Hotărârea nr. 48/2017

Hotărârea 48/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 223/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 319411 și 319343).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Gheorghe Șurubaru. Florin-Valentin Gliga și Claudia Anastase;

Analizând Referatul nr. 55188/45/14.02.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr. 61/1990. ale Legii nr. 85/1992, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 76/1994, pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 și ale Legii nr. 244/2011;

Văzând avizul comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locative de stat, precum și cel al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se însușesc procesele-verbale de evaluare a locuințelor, conform Anexelor 2-26. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, titularii contractelor de închiriere vor prezenta următoarele documente:

 • a) adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari sau orice document care atestă faptul că nu înregistrează restanțe rezultate din neachitarea cheltuielilor comune.

 • b) certificat fiscal eliberat de autoritatea locală privind obligațiile față de bugetul local.

 • c) declarație notarială din care să rezulte că atât titularul cât și membrii familiei sale (soț. soție, copii minori) nu au dobândit sau nu au înstrăinat o locuință proprietate personală, după data de 1 ianuarie 1990. în localitatea de domiciliu.

(2) în cazul nedepunerii documentelor, contractul de vânzare-cumpărare nu va fi

încheiat.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 48 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexa 1 la Hotărârea nr. 48/2014


DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI Șl EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

LISTA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT EVALUATE DE CĂTRE COMISIA TEHNICĂ MIXTĂ DE SPECIALITATE PENTRU EVALUAREA Șl VÂNZAREA ACESTORA ÎN BAZA DECRETULUI-LEGE NR. 61/1990, A LEGII NR. 85/1992, REPUBLICATĂ Șl ACTUALIZATĂ,CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE,

A LEGII NR. 76/1994, PENTRU MODIFICAREA Șl COMPLETAREA LEGII NR. 85/1992 Șl A LEGII NR. 244/2011

NR. CRT.

NUME Șl PRENUME

ADRESA LOCUINȚEI

DESCRIERE CONFORM SCHIȚEI FUNCȚIONALE

IDENTIFICARE CF/ DESCRIERE CF

SUPR. MĂSURATĂ

PREȚUL VALABILLA DATA 01.01.1990 (RON) CARE SE ACTUALIZEAZĂ CONFORM METODOLOGIEI PREVĂZUTE DE LEGE*

1

MUREȘAN

CLĂBUCET NR. 2, AP. 10

2 camere,

C.F.individuală

OVIDIU-ADRIAN

1 bucătărie,

nr. 251323-C1-U18,

1 antreu,

Nr. topo 23303/1/S/X

1 degajament,

2 camere,

1 baie,

1 bucătărie,

40,40

6,5172

1 debara,

1 cămară de alimente,

1 log ie

1 baie,

1 antreu,

*

1 degajament,

/o

2

MILD SUSANA

JUPITER NR.3 AP.7

4 camere,

1 bucătărie,

1 cămară,

1 baie,

 • 1 Wc,

 • 2 debarale,

1 antreu,

 • 1 hol,

 • 2 balcoane

3

DAN OTILIA

CALEA FLOREȘTI

NR.81,AP.55

4 camere,

1 bucătărie,

1 baie,

1 cămară,

1 debara,

1 antreu,

1 Wc,

1 balcon,

1 logie

4

ADI PETRU

LIVIU REBREANU

NR .40, AP. 91

1 cameră,

1 wc.

5

MĂIEREAN LIVIA

I.L.CARAGIALE

NR.2-4, AP.22

3 camere,

1 bucătărie,

1 baie,

1 antreu

1 cămară de alim.

1 sas

6

MICLĂUȘ ANNA

DÂMBOVIȚEI

NR 87, AP. 45

1 cameră,

1 chicinetă,

1 baie,

1 antreu,

1 cămară,

1 logie

C.F. colectivă nr. 116512,

Nr. topo 12974/S

90,65

17,5761

C.F. colectivă nr. 45421,

Nr. topo 23273/7/S

83,73

13,9162

C.F. individuală

Nr. 256650-C1-U45,

Nr. topo 3379/32/S/XCI

1 cameră,

1 WC.

10,83

1,7749

CF individuală

Nr. 259039-C1-U26,

Nr. topo 9428/S/XXII

3 camere,

1 bucătărie,

1 baie,

1 antreu

1 cămară de alim.

