Hotărârea nr. 36/2017

Hotărârea 36/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 234/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Janos Zsigmond nr. 17A, identificate prin nr. cad. 319719 și 311224).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. IA, înscris în C.F. nr. 252894 Cluj-Napoca, sub Al, cu nr. cad. 252894

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. IA, înscris în C.F. nr. 252894 Cluj-Napoca, sub Al, cu nr. cad. 252894 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 15581 din 15.01.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. IA, înscris în C.F. nr. 252894 Cluj-Napoca, sub Al, cu nr. cad. 252894, în favoarea noilor proprietari ai construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de ‘A parte din terenul, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. IA, înscris în C.F. nr. 252894 Cluj-Napoca, sub Al, cu nr. cad. 252894, în suprafață de 40 mp., în favoarea S.C. KARTAGO TOURS S.R.L. identificată prin C.U.I. 10143482.

Art.2. (1) Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. IA, înscris în C.F. nr. 252894 Cluj-Napoca, sub Al, cu nr. cad. 252894, în suprafață de 40 mp., începând cu data de 05.09.2013, după cum urmează:

- în cotă de 1/2 parte în favoarea domnului Vicol Mihai, cetățean austriac, cu domiciliul declarat în Austria, posesor al Pașaportului tipul P, codul țării AUT, nr. P 7237838 și soția Vicol Ana Veronica, cetățean român, având C.N.P. 2760802333206, cu domiciliul declarat în Austria, posesoare a Pașaportului tipul P, codul țării ROU, nr. 12106967.

- în cotă de 1/2 parte în favoarea domnului Sîrbu Emil, cetățean austriac, cu domiciliul declarat în Austria, posesor al Pașaportului tipul P, codul țării AUT, nr. P 6839937 și soția Sîrbu Aurora, cetățean austriac, cu domiciliul declarat în Austria, posesoare a Pașaportului tipul P, codul țării AUT, nr. P 6839938.

(2) Asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. IA, înscris în C.F. nr. 252894 Cluj-Napoca, sub Al, cu nr. cad. 252894, în suprafață de 40 mp. drept de proprietate Municipiul Cluj-Napoca - se aprobă înscrierea dreptului de concesiune în favoarea domnului Vicol Mihai, cetățean austriac, cu domiciliul declarat în Austria, posesor al Pașaportului tipul P, codul țării AUT, nr. P 7237838 și soția Vicol Ana Veronica, cetățean român, având C.N.P. 2760802333206, cu domiciliul declarat în Austria, posesoare a Pașaportului tipul P, codul țării ROU, nr. 12106967 în cotă de !6 parte și a domnului Sîrbu Emil, cetățean austriac, cu domiciliul declarat în Austria, posesor al Pașaportului tipul P, codul țării AUT, nr. P 6839937 și soția Sîrbu Aurora, cetățean austriac, cu domiciliul declarat în Austria, posesoare a Pașaportului tipul P, codul țării AUT, nr. P 6839938 în cotă de ‘A parte.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 36 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)