Hotărârea nr. 30/2017

Hotărârea 30/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 208/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318793 şi 318857).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 47340/453/10.02.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului „teren intravilan”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, în suprafață de 10.800 mp., cu nr. cadastral 257783, înscris în CF nr. 257783 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului Român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj, astfel:

 • - parcela identificată prin nr. cadastral nou „teren”, în suprafață de 8955 mp., care va fi înscrisă în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - parcela identificată prin nr. cadastral nou „teren în str. Mehedinți nr. 41”, în suprafață de

615 mp., care va fi înscrisă în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în admnistrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - parcela identificată prin nr. cadastral nou „teren în str. Mehedinți nr. 41”, în suprafață de

615 mp., care va fi înscrisă în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în admnistrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

- parcela identificată prin nr. cadastral nou „teren în str. Mehedinți nr. 41”, în suprafață de 615 mp., care va fi înscrisă în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în admnistrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică pentru dezlipirea terenului situat în municipiul Cluj, str. Mehedinți nr. 41, întocmită de inginer cadastru Buzea Eugen-Cosmin, documentație ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 30 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU DEZLIPIRE TEREN

AMPLASAMENT:

STR. MEHEDINȚI, NR. 41 MUN. CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ

C.F. NR. 257783 CLUJ-NAPOCA

NR. CADASTRAL 257783

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria B,C.

Telefon: 0741/152064

B.E. 2/21/2014


CLUJ - NAPOCA MAI 2012CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

PARTEA SCRISĂ:

Fișa proiectului

1 pag.

Conținutul documentației

1 pag.

Memoriul tehnic

1 pag.

Extras C.F. nr. 257783 Cluj-Napoca

2 pag.

Tabel de mișcare a parcelelor

1 pag.

PARTEA DESENATĂ:

 • ■  Plan de încadrare în zonă

  planșa 1

  planșa 2 • ■  Plan de amplasament și delimitare a imobilului

cu propunerea de dezlipire

■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Mun. Cluj-Napoca, str. Mehedinți, nr. 41, jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul Local al mun. Cluj - Napoca prin primar, cu sediul în mun. Cluj - Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr. /2012.

 • 5. Obiectul lucrării: Imobilul este situat în mun. Cluj - Napoca, str. Mehedinți, nr. 41, având ca suprafață măsurată 10800 mp.

Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți-construcții.

 • 6. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru dezmembrare teren.

 • 7. Amplasarea imobilului: Imobilul este situat în mun. Cluj - Napoca, str. Mehedinți, nr. 41, între vecinii la:

 • - Nord - Municipiul Cluj-Napoca,

 • - Est - Municipiul Cluj-Napoca,

 • - Sud - Municipiul Cluj-Napoca,

 • - Vest - Municipiul Cluj-Napoca.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

 • - Drumuire combinată cu radiere, Leica TC 407;

 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975

 • - Puncte vechi: 1 (Punct vechi), 2 (Punct vechi).

 • 9. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este întabulat pe mun. Cluj-Napoca, în C.F. nr. 257783 Cluj-Napoca, nr. cadastral 25783 și suprafața de 10800 mp. Conform prezentei documentații se propune dezlipirea imobilului în patru loturi: LOT 1 cu suprafața de 8955 mp, LOT 2 cu suprafața de 615 mp, LOT 3 cu suprafața de 615 mp și LOT 4 cu suprafața de 615 mp, care se vor înscrie în favoarea mun. Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al mun. Cluj-Napoca, conform tabelului de mișcare anexat.

  întocmit,


Mai 2012

ing. Buzea Eugen-Cosmin


Cluj - Napoca


//^' CERTIFICAT

/£ DE AUTORIZARE -IV: jw SERIA CJ NR. 187 ' I


5         BIC          i

BUZEA i

V EUGEfLQOSMIN 4

/>


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

CAD.

MP

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

257783 Cluj- Napoca

257783

10800

Teren

Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

G.I.G.C.L. CLUJ.

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

NOU

Cluj- Napoca

8955

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA

NOU Cluj- Napoca

615

Teren în str.

Mehedinți, nr. 41

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA

NOU

Cluj- Napoca

615

Teren în str.

Mehedinți, nr. 41

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA

NOU

Cluj- Napoca

615

Teren în str.