1 sas

58,69

6,6630

C.F. colectivă nr. 70145

Nr. topo 23776/3

30,80

6,7872

7

RAD ȘTEFAN

LĂCRIMIOARELOR

NR.10, AP. 42

1 cameră,

1 baie

8

VODĂ MARIOARĂ

ALVERNA

NR. 61 AP 40

2 camere,

1 bucătărie,

1 sas,

1 baie,

1 antreu

9

KOVACS

SOLANGE- ENIKO

SPLAIUL INDEPENDENTEI

NR. 5, AP.2

3 camere,

1 bucătărie,

1 cămară,

1 baie,

1 antreu

10

ROSTAȘ SORIN-LUCACI

GÂRBĂU

NR.10, AP.39

1 cameră,

1 bucătărie,

1 baie,

1 sas,

11

BERECZKI

EVA-REGHINA

MOGOȘOAIA

NR. 3, AP.73

4 camere,

1 bucătărie,

1 cămară,

1 baie,

1 antreu,

1 sas,

1 debara,

1 WC.,

1 logie,

1 balcon

12

GÂRBOVAN

RAMONA-IFIGENIA

NEGOIU

NR. 2 A, AP. 51

1 cameră,

1 bucătărie,

1 cămară,

1 baie,

1 hol,

1 debara,

1 logie

C.F. colectivă nr. 114847

Nr. topo 22897/S

10,40


1,7774


C.F. colectivă nr. 115019

Nr.topo 22910/S

34,26


5,0917


C.F. individuală

nr. 260350-C1-U10, Nr. topo 11454/S/ll 3 camere,

1 bucătărie,

1 cămară de alimente,

1 baie,

1 antreu


C.F. colectivă nr. 47875

Nr. topo 23262/S


C.F. colectivă nr. 116878

Nr. topo 23612/S


63,63


19,78


85,26


7,8400


3,2402


16,0339


C.F. colectivă nr. 114567

Nr. topo 23515/2/C

27,66


6,0266


13

CORPODEAN RODICA-DELIA

AL.VLAHUTĂ

BL. LAMĂ F, AP. 39

2 camere,

1 bucătărie,

1 cămară,

1 antreu,

1 baie,

1 hol,

1 debara

14

PRODAN MARIA

BUCEGI

NR.13, AP.124

1 cameră,

1 bucătărie,

1 antreu,

1 debara,

1 baie,

1 logie.

15

CSEREI IULIANA

F-CII DE ZAHĂR

NR. 84, AP 3

4 camere,

1 bucătărie,

1 cămară,

1 baie,

1wc + duș,

 • 1 antreu + hol,

 • 2 debarale,

1 balcon + logie

16

TUDORUȚ

MARIANĂ

1 DECEMBRIE 1918 NR 130, AP.61

2 camere,

1 bucătărie,

1 cămară,

 • 1 baie,

 • 2 vestibule,

1 debara,

1 balcon

17

FORNA ANA

TULCEA NR.29, AP.10

2 camere,

1 bucătărie,

1 cămară,

1 baie,

1 vestibul,

 • 1 debara,

 • 2 balcoane

C.F. individuală

nr. 257493-C1-U94,

Nr. topo 10361/1/S/XXXIX

2 camere,

1 bucătărie,

1 cămară de alimente,

1 antreu,

1 baie,

1 sas,

1 debara

1 balcon

44,43

7,5684

C.F. colectivă nr. 47903,

Nr. topo 23407/S

31,02

6,0032

C.F. colectivă nr. 132378/a, Nr. topo 23746/S

84,60

17,5058

C.F. individuală

Nr. 250253-C1-U28,

Nr.topo 21421/1/7/2/S/LXI

2 camere și dependințe,

56,81

9,4605

C.F. colectivă nr. 130989,

Nr. topo 24360/S

57,65

10,8358

18

MAGYAROSI ANA

LIVIU REBREANU

NR.40, AP.9

1 cameră,

1 WC.

19

MARCZINKO

ALEXANDRU-ANDREI

ZORILOR

NR. 37 AP. 39

1 cameră,

1 bucătărie,

1 antreu,

1 baie,

1 logie

20

BOGDAN LUCREȚIA

C. DOROBANȚILOR

NR. 25, AP 39

1 cameră,

1 bucătărie,

1 baie

21

GHETII VIORICA

C-TIN BRÂNCOVEANU

NR.54, AP.27

2 camere,

1 bucătărie,

1 baie,

1 antreu + 1 sas.

22

SZIGETI

FELIX -DANIEL

CIOCÂRLIEI

NR. 1, AP. 30

3 camere,

1 bucătărie,

1 cămară,

1 baie,

wc. serv,,

1 debara,

1 antreu,

1 hol,

 • 1 sas,

 • 2 balcoane,

23

FERARU EVA

CALEA FLOREȘTI

NR. 75 AP.16

4 camere,

1 bucătărie,

1 cămară,

1 baie,

1wc + duș,

1 antreu,

1 hol,

1 debara,

1 logie

C.F. individuală

Nr. 256650-C1-U44,

Nr. topo 3379/32/S/IX

1 cameră,

1 WC.

10,83

1,7394

CF colectivă nr. 119204,

Nr. topo 12808/S

26,65

5,8902

CF colectivă nr. 116205,

Nr. topo 4765/2/S

45,15

8,6509

C.F. individuală

Nr. 253546-C1-U12,

Nr. topo 3380/30/S/XXVII

2 camere,

1 bucătărie,

1 baie,

1 antreu,

31.09

5,2528

C.F. colectivă nr. 115017,

Nr. topo 6066/S

72,78

12,8788

C.F. colectivă nr. 47863,

Nr. topo 23186/4/S

83,17

14,3546

24

BALAZS ANA

PRIMĂVERII

NR. 6 AP. 215

2 camere,

1 bucătărie,

1 cămară,

1 antreu,

1 sas,

1 debara,

1 baie,

1 balcon

CF colectivă nr. 115416, Nr. topo 23211/4/S

44,90

7,4283

25

SZABO ȘTEFAN

ANINA NR .8, AP. 11

3 camere,

1 bucătărie,

1 cămară,

1 antreu,

1 sas,

1 debara,

1 baie,

1 WC.

CF individuală nr. 63210,

Nr. topo 23867/S/XI

3 camere și dependințe

63,93

12,2309

* Prețul de vânzare al locuințelor este cel stabilit prin procesele-verbale de evaluare la nivelul prețurilor Ia data de 1 ianuarie 1990, determinat potrivit metodologiei prevăzute de lege, și care la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare se indexează în funcție de creșterea salariului minim brut pe țară față de cel existent la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992.

