Hotărârea nr. 54/2017

Hotărârea 54/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 204/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Bună Ziua f.n., identificate prin nr. cad. 256920, 256915, 256924, 256939, 256934, 256929 şi 256912).

CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 46852 din 05.02.2015 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.EV. nr. 2032/2013 privind apobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

> >

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr, 54 din 11 februarie 2015 ( Hotărîrea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexa la Hotărârea nr.54/2015

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA


B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430/3^ www.ctpcj.ro, email:secretariat@c/pcj/o ■

Mr. 592/A/20.01.2015

BUGET 2015 - ANEXA 1

MII LEI

N - 1

N

COL 5/4

N + 1

N + 2

COL 7/5

COL 8/7

2014

2015

%

2016

2017

%

%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

VENITURI TOTALE (2+5+6)

■I

118,370

124,521

106.2

127,385

130,697

102.3

102.6

1

Venituri clin exploatare

2

118,335

124,485

105.2

127,348

130,659

102.3

102.6

a)

subvenții

3

b)

Transferuri - preluare amortism. surse bugetare

4

4,354

4,960

113.9

5,074

5,206

102.3

102.6

2

Venituri financiare

5

35

36

102.9

37

38

102.3

102.6

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE

7

116,150

124,421

107.1

127,263

130,592

102.3

102.6

1

Cheltuieli de exploatare

8

115,251

123,911

107.5

126,761

130,057

102.3

102.6

A

ch. cu bunuri si servicii

9

37,268

38,826

104.2

39,719

40,752

102.3

102.6

B

eh. cu impozite, taxe

10

864

878

101.6

898

922

102.3

102.6

C

ch. c,u personalul

11

63,033

67,049

106.4

68,591

70,374

102.3

102.6

cO) ch. De natura salariala(13+14)

12

50,139

54,807

109.3

56,068

57,525

102.3

102.6

c1) ch. Cu salariile

13

46,836

51,282

109.5

52,461

53,825

102.3

102.6

c2) bonusuri

14

3,286

3,525

107.3

3,606

3,700

102.3

102.6

c3) alte ch. Cu personalul, din care:

15

-ch plăti compensatorii

16

c4) ch. Contract mandat, AGA

17

283

358

126.5

366

376

102.3

102.6

c5) ch. Asig. Si protecția sociala

18

12,611

11,884

94.2

12,157

12,473

102.3

102.6

D

Alte ch. De exploatare

19

14,086

17,158

121.8

17,553

18,009

102.3

102.6

2

Ch. financiare

20

899

510

56.7

522

535

102.3

102.6

3

Ch. extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT

22

2,220

100

4.5

102

105

102.3

102.6

IV

IMPOZIT PE PROFIT

2.3

629

16

2.5

10

10

62.5

102.6

V

PROF. CONTABIL DUPĂ IMPOZIT PROFIT

24

1,591

84

5.3

32

95

109.9

102.6

1

Rezerve legale

25

111

5

4.5

5

5

92.3

102.6

2

Alte rezerve

26

3

Acoperirea pierderilor anii precedenti

27

4

Constituire surse proprii finanțare

28

5

Alte repartizări

29

6

Profitul contabil după deducerea 25-29

30

1,480

79

7

Participarea salariatilor la profit

31

8

Minimum 50% la buget, din care:

32

740

40

a) dividende bugetul de stat

33

b) dividende bugetul local

33a

740

40

c) dividende alti acționari

34

9

Profit nerep. 31-32 - sursa proprie

35

740

40

Vi

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CH. ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE

37

a)

Cli. materiale

38

b)

Ch. cu salariile

39

c)

Ch. prestări servicii

40

d)

Ch. reclama si public.

41

e)

Alte ch.

42

Vii!