Mehedinți, nr. 41

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA

A

întocmit:

ing. Buzea Eugen- Cosmin

Nr. cerere

1  66834

Ziua

25

| Luna

06

Anul

2012


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 257783

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

TEREN intravilan

Adresa; Cluj-Napoca, Strada Mehedinți, nr. 41


.rtW

fii®

Al

_

257783

Din acte: 10800; Măsurată: 10800


B. Partea II. (Foaie de proprietate)

NU SUNT


C. Partea III. (Foaie de sarcini)CARTE FUNCIARA NR. 257783

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca


CARTE FUNCIARA NR. 257783

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

1119289 / 11.11.2009

Decret nr. 250/1974, de expropriere

2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, expropriere, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

poziție transcrisa din CF 256745/ Cluj-Napoca, inscrisa prin inchierea nr. 2884 din Ol-JUN-77;

1

GIGCL JUD CLUJ

2

STATULUI ROMAN IN ADMINISTRAREA OPERATIVA

25011 / 03.03.2010

Acțiune in instanța nr. 6729/211, din 03.03.2010, emis de JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

3

Se NOTEAZĂ Cererea de chemare în Judecată înaintată Judecătoriei Cluj Napoca sub nr. 6729/211/03.03.2010 de către reclamanții Napeu Avram, Bălibanu Ileana, Ilea Horia, Petmezi Crina, Moldovan Melania Maria, Parizek Laur Cătălin, Ilea Octavian -Alexandru împotriva pârâților Comisia Locala de stabilire a dreptului de proprietate, Comisia Județeană de stabilire a dreptului de proprietate, Primarul Municipiului Cluj-Napoca, având drept obiect stabilirea dreptului de proprietate asupra unei suprafețe de 6400 mp din imobilul de sub Al.

Al

Anexa Nr. 1 ia Partea I

CARTE FUNCIARA NR. 257783

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca


TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Mehedinți, nr. 41

'MB»

■- ■ • :: ‘ '

MM

257783 3

” 10800

-

* SuprafataTeste/determinata in planul de proiecție Stereo 70.


f

37

2577S2


Date referitoare la teren

<•_


iSS

'■'•-“fi?* • - T

tu'

1

curți construcții

DA

10800

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt o bti n ute din proiecție in plan.


hâdlSt?

1

2

4,0

3

4

5,0

5

6

33,0

7

8

12,0

9

10

48,0

11

12

24,0

13

14

14,0

15

16

27,0|

17

18

19

2^

35,0|


2

3

34,0

4

5

26,0

6

7

8,0

8

9

10,0

10

11

10,0

12

13

13,0

14

15

9,0

16

17

4,0'

18

19

6,0

20

21

1 i.o|Lungime Segmente


1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.


SȘSS

21

22

29,0

23

24

9,0

25

26

8,0

27

28

3,0

29

30

2,0

31

32

22,0

33

34

1,0

1 35|

36

14,0

371

38

23,0

39|

“T

23,0


s.di'-r,:-

--v bl — < .

22

23

3,0

24

25

4,0

26

27

32,01

28

29

3,0

30

31

12,0

32

33

47,0

34

35

2,0|

36

37

44,0

38

39

44,0


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la metru. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 metru.


Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ12BCPICN23609/25-06-2012, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,                                   /~\

l\                                            /    \

Data soluționării,

26/06/2012

Data eliberării,

_7__/___

ztoz '9o r.


Lr . (sefnniiul


trator,
‘Suprafața este determinată pe baza'rr^âti^lțwiM^tbpph/afice prin proiecție în planul de referinta\stereo 70, în conformitate cu art. 32 lit. a) din Legea cadastrului si a (?iJbȘ^fâflî^^biifare nr. 7/1996, republicată, cu modificărjȘje si completările ulterioare. Document care conține date cu caracter petseÂert-proteiate de prevederile Legii nr. 677/2001.JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS

NR. 310/303/06.02.2014


NOTA INTERNA CĂTRE DPMEP


Prin prezenta va comunicam Sentința civila nr.4235/2013, reclamant fiind Napeu Avram s.a , pronunțata in dos.6729/211/2010, care a fost modificata prin admiterea recursurilor declarate de către Primarul Municipiului Cluj-Napoca si Comisia Locala Cluj-Napoca , prin decizia Civila nr. 49/23.01.2014, in vederea clarificării situației terenului situat in str. Mehedinți 41..