ROMANIA

Județul Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Nr.       3$ din //   // 201


Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 48/2014

PROCES-VERBAL

încheiat azi

PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE

situat în


Cluj-Napoca ..(..


Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990


Titular contract de închiriere Număr contract de închiriere tyuzeSA/u o\ifbiu

Valoare în prețuri ianuarie 1990 (lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei) //^->//

LOCUINȚA

CT- Z72

752/ 32.^

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

TOTAL VALOARE

(Locuința si anexe) Valabilă până la data de

Su =

Valoare GARAJ.......

valabilă până la data de • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI:


Comisia tehnică de specialitate:

 • - GHEORGHE ȘURUBARU - viceprimar.

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț -Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran

  -consilier local.

  -consilier local..........

  -consilier local.........

  • - consilier local........

  • - consilier local.......

  • - director D.P.M.E.R -sef Serv. Juridi

  • - sef Serv. A.T

  • - sef Serv. E.P.C

  • - sef Serv. R.C.T.R..L?

  • - consilier si

  • - consilier..(J

  • - consilier.....

  • - inspector...

  • - inspectorj

  • - consilie


  ROMANIA

  Județul Cluj

  Consiliul, local al municipiului Cluj-Napoca

  Nr. ///03/ din //âL 201^


Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 48/2014

PROCES-VERBAL

încheiat azi

PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE situat în Cluj-Napoca                                     /??... ap.?Z.et...

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990

Titular contract de închiriere Număr contract de închiriere


Valoare în prețuri ianuarie 1990 (lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată

(lei)

/Z

LOCUINȚA

3 39o 0

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

.<7 6-1

—-//•—

/3 3 3/C 03-Z,^

TOTAL VALOARE (Locuința si anexe) Valabilă până la data de

Su =

Valoare GARAJ.......

valabilă până la data de • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI:


Comisia tehnică de specialitate:

 • - GHEORGHE ȘURUBARU - viceprimar.

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț -Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran

  -consilier local., -consilier local., -consilier local..

  • - consilier local.

  • - consilier local

  • - director D.P.M.E.PZ..

  -sef Serv. Juridic

  • - sef Serv. A.ES

  • - sef Serv. E.P.C

  • - sef Serv. R.C

  • - consilier s.

  • - consilier....

  • - consilier..

  • - inspector.

  • - inspectonș

  • - consilfer


Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 48/2014

PROCES-VERBAL


încheiat azi


PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE


situat în Cluj-Napoca str. CALEA FLOREȘTI.. ..nr. 81 ap 55.et 9.

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990


Titular contract de închiriere .. .DAN OTILIA .....................................................................

Număr contract de închiriere......67144//22.09.2005............................................................


Valoare în prețuri ianuarie 1990 (lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariate medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei)

//

LOCUINȚA

S=81,23 mp

139162

758,92^5

105.61£<5££ROL

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

TOTALVALOARE

(Locuința si anexe) Valabilă până la data de

105.61$.IW-ROL

10.561 LEI/RON

Su =


Valoare GARAI.......

valabilă până la data de


Comisia tehnică de specialitate:

 • - GHEORGHE ȘURUBARU - viceprimar.

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț -Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran


 • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI:


-consilier local, -consilier local., -consilier local.

 • - consilier local

 • - consilier local

 • - director D.P.M.E.P/ -sef Serv. Juridi

 • - sef Serv. A.T.'S.

 • - sef Serv. E.P.C.

 • - sef Serv. R.C."^

 • - consilier

 • - consilier....

 • - consilier...

 • - inspector.

 • - inspector s......(.

 • - consilier
Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 48/2014

PROCES-VERBAL

încheiat azi OS'

PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE

situat în Cluj-Napoca str. LIVIU REBREANU.. ..nr. 40 ap 91 .et 3.

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990

Titular contract de închiriere ... ADI PETRU .....................................................................

Număr contract de închiriere......39309 /19.07.1999............................................................

Valoare în prețuri ianuarie 1990

(lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariate medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei)

LOCUINȚA

S=10,83 mp

17749

758,92$ F

13.4702ALROL

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

TOTAL VALOARE

(Locuința si anexe) Valabilă până la data de

13.470.2-2ZROL

1.347 LEI/RON

Su =

Valoare GARAJ.......

valabilă până la data de • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI:


Comisia tehnică de specialitate:

 • - GHEORGHE ȘURUBARU - viceprimar.A

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț -Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran

  -consilier local..

  -consilier local... -consilier local..

  • - consilier local.

  • - consilier local

  • - director D.P.M.E.PZ. -sef Serv. JurieficTȘ

  • - sef Serv. A.7NL-

  • - sef Serv. E.P.C..

  • - sef Serv. R.C.T.P^..^

  • - consilier s...FTP>'^7Ș

  • - consilier.

  • - consilier...”

  • - inspector...

  • - inspector s

  • - con


PROCES-VERBAL

încheiat azi         2’    4


PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE


situat în Cluj-Napoca str. I.L.CARAGLALE.. ..nr.2- 4 ap 22.et S.

