

Carii, publicații si materiale

documentare

5102

20

13

-

Pregătire profesionala

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

5J02

20

30

Alte cheltuieli

20

30

01

Reclama si publicitate

20

30

02

Protocol si reprezentare

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1

71

TITLUL XIII ACTIVE NEHNANCIARE20.030.000


20.030.000


J 20.000


100.000


120.000


1.350.000


’ 900.000


220.000


800,000


300.000


300.000


320.000


200.000


120,000


330.000


160,000


400.000


12.941.491


260.000


510.000


42.171.491


25.955.000


16.159.000


140.000


45.000


120.000


1.350.000


1.200.000


255.000


800.000


300.000


300.000


350.000


230.000


120.000


230.000


160.000


200.000


43.477.653


360.000


510.000


4X607.653


22.405.000


14.209.000


Angajamente


bugetare


136.928


13.510


6X749


1.331.558


1.167.582


216.823


800.000


253.715


253.715


306.460


205.465


100.995


201 710


94.950


149.575


38.475.059


3S0.607


434.14-1


37.690.308


19.050 401


14.209.0r


Angajamente


legale


136.928


13.510


6X639


1.331.558


1.167.582


215.658


800.000


253.715


253.715


303.538


202.543


100.995


201,692


94.950


149.S75


38.475.059


350.607


434.144


37.690.308


IX8S6.5S4


8.015.183


Plăti


efectuate


fi


136,655


13.510


61.899


1.290.519


906.833


205.7S7


639.489


233.232


233.232


303.538


202.543


100.995


198.392


94.950


149.575


30.889.427


33S.482


405389


30.145.556


12.09X965


7.251.564


Angajamente


legale de plătit


Cheltuieli


efective


7“5-6.


273


740


41,039


260.749


9.901


160.511


20.483


20.483


3,300


7.585.632


12.125


28.755


7.544.752


763.619


763.619


.8


131.60-1


13.510


63.119


1.287.818


948,461


210.752


675.701


7.341


7.341


303.933


20X938


100.995


195.0SQ


90.650


146.791


■36.726.909


275.361


402.436


36.049.112


6.740.441


6.740.441


l’ag. 12 -Ici-

Capitol

Sub' capitol

Para-graf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne-

ne

Denumire indicator

Credite tic angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

S

5102

71

01

Active fixe

7.0.030.000

16.159.000

14.209.000

14.209.000

8.015.183

7.251.564

763.619

6.740.4-11

71

01

02

Mușini, echipamente si mijloace de

transport

1.472.453

5102

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alic

aciive corporale

1.000.000

1.000.000

1.000.000

839.633

839.633

346.594

5102

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

20.030.UOD

15.159.000

13.209.000

13209.000

7.175.550

6.411.931

763.619

4.921.394

5102

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

9.796.000

8.196.000

4.841.401

4.M 1.401

4.841.401

72

01

Active financiare

9.796.000

8.196.000

4.841.401

4.841.401

4.841.401

72

01

01

Participare la copilului social al

societăților comerciale

9.796.000

8.196.000

4.841.401

4.841.401

4.841.401

5402

ALTE SERVICE PUBLICE GENERALE

8.948.000

• 9.048.000

4.702.882

4.702.882

3.418.699

1.284.183

3.518.657

01

CHELTUIELI CURENTE

8.948.000

9.O4S.0OO

4.702.882

4.702.882

3.418.699

I.2S4.1S3

3.518.657

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

2.500.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.313.989

286.011

2.325.119

10

01

Cheltuieli salariile in bani

1.969.000

2.059.000

2.059.000

2.059.000

1.927331

131.669

1.940.799

10

01

01

Salarii de baza

1.819.000

1.909.000

1.909.000

1.909.000

1.836.549

72.451

1.847.202

10

01

06

Alte sporuri

100.000

110.000

110.000

110.000

71.919

38.081

72.425

. io

Oi

13

Indemnizații de delegare

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10

01

30

.AlLe drepturi salariate in bani

30.000

30.000

30.000

30.000

18.863

11.137

21.172

10

03

ContribuGi

531.000

541.000

541.000

541.000

386.658

154.342

384.320

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

slut

350.000

360.000

360.000

360.00C

260.984

99.016

258.875

5402

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

12.000

12.000

12.000

12.OOC

8.0 IC

3.990

8.072

10

03

03

Contribuții de nsigurari'soeialc de

sanatate

I20.00C

120.000

120.000

120.0OC

100.171

19.828

100.926

5402

10

03 04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

M.OOC

9.000

9.00C

9,001

2.44'

6.556

2.461

5402

10

03 06

Contribuții pentru concedii si

i

1

i

1

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grapa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire Indicator

Credite de angajament

’ Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

-             .                                   j

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

indemnizații

40.000

40.000

40.000

40.000

15.048

24.952

13.986

5402

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

3.4-18.000

3.448.000

X102.882

2.10X882

(.104.710

998.172

1.193.538

20

06

Deplasări, detasari. transferări

24.000

34.000

25.639

25.639

25.639

25.639

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

24.000

34.000

25.639

25.639

25.639

25.639

20

13

Pregătire profesionala

24.000

24.000

10.470

10.470

10,470

10.470

20

30

Alte cheltuieli

3.400.000

3.390,000

2.066.773

2.066.773

1.068.601

998.172

1.157,429

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.400.000

3.390,000

2,066.773

2.066.773

1.068.601

998.172

1.157.429

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

3.000.000

3.000.000

50

04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

3.000.000

3.000.000

e

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

24.600.000

1X150.000

1X150.000

1X150.000

1X139.243

10.757

1X139.243

5502

01

CHELTUIELI CURENTE

24.600.000

12.150.000

12.150.000

1X150.000

12.139.243

10,757

12.139.243

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

600.000

430.000

430.000

430.000

428.539

1.461

428.539

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

600,000

' 430.000

430.000

430.000

428.539

1.461

428.539

5502

20

24 02

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

600.000

430.000

430.000

430.000

428.539

1.461

428.539

5502

30.

TITLUL m DOBÂNZI

24.000.00C

11.720.000

11.720.000

11.720.000

11.710.704

9.296

11.710.704

30 01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

24.000.00C

11.720.000

11.720.000

11.720.000

11.710,70'

9.296

11,710.704

3C

01 01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

1I.720.00C

11.720.00C

ll.720.00C

U.710.10

9X96

11.710.704

5502

30  01  02

Dobânzi aferente creditelor interne

garantate

24.000.00

6000 02

Partea H-a AP ARARE, ORDINE.PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

1,025.001

J           18.072.00

0           19.297.00

15.350.43

15.130.55

13.074.10

4            2.056.45'

11.872.816

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

1.025.00

0 18.072 00

0           19.297.00

0            15.350.43

l            15.130.55

6           13.074.10

4            2.056.45

11.87X816

01

CHELTUIELI CURENTE

17.372.00

0          18.37X00

0           14.425.43

l            14,334.27

|              12,277.81

9           X056.45

2          11.669.661

Pur. 14- îci-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

z\ugujamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7=5-6

8

6102

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

11.300.000

• 13.000.000

13.000.000

13.000.000

11.215.271

1.784.729

11.275.788

10

01

Cheltuieli salariate in bolti

6392.000

7.59X000

7.592.000

7.592.000

7.009.657

582.343

7.070.598

10

01

01

Salarii de baza

5.900.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

6.612.702

, 387298

6.677.341

10

01

06

Alic sporuri

■400.000

450.000

450.000

450.000

334.021

115.979

330.535

10

01

13

Indemnizații de delegare

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

80.000

130.000

130.000

130.000

62.934

67.066

6X722

10

02

Cheltuieli salariate in natura

3.035.000

3.335.000

3.335.000

3.335.000

2.602.797

73X203

2.614.442

10

02

02

Norme de hrana

3.035.000

3J35.000

3.335.1*00

3.335.000

.        2.60X797

732.203

2.614.442

10

03

Contribuții

1.873.000

2.073.000

X073.000

2.073.000

1.602.817

470.183

1.590.748

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stal

1.200.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.107.360

142.6-10

1.117.552

6102

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

48.000

98.000

98.000

98.000

34.665

63.33S

34.930

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

X

sanatalc

400.000

450.000

450.000

450.000

364.398

85.602

367.569

6102

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si bob profesionale

25.000

25.000

25.000

25.000

10.528

14.472

10.625

6102

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

200.000

250.000

250.000

250.000

85.866

;            164.134

60.Ș72

6102

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICE

6.072.000

5.372.000

1.425.431

1334.271

I.062.S48

271.723

393.J73

20

01

-

Bunuri si servicii

1.43X0011

1.482.000

663.692

572.532

322.603

249.929

299.887

20

01

03

încălzit, iluminntsi forța motrica

32.000

32.000

7.501

7.501

7.501

7.501

20

01

05

Carburanți si lubrifiant)

400.006

400.000

378.144

288.144

I57J58

130.786

157.358

20

01

06

Piese de schimb

200.00c

200.000

68.339

67.179

24.871

42.308

24.395

20

01

08

Posta, telecomunicații, rudio, tv.