SEF SERVICI

ALINA RUS ;


CONS. JURIDIC

daniel/simonca

Portal > Tribunalul CLUJ > Informații dosar

Informații dosar

Informații generale

Părți

Ședințe

Căi atac

Citare prin publicitate

Informații generale

Nr. unic (nr. format vechi) :

6729/211/2010

Data inregistrarii

09.09.2013

Data ultimei modificări:

27.01.2014

Secție:

Secția Civilă

Materie:

Civil

Obiect:

fond funciar

Stadiu procesual:

Recurs

Părți

Nume

Calitate parte

NAPEU AVRAM- DECEDAT

Reclamant

BALIBANU ILEANA

Intimat Reclamant

ILEA HORIA CU DOM PROC ALES

Intimat Reclamant

PETMEZI CRINA

Intimat Reclamant

MOLDOVAN MELANIA MARIA

Intimat Reclamant

PARIZEK LAUR CĂTĂLIN

Intimat Reclamant

ILEA OCTAVIAN ALEXANDRU ___________________________________________________________________________ Intimat Reclamant

COMISIA LOCALA DE STABILIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA Recurent Pârât TERENURILOR CLUJ-NAPOCA

COMISIA JUDEȚEANĂ DE STABILIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CLUJ

Recurent Pârât

PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Recurent Pârât

CIORAN MARCELA-VERONICA

Intimat Intervenient în nume propriu

NAPEU CAMELIA-ANA-MARIA                                          Intimat Reclamant

NAPEU LUCIAN-DAN                                                    Intimat Reclamant

Ședințe

23.01.2014

Ora estimata: 8:00

Complet: Complet 2 R

Tip soluție: Admitere recurs

Soluția pe scurt: Admite recursurile și modifică sentința nr. 4235/2013 în sensul că respinge acțiunea Document: Hotărâre 49/2014 23.01.2014

16.01.2014

Ora estimata: 8:00

Complet: Complet 2 R

Tip soluție: Amână pronunțarea

Soluția pe scurt: amână pronunțarea pt. data de 23.01.2014

Document: încheiere - Amânare inițială a pronunțării 16.01.2014 28.11.2013

Ora estimata: 8:00

Complet: Complet 2 R

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: în vederea comunicării recursurilor între recurenți.

Document: încheiere de ședință 28.11.2013

Căi atac

Dată declarare

Parte declarantă

Cale de atac

08/08/2013

COMISIA JUDEȚEANĂ DE STABILIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CLUJ,

Recurs

09/08/2013

COMISIA LOCALA DE STABILIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CLUJ-NAPOCA,

Recurs

09/08/2013

PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA,

Recurs

Citare prin publicitate

Nu există informații.

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA SECȚIA CIVILĂ

Dosar nr. 6729/211/201C

Operator de date cu caracter personal 3185

SENTINȚĂ CIVILĂ Nr. 4235/2013 Ședința publică de la 04 Martie 2013 Completul compus din: PREȘEDINTE Călina Maria Crișan Grefier Elena Narcisa Neață

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanții NAPEU AVRAM, BALIBANU ILEANA, ILEA HORIA PETMEZI CRINA MOLDOVAN MELANIA MARIA PARIZER LAUR CĂTĂLIN, ILEA OCTAVIAN ALEXANDRU, intervenient în nume propriu C1ORAN MARCELA-VERONICA și pe pârâtele COMISIA LOCALA DE STABILIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CLUJ-NAPOCA COMISIA JUDEȚEANĂ DE STABILIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CLUJ, PRIMARUL. MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA având ca obiect - fond funciar.

Ia apelul nominal făcut în ședința se constată lipsa părților.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier.

Dezbaterile în fond au avut loc în ședința publică din 11 februarie 2013, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, parte integrantă din prezenta, când instanța a amânat inițial pronunțarea pentru 18 februarie 2013 și ulterior pentru 25 februarie 2013 și 4 martie 2013.

INSTANȚA

.Asupra cauzei de față, reține:

La data de 3 martie 2010 reclamanții NAPEU AVRAM BĂLIBANU ILEANA ILEA HORIA PETMEZI CRINA MOLDOVAN MELANIA MARIA PARIZER LAUR CĂTĂLIN, ILEA OCTAVIAN ALEXANDRU au solicitat instanței, în contradictoriu cu pârâtele în Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 2, ap. 3, jud. Cluj în contradictoriu cu pârâții COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE CLUJ-NAPOCA COMISIA JUDEȚEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE CLLJJ:

- si oblige comisia locală, la punerea în posesie cu suprafața de 6.400 m.p. ce inițial a fost înscris în Q 18962 Cluj-Napoca, nr. top. 21922, în prezent înscris în CF 257783 , nr. cad. 257783, on, dacă nu e posibil, reconstituirea prin echivalent valoric

 • - să oblige comisia județeană la eliberarea titlului de proprietate.