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990

Titular contract de închiriere .. .MAIEREAN LI VI A


Număr contract de închiriere......22471 / 22.01.2006............................................................

Valoare în prețuri ianuarie 1990 (lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariate medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei)

//■ fii-

LOCUINȚA

S=58,69 mp

66630

758,92g5

* /

50.567.A06 ROL

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

TOTAL VALO ARE

(Locuința si anexe) Valabilă până la data de

50.567./i06 ROL

5.057 LEI/RON

Su =


Valoare GARAJ.......

valabilă până la data de


Comisia tehnică de specialitate:

 • - GHEORGHE ȘURUBARU - viceprimar.

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț -Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran


 • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI: • - consilier local............^2/...^....

 • - director D.P.M.E.P.Z^zuCv/^ -sef Serv. JuridifLCor

 • - sef Serv. A. T.

 • - sef Serv. E.P.C.......

 • - sef Serv. R.C.T.P.^.

 • - consilier s.

 • - consilier....

 • - consilier...

 • - inspector.

 • - inspector S...7-

 • - consili


hcios


ROMANIA


Județul Cluj


ConsilhiL local al municipiului Cluj-Napoca

Nr.          din //     20 ly


Anexa nr. 7 la Hotărârea nr. 48/2014

PROCES-VERBAL


încheiat azi


PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE


situat în Cluj-Napoca                            .....nrfe/.. apf^rPet...r?.

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990


Titular contract de închiriere Număr contract de închiriere


VWCUâUA


Valoare în prețuri ianuarie 1990 (Iei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei)

LOCUINȚA

D v. 572.

VSSjVaSS

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

2>C?. ^2'5

1

TOTAL VALOARE (Locuința si anexe) Valabilă până la data de

Su =


Valoare GARAJ.......

valabilă până la data de


Comisia tehnică de specialitate:

 • - GHEORGHEȘURUBARU - viceprimar.

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț -Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran


 • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI:-consilier local......

-consilier local.......

-consilier local......

 • - consilier local.....

 • - consilier local....

 • - director D.P.M.E.

-sef Serv. Juridi

 • - sef Serv. A.T.sSv)^,

 • - sef Serv. E.P.C...

 • - sef Serv. R.C.T.R

 • - consilier s.

 • - consilier....

 • - consilier.....

 • - inspector...

 • - inspector s./^/iXSLP.J

 • - consili z ""


ROMANȚA


Județul Cluj


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Nr.           din // ti fj 2014


Anexa nr. 8 la Hotărârea nr. 48/2014

PROCES-VERBALPRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE

situat în Cluj-Napoca                                 /$.. ap.^£.et.

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990

Titular contract de închiriere Număr contract de închiriereValoare în prețuri ianuarie 1990 (lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei)

//■

LOCUINȚA

/7 77?

75»/ 92»^

lî.ltf.Wj

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

TOTAL VALOARE (Locuința si anexe) Valabilă până la data de

Su =

Valoare GARAJ.......

valabilă până la data de • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI:


Comisia tehnică de specialitate:

 • - GHEORGHE ȘURUBARU - viceprimar.

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț -Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran

  • - consilier local

  • - director D.P.M.E.P -sef Serv. Juridic Co

  • - sef Serv. A.T.BtT

  • - sef Serv. E.P.C....

  • - sef Serv. R.C.T.^.C...

  • - consilier s.

  • - consilier....

  • - consilier.....

  • - inspector...

  • - inspec

  • - consilier


ROMANȚA

Județul Cluj

Anexa nr. 9 la Hotărârea nr. 48/2014

Consiliul local al municipiului Cluj-N

Nr. HM din /f.&? 201)

Apoca

PROCES-VERBAL

încheiat azi       2-

PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE


situat în Cluj-Napocaf-^T..țT.y.T.K)A..............nr. CV.Y apT^9.et.T\

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990

Titular contract de închiriere ..

Număr contract de închiriere .. Oo


O. v\A-v: \CAfc a


Valoare în prețuri ianuarie 1990 (lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei)

LOCUINȚA

3 o • 947

SA. ZZO-36Z'

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

O O .QV7

—- //—

08      362.

TOTAL VALOARE (Locuința si anexe) Valabilă până la data de

Su =


Valoare GARAJ.......

valabilă până la data de


Comisia tehnică de specialitate:

 • - GHEORGHE ȘURUBARU - viceprimar.

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț -Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran


 • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI:-consilier local...

-consilier local...

-consilier local...

 • - consilier local..

 • - consilier local.

 • - director D.RM.E.PZ^/Z^.'2AZZ-A-^

-sef Serv. Juridid Contencios

 • - sef Serv. A.T.

 • - sef Serv. E.P.C

 • - sef Serv. RjC.T.P. ......

 • - consilier s

 • - consilier...'

 • - consilier...iE

 • - inspector.