SURSE DE FINAN. A INVESTIȚIILOR, DIN CARE:

43

69,495

20,708

1

Alocații de la buget

44

57,742

14,165

Aloc. Angaj. Anii anteriori

45

IX

CH. PT. INVESTIȚII

46

69,495

20,708

fx

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. personal prognozat la finele anului

48

1,489

1,561

2

Mr. mediu salariati

49

1,452

1,556

3

Câștigul mediul lunar pe salariat af. Salar baza

50

2,878

2,935

(12/49)/12*1000 (lei/persoana)

4

Câștig mediu lunar salariat af. Fond salarii

51

2,688

2,746

(13/49)/12*1000 (lei/persoana)

l___

5

Productiv. Muncii in unitati valorice

52

81

80

2/49 (mii lei/persoana)

6

Productiv. Muncii unitati fizice

53

119,368

118,429

7

Ch. totale la 1.000 lei venituri (7/1*1000)

54

981

999

5.3

88

90

111.0

102.6

5.3

44

45

1 11.0

102.6

5.4

44

45

111.0

102.6

5.3

44

45

111.0

102.6

29.8

24,925

32,327

120.4

129.7

24.5

20,000

22,000

141.2

110.0

29.8

24,925

32,327

120.4

129.7

104.8

1,551

1,562

99.4

100.7

107.2

1,550

1,565

99.6

101.0

102.0

3,014

3,063

102.7

101.6

102.2

2,821

2,866

102.7

101.6

98.2

82

83

102.7

101.6

99.2

121,153

127,211

102.3

105.0

101.8

999

999

100

100

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ? NAPOCA SA


B-clui 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Tel. 0264-430917, Fax 0264-43093/'^-www.ctpcj.ro, email:secretari

Nr. 592/A/20.01.2015


DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMECO-FîNANCIARf PREVĂZUT! iN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Ml! LE!

|

AN PRECEDENT

AN PROPUS

I

I

2014 (N-1)

2015(N)

%

1

I

| APROBAT

REALIZAT

PROPUS

1

2

3

4

5

6

7=6/5X100

1

VENITURI TOTALE ( 2 + 22 + 23)

1

118,259

118,370

124,521

105.2

1

Venituri din exploatare (3+8+S+12+13+14)

2

118,233

118,335

124,485

105.2

a)

producția vanduta (4+5+6+7)

3

113,303

112,981

117,831

104.3

a1) vanzarea produselor

4

a2) servicii prestate

5

112,543

112,241

117,031

104.3

a3) redevente si chirii

6

760

740

800

108.1

a4) alte venituri

7

b)

vanzarea mărfurilor

8

817

583

620

106.3

c)

subvenții si transferuri de exploatare (10+11)

9

c1) subvenții

10

c2) transferuri

11

d)

producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente producției in curs de execuție

13

160

191

220

115.2

f)

alte venituri din exploatare (15+16+19+20+21)

14

3,953

4,580

5,814

126.9

f1) amenzi si penalitati

15

f2) vanzarea activelor si alte operații de capital

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3) subvenții pentru investiții

19

3,445

4,354

4,960

113.9

f4) valorificarea certificatelor CO2

20

f5) alte venituri

21

5081

226

854

377.9

2

Venituri financiare (23+24+25+26+27)

22

26

35

36

102.9

a)

imobilizări financiare

23

b)

investiții financiare

24

1

c)

diferente de curs

25

8

12

10

83.3 |

d)

dobânzi

26

1

1

100.0

e)

alte venituri financiare

27

18

22

25

113.6

3

Venituri extraordinare

23

1!

CHELTUIELI TOTALE (30+136+144)

29

113,169

116,150

124,421

107.1

1

Cheltuieli exploatare (31+79+86+120)

30

117,281

115,251

123,911

107.5

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii(32+40+46)

31

38,715

37,268

38,826

104.2

A1

Cheltuielii privind stocurile(33+34+37+38+39)

32

34,672

33,391

34,431

103.3

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

1.246

1,210

1,265

104.5

1

b

cheltuieli cu materialele consumabile

34

26,715

25,902

26,899

103.8

b1) cheltuieli cu piesele de schimb

35

5,128

4,835

4,835

100.0

b2) cheltuieli cu combustibilii

36

21.588

21,067

22,064

104.7

c)

ch. cu materialele de natura obiectelor de inventar

37

244

161

173

107.5

d)

ch. energia si apa

38

5,733

5,566

5,554

99.8

e)

ch. cu mărfurile

39

733

552

600

108.7

a:

î Che!t. ServiciiSe executate de tert (41+42+45)

40

2,688

2,746

3,125

113.8

a)

ch. intretinerea si reparațiile

41

2,324

2,380

2,400

100.8

b)

ch. chiriile(43+44)

42

44

45

45

100.0

□1) operatori capital de stat

43

44

45

45

100.0

b2) operatori capital privat

44

c)

prime asigurare

45

320

321

680

211.8

)

A.'