 • - solicită cheltuieli de judecată.

în susținerea cererii, reclamanții declară că sunt moștenitorii lui Gălățan Aexandru, proprietarul tabular al terenului identificat în cerere. Mai declară că, în termenul legal au formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra acestui teren, cerere nesoluționată până la data formulării cererii:-.........—------------------------------------

Despre teren, declară că a avut destinația de arător 1a Rotația II, suprafață cu care antecesorul lcr a intrat în GĂP. La data de 03.12.2007, potrivit adresei nr. 1101 a OCPI Cluj, terenul făcea parte din extravilanul localității Cluj-Napoca. în opinia lor, împrejurarea că terenul a trecut în proprietatea stalului, în temeiul Decretului de expropiere nr. 250/1974, nu are nicio relevanță asupra soartei cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.

La cerere, reclamanții au atașat copia cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, copia extrasului CF pentru terenul revendicat, acte de stare civilă (f. 7-78).

în drept, au invocat dispozițiile Legii nr. 18/1991, H.G. nr. 890/2005.

Cererea este scutită de taxă de timbru și timbru judiciar.

la data de 22.032010 (f. 89, 9C) a formulat cerere de iniervenție în interes personal, numita Goran Marcela Veronica. solicitând ca pârâta Comisia Locală să procedeze la punerea in posesie și față de ea, cu privire la terenul de 6.400 m.p., iar comisia județeană să procedeze ia eliberarea titlului de proprietate și pe numele ei.

Declară că este fiica lui Parizek Maria, nasc. Căiațan. dec. în 2004, iar reclamantul Napeu Avram a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru toți moștenitorii lui Câlățan Alexandru, inclusiv pentru mama ei.

Cererea se întemeiază pe dispozițiile an 49 și urmat. Cciv. an. 8, 9. LI. 13. 64 din Legea nr. 18/1991, HG. 890/2005.

Instanța a încuviințat în principiu cererea de intervenție la data de 18 mai 2010 (I. 161. 162). Pârâtele nu au formulat întâmpinare în cauză.

La solicitarea instanței a fost depus dosarul de lond funciar al reclamanților (E 89-121, 197-233).

Instanța a încuviințat proba cu înscrisurile depuse de părți și proba cu expertiza tehnică judiciară topografica și expertiza extrajudiciară de evaluare imobiliară (1. 228-248, 225, 226, 273 287).

Ulterior efectuării expenizei tehnice, la data de 14 mai 2012, reclamanții au precizat cererea (I. 257-259), solicitând:

să oblige Comisia Locală Cluj-Napoca de Fond Funciar, la punerea în posesie cu supralața de 3.016 m.p. stabilită în expertiză ca fiind liberă de construcții definitive în anul 1991

să oblige Comisia Jduețeană la eliberarea titlului de propnetate pentru suprafața de 3.016 m.p. pe numele reclamanților, în calitate de moștenitori ai def. Qlățan Alexandru

să oblige Comisia Locală la atribuirea de teren echivalent valoric pentru supralața de 3.368 m.p.

să oblige Comisia Locală la plata lipsei de folosință a reclamanților pentru terenul de 3.016

trup.

cu cheltuieli de judecată

.Arată că, urmare raportului de expertiză întocmit de Mădăraș Marius Traian, s-a constatat că suprafața de 3.368 m.p. este ocupată de construcții definitive și nu se află la dispoziția Comisiei

X-.ZVVA.K,      a UO'U J Uilvjci.1.

Cu privire la suprafața de 3.016 m.p. expertul a stabilit că la data formulării cererii, în 1991. terenul era liber și putea fi acordat în natură. Cu toate că exista cererea lor de reconstituire a dreptului de proprietate, Consiliul Local Cluj-Napoca, prin Hotărârea nr. 591/12.10.2000 a atribuit suprafața de 4.000 m.p. către ANL, situație în care, în anul 2000, pe o parte din terenul revendicat de ei s-a ridicat ansamblul de locuințe.

Solicită obligarea Comisiei Locale la plata lipsei de folosință pentru terenul dc 3.016 m.p. deoarece, deși în anul 1991 terenul putea fi retrocedat, pârâta nu a soluționat cererea.

