Hotărârea nr. 575/2017

Hotărârea 575/2017 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Cimitir cu amplasament pe str. Moș Ion Roată f.n. – din municipiul Cluj-Napoca”.

Consiliul local al

Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

Cimitir cu amplasament pe str. Moș Ion Roată f.n. - din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Cimitir cu amplasament pe str. Moș Ion Roată f.n. - din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 92536/445/23.02.2017 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Cimitir cu amplasament pe str. Moș Ion Roata fn - din municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții Cimitir cu amplasament pe str. Moș Ion Roată f.n. - din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică - Serviciul Investiții și Serviciul Administrare cimitire domeniu public.


Nr. 575 din 4 aprilie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexa la Hotărârea nr. 575/2017


DIRECȚIA TEHNICĂ

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Cimitir cu amplasament pe str. Moș Ion Roată f.n. - din municipiul Cluj-Napoca

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Cartier Someșeni - str. Moș Ion Roată f.n.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției, conform devizului general, prețuri 17 ianuarie 2017:  66.556.612,20 lei (fără TVA)

din care C+M:                             55.051.213,00 lei (fără TVA)

Nr de morminte simple: 5429

Nr de morminte duble: 17

Nr. cavouri 53

Nr. locuri urne columbar 1500

Densitatea bruta : 9.12 mp/loc

Sconstruită clădiri = 575 mp Sdesfașurată clădiri =919 mp P.O.T. = 0,54%

C.U.T. = 0,01

Suprafața teren 201.000 mp

Finanțarea investiției se face din bugetul local sau/si din alte surse constituite legal Durata de realizare a investiției: 24 luni

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.