Hotărârea nr. 546/2017

Hotărârea 546/2017 - Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a structurii cu rol de Autoritate Urbană, constituită la nivelul polului de creștere Municipiul Cluj-Napoca prin Hotărârea nr. 165/2017.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a structurii cu rol de Autoritate Urbană, constituită la nivelul polului de creștere Municipiul Cluj-Napoca prin H.C.L. nr. 165/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea a structurii cu rol de Autoritate Urbană, constituită la nivelul polului de creștere Municipiul Cluj-Napoca prin H.C.L. nr. 165/2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 146464/423/24.03.2017 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a structurii cu rol de Autoritate Urbană, constituită la nivelul polului de creștere Municipiul Cluj-Napoca prin H.C.L. nr. 165/2017;

Reținând prevederile Regulamentului (U.E.) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 și ale Regulamentul (U.E.) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013;

Reținând prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, precum și prevederile Hotărârii nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 904/2016;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 112/201.01.2017 pentru aprobarea Documentului-Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile” și ale H.C.L. nr. 165/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Urbane constituită la nivelul polului de creștere Municipiul Cluj-Napoca prin H.C.L. nr. 165/2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Autoritatea Urbană.

Nr. 546 din 4 aprilie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 546/2017


Regulament de organizare și funcționare a Autorității Urbane, organism care este parte integrantă din sistemul de management și control al Programului Operațional Regional 2014-2020, îndeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II)

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3.

B. Misiunea și scopul Autorității Urbane:

Misiunea organismului este de a selecta și prioritiza operațiunile (proiectele) individuale de dezvoltare urbană aferente Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (inclusiv din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă) ale polului de creștere Municipiul Cluj-Napoca, finanțabile prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4.

Astfel, pornind de la lista de proiecte intermediare/portofoliul de proiecte al SIDU și a fișelor de proiecte întocmite de către structurile interne ale primăriei municipiului reședință de județ și folosind metodologia explicată în detaliu mai jos, Autoritatea Urbană va identifica, în limita alocărilor disponibile municipiului Cluj-Napoca, proiectele finanțabile prin intermediul Axei prioritare 4 a POR în perioada 2014-2020.

 • C. Atribuțiile Autorității Urbane:

Rol de organism intermediar de nivel II, până la finalul perioadei de implementare a POR 2014-2020

 • 1.  Prioritizarea etapizată a proiectelor aferente Axei prioritare 4 a POR 2014-2020;

 • 2.  Elaborarea matricei de prioritizare a proiectelor, în conformitate cu metodologia și criteriile de prioritizare și selecție a proiectelor finanțabile prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 aprobate de către Comitetul de Monitorizare a POR;

 • 3.  Acordarea punctajelor totale ale proiectelor supuse procesului de selectare;

 • 4. Stabilirea listei proiectelor finanțabile prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020, ordonate descrescător în funcție de punctajul total obținut;

 • 5. Elaborarea, pentru fiecare proiect, a unei note în care vor fi menționate considerentele (punctajul aferent etapei de evaluare, criteriile suplimentare utilizate etc.) care au fost avute în vedere în procesul de prioritizare și selectare;

 • 6. Elaborarea documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI;

 • 7. înlocuirea și/sau suplimentarea proiectelor din lista prioritară de proiecte, ori de câte ori este necesar, pe parcursul perioadei de programare și implementare;

 • 8. Elaborarea notelor justificative pentru fiecare proiect care este înlocuit sau suplimentat, prin care vor fi explicate motivele înlocuirii și/sau suplimentării și considerentele (punctajul aferent etapei de evaluare, criteriile suplimentare utilizate), care au fost luate în considerare pentru includerea acestora în cadrul listei prioritare de finanțare prin intermediul Axei prioritare 4 - POR.

 • 9. îndosarierea și arhivarea documentelor primite/realizate;

D. Evidențe:

Realizarea evidenței documentelor care au stat la baza selectării proiectelor derulate în municipiul Cluj-Napoca cu sprijin financiar provenit din fonduri europene prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020.

E. Responsabilități:

îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor specifice unui organism intermediar de rang II, asumate prin Acordul de delegare A atribuției de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei Prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a POR 2014-2020”',

îndeplinirea obiectivelor stabilite în scopul accesării fondurilor comunitare alocate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4.

F. Competențele Autorității Urbane:

Autonomie și colaborare cu compartimente ale primăriei și din afara instituției, în vederea îndeplinirii obiectivelor.

G. Sistemul de relații al Autorității Urbane:

Relațiile funcționale ale Autorității Urbane se stabilesc cu toate birourile, serviciile și direcțiile din instituție de la care AU primește informațiile necesare în desfășurarea demersurilor de planificare și selectare strategică a proiectelor finanțabile prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020;

Autoritatea Urbană primește și transmite celorlalte compartimente din primărie și alte informații cuprinse în: adrese, solicitări etc.

Pe plan extern - relațiile Autorității Urbane sunt stabilite cu:

 • 1. Autorități și instituții publice - AMPOR, ADR-NV, entități publice de subordonare locală (regii autonome, instituții publice), persoane juridice de drept public finanțate de la bugetul local, alte autorități publice centrale și locale, în special vizând autoritățile publice în cadrul cărora funcționează organisme intermediare pentru administrarea de programe operaționale sectoriale.

 • 2. Persoane juridice private - asociații și fundații cu care se încheie parteneriate în vederea sprijinirii demersurilor de planificare strategică, societăți comerciale partenere (colaboratoare);

 • 3. Organizații internaționale - organizații partenere sau organisme prin care sunt derulate fonduri structurale comunitare.