Hotărârea nr. 5/2017

Hotărârea 5/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 399/2016 (desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statutului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, precum și în Comisia de contestaţie).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 399/2016 (desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți, în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, precum și în Comisia de contestație)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 399/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 3114/451/04.12.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 399/2016 și actele înregistrate la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 536622/23.12.2016, 537504/23.12.2016 și 527687/19.12.2016 privind demisia domnilor Csoma Botond, Vasile Florin Stamatian și Gabriel Horia Nasra din funcțiile de consilieri locali;

Reținând prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 68/2008, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 192/2011;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 399/2016, în sensul înlocuirii domnului Gabriel Horia Nasra din funcția de membru titular în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, cu domnișoara Gabriela Iuliana Moldovan.

Art. II Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 399/2016, în sensul înlocuirii domnilor Vasile Florin Stamatian și Csoma Botond din funcția de membri supleanți în Comisia de contestație, cu domnul Ovidiu Valeriu Florian și, respectiv, domnul Râcz Levente.

Art. III Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului

și evidența proprietății.


Nr. 5 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)