Ch. cui alte servii executate de terif(47+48+50+

43

1 .155

1,131

1,210

107.3

+57+62+63+67+68+69+78)

a)

ch. cu colaboratorii

47

84

b)

ch. comisioane si onorariu, din care:

48

5

4

4

100.0

1

b1) ch. Consultanta juridica

49

c)

ch. protocol, reclama si publicitate

50

148

101

145

143.6

c-l) ch. Protocol, din care:

51

50

18

30

166.7 |

-tichet? cadou Legea 193/2006

52

I

c2) ch. Reclama si publicitate, din care:

53

88

83

115

138.6

-tichete cadou pt. ch. reclama si publicitate          j 54

-tichete cadou campanii de marketing

55

-ch. de promovare a produselor

56

d)

ch. cu sponsorizarea(58+59+60+61)

57

26

18

20

111.1

d1) ch. Spons. Cluburi sportive

58

4

4

d2) ch. Spons. Unitati de cult

59

14

9

9

100.0

d3) ajutoare umanitare si sociale

60

6

2

2

100.0

d4) alte ch. Cu sponsorizarea

61

6

3

3

100.0

e)

ch. transportul bunuri si persoane

62

80

80

80

100.0

f)

ch. deplasare, din care:

63,

45

25

45

180.0

- ch. diurna(65+66)

64

45

25

45

180.0

-interna

65

30

10

10

100.0

- externa

66

15

15

15

100.0

g)

ch. poștale si telecomunicații

67

210

209

210

100.5

h)

ch. servicii bancare si asimilate

68

196

170

180

105.9

i)

alte ch. Cu serviciile executate de terti, din care:

69

554

520

520

100.0]

i1) ch. De asigurare si paza

70

i2) ch. întreținere si funcționare tehnica de calcul

71

i3) ch. Pregătirea profesionala

72

i4) ch. Reevaluarea imobilizărilor, din care:

73

- aferente domeniului public

74

i5) ch. Prestațiile efectuate de filiale

75

i6) ch. Recrutare si plasare person. Conducere

76

i7) ch. Anunțuri licitații si alte anunțuri

77

i8) alte servicii executate de terti

77’

554

520

520

100.0

i)

alte ch. Studii-cercetari ct. 614

78

7

4

6

150.0

s

Ch. impozite, taxe(SG+8l+32+83+54+85)

73

831 j

864

378,

101.3

a)

ch. taxa expl. Resurse minerale

80

b)

ch. concesionare bunuri publice

81

I

C)

ch. taxa licența

82

I

d)

ch. taxa autorizare

83

|

e)

ch. taxa mediu

84

I

4

4

100.0

0

ch. alte taxe si impozite

85

831 r

860

874

101.6

C| Ch. cu personaîul(87+100+104+113)

86

63,561

63,033

67,643

106.4

COj Ch. de natura salariala (88+92)

87

50,834

50,122

54,807

109.3

C

1 Ch. salariile(89+90+91)

88

47,486

46,836

51,282

109.5

a) salarii de baza

89

31,504

30,832

33,751

109.5

b) sporuri, prime, alte bonificatii( conform CCM)

90

15,982

16,004

17,531

109.5

c) alte bonificații (conform CCM)

91

c<

2, Bonusuri(93+96+97+98+99)

92

3,348

3,286

3,525

107.3

a) ch. Sociale, din care:

93

322

323

350

108.4

- tichete cresa

94

- tichete cadou

95

b) tichete de masa

96

3,026

2,963

3,175

107.2

c) tichete de vacania

97

i i

d) ch. Participarea salariatilor profit

98

e) alte cheltuieli conform CCM

99

c:

Alte ch. Cu personalul (101+102+103)

100

a) plăti compensatorii disponibilizări personal

101

b) ch. Drepturi salariate - hotarari judecătorești

102

c) ch. Restructurare, privatizare

103

C4

Ch. contractul de mandat( 105+108+111+112)

104

300

300

358

119.3

a) director

105

144

144

202

140.3

-componenta fixa

106

144

144

144

100.0

- componenta variabila

107

58

b) consiliul de administrație

108

118

118

118

100.0

- componenta fixa

109

118

118

118

100.0

-componenta variabila

110

c) AGA si cenzori

111

38

38

38

100.0

d) alte comisii

112

C5

Ch. asig. Sociala(114+115+116+117+118+119)

