Hotărârea nr. 410/2017

Hotărârea 410/2017 - Privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația „Pro János Zsigmond”, în vederea realizării proiectului ,,Activitatea educativă extrașcolară aprobată în CAEJ: Concursul Experimental de Științe „Körmöczi János” organizat la Liceul Unitarian „János Zsigmond” în anul școlar 2016-2017”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația „Pro Jănos Zsigmond”, în vederea realizării proiectului „Activitatea educativă extrașcolară aprobată în CAEJ: Concursul Experimental de Științe „Kormoczi Jănos” organizat la Liceul Unitarian „Jănos Zsigmond” în anul școlar 2016-2017”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația „Pro Jânos Zsigmond”, în vederea realizării proiectului „Activitatea educativă extrașcolară aprobată în CAEJ: Concursul Experimental de Științe „Kormoczi Jânos” organizat la Liceul Unitarian „Jănos Zsigmond” în anul școlar 2016-2017” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Mihaela Rodica Suciu, Rareș Petru Ferdean, Corina Ecaterina Croitoru și Ioan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 135935/426/20.03.2017 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația „Pro Jânos Zsigmond”, în vederea realizării proiectului „Activitatea educativă extrașcolară aprobată în CAEJ: Concursul Experimental de Științe „Kormoczi Jânos” organizat la Liceul Unitarian „Jânos Zsigmond" în anul școlar 2016-2017”;

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația „Pro Jănos Zsigmond”, în vederea realizării proiectului „Activitatea educativă extrașcolară aprobată în CAEJ: Concursul Experimental de Științe „Kormoczi Jănos” organizat la Liceul Unitarian „Jănos Zsigmond” în anul școlar 2016-2017”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2(I). Eventualele venituri realizate din activitățile ce fac obiectul proiectului pentru care s-au alocat fonduri nerambursabile conf. art. 1, vor fi utilizate pentru îndeplinirea scopului principal al persoanei juridice.

(2). Contractele de finanțare vor fi completate în sensul prevăzut la alin. 1.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Nr. 410 din 4 aprilie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)