Pârâta Comisia Locală, prin notele de ședință depuse la data de 07.06.2012 (I. 266. 267) s-a opus admiterii cererii, arătând că terenul nu este liber, fiind edificate pe el construcțiile ANI.. Susține că terenul nu se alia la dispoziția CAP la data de 01.011991, fiind expropriat.

Față de cererea în acordarea lipsei de folosință

în cursul procesului, la data de 20.07.2012 (f.299) a decedat reclamantul Napeu Avram, acțiunea fiind continuată de moștenitorii lui, Napeu Camelia, Napeu Lucian Dan (I. 300-305).

Din probatoriul administrat în cauză, instanța reține:

Reclamanții și intervenientă sunt moștenitorii lui Călățan Alexandru, proprietar tabular al terenului de de 6.40C m.p. ce iniția! a fost înscris în CF 18962 Cluj-Napoca, nr. top. 21922, în prezent - - înscris în CF 2-57783-r nn-cad. 257783.

In termenul legal, reclamanții au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul deținut dc antecesorul lor (f. 7,8). Faptul că cererea nu a fost soluționată o dovedește noua solicitare, formulată în temeiul legii nr. 247/2005 și înregistrată sub nr. 84175/304/28.11.2009 (1. 9). Atașat cererii, reclamanții au depus copii ale actelor de stare civilă și ale actelor de proprietate, în dovedirea calității lor de persoane îndreptățite.

Așa cum rezultă din adresa nr. 50086/304/18.03.2010 (I. 87) Comisia Locală de Fond Funciar Guj a validat cererea reclamanților și intervenientei. prin anexa 3, poziția 28/51, Hotărârea Comisiei Județene 80/1991. .Apoi, Comisia Locală a emis reclamanților două oferte pentru acordarea terenului în natură, ambele refuzate de reclamanți și intervenientă (f. 142-145, 155-157).Potrivit expertizei tehnice efectuată in cauză, terenul ce a făcut obiectul cererii pentru reconstituirea dreptului de proprietate se identifică în prezent cu terenul înscris în CF 257783 cu suprafața de 10.800 m.p., iar în ce privește suprafața de 2390 m.p., ce antenor se identifica cu nr. top. 2191 i, pe ca simt edificate 3 blocuri ANI..

Expertul a concluzionat, apoi, că în anul 1991, anul formulării cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, terenul era liber în privința suprafeței de 3.016 m.p., fiind ocupat de construcții nedefinitive (garaje).

In privința îndreptățirii reclamanților, calitatea acestora a fost stabilită de Comisia Județeană Cluj, prin Hotărârea nr. 80/1991, anexa 3, poziția 28/51, instanței revenindu-i doar obligația de a verifica in ce măsură dreptul reclamanților se poate valorifica în modalitatea reconstituirii pe vechiul amplasament, în echivalent valoric ori despăgubiri.

Modul de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 18/1991 diferă în funcție de situația juridică a terenurilor la momentul formulării cererii de reconstituire a dreptului de proprietate. Astfel cum a constatat expertul, la data formulării cererii, 1991, suprafața de 3.016 mp. era liberă din punct de vedere juridic, iar faptul că reclamanților nu li s-a eliberat titlu de proprietate pentru suprafața identif icată de expert este culpa exclusivă a pârâtei Comisia Locală. Pentru suprafața astfel indicată, se cuvine ca rcclamanții să beneficieze de reconstituirea dreptului de proprietate în natura, în măsura în care terenul este liber din punct de vedere juridic. In caz contrar, impunându-se acordarea unui teren similar în echivalent valoric. Valoarea terenului este cea pe care expertul evaluator a determinat-o în lucrarea efectuată, de 1.110,53 lei /m.p.

Reclamanții au solicitat obligarea pârâtei Comisia Locală la plata lipsei de folosință pentru terenul de 3.016 m.p., începând cu anul 1991. Cererea reclamanților, derivând dintr-o cerere scutită de taxă de timbru, este, la rândul ei scutită de taxă, motiv pentru care excepția netimbrării, invocată de pârâta Comisia Locală, va fi respinsă. Va fi respinsă și cererea pentru acordarea lipsei de folosință pentru acest teren, deoarece instanța nu poate stabili, cu efect retroactiv, calitatea de proprietar a reclamanților, efectele sentinței producându-se doar de la momentul pronunțării ei și numai în măsura realizării punerii efective în posesie a reclamanților cu terenul de 3.016 m.p. în vechiul amplasament

In privința diferenței de 3.368 m.p. expertul a consulat că terenul nu putea fi acordat reclamanților, fiind, anterior formulării cererii, ocupat de construcții. Pentru această suprafață, instanța va obliga pârâtele la a le reconstitui dreptul de proprietate prin echivalent valoric sau despăgubiri, în măsura în care reconstituirea în natură nu mai este posibilă.