113

12,427

12,611

11.884

94.2

a) ch. Asigurări sociale

114

8,952

9,185

8,134

88.6

b) ch. Șomaj

115

234

233

258

110.7

c) ch. Asig. Sanatate                  •

116

2,479

2,449

2,677

109.3

d) ch. Fonduri speciale

117

762

744

815

109.5

e) ch. Scheme de pensii

118

f) alte contribuții si fonduri speciale

119

D

Alte ch. Exp!. (121+124+125+12S+127+128)

120

14,174

14,086

17,158|

121.8

a)

ch. majorări si penalitati(122+123)

121

- către bugetul general consolidat

122

- către alti creditori

123

b)

ch. activele imobilizate

124

c)

ch. transferuri pi. Plata person.

125

d)

Alte ch.

126

79

47

60

127.7

e)

ch amortizarea

127

14,095

14.039

17,098

121.8

f)

ajustări si deprecieri

128

f1) ch. Ajustări si provizioane

129

-participarea salariatilor 1a profit

130

-contractul de mandat

130a

72) venituri provizioane si ajustări, din care:

131

F2.1) anularea provizioanelor

132!

- participarea salariatilor la profit

133

I

I

- deprecierea imobilizărilor

134

I

I

-venituri din alte provizioane

135

I

!

2

Ch. rinanciare(137+140+143)

13S

8881

899

5101

56.7

a)

ch. privind dobanzile(138+139)

137

8841

897

5061

56.4

L.

a1) credite investiții

138

5481

595

200

33.6

I

a2) credite activitatea curenta

| 139

336

302

306

101.3

b)

ch. diferente curs valutar(141+142)

140

4

2

I                     4

200.0

b1) credite investiții

| 141

|

b2) credite activ. Curenta

142

4

2

4

200.0

c)

alte ch. Financiare

143

3

Ch. extraordinare

144

II!

REZULTATUL BRUTfl-30)

| 145

90

2,220

100

4.5

-venituri neimpozabile

146

- ch. nedeductibile fiscal

147

40

1,937

132

6.8

IV

IMPOZIT PROFIT

148

20

629

16

2.6

V

DATE DE FUNDAMENTARE

14S

1

Ch. de natura salariala(87)

150

50,834

50,122

54,807

109.3

2

Ch. cu salariile(88)

151

47,486

46,836

51,282

109.5

3

Nr. personal prognozat la finele anului

152

1,481

1,450

1,561

106.9

4

Nr. mediu salariati

153

1,470

1,452

1,556

107.2

5

a)

Câștig mediul lunar pe salariat - Ch. Cu salariile

154

2,692

2,688

2,746

102.2

(151/153)/12*1000 (lei/persoana)

b)

Câștig mediu lunar salariat - ch. Natura salariata

155

2,882

2,877

2,935

102.0

i

(150/153)/12*1000 (lei/persoana)

6 la)

Productiv. Muncii in unitati valorice

156

80,431

81,498

80,003

98.2

I

2/153*1000 (lei/persoana)

|

b)

Productiv. Muncii unitati fizice

157

117,114

119,368

116,678

97.7

ci;

elemente calcul

158

- cantitatea de produse finite (QPF) (calatori iransp.)

159

172,156,949

173,322,265

181,551,196

104.7

- prei mediu (p) (lei/calator)

160

0.65

0.65

0.64

99.5

- valoare= QPF * p ( mii lei)

161

112,543

112,241

117,031

104.3

- pondere in venituri totale (161/2) %

162

95.19

94.85

94.01

99.1

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SAB-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 wwvv.ctpcj .ro, email:secretariat@ctpcj.roNr. 592/A/20.01.2015


ANEXA NR. 3


Buget 2015

Gradul de realizare a veniturilor totale


mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an N-2

2013

%

4=3/2

Prevederi an precedent (N-l) 2014

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

n

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale

(rd.l+rd.2+rd.3), din care:

112.837

112.929

100,1

118.259

118.370

100,1

« 1

Venituri din exploatare

112.750

112.844

» 100,1

118.233

118.335

100.1

2

Venituri financiare

87

85

97,7

26

35

134,6

o

3

Venituri extraordinare

,

_


DIRECTOR GENEȘ$

TNG. LIVIUECONOMIC

EC. COSMRfHĂRDĂU


;>neew

MII LEI

B\/C

TRIM.

