Hotărârea nr. 547/2017

Hotărârea 547/2017 - Aderarea municipiului Cluj-Napoca la „EUROCITIES” – Rețeaua marilor orașe europene și plata cotizației anuale aferente.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aderarea municipiului Cluj-Napoca la ”EUROCITIES” - Rețeaua marilor orașe

europene și plata cotizației anuale aferente

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aderarea municipiului Cluj-Napoca la ”EUROCITIES” - Rețeaua marilor orașe europene și plata cotizației anuale aferente - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 143791/42/23.03.2017 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune aprobarea aderării municipiului Cluj-Napoca la ”EUROCITIES” - Rețeaua marilor orașe europene și plata cotizației anuale aferente;

Având în vedere adresa Eurocities, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 143718/1/23.03.2017, Adresa nr. 153887/105/28.03.2017 a Ministerului Afacerilor Externe, precum și Adresa nr. 45593/2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4), art. 16 alin. (1) și art. 36 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 35 alin (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă aderarea municipiului Cluj Napoca la ’TUROCITIES” - Rețeaua marilor orașe europene.

Art. 2. Se aprobă cotizația anuală de 16.000 Euro.

Art. 3. Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca pentru a semna actele de aderare la ”EUROCITIES” - Rețeaua marilor orașe europene.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcția economică și Serviciul Relații Externe și Investitori.

Nr. 547 din 4 aprilie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)