Hotărârea nr. 294/2017

Hotărârea 294/2017 - Aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană, str. Porțelanului – latura estică, beneficiar: S.C. Kremlin Development S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de restructurare urbană, str. Porțelanului- latura estică

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de restructurare urbană, str. Porțelanului - latura estică -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 142554/43 din 27.03.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal de restructurare urbană, str. Porțelanului -latura estică, beneficiar S.C. Kremlin Development S.R.L.

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 762/2016 și Avizul Arhitectului Șef nr. 183/2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Planului Urbanistic Zonal de restructurare urbană, str. Porțelanului -latura estică, beneficiar S.C. Kremlin Development S.R.L , întocmit în scopul stabilirii de reglementări și indici urbanistici, după cum urmează:

UTR Rim* Zonă cu funcțiuni mixte- rezultat al restructurării zonei cu caracter

9

industrial

-funcțiune predominantă'. Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități comerciale (terțiare), de sănătate cu caracter ambulatoriu, administrative etc.

-principiu de dezvoltare : dezvoltare urbanistică pe bază de masterplan/plan director ce implică utilizarea terenului neparcelat, în interiorul căruia clădirile sunt dispuse pe baza unui plan general de amplasare;

-regim de construire: regim de construire închis la strada Porțelanului; -înălțimea maximă admisă'. 2S+P+9E+R;

-indici urbanistici : POT max= 60%, CUT max= 3,3 ADC/mp; -retragere față de aliniament: clădirile vor fi amplasate în aliniament; -retragere min.față de limita laterală estică : 12m;

-obiective de utilitate publică:

  • -  zonă verde de-a lungul culoarului Someșului Mic, în suprafață de 1450mp, aferentă servitutii de utilitate publică instituită prin PUG;

  • -  legătură instituită prin PUZ între strada Tăbăcarilor și strada Porțelanului, în suprafață de 1280mp și profil de 9m (ce asigură fluidizarea traficului în zona Spitalului Clinic Municipal și accesul facil către Unitatea de primire urgențe) propusă pentru transfer în domeniul public.

-circulații, accese: din strada Porțelanului și Tăbăcarilor;

-staționarea autovehiculelor'. în spații specializate dispuse la subsol și sol necesarul calculându-se conform Anexei 2 la Regulament

-echipare tehnico-edilitară'. zonă echipată edilitar complet;

Art. 2 - (1) Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Circulația propusă prin P.U.Z, în prelungirea străzii Tăbăcarilor va fi reglementată prin înscrierea în CF cu titlu de „drum” și realizată de către investitori la strat de piatră cilindrată înainte de autorizarea investițiilor propuse, iar până la recepția acestora va fi realizată la strat de uzură și transferată în domeniul public.

(2) Suprafețele de teren grevate prin documentațiile urbanistice aprobate de o servitute de utilitate publică vor fi transferate în proprietate publică înainte de emiterea Autorizației de Construire (conf. art. 25 alin. 4 din partea a Il-a a Regulamentului Local de Urbanism).

Art. 3- Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobare.

Art. 4 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 294 din 4 aprilie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)