TRIM.

TRIM.

7

■RIM.

2015

I

II

III

IV

-

2

3

4

5

6

~7 /

8

!

VENITURI TOTALE ( 2 + 22 + 28)

1

124,521

29,885

32,375

28,640

33,621

1

- Venituri din exploatare (3+8+9+12+13+14)

2

124,485

29,876

32,366

28,632

33,611

a)

producția vanduta (4+S+6+7)

3

117,831

28,279

30,636

27,101

31,814

al) vanzarea produselor

4

0

0

0

0

0

a2) servicii prestate

5

117,031

28,087

30,428

26,917

31,598

a3) redevente si chirii

6

800

192

208

184

216

a4) alte venituri

7

0

0

0

0

0

b)

vanzarea mărfurilor

8

620

149

161

143

167

c)

subvenții si transferuri de exploatare (10+11)

9

“ol

0

0

0

0

ci) subvenții

10

0

0

0

0

0

c2) transferuri

11

0

0

0

0

0

d)

producția de imobilizări

12

0

0

0

0

0

e)

venituri aferente producției in curs de execuție

13

220

53

57

51

59

0

alte venituri din exploatare (15+16+19+20+21)

14

5,814

1,395

1,512

1,337

1,570

f1) amenzi si penalitati

15

0

0

0

0

0

f2) vanzarea activelor si alte operații de capital

16

0

0

0

0

0

- active corporale

17

0

0

0

0

0

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

(3) subvenții pentru investiții

19

4,960

1,190

1,290

1,141

1,339

-

f4) valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

f5) alte venituri

21

854

205

222

196

231

2

Venituri financiare (23+24+25+26+27)

22

36

9

9

8

10

a)

imobilizări financiare

23

0

aneew

b)

investiții financiare

24

0

C)

diferente de curs

25

10

d)

dobânzi

26

1

e)

alte venituri financiare

27

25

3

Venituri extraordlnare

28

0

ll

CHELTUIELI TOTALE (30+136+144)

29

124,421

1

Cheltuieli exploatare (31+79+86+120)

30

123,911

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii(32+40+46)

31

38,826

Al

Cheltuieli privind stocuri!e(33+34+37+38+39)

32

34,491

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

1,265

b)

cheltuieli cu materialele consumabile

34

26,899

bl) cheltuieli cu piesele de schimb

35

4,835

b2) cheltuieli cu combustibilii

36

22,064

c)

ch. cu materialele de natura obiectelor de inventar

37

173

d)

ch. energia si apa

38

5,554

e)

ch. cu mărfurile

39

600

Ă2

Cheit Serviciile executate de iert (41+42+45)

40

3,125

a)

ch întreținerea si reparațiile

41

2,400

b)

ch. chiriile(43+44)

42

45

bl) operatori capital de stat

43

45

b.2) operatori capital privai

44

0

c)

prime asigurare

45

680

A3

Ch. cu alte servii executate de ierti(47+48+50+

46

1,210

-

□z

+57+62+63+67+68+69+78)

0

a)

ch. cu colaboratorii

47

0

b)

ch. comisioane si onorariu, din care:

48

4

bl) ch. Consultanta juridica

49

0

c)

ch. protocol, reclama si publicitate

50

145

c1) ch. Protocol, din care:

51

30

-tichete cadou Legea 193/2006

52

0

c2) ch. Reclama si publicitate, din care:

53

115

-tichete cadou pt. ch. reclama si publicitate

54

0

-lichele cadou campanii de marketing

55

0

-ch. de promovare a produselor

56

0

d)

ch. cu sponsorizarea(58+59+60+61)