internet

8O.OO1

80.000

4.691

4.691

4.691

4.691

6102

20

01 09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționai

160.001

210.000

68.985

6S.9S5

65.742

3.243

58.182

6102

20  01 3C

Alte bunuri si servicii pentru

1

1

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de ~ angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale du plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

l

7

3

4

5

7=5-6

8

întreținere si funcționare

560.000

560.000

136.032

136.032

62.440

73.592

47.760

6102

20

05

Bunuri de naluru obiectelor de inventar

800.000

800.000

657.684

657.684

648.840

8,844

20

05

01

Uniforme si echipament

800.000

$00.000

657.684

657.6S4

648.840

8.844

20

06

Deplasări, detonări, transferări

80.000

80.000

5.532

$532

.         5.532

5.532

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferări

80.000

80.000

5.532

5.532

5.532

5.532

20

13

Pregătire profesionala

260.000

260.000

59.044

59.044

46.094

12.950

46.094

20

30

Alte cheltuieli

3,500.000

2.750.000

39.479

39.479

39.479

42360

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.500.000

. 2.750.000

39.479

39.479

39.479

42.360

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.025.000

700.000

925.000

925.000

796.285

796385

203.155

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFJNANCIARE

1.025.000

700.000

925.000

925.000

796.285

7962S5

203.155

71

Ol

Active fixe

1.025.000

700.000

925.000

925.000

796.285

796.285

203.155

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

625.000

625.000

501.565

501.5'65

6102

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitole)

1.025.000

700.000

300.000

300.000

294.720

294.720

203,155

6500 02

Partea ITI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

HI. 121.000

429.143.000

473.377.414

435.403.695

421.750.177

40-1.935,703

16.S14.474

366390.148

6502

INVATAMaNT

2g.005.000

276.903.000

316.792.589

300.545.526

292.487.906

2S3.990.736

8.497.170

236.263.926

01

CHELTUIELI CURENTE

<MXft.OOO

270.185.000

304.088369

2SS.64I.563

285.467.997

277.075.547

8.392.450

235.479.211

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

145.627.000

167.533.679

166.617.455

166.617.455

165.525.233

1.092.222

167.468.422

10

01

Cheltuieli salariate in bani

116.996.000

136.011.158

135.358.069

l35.358.O6f

134.671.18C

■            686.889

136.646.623

10

01

01

Salarii de buza

113.712.00C

129.095.69S

128708.779

(2S.708.771

128395.16

413.614

129.127.514

10

01

06

Alte sporuri

67O.OOC

583.417

570.692

570.691

556.75

13.936

571.987

10

01 10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

52.00<

. 54.402

54.407

$4.40

53.62

774

5-1.258

IC

01 11

Fond aferent plătii cu ora

809.00(

932.CSC

919.175

919.17

915.77

3.406

975.072

10 01   13

Indemnizații de delegare

5.00

4.I0C

t.8t

1.81

• 88

4                '   93

884

IC

01 30

Alte drepturi salariate in bani

1.748.00

0            5.340.86

5.103.20

5.103.20

l            4.848.97

4              254.22

5.916.908

10 03

Contribuții

28.631.00

0         31.52232

31.259.38

31.259.38

6           30.854.05

3              405.33

30.821.799

10 03 01

Contribuții de asigurări sociale de

Cnpl-

UI

Sub-capitol

Pa

ra-graf

Grapa / Titlu

Articol

Aii-

no

at

Denumire Indicator

Credite tic nngajament

Credite bugetare

.                   I

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-=5-6

O

stal

19.272.000

2l.7?5.006

21.725.627

21.725.627

2l.607.13S

118.4X9

21.725.003

6502

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

721.000

683.360

663.592

663.592

626.576

37.016

629.354

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

• xanalate

6.561.000

7.107.803

7.059.356

7.059356

6.987.775

71.581

7.021.957

6502

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de uiunca si boii profesionale

348.000

304.412

274.770

274.770

236.020

38.750

237.925

6502

i0

03

06

Contribuții pentru concedii si

*

-

indemnizații

1.729.000

1.631.910

1.536.041

1.536.041

1.396.544

139.497

1.207.560

6502

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

52.966.000

56501.500

46.325.990

46.325.990

46.325.927

63

40.665.286

20

01

Bunuri si servicii

33.5S4.000

34.243.038

28.171.203

28.171.203

28.171.203

27.946.228

20

Ol

01

Furnituri de birou

789.000

781600

596.996

596.996

596.996

581.965

/

20

Ol

02

■Materiale pentru curățenie

l.613.000

1.6-16.580

1.475.859

1.475.859

1.475.859

1.481.115

20

01

03

încălzit, iluminat si forta motrica

15.803.000

15.590.530

12.710.224

11710.224

12.710.224

12.727.319

20

oi

04

Apa, canal si salubritate

3.620.000

3.500.985

2.61 S.679

2.618.679

2.618.679

2.611.292

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

55.000

50.000

43.727

43.727

43.727

44.942

20

01

06

Piese de schimb

49.000

42.300

24.085

• 24.085

24.085

25.227

20

01

07

Transport

532.000

4S9.058

352.004

352.004

352.004

350.084

20

01

OS

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.005.000

904.406

711.511

711.511

711.511

7(2.409

6502

20

01

09

Materiale si presuri de Servicii cu

caracter funcțional

2.082.000

1347.241

2.021.779

1021.779

2.021.779

2.023.565

6502

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

S.006.000

8.889.338

7.616.339

1

7,616.339

7.616339

7.388.310

6502

20

02

Reparații curente

9.316.000

9.999.057

8 063.154

8.063.154

8.063.154

8.063.153

20

03

Hrana

tl.000

300.500

4.977

4.977

4.977

4.977

20

o:

.01

Hrana pentru oameni

11.000

300500

4.977

4.971

4.97"

4.977

20

04

Medicamente si materiale sanitare

45.000

43.818

32.135

32.13$

3113!

27.139

1

1

20  04 Ol

Medicamente

1

37.001

3RSIS

31:3'.

3113*

3113'

26.723

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa 1 Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite tic angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli

efective

Inițiale

definitive

A

li

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

6502

20

04

02

Materiale sanitare

8.000

8.000

416

20

05

*■

Bunuri de nutnra obiectelor de inventar

5.361.000

7.126.216

6.4S5.076

6.485.076

6.485.013

63

1.370.990

20

05

01

Uniforme si echipament

25.000

12.360

8379

8379

8.579

763

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

117.000

122.433

i 00.708

100.708

100.708

95

20

05

30

Alte obiecte do inventar

5.219.000

6.991.423

6.375.789

6.375.789

6375.726

63

1370.132

20

06

Deplasări, detasari. transferări

93.000

79315

,          33.S00

33.800

33.800

33.800

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferări

9X000

77.515

32.180

32.180

32.180

32.180

20

06

02

Deplasați in străinătate

*

1.000

1.700

1.620

1.620

1.620

1.620

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

239.000

266.466

223330

223330

223.530

22.933

6502

20

12

Consultanta si expertiza

136.000

146.00(1

35.478

35.478

35.478

35.478

20

13

Pregătire profcxionttltt

377.000

353.413

223394

223.394

223.394

223.424

20

14

Protecția muncii

494.000

434.923

290.868

290.868

290.868

287.680

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

28.000

28,375

2313

X5I3

2.513

1513

6502

20

30

Alte cheltuieli

3.312.000

3.480.479

2.759.858

2.759.85b

2.759.E5S

2.646.971

20

30 01

Reclama si publicitate

5.000

5.119

4.956

4.956

4.95C

4.956

20

SC

02

Protocol si reprezentare

1.00C

1.000

990

99C

990

990

20

30  04

Chirii

1.373.OOC

1.440.570

1.407.751

1.407.75

1.407.751

1375.810

20

30 09

Executarea silita a creanțelor bugetare

97.00C

97.000

20

30 30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.836.00C

1.936.790

1.346.16

1.346.16

1.346.161

1,265.215

55

TITLUL vn ALTE TRANSFERURI

5.572,338

5.281.063

5.281.06

l            5.281.06:

5.281.062

55

01

A. Transferuri interne

5372.33b

5.2S1.06'

5.2S1.06

1             5.281.06:

5.281.062

55  01  63

Finanțarea invntamantului particular

sau confesional acreditai

1

5.572.331

5.281.06

>            5.281.06

2           5381.06

5.2S 1.062

| 6502

56

TITLUL VIII PROIECTE CU F1NAN FaRE DIN

1

1

1


- lci-Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa 1

ti-

ne-

toi

praf

Titlu

col

at


Dcnumirc indicator


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE


Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Cheltuieli nceligibilc

Programul de cooperare clvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul


56

25

01

56

25

02

57

57

02

57

02

01

57

02

02

59

59

01

70

71

71

01

71

01

01

71

01

02

71

Ol

03

71

01

30


Uniunii Europene extinse

Finanțarea naționala


Finanțarea externa ncrambumablla


TITLUL VHI ASISTENTA SOCIALA


Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

TITLUL XI ALTE CHELTUIELICHELTUIELI DE CAPITAL


TITLUL Xin ACTIVE NEFINANClARE


Active fixe


Construcții


Mașini, echipamente si mijloace de


transport

Mobilier, aparatura birotica si alte


active corporale

Alte active fixe


(inclusiv reparații capitale)

SANATATECredite de ur.gajamcnc

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

definitive

1

2

3 ’