 • - inspector s

 • - consilijeTN..ROMANLA


Județul Cluj


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Nr,^E2_         2014


Anexa nr. 10 la Hotărârea nr. 48/2014

PROCES-VERB AL


încheiat azi


PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE


situat în Cluj-Napoca                                 . .>5”. ap 2...et.^^/rT^

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990


Titular contract de închiriere Număr contract de închiriere


KOvACs            Evild)


Valoare în prețuri ianuarie 1990 (lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei)

LOCUINȚA

78. ^oo

753

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

TOTALVALOARE

(Locuința si anexe) Valabilă până la data de

£<370 eo*j

Su =


Valoare GARAJ.......

valabilă până la data de


Comisia tehnică de specialitate:

 • - GHEORGHE ȘURUBARU - viceprimar.

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț -Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran


 • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI:-consilier local..

-consilier local...

-consilier local..

 • - consilier local.

 • - consilier local

 • - director D.P.M.

-sef Serv. Juridih Ctiritencios

 • - sef Serv. A.T.

 • - sef Serv. E.P.C...........

 • - sef Serv. R.C.T.R.^p^

 • - consilier s.

 • - consilier....

 • - consilier....

 • - inspector..


- consilierPROCES-VERB ALPRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE


situat în Cluj-Napoca str. GARBĂU.. ..nr. 10 ap 39.et 1.

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990


Titular contract de închiriere ...ROSTAȘ SORIN LUCACI


Număr contract de închiriere......3817 / 08.01.2009............................................................

Valoare în prețuri ianuarie 1990 (lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei)

X<^Z

LOCUINȚA

S=19,78 mp

32402

758,9255

24.590.go4 ROL

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

TOTAL VALOARE (Locuința si anexe) Valabilă până la data de

24.590.607 ROL

2.459 LEI/RON

Su =


Valoare GARAJ.......

valabilă până la data de


Comisia tehnică de specialitate:

 • - GHEORGHE ȘURUBARU - viceprimarT-^X

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț

-Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran


 • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI:-consilier local., -consilier local... -consilier local..

 • - consilier local.

 • - consilier local

 • - director D.P.M.E.P.


-sef Serv. Juridi

 • - sef Serv. A.T.

 • - sef Serv. E.P.C........

 • - sef Serv. R.C.T.P....

 • - consilier s..

 • - consilier..^

 • - consilier...^

 • - inspector....

 • - inspector s.

-consme


PROCES-VERBAL

încheiat azi

PRIVIND EVALUAREA .APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE

situat în Cluj-Napoca4uC‘....4^<2^^?^M.6^?.........nr. 3.... ap%3..et..Z

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990

Titular contract de închiriere Număr contract de închiriere


Valoare în prețuri ianuarie 1990 (lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei) //.<2.72o/4

LOCUINȚA

160.333

753/3 2$ N

.121.63 <5 W,’

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

TOTAL VALOARE

(Locuința si anexe) Valabilă până la data de

22. <68 80/4

Su =

Valoare GARAJ.......

valabilă până la data de • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI:


Comisia tehnică de specialitate:

 • - GHEORGHE ȘURUBARU - viceprimar.

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț

-Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran

  -consilier local -consilier local.

  -consilier local

  • - consilier local........

  • - consilier local.......

  • - director D.P.M.E.P -sef Serv. JuridicX

  • - sef Serv. A.T.Ș^

  • - sef Serv. E.P.C...

  • - sef Serv. R.C.T.P

  • - consilier s

  • - consilier...

  • - consilier....

  • - inspector..

  • - inspector s.... A

  • - consili


PROCES-VERBAL

încheiat azi //, $r

PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE


situat în Cluj-Napoca.............nr.24.. ap5?Z.et.._J(..

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990


Titular contract de închiriere Număr contract de închiriereValoare în prețuri ianuarie 1990 (lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei)

LOCUINȚA

60. 266

755,2/2^

U 737.636

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

TOTALVALOARE

(Locuința si anexe) Valabilă până la data de

Su =


Valoare GARAJ.......

valabilă până la data de


Comisia tehnică de specialitate:

 • - GHEORGHE ȘURUBARU - viceprimar.

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț

-Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran


 • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI:-consilier local., -consilier local... -consilier local..

 • - consilier local.

 • - consilier local

 • - director D.PM.E.P. -sef Serv. Juridi

 • - sef Serv. A.

 • - sef Serv. E.P.C

 • - sef Serv. R.C.T.P—.

 • - consilier s

 • - consilier...

 • - consilier...

 • - inspector.


- consilier...


PROCES-VERB AL


PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE

situat în Cluj-Napoca-^.. .A\r.. V.         .........nr^P.^Tap.^/.et...

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990

Titular contract de închiriere Număr contract de închiriereValoare în prețuri ianuarie 1990 (lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariate medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei)

LOCUINȚA

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

7   . c£>B4-

—-//—

TOTALVALOARE

(Locuința si anexe) Valabilă până la data de

Su =

Valoare GARAJ.......

valabilă până la data de • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI:


Comisia tehnică de specialitate:

 • - GHEORGHEȘURUBARU - viceprimar.

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț -Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran

  • - director D.P.M.E -sef Serv. Juridi

  • - sef Serv. A.T

  • - sef Serv. E.P.C

  • - sef Serv. R.

  • - consilier s...

  • - consilier....

  • - consilier...

  • - inspector..

  • - inspectori

  • - consilier _


Anexa nr. 15 la Hotărârea nr. 48/2014

PROCES-VERBAL

încheiat azi

PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE

situat în Cluj-Napoca ..................nr. apZ^et.??'..

