Hotărârea nr. 576/2017

Hotărârea 576/2017 - Aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații, construcții și terenuri, situate în municipiul Cluj-Napoca, incluse în baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații, construcții și terenuri, situate în municipiul Cluj-Napoca, incluse în baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații, construcții și terenuri, situate în municipiul Cluj-Napoca, incluse în baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 164255/45/03.04.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații, construcții și terenuri, situate în municipiul Cluj-Napoca, incluse în baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat;

Reținând prevederile art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, ale Ordinului nr. 5819/25.11.2016, precum și Adresa nr. 8509/F/l6.06.2015 a Ministerului Educației și Cercetării Științifice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă solicitarea de schimbare a destinației spațiilor, construcții și terenuri, situate în municipiului Cluj-Napoca, incluse în baza materială a învățământului, aflate în proprietatea municipiului Cluj-Napoca și în administrarea instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, din spații ce aparțin bazei materiale de învățământ, în spații în care se desfășoară acte și fapte de comerț aducătoare de profit, identificate conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de cinci ani.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 576 din 4 aprilie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexa HCL schimbare destinație


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 576/2017


Situația spațiilor, construcții și terenuri, situate în municipiului Cluj-Napoca, incluse în baza materială a învățământului, pentru care se solicită schimbarea destinației

NR. CRT

ADRESA SPAȚIULUI

Nr.

Cerere/Solicit

are

DESTINAȚIA ACTUALĂ A SPAȚIULUI

CORP DE CLĂDIRE

SUPRAFAȚA UTILĂ

DESTINAȚIE PROPUSĂ

1

Liceul Teoretic „Gheorghe

Șincai” Str. Avram lancu nr. 33

47051/02.02.2

017

Hol parter

Str. Avram lancu nr.

33

2 mp

Spațiu pentru amplasament 1 automat de produse de patiserie și 1 automat de băuturi răcoritoare și ceai cald

47051/02.02.2

017

Curtea școlii

1 mp

Spațiu pentru amplasament automat de produse de patiserie

495623/2017

Corp clădire, demisol

31,04 mp

Spațiu pentru comercializare produse alimentare (punct alimentar)

2

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Aleea Peana nr. 2-4

127927/14.03.

2017

Clădirea școlii

Aleea Peana nr. 2-4

1 m.

Spațiu pentru amplasament automat de produse de patiserie

3

Colegiul Tehnic “Napoca”, str. Taberei, 3

109513/03.03.

2017

Curtea școlii

Str. Taberei nr. 3

20 mp

Spațiu pentru comercializare produse alimentare (chioșc alimentar)Page 1