4

5

6

7“5-6

S

9.068.000

48.472.000

48.472.000

47.984.445

44.810.879

37.S20.452

6.990.427

45.300.000

45.300.000

45.300.000

44.654.578

37.751 J63

6.9O3.3IS

45.300.000

45.300,000

45.300.000

44.654.578

37.751.263

6.903.3 IS

9.D68.0UO

3.172.000

3.172.000

2.684.44S

156.301

69,189

87.112

1.360.200

511.000

23.445

23.445

10.378

13.067

7.707.S00

3.172.000

2.661.000

2.661.000

13X856

38.811

74.045

12.412.000

14.943.072

12.203.3S6

12203.386

11.967.405

235.981

ll.909.64S

12.412.000

14.943.072

12.203.386

12203.366

11.967.405

235.981

11.909.645

6.000

2341.072

I.SOO.583

1.800.583

1.627.007

173376

1.601.986

12.406.000

. 12.602.000

I0.402.S03

10.402.803

10.340.398

62.405

10.307.659

10.708.000

11.066.000

10.229.225

10.229.225

10.155.468

73.757

10.154.796

10.708.000

11.066.000

10.229.225

10.229.225

10.155.468

73.757

10.t54.796

18.937.000

6.718.000

1    12.704.000

11.903.963

7.019.909

6.915.139

104.720

784.715

1S.937.000

6.718.000

12.704.000

11.903.963

7.019.909

6.915.189

104.720

784.715

18.937.000

6.718.000

12.704.000

11.903.963

7.019.909

0.915.189

104.720

784.715

40.000

40.000

. 40.000

36.42-1

36.424

36.-124

1.208

571.000

407.000

535.000

494.949

494.945

494.949

523.760

426.00(

I49.00C

462.000

391.114

391.114

391.114

128.745

l7.900.00t

6.122.001

11.667.000

10.981.-176

6.097.421

5.992.70:

104.721

131.002

785.001

28 29l.00(

2S.903.00C

27399.442

26.941.81'

26.S57.6S

84.12:

37.123.521


Capi

tol

Subcapi

tol

Para-graf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator                j

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

6602

oi

CHELTUTEU CURENTE

155.000

27.661,000

28.273.000

27.033.562

26.875,937

26.791.809

84.128

35.747.747

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.100.000

S.200.00(1

7,680312

7.680.312

7.680312

7.782.602

10

01

Cheltuieli salari ale in bani

6.486.000

6.570.000

6327.046

6.227.046

6.227.046

6.354.032

10

01

01

Salarii de baza

5.7S5.000

5.865.000

5.674.965

5.674.965

5.674.965

5.763,944

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

535.000

609.000

494.639

494.639

494.639

524.763

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

116.000

96.000

57.442

57.442

57.442

65.325

10

03

Contribuții

1.614.000

1.630.000

1.453,266

1.453.266

1.453.266

1.428.570

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stal

1.014.000

1.079.000

933.591

983.591

983.591

1.003.423

6602

10

03

02

CentribuLii deasigupiri de șomaj

55.000

45.000

31.054

31.054

31.054

31.681

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

1

sanalate

405.000

355.000

323.793

323.793

323.793

330396

6602

10

03

04

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

23.000

19.000

S396

8.596

8.596

8,788

6602

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

117.000

132,000

106.232

106.232

106.232

5-1.2S2

6602

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

661.000

661,000

557.852

557.852

557.852

381306

20

01

Bunuri si servicii

117.000

108.000

71 586

71.586

71.586

70.002

20

01

01

Furnituri de birou

20.000

12.000

10,752

10.752

10.752

8.882

20

01

02

Materiale pentru curățenie

6.000

5.000

286

20

Ol

06

Piese de schimb

18.000

17.985

17.983

17.98:

17.985

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

31.00f

31.00C

20.845

20.84.

20.84

20.845

6602

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intrctiucre si funcționare

60.001

42,0(X

22.004

22.00.

22.00-

22.004

6602

20 04

Medicamente si materiale sanitare

355.00

334.00

)              300.901

300.90

300.90

0

24-1.922

20  04 Ol

Medicamente

130.00

115.00

107.061

107.06

7              107.06

7

77316

20  04 02

Materiale sanitare

165.00

0              174.20

1               174.131

174.13

6              174.13

6|

161.17$

i

Capi-

Sub-

Fa-

Cru-

Ar-

Aii-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Ploii efectuate

Angajamente

toi

capitol

ru«

graf

pa/ Titlu

li»

col

nc-

at

Denumire Indicator

Credite de angajament

InlUale

definitive

legale de plătit

Cheltuieli

efective

A

B

1

2

‘ 3

4

5

6

7-5-6

8

6602

20

04

03

Reactivi

40.000

28.800

19.697

19.697

19.697

20

04

04

Dezinfectări li

20.000

16.000

6.428

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

120.000

178.000

149.036

149,086

149.086

30.102

20

05

01

Uniforme si echipament

45.000

45.000

31.015

31.015

31.015

2.363

20

05

30

Alte obiecte de inventar

75.000

133.000

118.071

118.071

116.071

27.739

20

06

Deplasări, detașări, transferuri

4.000

4.000

3.115

3.115

3.1)5

3.115

20

06

01

Deplasări interne, detașări, transferări

4.000

4.000

3.115

3.115

3.115

3.115

20

13

Pregătire profesionala

35.000

20.000

19.875

19.875

19.875

19.875

20

30

Alte cheltuieli

30.000

•    17.000

13.290

13590

13.290

13.290 ■

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30.000

17.000

13.290

13.290

13.290

13.290

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN IT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

16.000.000

16512.000

15.895.398

15.895598

15.895.398

15.895598

6602

51

01

Transferuri curente

11500.000

11.500.000

11500.000

11500.000

11.500.000

11.500.000

51

01

46

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

11.5 00.000

11.500.000

11 500.000

U.500.000

11.500.000

11.500.000

6602

51

02

Transferuri de capital

4.500.000

5.012.000

4.39S.398

4.395.398

4.395598

4.395.398

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital ’ din domeniul sanatatii

4.500.000

5.012.000

4.395.398

4.395.398

4595596

4.395.398*

6602

56

TITLUL Vm PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

155.000

2.900.000

2.900.000

2.900.000

2.742.375

2.658.247

64.128

11.688.441

6602

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

-

Regionala (FEDR)

155.000

2.900.00C

2.900.000

2.900.000

2.742575

2.658.247

84.128

11.688.441

6602

56

01

03

Cheltuieli nccligibilc

155.000

2.9O0.00C

2.900.000

2.900.000

2.74 2575

2.658.247

84.128

11.688.441

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

630.000

630.001

630.000

565.881

65.88C

65.68f

1575.774

71

TITLUL XTII ACTIVE NBFINANCIaRE

630.000

630.001

630.001

565.880

65.S8C

65.S8C

1575.774

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / TJUu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

6602

71

71

01

Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace <Jc transport

«o.ooo

01

02

6602

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si uite

active corporale

6602

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

630.000

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

32.120.000

01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICE

20

01

Bunuri si servicii

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6702

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

6702

20

02

Reparații curente

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

30

Alic obiecte dc inventar

51

**

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNH’ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6702

51

01

Transferuri curente

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

51

02

Transferuri de capital

51

02

29

Alic transferuri de capiul către

instituții publice

6702

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

32.120.000

71

TITLUL >JII ACTIVE NEFINANCIARE

32.120.000

71

01

1 Active fixe

32.120,000

Credite bugetare

Au gaj am cu le

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli

efective

Inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

630.000

630.000

565.880

65.880

65.880

1.375.774

138363

200.000

630,000

630.000

565.880

65.880

65.880

1.037.211

43.440.000

46.670.000

38.848.020

33.909.747

26.049.169

7.860.578

17.891.915

27,386.000

27.586,000

19.764.020

19.181.690

13.320.056

5.861.634

I3.294.6S4

25.000.000

25.000.000

18.491.960

17.909.630

12.047.996

5.861.634

12.022.624

17.400.000

22.000.000

16.893,222

16.893.222

11372.920

5.320.302

11391.655

17.400.000

21.000.000

16.779,206

16.779.206

11.5-16.750

5.232.4 56

11.549. ISO

i.000.000

114.016

114.016

26.170

87.846

42.475

1.600,000

6.000.000

3.000.000

1.598.738

1.016.408

475.076

541.332

430.969

6.000.000

3.000.000

1398.738

1.016.408

475.076

541J32

430.969

2.386.000

2.586.00C

1.272.060

1.272.061.

1.272.06C

.

1.272.060

1.971.001

2.171.00C

1,092.02'1

1.092.02$

1.09X02$

1.092.029

1.971.00C

X 171.001

1.092.02'

1.092.02$

1.092.02!

1.092.029

< 15.00(

415.001

180.03

180.03

180.03

180.031

41500

415.00

)                180.03

180.03

180.03

180.031

6.895.00

7.925.00

0            7.92S.00

3.569.05

1.570.50

7             1.998.55

4397.231

6.895.00

0            7.925.00

1            7.925.00

3369.05

7              1 570.50

7             1,998,55

4.597.231

6.895.00

0            7.925.00

0           7.925.00

3369.05

7             1 370.50

7             1.998.55

0           4.597.231

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire Indicator

Credite de angajament

A

B

1

6702

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitule)

31120.000

6702

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

SI

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

02

Rambursări do credite interne

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

6S02

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

20,211,000

01

CHELTUIELI CURENTE

<3.674.000

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salariate in bani

10

01

01

Salarii de baza

10

01

0'6

Alte sporuri

10

01

13

Indemnizații de delegare

10

01

30

Alle drepturi salariate in ban!

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

Stat

6S02

10

03

02

tontribuiii de asigurări de șomaj

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

6S02

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

6802

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

! indemnizații

6S02

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

0)

Furnituri de birou.