57

20

-

d1) ch. Spons. Cluburi sportive

58

4

d2) ch. Spons. Unilati de cult

59

9

d3) ajutoare umanitare si sociale

60

2

d4) alte ch. Cu sponsorizarea

61

3

e)

ch. transportul bunuri si persoane

62

80

2

3

2

3

0

0

0

1

6

7

6

7

29,861

31,105

29,861

33,594

29,739

30,978

29,739

33,456

9,318

9,707

9,318

10,483

8,278

8,623

8,278

9,313

304

316

304

342

6,456

6,725

6,456

7,263

1,160

1,209

1,160

1,305

5,295

5,516

5,295

5,957

42

43

42

47

1,333

1,389

1,333

1,500

144

150

144

162

750

781

750

844

576

600

576

648

11

11

11

12

11

11

11

12

0

0

0

0

163

170

133

184

290

303

290

327

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

35

36

35

39

7

8

7

8

0

0

0

0

28

29

28

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

5

5

1

1

1

1

2

o

2

2

0

1

0

1

1

4

1

1

1

19

20

19

22

aneetH

f)

ch. deplasare, din care:

63

45

- ch. diurna(65+66)

64

45

r

-interna

65

10

- externa

66

15

9)

ch. poștale si telecomunicații

67

210

h)

ch. servicii bancare si asimilate

68

160

i)

alte ch. Cu serviciile executate de terii, din care:

69

520

ii) ch. De asigurare si paza

70

0

i2) ch. întreținere si funcționare tehnica de calcul

71

0

i3) ch. Pregătirea profesionala

72

0

i4) ch. Reevaluarea imobilizărilor, din care:

73

0

- aferente domeniului public

74

0

i5) ch. Prestațiile efectuate de filiale

75

0

i6) ch. Recrutare si plasare person. Conducere

76

0

i7) ch. Anunțuri licitații si alte anunțuri

77

0

i8) alte servicii executate de terii

77'

520

i)

alte ch. Studii-cercetari ct. 614

78

6

-

■7b

Ch. impozite, taxe(80+81+82+S3+84+85)

79

878

a)

ch. taxa expl. Resurse minerale

80

0

b)

ch. concesionare bunuri publice

81

0

c)

ch. laxa licența

82

0

d)

ch. taxa autorizare

83

0

e)

ch. taxa mediu

84

4

0

ch. alte taxe si impozite

85

874

c

Ch. cu personalul(87+100+104*113)

86

67,049

-

CC

Ch. de natura salariata (88+92)

87

54,807

C1

Ch. salariile(89+90+91)

88

51,282

a) salarii de baza

r 89

33,751

b) sporuri, prime, alte bonificatii( conform CCM)

90

17,531

-

c) alte bonificații (conform CCiVi)

91

0

Bonusuri(93+96+97+98+99)

92

3,525

a) ch. Sociale, din care:

93

350

- tichete cresa

94

0

- tichete cadou

95

0

b) tichete de masa

96

3,175

c) tichete de vacanta

97

0

d) ch. Participarea salariatilor profil

98

0

e) alte cheltuieli conform CCM

99

0

c

1 Alte ch. Cu personalul (101+102+103)

100

0

1

a) plăti compensatorii disponibilizări personal

101

0

11

11

1'1

12

11

11

~ÎT

12

2

O •3

2

3

4

4

4

4

50

53

50

57

43

45

43

49

125

130

125

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

130

125

140

1

2

1

2

211

220

211

237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

210

219

210

236

16,092

16,762

16,092

18,103

13,154

13,702

13,154

14,798

12,308

12,821

12,308

13,846

8,100

8,438

8,100

9,113

4,207

4,383

4,207

4,733

0

0

0

0

846

831

846

952

84

88

84

95

0

0

0

0

0

0

0

0

762

794

762

857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Olictl'-f

b) oh. Drepturi salariate - hotarari judecătorești

102

0

0

oT

0

0

c) ch. Restructurare, privatizare

103

0

0

0

0

0

Ol

Cli. contractul de mandatf 105+168+111+112)

104

358

86

90

86

97

a) director

105

202

48

U I

48

55

-componenta fixa

106

144

35

36

35

39

- componenta variabila

107

58

14

15

14

16

b) consiliul de administrație

108

118

28

30

28

32

- componenta fixa

109

118

28

30

28

32

-componenta variabila

110

0

0

0

0

0

c) AGA si cenzori

111

38

9

10

9

10

d) alte comisii

112

0

0

0

0

0

Cf

Ch. asig. Sociala(114+115+1l6+117+118+119)