Cererea intervenientei va fi admisă în parte, în măsura admiterii cererii principale, deoarece ea nu a fost precizată ulterior efectuării expertizei.

In temeiul art. 274 Cpr.civ. va obliga pârâtele să achite reclamanților cheltuieli de judecată în sumă de 8726,45 lei, reprezentând onorariu expertize și avocat (f. 170, 271, 270, 330)

Pentru aceste motive ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE :

Admite în parte acțiunea civilă formulată de reclamanții NAPEU AVRAM, decedat, prin moștenitorii NAPEU CAMELIA, NAPEU LUCIAN DAN, ambii cu dom. în Cluj-Napoca, str. Matei Miilor nr. 6, jud. Cluj, BALIBANU ILEANA cu dom. în Guj-Napoca, str. Zămești nr. 5, jud. Cluj, ILEA HORI A cu dorn, procesual ales în Guj-Napoca, str. Matei Millp nr. 6, jud. Cluj, PETMEZI CRINA cu dom. în Constanța, str. Ștefan Cel Mare nr. 23, bl. Ml, ap. 34, jud. Guj, MOLDOVAN MELANIA MAR1.A cu dom. în Guj-Napoca, str. Petuniei nr. 7, ap. 49, jud. Cluj, PARIZER LAUR CĂTĂLIN, cu dom în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 68-70, jud. Guj, ILEA OCTAVIaN ALEXANDRU, cu dom. în Guj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 2, ap. 3, jud. Guj în contradictoriu cu pârâții COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE CLUJ-NAPOCA cu sediul în Guj-Napoca, Calea Moților nr. 3-7, jud. Guj, COMISIA JUDEȚEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE CLUJ cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 53, jud. Cluj.

Admite în parte cererea de intervenție formulată de. QORAN MARCELA \T.RON1CA cu dom. în Quj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 109, bl.GS. ap. 5. jud. Cluj.

Obligă pârâtele Comisia Locală Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Cluj-Napoca și Comisia Județeană Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Cluj să întocmească documentația necesară, procesul verbal de punere în posesie și titlu de proprietate pe seama reclamanților și intervenientei pentru suprafața de 3016 m.p. teren identificat în CF 257783 Cluj-Napoca, nr. cadr. 257783.

Obligă pârâtele Comisia Locală Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Cluj-Napoca și Comisia Județeană Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor ( lluj să acorde echivalent valoric pentru terenul de 3368 m.p.,

Respinge excepția netimbrării cererii cererea pentru plata sumei de 1.486.656 lei reprezentând lipsa de folosință pentru terenul suprafața de 3016 m.p. teren identificat în CT 257783 Cluj-Napoca, nr. cadr. 257783.

Respinge cererea pentru plata sumei de 1.486.656 lei reprezentând lipsa de folosință pentru terenul suprafața de 3016 m.p. teren identificat in CF 257783 Cluj-Napoca, nr. cadr. 257783.

Obligă pârâtele să achite reclamanților cheltuieli de judecată în sumă de 8726,45 lei.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică din 4 martie 2013.

JUDECĂTOR,

CĂLINA MARJA CRIȘAN

GREFIER,

NARCISA ELE NA N E AȚĂ

ICd. CMG/CAtG. 1? ex.. 2013-07-15ROMÂNIA j UDETUL CL UJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA PRIMAR


NR.310/303 din 4 februarie 2 014

CĂTRE

TRIBUNALUL CLUJ

f          I

Ad.dos.nr.672 9/211/2010

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, cu sediul in Cluj-Napoca, str.Moților nr.3, recurent-parat in dosarul cu numărul mai sus aratat avand ca obiect recurs-fond funciar, intimați - reclamant! fiind Napeu Camelia Ana Maria, s.a., depune prezenta

CERERE

prin care solicitam Onoratei instanțe eliberarea unei copii de pe Decizia civila nr.49 pronunțata la data de 23 ianuarie 2014 de către Tribunalul Cluj in dosarul cu numărul mai sus menționat, respectiv legalizarea acesteia.

Anexem taxa de timbru in valoare de 5 Iei.