1

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

6.895.000

7.925.000

7.925.000

3.569.057

1.570.507

t.998.550

4.597.231

11.159.000

11.159.000

11.159.000

11,159.000

11.158.606

394

11.159.000

11.159.000

11.159.000

11.159.000

11.158.606

394

11.159.000

11.159.000

11.159.000

11.159.000

11.158.606

394

11.159.000

11.159.000

11.159.000

ll.159.000

11.158.606

394

78X09.000

81.011.825

68.410.707

68.410.707

68.038.109

372X98

75.110.786

74.112.000

76X79.825

66.797.879

66.797.879

66.425X81

372.598

• .   70.157.816

26.800.000

2S.027.000

27X18X35

27X18.535

26.84S.937

372.598

27.369.079

21.380.000

22.439.000

22.094.785

22..094.7S5

21.895.192

199.593

22.331.192

19X72.000

20.142.000

I9.948.45S

19.948.458

19.S35.IO6

113.352

20.162.630

972.000

1.031.000

963.0-10

963.040

932.957

30.083

967.049

20.000

. 20.000

4.419

4.419

4.419

4.419

1.116.000

1.246.000

I.I78.S68

1.178.S68

1.122.710

56.158

1.197.094

5.420.000

5.588.000

5.123.750

5.123.750

4.950.745

173.005

5.037.8S7

3.650.000

3.755.000

3.557.550

3.557.550

3.468.464

89.086

3.540.I9S

155.000

147.000

115.716

115.716

108.393

7.323

110.460

1.265.000

1.309.000

1.196.444

1.196.444

I.138.2S3

58.161

1.160.972

63.000

65.000

44.613

44.613

37.40',

*             7.204

38.161

287.001

31X000

209.427

209.421

198.19c

11.231

188.096

I0.948.00t

IX198.OOQ

7.426.595

7.426.595

'          7.426_59.

7.065.141

2.332.00C

2.78S.DOC

1.723.163

1.723.162

1.723.162

1.773.76S

173.00<

143.000

95.856

95.85<

95.85

94.465Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

m-

pa /

ti-

no-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire Indicator


Credilo de angajament


Credite bugetare


inițiale


definitiveAngajamente


bugetare


Angajamente


legale


Pluti


efectuate


Angajamente


legale <lc plătit


Cheltuieli


efective


6

•t

5

B

7=5-6

20

01

02

Materiale pentru curățenie ■

1  •.        305,000

305.000

262,109

261109

261109

/

253.874

20

01

03

încălzit, iluminat si fortu molrica

710,000

750.000

610.610

610.610

610.610

642.379

20

01

04

Apa, canal si salubritate

234.000

284.000'

184.822

184.822

184.822

1

185.870

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

79.000

79.000

>0.513

10.513

'10.513

36.070

20

01

06

Piese de schimb

46.000

52.000

'              20.421

20.421

20.421

23.893

20

01

03

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

195.000

180.0001

107.752

107.752

107.752

107.825

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

.

caracter (uncii ontil

350.000

7X5.000

20X032

201032

202.032

202.877

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

240.000

270.000

229.048

229.048

229.048

226.515

20

02

Reparalii curente

650,000

670.000

612.364

612.3S4

612 384

612.384

20

03

Hrana

3.970.000

3.5SO.OOO

1.401254

1.401254

1.401254

1.401.766

20

03

01

Hrantt pentru oameni

3.970.000

3,580,000

1.401254

1.402.254

1.402.254

1.401.766

20

04

Medicamente si materiale sanitare

243.000

252.000

56.524

56.524

56.524

56.354

20

04

01

Medicamente

61.000

61.000

12.031

12,031

11031

10.603

20

04

02

Materiale sanitare

31.000

37.000

18.851

18.S51

18.851

14.769

20

04

04

Dezinfectând

151.000

154.000

25.642

25.642

25.642

30.982

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

780.000

926.000

570.022

570.022

570.022

139.868

20

05

01

Uniforme si echipament

170.000

174.000

131.249

131.24b

131.249

10.667

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pnt

160.000

160.000

48.671

48.67

48.671

8.964

20

05

30

Alte obiecte de inventar

450.00C

592.000

390.102

390.102

390.102

120.237

20

06

Deplasări, detașări, transferări

50.001

50.000

25.594

25.59

25.594

25.594

20

06

01

Deplasări interne, detașări, transferări

30.001

30.000

18.462

18.46:

;     18.46:

18.462

20

06

02

Deplasări in străinătate

20.00(

20.000

7.13?

7.13

7.13:

7.132

20

11

Cârti, publicării si materiale

documentare

85.00

80,000

44.68!-

44.68

s               44.68

44.939

20

13

Pregătire profesionala

1

170.00

170.00C

122.97'

128.97

4              128.97

4

128.974


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

6802

20

14

Proiecția muncii

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor Icgulc

6S02

20

30

Alte cheltuieli

20

30

or

Reclama si publicitate

20

30

02

Proloeol si reprezentare

20

30

04

Chirii

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNTTATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6802

51

01

Transferuri curente

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

51

02

Transferuri de capital

51

02

29

Alte transferuri de capital către instituții publice

6S02

56

TITLUL Vin PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

144.000

6802

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

6S02

56

01 01

Finanțarea naționale ■

56

01

02

Finanțarea externa ncnimbnrsabih

56

0

03

Cheltuieli nccligibile

56

02

Programe din Fondul Social European t'FSR)

56

02 02

Finanțarea externa ncrambursabila

56  15

Alte programe comunitare finanțate in

i

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

.2

3

4

5

6

7*5-6

8

2.000

9.000

50.000

50.000

258

25S

258

258

2.616.000

3.623.000

2.K62.734

1862.734

Z 861734

2.881.236

£.000

8.000

2.249

2.249

2.249

1249

15.000

.              15.000

2.754

2.754

1754

2.754

260.000

305.000

209.990

209.990

209.990

209.990

2.333.000

3.295.000

2.647.741

2.647 741

2.647.74l

2.666.243

12.090.000

10.329.S25

7.794.955

7.794.955

7.794.955

7.794.955

11.415.000

9.654.825

7.503.112

7.503.112

7.503.112

7.503.112

li.415.000

9.6S4.X25

7.503.U2

7.503.112

7.503.112

7.503.112

675.000

675.000

291.843

291.843

291.843

291.843

675.000

• 675.000

291.843

291,843

291.843

291.843

344.000

•        144.000

90.023

90.023

90.023

3.669.230

200.001

3.577.300

•to.ooc

691.594

I60.00C

2.827.968

57.73S

1188

1188

Capi-

Sub-

Pu-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente

Cheltuieli

efective

toi

capitol

ra-graf

pa /

Titlu

11-col

toc

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Inițiale

definitive

legale de plătit

A

11

1

2

3

4

5

6

7=5-6

S

perioada 2007-2013

76.000

76.000

76.000

55.064

55.064

55.06-1

56.996

6802

56

15

01

Finanțare naționala

16.000

16.000

16.000

11.013

11.013

11.013

11.399

56

15

02

Finanțarea externa ncrambursabila

60.000

60.000

60,000

4-1.051

44.051

44.051

45.597

56

18

Mecanismul financiar norvegian

6S.OOO

• 6S.OOO

68.000

34.959

34.959

34.959

31746

56

18

01

Finanțarea naționala

15.000

15.000

15.000

5.246

5.246

5.246

4.914

56

18

02

Finnntnrca externa ncrambursabila

51.000

53.000

53.000

29.713

29.713

29.713

27.832

57

TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA

23.030.000

24581.000

24.231.859

24131.859

24.231.859

24.226.259

57

02

Ajutoare sociale

23.030.000

24581.000

24.231.859

24.231.859

24.231.859

24.226.259

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

16.530.000

18.780.000

18-596,670

18.596.670

18.596.670

18596.670

57

02

02

Ajutoare sociale in natum

6.500.000

5.650.000

5.626.239

5.626.339

5.626.239

5.626.239

57

02

03

Tichiulc de cresa si lichele

sociale pentru grădiniță

lSl.000

8.950

8.950

8.950

3.350

6802

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 201 <1-2020

13.530.000

900.000

1.300.000

35.912

35.912

35.912

33.152

6802

58

16

z\lte facilitați si instrumente

postaderarc

13530.000

900.000

1.300.000

35.912

35.912

35.912

33.152

6802

58

16

01

Finanțarea naționala

12.500

12500

1.796

1.796

1.796

1.933

58

16

02

Finanțare externa ncrambursabila

13517500

900.00C

1.287.500

34.116

34.116

34.116

31-219

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.537.000

4.397.00C

4.43X000

1.612.828

1.611828

1.611828

4.952.970

71

TITLUL XTTI ACTIVE NEFTNAr-lCIARE

6537.001

4.397.00C

•1.432.000

1.612.828

1.611821

1.612.828

4.952.970

71

01

Active fixe

6.537.OOC

4.397.001

4.432.000

1.611828

1.612.821

1.612.828

4.952.970

71

01

01

Construcții

5.974.00C

3.6M.00(

3.684.000

1.262.86-

1.262.X6'

1.262.86-1

4.145.280

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

321,00

450.00

5             321.000

127.831

127.83

127.83

207539

6S02

71

0

03

Mobilier, aparatura birotica si alte.

active corporale

70.00

70.000

S5.I6.

