Hotărârea nr. 291/2017

Hotărârea 291/2017 - Acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur nr. 2-6, identificat prin nr. cad. 316563.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur nr. 2-6, identificat prin nr. cad. 316563

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur nr. 2-6, identificat prin nr. cad. 316563 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 138573/453/21.03.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur nr. 2-6, identificat prin nr. cad. 316563;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 863 și 1014 Cod civil;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 482/2014, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 244/2015, Procesul-verbal nr. 124739/13.03.2017 de recepție la terminarea lucrărilor, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1) Se aprobă acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 1118/20.03.2017, având ca obiect imobilul-teren intravilan, în suprafață de 2633 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Moților nr. 2-6, identificat prin nr. cad. 316563, înscris în CF nr. 316563 Cluj-Napoca în proprietatea S.C. FLORISAL S.A. în cotă de 1/2 parte și S.C. DRUSAL S.A., în cotă de 1/2 parte, amenajat și executat ca drum, în conformitate cu Autorizația de construire nr. 930/29.06.2016 și Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 124739/13.03.2017.

(2) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donator.

Art. 2. Imobilul care face obiectul ofertei de donație menționată la art. 1, va fi intabulat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca și va fi inclus în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Se mandatează d-nul Dan Ștefan Tarcea, viceprimar, să semneze actul de donație în formă autentică.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează persoana mandatată la art. 3, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.


Nr. 291 din 4 aprilie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)