Hotărârea nr. 40/2017

Hotărârea 40/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 61/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu nr. cadastral 315859, înscris în C.F. nr. 315859, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 19).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind privind transcrierea unor contracte de închiriere având ca obiect închirierea spațiilor cu altă destinație situate în municipiul Cluj-Napoca. P-ța Ștefan cel Mare nr. 14, ap. 11. respectiv, pe str.

Bucegi nr. 5, de pe Regia Autonomă de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca R.A. pe Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind privind transcrierea unor contracte de inchiriere, având ca obiect închirierea spațiilor cu altă destinație situate în municipiul Cluj-Napoca. P-ța Ștefan cel Mare nr. 14, ap. 11, respectiv, pe str. Bucegi ni. 5. de pe Regia Autonomă de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca R.A. pe Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 48647 din 10.02.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transcrierea unor contracte de închiriere, având ca obiect închirierea spațiilor cu altă destinație situate în municipiul Cluj-Napoca. P-ța Ștefan cel Mare nr. 14. ap. 11, respectiv, pe str. Bucegi nr. 5. de pe Regia Autonomă de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca R.A. pe Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Reținând Hotărârea Consiliului Local a municipiului Cluj-Napoca nr. 499/2013;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrație' publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transcrierea Contractului de închiriere nr. 2141/14.11.2000. având ca obiect închirierea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca. P-ța Ștefan cel Mare nr. 14. ap. 11. compus dintr-o încăpere cu suprafața utilă de 20.72 mp, înscris în CE nr. 128729. nr. Topo 641/X1, de pe Regia Autonomă de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca R.A. pe Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art.2. Se aprobă transcrierea Contractului de închiriere nr. 2140/14.11.2000, având ca obiect închirierea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca. str Bucegi nr. 5. proprietate extratabuiară a Municipiului Cluj-Napoca. compus dintr-o încăpere cu suprafața utilă de 4.33 mp, de pe Regia Autonomă de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca R.A. pe Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniu! municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contcncios.


Contrasem ic

Secretarul murti .Ir. .Auro:


Președinte de ș

Ec. Florin- Vale

■ W


Nr. 40 din 20 februarie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)