55.16

5               55.16

43.492

| 6802

71

01  30

| Alte active fixe

1

Capitol

Sub

capitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Alb

nc-

□ t

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

(inclusiv reparații capitale)

172.000

7000 02

Purica IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA. LOCUINȚE, MEDIU SI APE

215.615.000

7002

LOCUINȚE, SERVICn SI DEZVOLTARE PUBLICA

139.462.000

01

CHELTUIELI CURENTE

60.611.000

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

03

încălzit, iluminat si forța rnotrica

20

01

04

Apa. canal si salubritate

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

iutrclincre si funcționare

7002

20

02

Reparații curente

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

*

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

7002

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

01

A. Transferuri interne

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de

Stuc

7002

55

01

ÎS

Alte transferuri curente interne

56

TITLUL Vni PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURT EXTERNE NERAMBURSABILE (TEN)

POST ADERARE

56.524.000

7002

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

1

Regionala (FEDR)

4S.500.000

7002

56

01 01

Finanțarea naționala

i

l’ag. 26      - Ici-

Credite bugetare

Z.ugajanicntc

bugetare

Angajamente

legale

Plat»

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

Inițiale

definitive

1

3

4

5

6

7-5-6

8

263.000

357.000

166.963

166.963

166.963

556.659

20 1.8 16.000

194.284.000

172.724.8S8

133.860.757

97.289.019

36.57l.738

85.440.880

128.716.000

131.452.000

112.771.470

93.285.260

68.831.178

24.454.082

55.635.747

97.173.000

98.784.000

82.518377

80.534.700

62.203.298

18.331.402

45.898.572

2S.9S4.000

31.184.000

21.109.637

21.109.637

18.311.159

2.798.478

15.939.894

[6.S00.000

17.000.000

10.884.645

10.884.6-15

9.928.189

956.456

9.882.234

13.200.000

13.300.000

100.000

9.338.408

9.338.408

8.435.324

903.084

8.3S9.369

3.600.000

3.600.000

1.546.237

1.546.237

1.492.865

53.372

1.492.865

8.000.000

8.000.000

5.S29.3S4

5.V293S4

3.987.362

1.842.022

3.9S7.662

4.184.000

6.1S4.000

4.395.608

4.395.60S

4.395.608

2.069.998

15.148.000

14.559.000

13.922.993

13.922.993

13.922.993

13.922.993

15.14S.000

14.559.000

13.922.993

13.922.993

13.922.993

13.922.993

13.14 8.000

2.000.000

14.559.001)

13.922.993

13.922.993

13.922.993

13.922.993

51.054.00C

49.954.000

47.385.516

45.410J9C

29.SS5.341

15.S25.049

16.035.6S5

49.054.001

47.954.00C

47.2S6.614

45.311.49-

29.873.34'

15.438.147

16.035.6S5

7.175.362Capi

tol

Subcapitol

Pa

ra

graf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire iniile»tor

Credite de angajament

Credite bu

inltiidc

A

1

2

7002    •

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

56

01

03

Cheltuieli nccligibilc

48.5tW.000

49.054.000

56

25

Programul de cooperare clvctiano-roman

vizând reducerea disparilalilor

economice si sociale in cudntl

Uniunii Europene extinse

8.024.000

2,000.000

7002

56

25

01

Finanțarea naționala

1.201.000

56

25

02

Finanțarea extema neratnbursnbila

6.820.000

2.000.000

53

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXITRNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

4.087.000

1.987.000

7002

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

4.087.000

7002

5S

01

01

Finanțarea naționala

613.050

5S

01

02

Finanțarea externa nenunbursabila

• 3.473.950

58

J6

Alte facilitați si instrumente

posladcrarc

1.987.000

7002

58

16

02

Finanțare externa nerambursabiln

1.987.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

78.851,000

2S.133.000

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

78.851.000

28.133.000

71

01

Active fixe

78.851.000

28.133.000

71

01

01

Construcții

1

23.841.000

.          5.000.000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

55.010.001

23.133.000

7002

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.410.000

SI

TITLUL XVH RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.410.000

81

02

Rambursări de credite interne

3.410.000

1

SI

02 05

Rambursări de credite aferente datoriei

1

1

1

definitive '

are


Pag. 27 -Ici-

47.954.000

1000.000

300.000

1.700.000

3.087.000

3.OK7.OOO

462,050

2.624.950

29.258.000

29.258.000

29.258.1

6.450.1

22.S0S.I

3.410.1

3.410.1

3.410.1

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

4

5

6

7=S-6

8

6.951.730

47.286.614

45311.491

29.873.347

15.4 38.14?

1.908.593

98.902

9S.902

12.000

86.902

14.835

14.835

1.800

13.035

64.067

84.067

10.200

73.867

100.231

91.674

83.799

7.S75

100,231

91.674

83.799

7.875

49.653

45.035

41.521

3.514

50.578

46.639

42.278

4361

26.844.001

9341.468

3.21S.7SS

6.122.680

9.737.175

26.844.001

9.341.4 6S

3.218,761.

6.122.680

9.737.175

26.844.001

9.341.464

331S.78Î

6.122.680

9.737.175

4.750.000

3.542.151

7.231

3.534.921

22.094.00

5.799.31.

3.211.55

2.5S7.759

9.737.175

3.409.091

3.409.09

3.409.09

3.409.09'

3.409.09

3.409.09

3.409.09

3.409.09

î            3.409.09

2


Capitol

Subcapitol

Pa-r;i-Rnif

Gru

pa f

Titlu

Articol

Alineat

•            Deuumiro indicator

Credite do angajament

Credite bugetare

Augajnrr.cnie

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

publice interne locale

3.410.000

3.410.000

3.409.092

3.409.092

3.409.092

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

77.153.000

73.100.000

62.832.000

S9.953.41S

40.575.497

28.457.841

12.117.656

29.S05.133

Ol

CHELTUIELI CURENTE

10.653.000

■15.000.000

45.000.000

44.353.418

39.353.418

27.796.611

11.556.807

27.788.731

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

40.000.000

40.000.000

39.353.4 |S

39.353.418

27.796.611

11.556.807

27.788.731

20

01

Bunuri ci servicii

40.000,000

40.000.000

39.353.418

39.353.418

27.796.611

ll.5S6.807

27.788.731

20

01

03

încălzii, iluruinatsi forța motrica

1.100.000

L300.000

1.057.211

1.057.211

619.512

437.699

617.656

20

01

04

Apa, canal si salubritate

36.000.000

35.XOO.OOO

35.669.881

35.669.881

25.229.074

10.440.807

25223.050

20

01

09

Materiale si presuri de servicii cu

caracter funcțional

1900.000

X900.000

2.626J26

2.626.326

1.948.025

67S.301

1.9-18.025

7402

56

TITLUL Vm PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

e

POSTADER.ARE

10.653.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

7402

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

10.653.000

5.000.000

S.UOO.OOO

5.000.000

7402

56

01

03

Cheltuieli nccligibile

10.653.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

66.500.000

20.100.000

17.832.000

15.600.000

1.221079

661.230

560.849

2.016.402

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANC1ARE

66.500.000

28.100.000

17,832.000

15.600.000

1.222.079

661.230

560.849

2.016.402

71

01

Active fixe

66.500.000

28.100.000

17.832.000

15.600.000

1.22X079

661.230

560.849

2.016.402

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitule)

66.500.000

28.100.000

17.832.000

15.600.000

1.222.079

661.230

560.849

2.016.402

8000 02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

96.055.000

241.042.000

263.560.000

252.996.057

230.791.130

186.766.010

44.025.120

257.410.499

8102

COMBUSTIBILI ST ENERGIE

34.64X000

34.6-12.000

34.641.924

34.6-11.924

34.641.924

41.491.796

01

CHELTUIELI CURENTE

34.642.000

34.64X000

34.641.924

34.641.924

34.641.924

41.491.796

40

TITLUL IV SUBVENȚII

3l.000.00f

31.000.000

31.000.000

31.000.000

3l.000.00fl

37.849.872

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

31.000.001

31.000.00(1

31.000.00fl

3l.000.00t

3l.000.00f

37.849.872

8102

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.642.001

3.64X000

3.641.924

3.641.924

3.611.924

3.641.924

55

01

A. Transferuri interne

3.64X001

3.64X001

3.641.924

|            3.61192-

1 Kdi nn/(


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

SI 02

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stal

8302

AGRICULTURA. SILVICULTURA.

SI VANATOARE

8302

01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

8402

TRANSPORTURI

96.(155.

01

CHELTUIELI CURENTE

31.305.

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

S402

20

02

Reparații curente

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05 30

Alte obiecte de inventar

20

3C

Alte cheltuieli

20

30 30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1

55

TITLUL VB ALTE TRANSFERURI

55

01

■ A. Transferuri interne

55

01 12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

1

1

stat

S402

56

TITLUL \HII PROIECTE CU FINANȚARE DIN    j

.000

.000


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plat! efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

2

3

4

S

6

7-5-6

8

.3.6-12.000

3.642.000

3.641.924

3.6-11.924

3.641.924

3.641.924

400.0QQ

400.000

75.610

75.610

63.902

11.708

63.902

400.000

400.000

75.610

75.610

63.902

11.708

63.902

400.000

400.000

75.610

75.610

63.902

11.708

63.902

400.000

400.000

1

75.610

75.610

63.902

11.708

63.902

400.000

400.000

75.610

75.610

63.902

II.7OS

63.902

206.000.000

22S.5U.000

218.278.523

196.073.596

152.050.184

44.013.412

215.854.801

159.290.000

18l.55K.000

171.318.523

163.002.3S2

134.415.067

2X.5S7.315

214.272.780

62.000.000

74.000.000

71.979.850

71.979.S50

63.920.864

8.058.9X6

63.920.387

8.300.000

X.000.000

7.700.006

7.700.000

2.557.312

5.142.688

2.556.812

300.000

300.000

s.ooo.ooo

7.700.000

7.700.000

7.700.000

2.557.312

5.142.6X8

2.556.812

49.S00.000

59.900.000

59.900.000

59.900.000

59.295.017

604.9S3

59.295.134

1.200.000

100.000

• 1.200.000

100.000

3.000.000

6.000.000

4379.850

4.379.S5C

ZO6S.535

2.311.315

2.068.441

3.000.001

6.000.000

4.379.850

4J79.Ș5C

1068.535

2.311.315

2.068.4-31

22.000.00l

32.26S.000

2534R.671

25348.673

25.248.673

25248.672

22.000.00(1

32.268.000

25.248.673

25.24S.67.

