Hotărârea nr. 403/2017

Hotărârea 403/2017 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Liga Scriitorilor Români, în vederea realizării proiectului ,,Agora Literară, revistă de literatură și cultură română”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 10 000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Liga Scriitorilor Români, în vederea realizării proiectului „Agora Literară, revistă de literatură și cultură română”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 10 000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Liga Scriitorilor Români, în vederea realizării proiectului „Agora Literară, revistă de literatură și cultură română” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvăth Anna, Mihaela Rodica Suciu, Rareș Petru Ferdean, Corina Ecaterina Croitoru și Ioan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 135224/426/17.03.2017 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 10 000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Liga Scriitorilor Români, în vederea realizării proiectului „Agora Literară, revistă dc literatură și cultură română”;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local, acordate în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 10 000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru

Liga Scriitorilor Români, în vederea realizării proiectului „Agora Literară, revistă de literatură și cultură română”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2(l). Eventualele venituri realizate din activitățile ce fac obiectul proiectului pentru care s-au alocat fonduri nerambursabile conf. art. 1, vor fi utilizate pentru îndeplinirea scopului principal al persoanei juridice.

(2). Contractele de finanțare vor fi completate în sensul prevăzut la alin. 1.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Nr. 403 din 4 aprilie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)