113

11,884

2,852

2,971

2,852

3,209

a) ch. Asigurări sociale

114

8,134

1,952

2,034

1,952

2,196

b) ch. Șomaj

115

258

62

65

62

70

c) ch. Asig. Sanatate

116

2,677

642

669

642

723

d) ch. Fonduri speciale

117

815

196

204

196

220

e) ch. Scheme de pensii

118

0

0

0

0

0

f) alte contribuții si fonduri speciale

119

0

0

0

0

0

D

Alte ch. Expl. (121+124+125+425+127+128)

120

17,158

4,118

4,290

4,118

4,633

a)

ch. majorări si penalitati(122+123)

121

0

0

6

0

0

- către bugetul general consolidai

122

0

0

0

0

0

- către alli creditori

123

0

0

0

0

0

b)

ch. activele imobilizate

124

0

0

~ty

0

0

c)

ch. transferuri pt. Plata person.

125

0

0

0

0

0

d)

Alte ch.

126

60

14

1 s

14

16

e)

ch amortizarea

127

17,098

4,104

4,275

4,104

4,616

0

ajustări si deprecieri

128

0

0

0

0

0

fi) ch. Ajustări si provizioane

129

0

0

0

0

0

-participarea saiariatilor la profit

130

0

0

0

0

0

-contractul de mandat

130a

0

0

0

0

0

f2) venituri provizioane si ajustări, din care:

131

0

0

0

0

0

F2.1) anularea provizioanelor

132

0

0

0

0

0

- participarea saiariatilor la profil

133

0

0

0

0

0

- deprecierea imobilizărilor

134

0

0

0

0

0

-venituri din alte provizioane

135

6

0

0

0

0

-

Ch. financiare(137+140+143)

136

510

122

128

122

138

a)

ch. privind dobanzile(138+139)

137

506

121

127

121

137

a1) credite investiții

138

200

48

50

48

54

a2) credite activitatea curenta

139

306

73

77

73

83

*

b)

ch. diferente curs valutar(141+142)

140

4

1

1

1

1

O11CCIH

bl) credite investiții

141

0

0

0

0

0

b2) credite activ. Curenta

142

4

1

1

1

1

alte ch. Financiare

143

0

0

0

0

0

3

Ch. extraordinare

144

0

0

0

in

REZULTATUL BRUT(1-30)

145

100

24

1,270

-1,224

27

-venituri neimpozabile

146

0

- ch. nedeductibile fiscal

147

132

25

30

30

37

IV

IMPOZIT PROFIT

148

16

8

208

10

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

0

1

Ch. de natura salariala(87)

150

54,807

13,154

13,702

13,154

14,798

2

Ch. cu salariile(88)

151

51,282

12,308

12,821

12,308

13,846

3

Nr. personal prognozat la finele anului

152

1,561

1,561

1,561

1,561

1,561

4

Nr. mediu salariati

153

1,556

1,556

1,556

1,556

1,556

5

a)

Caslig mediul lunar pe salariat - Ch. Cu salariile

154

2,746

2,637

2,746

2,637

2,966

(1'51 /153)/12*1000 (lei/persoana)

b)

Câștig mediu lunar salariat - ch. Natura salariala

155

2,935

2,818

2,935

2,818

3,170

(150/153)/12*1000 (lei/persoana)

C>

a)

Productiv. Muncii in unitaii valorice

156

80,003

19,201

20,801

18,401

21,601

2/153*1000 (lei/persoana)

b)

Productiv. Muncii unitati fizice

157

116,678

28,003

29,170

28,003

31,503

c1

elemente calcul

158

- cantitatea de produse finite (QPF) (calatori transp.

159

181,551,196

43,572,287

45,387,799

43,572,287

49,018,823

- preț mediu (p) (lei/calator)

160

0.64

0.64

0.67

0.62

0.64

- valoare= QPF * p ( mii lei)

161

117,031

28,087

30,428

26,917

31,598

- pondere in venituri totale (161/2) %

162

94.01

94.01

94.01

94.01

94.01COMPANIA D1E TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA

Nr. 592/A/20.01.2015


B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Tel. 0264-430917. Fax 0264-430931Program te i de in-vestitii, dotări simii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1)

2014

Valoare

Aprobat

1 Realizat

An curent

(N) 2015

An N + 1

2016

An N + 2

2017

0

1

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

74.831

69.495

20.708

24.925

32.327

1

Surse proprii, din care:

12.007

11.713

12.638

13.025

15.527

a) - amortizare

9,979

9.685

12.138

13.000

12.500

b) - profit

2.028

2.028

500

25

27

2

Alocații de la buget, inclusiv taxa speciala

65.191

57.742

14.165

20.000

22.000

n

J

Credite bancare, din care:

5.393

5.393

a) - interne

5393

5.393

b) - externe

i

4

Alte surse, din care:

-7.760

40

-6.095

-8.100

-5.200

- Din vanzare materiale din casari mijloace fixe

60

40

864

1.000

1.000

- Sold creditor surse proprii

-7.820

-6.959

-9.100

-6.200

I

I

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII, din care:

74.831

69.495

20.708

24.925

33.3Z /

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în

concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2 Investiții noi. din care:

65.743

60.518

13.986

22.010

33.327

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

65.743

55.616

9.404

22.010

32 327

- Mijloace de transport

60.841

50.714

9.404

21.010

32.327

- Utilaje garaj

320

320

1.000

1.000

- Validatoare pentru tiketing

4.582

4.582

b) pentru bunurile de natura domeniului public al stalului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

7

-

3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

ci) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al

I

. .1 -- ' Â. T4 ‘ . .î . " ’ . X - . L'. w . McJlliiW ă&Ll Ui ullllLclLil clclLLLLlUbU dli \ teritoriale:

■ (denumire d?-eot’Vy

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

9.088

8.977

6.722

2.915

a) - interne

9.088

8.977

6.722

2.915

b) - externe

-DIRECTOR GENERAL ING. LIVIU NEAC


IRECTOR ECONOMIC
HĂRDÂU


Nr. 592/A/20.01.2015

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SAB-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro. email:secretariat@ctpcj.ro

SI5UM DE AUNAG:    Al

•ZAirk’nANEXA NR. 7

WC 2015

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate


mii lei


Nr. cri.

Valoarea inirumutului conform contractului

Perioada de rambursare in mi

Sold sfarsit de an precedent (N-l) 2014

Valoarea anuala scadenta in anul curent (N) 2015

Valoarea anuala scadenta in anul CN+1) 2016

Total din

care:

Rate

Dobânzi

Diferente de curs nefavorabile

Comisioane

Total din care:

Rate

Dobânzi

Diferente de curs nefavorabile

Comisioane

0

1

2

•S

.5

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. Credite pentru activitatea curenta

1

8.000

Linie credit

-

5.306

5.000

306

4.270

4.000

270

'l oial A

8.000

Linie credit

-

5.306

5.000

306

4.270

4.000

270

B. Credite pentru investiții

1

21.250

4,5

3.542

3.571

3.542

29

2

9.000

3

6.095

3.327

3.180

147

2.959

2.915

44

Total B

30.250

9637

6.898

6.722

176

2.959

2.915

44

Total

1 general

A+B

38.250

9.637

12.204

11.722

482

1 Z-Qr

7.229

6.915

314


DIRECTOR GENERAL 1NG. LI VIU NEAG^"^


DIRECTOR ECONOMIC EC. COSMlfe NĂRDĂU

COMPANIA DE TRANSPORT PWiUC CLUJJ NAPOCA SA


B-dul2î Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro

i M bl             N‘ Ai

CauiMiiBO 1.e


Nr. 592/A/20.01.2015

mii lei

Nr. crt.

Masuri

An precedent

2014

An curent

2015

AnN+1

2016

AnN+2 ,

2017

rezultat braț

rezultat brut

rezultat brut

rezultat brut 1

I.

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut

+952

+232

+293

LI.

Vanzari mijloace fixe casate

+952

+232

+293

II.

Cauze care diminuează efectul masurilor de la punctul I

-3.072

-230

-290

II. 1.

Cheltuieli cu amortismentul

-3.072

-230

-290

ni.

Total general (I+II)

2.220

-2.120

+2

+3Aaiexa ?o. %

HOTĂRÂREA nr. 1

a Consiliului de Administrație a societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA consemnata în Procesul- verbal din 05.02.2015

Consiliul de administrație al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130, județul Cluj, având un capital social de 159.000.000 lei, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr.J12/66/1991, CUI 201 195 în ședința din data de 05.02.2015 a hotărât:

Aproba Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Ing. IJyitrNe^g