25248.67:

25.248.672

22.000.00(

32.26S.00(

25.248.67.

|          25.248.67

’          25.248.67

2S.24S.672

Capitol

Sub

capi

tol

Pa-ra-graf

Grupa /

Titlu

Ar-

11-cdl

Alineat

---------------------------------------------r

Denumlre Indicator

Credite de ■ aagujameut

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

luitiale

definitive

A

B ’

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POST ADERARE

31205.000

39290.000

39290.000

38.090.000

29.773.859

10.838219

18.935.540

87.78S.884

8402

56

0)

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

31290.000

31290.000

31290.000

29.705.825

10.838219

18.867.506

87.788.884

8402

56

01

01

Finanțare:: naționala

13.153.155

56

01

02'

Finanțarea externa noramburxabi la

50.138.391

56

01

03

Cheltuieli nccligibile

31290.000

31290.000

31290.000

29.705.825

10.838.319

18.867.506

24.497238

56

25

Programul de cooperare elvetiano-roman

vizând reducerea disparitatilor

economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse

31.305.000

8.000.000

S.000,000

6.800.000

6S.034

68.034

8402

56

25

01

Finanțarea iraționala

4,695.750

1200.000

56

25

02

Finanțarea externa ncrnmbursabila

26.609X50

8.000.000

6.800.000

6.800.000

68.034

68.034

57

TITLUL VITI ASISTENTA SOCIALA

36.000.000

36.000.000

36.000.000

36.000.000

34.407211

1.592.789

37.314.837

57

02

Ajutoare sociale

36.000.000

36.000.000

36.000.000

36.000.000

34.407.211

1.592.789

37214.837

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

36.000.000

36.000.000

36.000.000

36.000.000

34.407.211

1.592.789

37214.837

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

64.750.000

43.300.000

43350.000

43.550.000

29.661214

14.236.025

15.425.189

1.582021

71

TITLUL XTII ACTIVE NEFINANCIARE

64.750.000

43200.000

43550.000

43350.000

29.661.214

14.236.025

15.425.189

1.582.021

71

oi

Active fixe

64.750.000

43.300.000

43550.000

43.550.000

29.661214

14236.025

15.425.189

t.582.021

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

64.750.000

43200.000

43.550.000

43.550.000

29.661.214

14.236.025

15.425.189

1.582.021

8402

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

908

81

TITLUL XVn RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.4IO.OOC

3.409.092

908

SI

’ 01

Rambursări de credite externe

3.410.000

81

01

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

3.410.000

8402

81

02

Rambursări de credite interne

3.410.000

3.410,000

3.410.00(

3.409.091

90b

*

81

02 05

Rambursări de credite aferente datoriei


• Sub-

——

*

Pa-

Gm-

Ar-

ra-

pa/

ti-

toi

grai

Titlu

coi


0001 10


TOTAL VENITURI-VENITURI


0002


t. VENITURI CURENTE


2900


C. VENITURI NEFISCALE


3000


CI. VENITURI DIN PROPRIETATE


3010


VENITURI DIN PROPRIETATE


05 •


30


VcniLuri din concesiuni si închirieri


Alte venituri din concesiuni si


închirieri de către instituțiile


3010


50'


publice

Alte venituri din proprietate


3300


10


3310


3310


05


03


14


3310


16


3310


17


3310


21


c.


3310


30


Anexa 3 la Hotărârea nr. 579/2017


CONTUL DE EXECUȚIE AL-INSTITUȚIILOR PUBLICE ANANTATE DIN. VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI


C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE


ACT IVIT ATI

Taxe si alte venituri in invatamanl


Venituri din prestări de servicii


Contribuția elevilor si studenților


pentru internate, cămine si cantine


Venituri din valorificare» produselor


obținute din activitatea proprie sau


anexa


Venituri din organiiarca de cursuri de


calificare si conversie profesionala,


specializare si perfecționare


Venituri din contractele incheiutc cu


casele de asigurări sociale de sănătate


Venituri din contractele înrhrlwln


Pag.


1 -Ici-


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitive


Drepturi constatate


Total, din care:


din anii prcccdcnti


din anul


curent3-44-5


98.733.0S2


71.810.052


71.110.052


11.049297


I1X49297


10.919.473


10.919.473


129.834


60.760.755


60.099.431


492.663


8003D8


11.811.824


’ 4.775205


608.000


35362.000


101.982.051


95.7-4 6202


73304.227


71X78329


73304327


71.673329


11.343297


11.343.297


11249.473


11249.473


93.824


62.160230


61340.606


512.663


722308


11.918.824


4,931380


608.000


35.712.000


9.409.052


9.409.052


9.409.052


9.409.052


62269277.


61.639.155


290.S83


298205


9.923353


4.221.974


558.073


• 33324.980


In casari realizate


Stingeri pe alte cai decât încasări


Drepturi constatate


de încasat2.954399


2.954399


1954.599


175.028


175.028


175.028


•175.028


2.779371


1779.571


231


1432‘9


2.615.4 68


91791.603


68.723.730


68.723.730


9234.024


9234.024


9234.024


9234.024


59.489.706


58.859384


290.883


297.974


9.735304


4.8223)74


558.073


35.709312'


91038.719


67.970.S46


67.970.846


9.085.154


9.085.154


9.085.154


9.085.154


58.8S5.692


5S.403.I53


290.883


289.773


9.708334


4.X22.97-


558.073


94.593


9-1393


94.593


94293


S=3-6~7


3,612.890


3.611890


3.6I2.S90


323.898


323.8 98


323 .S 93


323.89S


32S6.992


8.432


220219Pag.


2 -lct-


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitive


Drepturi constatate


Total, din care:


din anii


din anul


Incaș ari realizate


prcccdcnti


curent


S tingeri pe alte cai decât incaș ari

Drepturi constatate de încasatdirecțiile dc sar.atate publica din $ums

alocate de la bugetul dc stat .

3.000.000

3.430.000

3.426.078

3310 31

Venituri din contractele încheiate cu

direcțiile dc sanatate publica din sunte

alocate din venituri proprii ale

Ministerului Sanatalii

1.000.000

1256.000

1.255.848

3310 50

Alte venituri din prestări dc servicii

si alte activitati

224923)

224923)

2.733.561

3510

AMENZI, PENALITATI Si CONFISCĂRI

32.000

32.000

57.526

50

Alte amenzi, pcnalitati si confiscări

32.000

32.000

57.526

3610

DIVERSE VENITURI

118356

350.356

29S244

32

Sume provenite din finanțarea bugetara

a anilor preeedenti

12.891

3610 32 03

Sume provenite din finanțarea bugetara

a anilor preeedenti,aferente secțiunii    *

dc funcționare

12.891

3610 50

Alte venituri

118356

350.356

285.353

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

510.968

437.968

274.352

3710 01

Donații si sponsorizări

510.968

437.968

274352

03

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii dc dezvoltare

a bugetului local

-825.OOC

-870.000

-359256

3710 04

Varsaminte din secțiunea dc funcționare

835.00C

870.000

359256

4100 10

IV. SUBVENȚII

26.922.00(

28.477.825

24.0o'7.873

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT ii

26.922.00

2S.477.821

24.067.S73


3.426.078


3.426.078


20.623


/I


1255.8-18


1255.848


2.712.938


2.715.236


18325


57326


57.526


57526


298.244


12.89)


12.891


285.353


274 352


274352


-359356


359.256


24.067.873


24.067.873


57326


297.S59


12.891


12.891


2S-1.96S


127.154


127.154


-359256


359.256


24.067.873


24.067.873


3S5


385


9-1393


52.605


94.593


52.605


Pag. 3 -1 ci-


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

atDenumire indicator


Subvenții pentru instituții publice Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din


domeniul sunat ații


Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital


din domeniul sanatatii


Subvenții pentru instituții publice Subvenții din bugetul Fondului național unic dc asigurări sociale de sanatatc pentru acoperirea creșterilor salariate


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitive


Drcpturi constatate


Total, din care:


din anii prcccdcnti


din anul curent


Incasari realizate


S tingeri pc alte cai decât încasări


Drepturi constatate de încasat4500.000


5.012.000


439S.398


•1395398


4395398


1.090.000


1.090.000


1 .ooo.opo


i71.8 7-1


926,471


•171.874


471.874


926.471


926.471Denumire indicator


TI


TOTAL JUDEȚ CLUJ


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR. PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI


TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII


Si SUBVENTIf


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE


Alic servicii publice generala ^INVATAMANT


Invatamant preșcolar si primar ‘


Invatamant preșcolar


Invatamant sccundur


Invatamant secundar inferior


Invatamunt secundar superior


Invatamant posiliceol


Servicii auxiliare pentru educație


Intentate si cantine pentru elevi


SANATATE


Anexa 4 la Hotărârea nr. 579/2017


Pag. 1


-lcî-


Credita de angajamant


Crcdllc bugetara


InlUalc


(IcHnilivc


1K.694.UO13


IIS.526.Dl>0


121,776.000


8.U9.U00


8.119.000


S. 119.000


8.119.000


309.0001


2S3,ono|


46,000


207.000


56.000


5.012.000


17,281.000


«365.000


8,965,000


3.755.000


561.000


17.539.000


9.O75.OOQ


9.075.000


3.880.000


Angajamente


Angajamente


1’lntl


Angajamente


bugetara


legale


efectuate


legale dc plutit


Cheltuieli


efective


7-5-6


RE.611.557


88.611357


86.237.S13


; 2.373.744


S2.643.1SO


5.975.000


5.975,000


11.849.716


.7.367,501


7367.501


1.289,170


5.975.000


5.975.000


11,849.716


7367.501


7367301


1.289,170


53.143


5.688.184


5.688.184


1I.64S.626


7.366.236


7.366.236


1.254.018


53.143


286.816


286.816


204.l>vu


5.025.800


5.025.800


06

6610

06

6710

03

50

6S10

•’i

50


Servicii medicale in unilati sanitare


cu paturi.


