Hotărârea nr. 290/2017

Hotărârea 290/2017 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 2 din blocul 1C.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 2 din blocul IC

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 2 din blocul IC - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 142111 din 22.03.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidenta proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 2 din blocul IC, în favoarea noului proprietar al construcțiilor;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 448/1999, ale Hotărârii nr. 733/1999 și ale Hotărârii nr. 94/2001;

Văzând avizul comisiei dc specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existenței construcției asupra suprafeței de 24,60 mp., parte din terenul dc sub construcție, în suprafață de 225 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Bucegi nr. IA. înscris în C.F. nr. 280000 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 145493), sub nr. topo. 23404/5, 23405/5, în favoarea doamnei Oltean Floarea, având C.N.P.                 , începând cu dala dc 22.05.2003, urmare dobândirii în proprietate,

a apartamentului nr. 2, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 783 din 22.05.2003.

Art.2. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe o durată de 49 ani asupra suprafeței de 107,45 mp., parte din terenul pentru alei și spații verzi, în suprafață dc 4.101 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268565 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 143808), sub nr. topo. 23^04/7, 23405/7, în favoarea doamnei Oltean Floarea, având C.N.P.                începând cu caia de 22.05.2003, urmare dobândirii în proprietate, a apartamentului nr. 2, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 783 din 22.05.2003.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 290 din 4 aprilie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)