Hotărârea nr. 292/2017

Hotărârea 292/2017 - Aprobarea P.U.D. etajare casă unifamilială, str. Patriciu Barbu nr. 64, beneficiari: Țene Ioan și Țene Florica Daniela.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu etajare casă unifamilială, str. Patriciu Barbu nr. 64

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - etajare casă unifamilială, str. Patriciu Barbu nr. 64 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 118152 din 28.03.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - etajare casă unifamilială, str. Patriciu Barbu nr. 64, beneficiare: Țene Ioan și Țene Florica Daniela;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism 1121 din 17.01.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - etajare casă unifamilială, str. Patriciu Barbu nr. 64, beneficiari: Țene Ioan și Țene Florica Daniela.

Documentația reglementează:

  • •  etajarea construcției existente cu păstrarea amprentei acesteia;

  • •  accesul auto și pietonal: din strada Patriciu Barbu;

  • •  rețelele tehnico-edilitare: existente pe parcelă.

Nr. 292 din 4 aprilie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)