Hotărârea nr. 4/2017

Hotărârea 4/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016 și 652/2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016

(organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016. 574/2016 și 652/2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016 și 652/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 540.318/3/305 din 28.12.2016 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016 și 652/2016, în sensul înlocuirii domnului Vasile Florin Stamatian, cu domnul Ovidiu Vasile Vișan, consilier local supleant, în Comisia V - pentm sănătate, muncă, protecție socială, ordine publică;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 2 alin. 5 din Hotărârea nr. 397/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016 și 652/2016, în sensul înlocuirii domnului Vasile Florin Stamatian, din partea P.N.L., în Comisia V - pentru sănătate, muncă, protecție socială, ordine publică, cu domnul Ovidiu Vasile Vișan, consilier local supleant din partea P.N.L.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.

Nr. 4 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)