Spitale generale


CULTURA. RECREBRE SI RELIGIE


Servicii oul turale


Casc dc cultura


Alte Servicii in domeniile cultuni,


ccrccrii si religiei


ASIGURĂRI St ASISTENTA SOCIALA


Alte cheltuieli in domeniul asigurări


lor si asistentei sociale


Alic cheltuieli in domeniul nsitttenlci


LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 1


5.0111X101


5.012.000


.415.000


15.000


ILOOO


400.000


675.000


675.000


675.00(1


571.000

53.143

3.194.000

3.309.000

1.236.027

1.054.000

1.070.000

915.630

3.507.000

3.5I4.OOO

2377.41$

3307.000

3314.000

2377.» 15

60.824.000

63.336.000

57.355.021

60.824.00C

63 336.000

57.355.021

60.824.00(

63.336.000

57355.021

2.566.000

1.911.678

3.046.000


1.236.0271


915.630


779.334


915.000


915.000


1.651.000


8336.000


S.536JX10


8.536.000


211’00.000


915.000


915.000


3.13t.0tX>


8.536.000


8.536.000


8336.000


21300,000


36-1.842


364.848


1.546.830


7.366.754


7.366.754


7366.754


4.15J.38S


2.277.4(5


2.246.038


2.277.415


2.246.038


57355.021


57.355.021


ll.704.9S0

1.265

7.396.514

1.265

7.396.514

35.152

•       1.335.65)1

96.502

35.152

1.239.156

136,296

778.516

31377

2.194.292

31.377

2.194292

55.835.903


57.355.021


57.355.021


55.S35.903


57.355.021


57.355.021


S5.S35.903


1.911.678


1,373.668


538.010


1.269.084


364.848


364.848


7.366.754


7.366.754


7.366.754


4.153.338


36-1.848


364.848


1.008.820


6.130.118


6.130.118


6,130.118


4.045.196


53S.010


1.236.636


1.236.636


1.236.636


IU8.192


362334


362.534


906.550


6.079.299


6.079.299


6.079.299


Pag. 2      - ici-

Capi

tol

Subcapitol

Para-praf

Crupa 1 Titlu

Articol

AH-

no

rd

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugelare

Angajamente legalo

Plăti

efectuate

Angajamente legale de pierit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

fi

7-5-6

8

7010 50

9900 10

Altcxcrvicil in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale EXCEDENT/DEHCTT

12.2e3.noo

21.200.000

-19.793.94S

21.200.000

-19.793dM8

4.153J8S

4.1533SS

4.045.196

5.S00.906

10S.192

2.728.114

TOTAL JUDEȚ CLUJ


DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

Pap,. 3- Ici-

Capitol

Sul>-

Clipl-

lol

Pn-ra-«rnf

Grupa /

Titlu

Ar-ti-

coi

AH-

no

Denumire Indicator

Credite do angajament

Credite bugetare

Angajamente bugelarc

Angnjnmente legale

1’1 a ti efectuate

Angajamente legale du plătit

Cheltuieli

efective

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7=5-6

S

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

IJ5.fi94.tWO

11E.526.OOD

121.776.000

88.611557

88.611.557

86.237.813

2,373.744

8X643.180

5010

01

CHELTUIELI CURENTE

100.379.000

103.0X2.000

83.185.577

83.185.577

60.903.479

2.282.096

79.00X987

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

39.211.100

41.693.100

39.946.602

39.946.602

39.204.432

74X170

40.446.221

10

01

Cheltuieli salariate in bani

2937X700

3X375.040

31.535.791

31535.791

30.969.220

S66.571

31.987.656

10

01

01

Salarii de baza

22.184.700

24.975.040

24.439.347

24.439.347

23.946.002

493.345

24.449.603

10

01

05

Sporuri pentru condiții dc muncu

2.000,000

2.060.000

2.038.498

2.038.498

2.038.498

X 175.497

10

01

06

Alte sporuri

4.534,000

4.704.000

4.543.851

4543.851

4.516.877

24.974

4.871309

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

7.000

10

01

11

Fond afereut plătii cu ora

55.000

66.000

65.948

65.948

48.672

17.276

51.364

10

01

13

Indemnizații dc delegare

29.000

31.000

16582

16.682

1.979

14.703

1.979

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

563.000

539.000

<131.465

431.465

415.192

16.273

43S.004

10

02

Cheltuieli Salariate in natura

1.526.000

1545.000

1325.669

1.225.689

1.225.689

1325.689

10

02

01

Ticlicte demaxa

1.500.000

1.545.000

1.225.689

1.225.689

1325.689

1.225.689

10

02

30

Alte drepturi salariate in natura

26.000

10

03

Contribuții

8.31X400

7.773.060

7.185.122

7.185.122

7.009.523

175599

7.232.876

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale dc

stat

5.944.000

5311.000

4.963.907

4.963.907

4.39X712

71.195

5.054.777

5010

10

03

02

Contribuții dc asigurări da somnj

170.500

198.000

180.415

180.415

154.081

26.334

159.300

10

03

03

Contribuții de asigurări sociala dc

sanalatc

1.641.000

1.733.600

1.640.846

I.64O.S4C

1.609.308

31.538

1.663340

5010

10

03

04

Contribuții dc asigurări pentru

accidente dc munci si boli profesionale

136.90C

t-M.200

103504

10350-

81.46!

2X035

84.325

5010

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

420.00C

4K636C

296.45C

296.45

271.95:

24.497

271.234

5010

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

60.506.90C

60.727.90C

4X663.74'

4X663.74

41.123.82

1539.92}

37.977.648

20

01

Bunuri si servicii

i

15.165.00

15.09X60C

fi.56l.6t.

8.561.61

5            8.536.63

2                24.98.

8.629.669

20

01 01

. Furnituri dc birou

4S3.00

4S5.OO(

224.95

J              224.95

3              XÎ3.6S

4                   1.26

231342


Pag. 4      - Ici-

Capi

tol

Subcapitol

Pa-

ra-jprat

Grupa / Titlu

Articol

Aline

at

r

'Denumire Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajuincnte

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5010

20

01

02

Materiale pentru curățenie

865.000

868.000

708.772

708.772

706,087

2.685

668.152

20

01

03

încălzit, iluminat si furia motrice

2.530.000

1526.000

1.821.778

l.>121.778

1.820.997

781

1.749.756

20

01

04

Apa. canal ni salubritate

3X6.000

386.000

319.932

319.932

318.389

1.543

306.040

20

01

05

Carburant! si lubrifianii

206.000

216.000

8S.829

88.829

87.517

1.312

80.813

20

01

06

Piese de schimb

1.£'12.000

I.R42.000

l.l 64.330

1.164.330

1.163382

748

1.207.934

20

01

07

Transport

38.000

38.000

9540

9.540

9540

12.453

20

01

OS

Posta, telecomunicații, radio, rv,

internet

352.000

351.000

183.647

183.647

181440

1.207

179.873

5010

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.743.000

1.751000

386.846

386.846

386.167

679

469.546

5010

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

6,720.000

6.628.600

3.652.988

3.65X988

3.638.229

14.759

3.723.860

5010

20

02

Reparații curente

1.240.000

1.466.000

454.0K5

454.085

453.236

849

465.579

20

03

Hrana

■23.378.000

23.031.000

18.789.775

18.789.775

17.307.421

1.482.354

16.840.229

20

03

01

liniau pentru oameni

23.378.000

23.031.000

18.789.775

18.789.775

17.307.421

1.482.354

16.840.229

20

04

Medicamente si materiale sanitare

12,232.000

11231000

10.494.331

10.49-1.331

10.494.160

171

10.381948

20

04

01

Medicamente

4.221.000

4.221.000

3.(133.976

3.633.976

3.633.900

76

3.457.353

20

04

02

Materiale sanitare

•1.811.000

4.S 11.000

4.022.792

4.021792

. 4.022.697

95

4.096.120

20

04

03

Reactivi

2.700.000

1700.000

2.628.196

2.628,196

2.628.196

2.614.850

20

04

04

Dezinfectând

500.000

500.000

209367

209.367

209.367

214.625

20

05

■ Bunuri de natura obiectelor de inventar

1995.000

3.075.300

1.476.215

1.476.215

1.471.885

-1.330

125.469

20

05

01

Uniforme si echipament

134.00C

2S4.000

11.727

11.727

11.022

705

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

223.000

375.000

147.672

147.672

145.829

1.843

20

05 30

Alte obiecte de inventar

1638.000

1416.300

1.316.816

1.316.816

1.315.03'

1.782

125.469

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

586.000

629.000

98.24-I

98.244

97.341

S96

118.222

20

06 01

Deplasări interne, delăsări, transferări

330.000

388 000

7X644

72.644

72.0611

576

S2.714

20

06 02

Dqilnsari in străinătate

256.00C

241 000

25.600

25.60C

25.2SC

32(

35.508

I

20

11

Carii, publicații si materiale

i

1

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ra-

R«f

Grupa / Titlu

Arti

col

Aii-no at

Denumire Indicator

Credite de ~ angajament

A

B

l

documentare

5010

.20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala "

20

14

Proiecția muncii

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

5010

20

30

Alte cheltuieli .. . ...