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990

Titular contract de închiriere Număr contract de închiriere


Valoare în prețuri ianuarie 1990 (lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei) //X

LOCUINȚA

4 <5 5 6

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

TOTALVALOARE

(Locuința si anexe) Valabilă până la data de

4

Su =

Valoare GARAJ.......

valabilă până la data de • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI:


Comisia tehnică de specialitate:

 • - GHEORGHEȘURUBARU - viceprimar.

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț -Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran

  -consilier local., -consilier local... -consilier local..

  • - consilier local.

  • - consilier local

  • - director D.P.M.E. -sef Serv. Juridi

  • - sef Serv. A.T.

  • - sef Serv. E.P.C......

  • - sef Serv. R.C.T.R...

  • - consilier s

  • - consilier...

  • - consilier...

  • - inspector.

  • - inspector s

  • - consilifer .X.


PROCES-VERBAL

încheiat azi         ■ -2^^,

PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE


situat în Cluj-Napoca                                        ap..??..et...Â

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990


Titular contract de închiriere Număr contract de închiriere


vUhAKJA

.-27^ / A7. td'i..: ,?.Q9 2»..................


Valoare în prețuri ianuarie 1990 (lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statisticâ

Valoare actualizată

(lei)

LOCUINȚA

47*5 - O5&

60. .3^6 • A O o

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

47o 0’55

-//-

462- 8    7 O55

TOTAL VALOARE

(Locuința si anexe) Valabilă până la data de

Su =


Valoare GARAJ.......

valabilă până la data de


Comisia tehnică de specialitate:

 • - GHEORGHEȘURUBARU - viceprimar..

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț

 • - Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran


 • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI: • - consilier...1

 • - consilier. LV

 • - inspector...

 • - inspector s

 • - consiliPROCES-VERBAL

încheiat azi &2\?2.23/2/

PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE

situat în Cluj-Napoca str. B-DUL 1 DECEMBRIE 1989 ..nr. 130 ap 61.et 4.

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990

Titular contract de închiriere .. .TUDORUȚ MARIANA

Număr contract de închiriere......6003/01.02.2001............................................................

Valoare în prețuri ianuarie 1990 (lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei) //■c> 2-

LOCUINȚA

S=49,83 mp

94605

758,92&5

71.79^^ ROL

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

TOTAL VALOARE (Locuința si anexe) Valabilă până la data de

71.795,/rSCROL

7.180 LEI/RON

Su =

Valoare GARAJ.......

valabilă până la data de • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI:


Comisia tehnică de specialitate:

 • - GHEORGHE ȘURUBARU - viceprimar.

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț

-Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran

  • - consilier local

  • - director D.P.M.E.P.Z -sef Serv. Juridi

  • - sef Serv. A.T.&r#

  • - sef Serv. E.P.C

  • - sef Serv. R.C.T.Pj

  • - consilier s

  • - consilier..

  • - consilier...

  • - inspector.

  • - inspe

  • - con


PROCES-VERB AL

încheiat azi /O/?.

PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE

situat în Cluj-Napoca str. TULCEA................................nr. 29 ap 10.et 3.

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990

Titular contract de închiriere .....'T/ORNAANA.....................................................................

Număr contract de închiriere......50965..................................................................

Valoare în prețuri ianuarie 1990 (lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei)

LOCUINȚA

S=49,83 mp

108358

758,92g5

82.235.974 ROL

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

TOTAL VALOARE (Locuința si anexe) Valabilă până la data de

82.235.9^4 ROL

8.224 LEI/RON

Valoare GARAJ..........................................................

valabilă până la data de..............................

Comisia tehnică de specialitate:

 • 1. PREȘEDINTE        - GHEORGHE ȘURUBARU

 • 2.   MEMBRI:               - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț

 • - Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran


  • - viceprimar. -consilier local., -consilier local... -consilier local..

  • - consilier local.

  • - consilier local

  • - director D.P.M.E. -sef Serv. Juridi

  • - sef Serv. A.T.S77

  • - sef Serv. E.P.C

  • - sef Serv. R.C.T.P.,

  • - consilier s

  • - consilier...

  • - consilier....

  • - inspector......

  • - inspector S...Z.

  • - consilier..........


PROCES-VERBAL

încheiat azi

PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE

situat în Cluj-Napoca str. LIVIU REBREANU.. ..nr. 40 ap 9.et P.

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990

Titular contract de închiriere .. .MAGYAROSI ANA

Număr contract de închiriere......39910/03.03.2008............................................................

Valoare în prețuri ianuarie 1990 (lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariate medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei)

LOCUINȚA

S=10,83 mp

17394

758,92g5

13.200.2 0ZROL

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

TOTAL VALOARE (Locuința si anexe) Valabilă până Ia data de

13.200.gO£ROL

1.320 LEI/RON

Su =

Valoare GARAJ.......

valabilă până la data de • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI:


Comisia tehnică de specialitate:

 • - GHEORGHE ȘURUBARU - viceprimar...?.

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț

-Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran

  • - consilier local.....

  • - director D.P.M.

  -sef Serv. Juridi

  • - sef Serv. A.T.Sr-

  • - sef Serv. E.P.C....

  -sefServ. R.C.T.Pj.izt>

  • - consilier s

  • - consilier...

  • - consilier..

  • - inspector...

  • - inspectpx<s

  • - consilier ...\..


