Hotărârea nr. 559/2017

Hotărârea 559/2017 - Alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală pe anul 2017, Asociației Sfântul Nectarie Cluj – Centrul de Îngrijiri paleative “Sfântul Nectarie” Cluj, pentru proiectul Numai împreună putem alina suferința.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Sfântul Nectarie Cluj - Centrul de îngrijiri paleative “Sfântul Nectarie” Cluj, pentru proiectul Numai împreună putem alina suferința.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Sfântul Nectarie Cluj - Centrul de îngrijiri paleative “Sfântul Nectarie” Cluj, pentru proiectul Numai împreună putem alina suferința., în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Mihaela Rodica Suciu, Rareș Petru Ferdean, Corina Ecaterina Croitoru și Ioan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 147566 din 24.03.2017 al Direcției Asistență Socială și Medicală prin care se propune alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Sfântul Nectarie Cluj - Centrul de îngrijiri paleative “Sfântul Nectarie” Cluj, pentru proiectul Numai împreună putem alina suferința., în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015;

Potrivit dispozițiilor art. 36, 39, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Sfântul Nectarie Cluj - Centrul de îngrijiri paleative “Sfântul Nectarie” Cluj, pentru proiectul Numai împreună putem alina suferința, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. (1). Eventualele venituri realizate din activitățile ce fac obiectul proiectului pentru care s-au alocat fonduri nerambursabile conform art. 1, vor fi utilizate pentru îndeplinirea scopului principal al persoanei juridice.

(2). Contractele de finanțare vor fi completate în sensul prevăzut la alin. 1.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.

Nr. 559 din 4 aprilie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)