Hotărârea nr. 32/2017

Hotărârea 32/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 28/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu nr. cadastral 317445, înscris în C.F. nr. 317445, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 180).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 28/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu nr.cadastral 317445, înscris în CF nr. 317445, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 180)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 28/2016 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 485548/453/17.11.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 28/2016;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 actualizată, privind bunurile proprietate publică, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea art. 1 al Hotărârii nr. 28/2016, care va avea următorul conținut:

„Art. 1 (1) Se aprobă preluarea în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, urmare a Declarației de renunțare la dreptul de proprietate autentificată sub nr. 176/27.01.2016, a imobilului-teren cu suprafața de 323 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 180, identificat cu nr. cadastral 317445, înscris în CF nr. 317445 Cluj-Napoca, în vederea reglementării profilului de servitute publică, conform PUG aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014.

  • (2) Se aprobă trecerea imobilului identificat la alin. (1), din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca.

  • (3) Se aprobă includerea imobilului identificat la alin. (1) în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 28/2016 rămân nemodificate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 32 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)