ROMÂNIA


Județul Cluj


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Nr.         din j/2)2  20 iy


Anexa nr. 20 la Hotărârea nr. 48/2014

PROCES-VERB AL


încheiat azi // @2■


PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE


situat în Cluj-Napoca .LTfOAbrA ..........nr///... ap?/, .et...

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990

Titular contract de închiriere                                                      ..........

Număr contract de închiriere........................................................................


Valoare în prețuri ianuarie 1990 (lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei) //*(02' 2c24

LOCUINȚA

BS -WX

■ V0A.^0^

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

- V'o‘2

--z/---

44             •

ț-ouMAVO tel’

TOTALVALOARE

(Locuința si anexe) Valabilă până la data de

Su =


Valoare GARAJ.......

valabilă până la data de


Comisia tehnică de specialitate:

 • - GHEORGHE ȘURUBARU - viceprimar..\

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț

-Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran


 • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI:-consilier local.

-consilier local.

-consilier local.

 • - consilier local

 • - consilier local......

 • - director D.P.M.

-sef Serv. Juridi

 • - sef Serv. A.T

 • - sef Serv. E.P.C.....

 • - sef Serv. R.C.T.P...

 • - consilier s

 • - consilier...

 • - consilier..,.. .„..........

 • - inspector...

 • - inspector s.z..

 • - consili


RO.MANLA

Județul Cluj                                                            Anexa nr. 21 la Hotărârea nr. 48/2014

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Nr./w// din 05.02. 2014

PROCES-VERBAL

încheiat azi        2

PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE

situat în Cluj-Napoca str. CALEA DOROBANȚILOR.. ..nr. 25 ap 39.et 1.

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990

Titular contract de închiriere .. .BOGDAN LUCREȚLA

Număr contract de închiriere......30847//11.06.1995............................................................

Valoare în prețuri ianuarie 1990 (lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariate medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei)

LOCUINȚA

S=46,15 mp

86509

758,92^5

/

65.65<M45ROL

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

TOTAL VALOARE (Locuința si anexe) Valabilă până la data de

65.65*tJ/;5ROL

6.565 LEI/RON

Su =

Valoare GARAJ.......

valabilă până la data de • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI:


Comisia tehnică de specialitate:

 • - GHEORGHE ȘURUBARU - viceprimar.

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț -Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran

  -consilier local., -consilier local., -consilier local..

  • - consilier local.

  • - consilier local

  • - director D.P.M.

  -sef Serv. Juridi’h'Go

  • - sef Serv. A.T.Sr

  • - sef Serv. E.P.C.

  • - sef Serv. R.C.T.

  • - consilier s

  • - consilier.

  • - consilier... WJ

  • - inspector.

  • - inspector s..../

  • - consilier


ROMANȚA

Județul Cluj


ConsilLuLlocal al municipiulin Cluj-Nppoca

Nr.           din          20 ly

încheiat azi


avu


PRIVIND EV.ALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE


situat în Cluj-Napoca                         .......nr:?.6.. ap.QJhet...^

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990


Titular contract de închiriere Număr contract de închiriere


5.6.75.S../c’S...;. A.79.


Valoare în prețuri ianuarie 1990 (lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariate medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei) /w. W

LOCUINȚA

^2 J62 e>

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

—// —

59 66^ 9^6*

POk. -- 3.966 < vi

TOTAL VALOARE (Locuința si anexe) Valabilă până la data de

Su =


Valoare GARAJ.......

valabilă până la data de


Comisia tehnică de specialitate:

 • - GHEORGHE ȘURUBARU - viceprimar.....

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț -Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran


 • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI: • - consilier local

 • - director D.P.M.E.F/ -set Serv. Juridic

 • - sef Serv. A.T.SS^

 • - sef Serv. E.P.C...

 • - sef Serv. R.C.T.P.

 • - consilier s...

 • - consilier.....

 • - consilier...W

 • - inspector.

 • - inspector s

 • - consilie


Nr./wZZ din /Z^Z-  201//

încheiat azi

PRIVIND EVALUAREA .APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE

situat în Cluj-Napoca . .C               !..........nr.       apZ.Q .et. 4^...

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990

Titular contract de închiriere

Număr contract de închiriere ...’TYQ’.C?.!5X7................

Valoare în prețuri ianuarie 1990 (lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei)

LOCUINȚA

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

--- //----

O7 '7..1O 9£'«.

W3u ’ 9 w

TOTAL VALO ARE (Locuința si anexe) Valabilă până la data de

Su =

Valoare GARAJ.......

valabilă până la data de. • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI:


-consilier local.....

-consilier local......

-consilier local.....

 • - consilier local....

 • - consilier local...

 • - director D.P.M.E.P. -set Serv. Juridi

 • - sef Serv. A.T

 • - sef Serv. E.P.C....

 • - sef Serv. R.C.T.P.

 • - consilier s...

 • - consilier.

 • - consilier..'

 • - inspector

 • - inspector

 • - consilier


Comisia tehnică de specialitate:                                            x /

 • - GHEORGHE ȘURUBARU - viceprimar......