20

30

01

Reclamași publicitate

20

30

02

Protocol si reprezentare

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

20

30

04

Chirii

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

01

Burse

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

lK.AțM.OOO

71

TITLUL XTT1 ACTIVE NEFINANCIARE

18.694.000

71

01

Active fixe

18.694.000

71

01

01

Construcții

11.198.000

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

f

transport

3.170.000

5010

71

Ol

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

2.450.000

5010

71

01

30

Alic active fixe (inclusiv reparații

capitale)

1.276.000

5410

ALTE SERVICE PUBLICE GENERALE

01

CHELTUIELI CURENTE

1 ■■■

OP

Crcdito bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

Inlllale •

definitive

2

3

4

• 5

6

7=5-6

0

125.000

115.000

21.650

21.650

20.705

945

20342

.  90.000

88.000

29.000

29.000

6.600

22.400

3.500

195.000

283.000

80.735

80,735

S0.145

590

81.934

S5.000

117.000

67192

67.292

67192

9.688

22.000

21000

4.675

4.675

4.675

4.675

4.424.900

4.567.000

1566.131

1566.131

1583.721

1410

1.295.393

61800

62.800

48.800

48.800

14)87

1.987

1,987

1831

7S.000

78.000

38.303

38.303

.     38.303

38.303

149.000

184.000

151.428

151.428

151.426

154.36?

4.086.300

4.193.400

1394.413

2.394.413

1391003

1410

1.099.892

661.000

661.000

575227

575327

575,227

579.118

661.000

661.000

575.227

575.227

575.227

579.118

18,147.000

18.694.000

5.425.980

5.425.980

5.334334

91.646

3.M0.I93

18.147.000

18.694.000

5.425.980

5.425.9S0

5.334334

91.646

3.640.193

18.147.000

18.694.000

5.425.980

5.425.980

5.334.334

91.646

3.640.193

11.098.000

11.198.300

2.023.421

1023.421

1.931.776

91.645

2.412

3.468.001

3.770.000

2.077.332

2.077.332

2.077332

2.816.945

14514)0

1450.00C

840.922

840.921

840.92

468.761

1.130.00

D             1.276.00C

484305

484.30.

484.30

351075

8.119.00

0              8.119.001

5.975.OOC

5.975.00

5.688.18-

' • 286.81

5.025.800

8.119.00

0            8.119.00

5.975.DOC

.            5.975.00!

5.688.18

286.81

|          5.025.800

Capitol

Subcapitol

Para-graf

Grupa/

Ti Ou

Articol

Ali

ne

at

Deuumtrc ludicatur

Credite dc angajament

A

B

l

5410

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri dc birou

20

01

02

Materiale pentru curnlenic

20

01

03

încălzit, iluminat si forța niotrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

20

01

06

Piese de schimb

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

5410

20

01

09

Materiale si prestări dc servicii cu

‘caracter funcțional

5410

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

5410

20

02

Reparații curente

20

03

‘Hrana

20

03

Ol

Hrana pentru oameni

20

05

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

20

05

30

Alte obiecte dc inventar

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferuri

20

06

02

Deplasări in struinatatc

20

11

Carii, publicații si materiale

documentare

5410

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

30

Alte cheltuieli

1

Pac. 6      -lei-

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

■egale

Pinii efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

.6

7-5-6

8

8.119.000

8.119.000

5.975.000

5.975.000

5.688.184

286.816

5.025.S00

959.000

959.000

515,000

515.000

512.876

2.124

408.171

40.000

40.000

30.000

30.000

29.989

11

40.254

270.000

270.000

270.000

270.000

269.998

2

195.037

260.000

260.000

112,000

11X000

111.428

572

95.153

35.000

35.000

23.000

23,000

22.673

327

19.230

30.000

30,000

20.000

20.000

20.000

10.423

30.000

30.000

20.500

20.500

20.004

496

17.198

20.000

20.000

2.500

2.500

2.117

383

1.764

250.000

250.000

29.000

29.000

28.976

24

24.307

24.000

24.000

8.000

8.000

7.691

309

4.805

100.000

252.000

1’4.000

174.000

173.173

827

148.205

6.000.000

5.846.000

5.000.000

5.000.000

4.719.347

280.653

4.354.412

6.000.000

5.846.000

5.000.000

5.000,000

4,719.347

280.653

4.354.412

4-15.000

445.000

139.000

139.000

137.651

1.349

67.684

45,000

45.000

1.000

1.000

35S

6-12

400.000

400.000

138.000

138.000

137’93

707

67.684

55.000

55,000

13.000

13.000

12.680

320

12.680

25.000

25,000

30.000

30.000

I3.U00

13.000

12.680

320

12.6S0

20.000

20.000

10.000

8.000

5.000

5.000

4.200

800

3.500

4.000

530.000

530.000

i?9.000

120 nnn

«'»<*•


Pag. 7

Copi

te)

Subcapitol

Pa

ra» graf

Crupa / Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3.

’4

s

6

7=5-6

S

5410

20

30

01

Reclama si publicitate

50.000

50.000

20

30

03

Protocol si reprezentare

20.000

20.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

460.000

460.000

129.000

129.000

128.257

743

31.148

6510

INVATAMANT

309,000

17.281,000

17.539.000

11.849.716

11.849.716

11.645.626

204.090

ll.704.9S0

01

CHELTUIELI CURENTE

17.007.000

17.230.000

11.65-1.079

11.654.079

11.449.990

204.089

11.529.737

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.079.000

1.081.000

1.057.747

1.057.717

909.400

148.347

912.064

10

01

Cheltuieli salarinle in bani

$55.000

062.640

850.404

850.404

741.739

108.665

744.5S1

10

01

01

Salarii de baza

777.000

780.640

770.506

770.506

689.117

81.389

690.506

10

01

06

Alte sporuri

1,000

1.000

1.000

1,000

1.000

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

7.000

10

01

11

Fond aferent plutii cu ora

55.000

66.000

65.94S

65.948

48.672

17.276

51.36-1

10

01

13

Indemnizații de delegare

2.000

2.000

187

187

187

187

10

01

30

Alte drepturi salariole in buni

13.000

13.000

12.763

12.763

2.763

10.000

2.524

10

03

Contribuții

224.000

218.360

207.343

207343

167.661

39.682

167.483

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

Stal

137.001

139.000

136.173

136.173

118.032

18.141

118.591

6510

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

9.00(1

7.500

5.771

5.771

3.054

1717

3.099

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sunata te

52.00C

50.600

4S.130

48.131

38.572

9.558

38.700

6510

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

10.001

8.000

6.022

6.02:

1.4 OU

4.622

1.408

6510

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

I6.01K

13.261

11.247

11.24

6.603

4.644

5.6S5

6510

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

15.917.00

16.138.OO(

10.595.90:

10.595.90

10.540.163

55.747

10.617146

2C

01

Bunuri si servicii

1.890.00

7             I.S49.60C

433.621

433.62

42S.92

4.70:

704.214

20 01 01

Furnituri de birou

109.00

0 111.001

i                 12.77I

12.77

2                12.77

18.150

20 01 02

Materiale pentru curățenie

119.00

0 120.00

3                 il.29t

ll_29

6                 9.29

6 2.00(

15.856

20 01  03

încălzit, iluminat si forța motrica

1

49.00

0                45.001

9.00

9.00

0                 9.00

0

9.800

Capi

tol

Subcapitol

Pa.

ra-

grnf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Crcdlie bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Pluti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

3

4

5 .

6

7-5-6

S

6510

20

01

04

Apa, canal si salubritate

17.000

17.000

289

289

289

2S9

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

23.000

33.000

16.491

16.491

16.491

16.774

20

01

06

Piese de schimb

8.000

’ £.000

182

182

1£2

182

20

01

07

Transport

3 £.000

38.000

9.540

9.5-10

93-10

12.453

20

01

OS

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

50.000

49.000

16.391

16.391

16.391

18.322

6510

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

213.000

222.000

41313

41313

41.313

120.285

6510

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.264.000

1.206.600

316354

316354

313.652

2.702

492.103

6510

20

02

Reparații curente

310,000

350.000

107.638

107.638

107.637

l

137.762

20

03

Hrana

11378.000

12.492.000

9.630.720

9.630.720

9.605.005

25.715

9.503.341

20

03

01

Hrana pentru oameni

12.373.000

12.492.000

9.630.720

9.630.720

9.605.005

25.715

9.503.341

20

04

Medicamente si materiale sunitarc

22.000

22.000

1 148

1.148

1.148

1.345

20

04

01

Medicamente

14.000

14.001)

1.148

1.148

1.148

1.148

20

04

02

Materiale sanitare

8.000

£.000

197

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

573.000

653.300

19X096

192.096

I89.86S

2.228

51164

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pul

3.000

5.000

2.000

2.000

799

1.201

20

05

30

Alic obiecte de inventar

570.000

648300

190.096

190.096

189.069

1.027

5X164

20

06

Deplasări, detasari, transferuri

91.000

91.000

10.571

10.571

10.571

31.484

20

06

Ol

Deplasări interne, detasari, transferări

£3.000

83.000

10.571

10.571

10.571

21356

20

06

02

Deplasări in străinătate

£.000

8.000

10.228

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

64.000

64.000

6.2SS

6.288

6.288

6.168

6510

20

12

Consultanta si expertiza

28.000

28.000

24.000

24.000

•           2.400

21.600

20

13

Pregătire profesionalii

48.00C

48.000

8.294

829-1

8.294

10.807

20

14

Proiecția muncii

23.OOC

23.000

302

302

302

302

1

20