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - luliaArdeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron

 • - Mihaela Todoruț -Adrian Henț

 • - Cristina Popovici

 • - Steliana Turdean

 • - Ștefania Cucereanu

 • - Cristina Vajas

 • - Mircea Todoran

  Nr. //rffâl din ___2Q7


PROCES-VERBAL ,

încheiat azi yZ <4

PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE^ situat în Cluj-Napoca CA.5..A.....X.'r:k.T.-\.2?rl....nr. Z.4?. ap.'.1<5.et...<>....

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990

Titular contract de închiriere...........................................

Număr contract de închiriere...../.\’7?.V.'4 ^/..4.6.C?4../.a.97Z';.............................

Valoare în preturi ianuarie

’ 1990

(lei)

Coeficient de actualizare îr funcție de creșterea veniturilor salariaie medii nete, publicat de Comisia Naționala ptStatistică

Valoare actualizată

(lei)

Coeficient de actualizare in funcție de creșterea veniturilor salariaie medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei)

LOCUINȚA

"W3

6-25

67

BOXA-PIVNITA

ANEXE: împrejmuire Magazie Șopron

TOTAL VALOARE (Locuința si anexe) Valabilă la data de

@7 7A6 • 2So

2'/-

446.C27 3 A

țx>ky.-44 6c3 cp»

Valoare GARAJ

valabilă până la data de

1. PREȘEDINTE

2. MEMBRI:


pentru 1 $GHEORGHE ȘURUBARU - viceprimar. Florin- Valentin Gliga Csoma Botond Claudia Anastase Ioana Sanda Borza Tarcea Dan Ștefan lulia Ardeuș Alina Rus Raluca Ferezan Mihaela Miron Mihaela Todoruț Henț Adrian V. Cristina Popovici Steliana Turdean Ștefania Cucereanu Cristina Vajas Mircea T. Todoran

 • - consilier local

 • - consilier local.

 • - consilier local.

 • - consilier local, -consilier local.

 • - director D.P.M.E.P

 • - șef serv. Juridjc:

 • - șef serv. S.A,

 • - șef serv. S.E.P.C -șef serv. S.R.C

 • - consilier..

 • - consilier..

 • - consilier...

 • - inspector.

 • - inspector s

 • - consdi


ROMANȚA

Județul Cluj


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Nr.            din            201


PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE

situat în Cluj-Napoca               \.....nr. apr.A"it..A'.v?...

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990

Titular contract de închiriere Număr contract de închiriere

-a-âfăm 7 v 6.   ■ A co<6


Valoare în prețuri ianuarie 1990

(lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei)

LOCUINȚA

BOXA- PIVNIȚA

ANEXE; împrejmuire

Magazie

Șopron

74 eSa

ovă

3V '-f'

TOTALVALOARE

(Locuința si anexe) Valabilă până la data de

Valoare GARAJ

valabilă până la data de.....................

Comisia tehnică de specialitate

 • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI:GHEORGHE ȘURUBARU - viceprimar. Florin- Valentin Gliga Csoma Botond Claudia Anastase Ioana Sanda Borza Tarcea Dan Ștefan lulia Ardeuș Alina Rus Raluca Ferezan Mihaela Miron Mihaela Todoruț Adrian Henț Cristina Popovici Steliana Turdean Ștefania Cucereanu Cristina Vajas Mircea Todoran

-consilier local., -consilier local... -consilier local..

 • - consilier local.

 • - consilier local

 • - director D.P.M.E.Pz -sef Serv. Juridi

 • - sef Serv. A.T.

 • - sef Serv. E.P.C....

 • - sef Serv. R.C.T.P

 • - consilier s....

 • - consilier...

 • - consilier...re

 • - inspector.....

 • - inspector s..

 • - consili


Nr. //        ///V  201


încheiat azi


PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE


situat în Cluj-Napoca ...A.......................nr.    ... ap.. A. ,et'. i .?

Conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.61 /1990


Titular contract de închiriere Număr contract de închiriereValoare în prețuri ianuarie 1990 (lei)

Coeficient de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete, publicat de Comisia Naționala pt.Statistică

Valoare actualizată (lei) //•02- Zo/4.

LOCUINȚA

" ,22. OoO

x, 9'2^

BOXA- PIVNIȚA

V

ANEXE: împrejmuire

Magazie

Șopron

--//—

«wt, '

TOTAL VALOARE (Locuința si anexe) Valabilă până la data de

Su =


Valoare GARAJ.......

valabilă până la data de


Comisia tehnică de specialitate:                                    x .. v

 • - GHEORGHEȘURUBARU - viceprimar.....

 • - Florin- Valentin Gliga

 • - Csoma Botond

 • - Claudia Anastase

 • - Ioana Sanda Borza

 • - Tarcea Dan Ștefan

 • - lulia Ardeuș

 • - Alina Rus

 • - Raluca Ferezan

 • - Mihaela Miron ihaela Todoruț

Henț ristțna Popovici a Turdean fâriia Cucereanu ifttjha Vajas

Todoran


 • 1. PREȘEDINTE

 • 2.  MEMBRI:-consilier local.....

-consilier local......

-consilier local.....

 • - consilier local....

 • - consilier local...

 • - director D.P.M.

-sef Serv. JuridieZCootencios

 • - sef Serv. A.T

 • - sef Serv. E.P.C......

 • - sef Serv. R.C.T.P...

 • - consilier s.

 • - consilier....

 • - consilier...

 • - inspector.

 • - inspector s

 • - consili