Hotărârea nr. 288/2017

Hotărârea 288/2017 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 6.04.2017, ora 14.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 6.04.2017, ora 14

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 06.04.2017, ora 14.00 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 152676 din 29.03.2017 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 6.04.2017, ora 14;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale O.U.G 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare precum, ale art. 31 și 32 din Statutul Societății Sala Polivalentă S.A. aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014 și ale Legii nr .6/2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Sala Polivalentă S.A., conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandatează domnul Florin Gliga, consilier local, pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 6.04.2017, ora 14.

Art.3 Societatea Sala Polivalentă S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală ordinară a Acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Societatea Sala Polivalentă S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.trasemneâză: tarul mpjiicipiului, r. Auro


Nr. 288 din 4 aprilie 2017

( Hotărîrea a fost adoptată cu 20 voturi)

SALA POLIVALENTA SA


Anexa 1 la Hotărârea nr. 288/2017


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2017 al
SĂLII POLIVALENTE SA

mii lei

INDICATORI

Realizat an 2016

Preveder i an 2017

%

N+l

N+2

%

0

1

2

4

5

6=5/4

7

8

9=7/5

10=8/7

I

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

2.308,00

2.282,00

99%

2327,64

2381,18

102%

102%

1

Venituri din exploatare

2.306,00

2.277,00

99%

2322,54

2375,96

102%

102%

a)

subvenții cf. prevederilor legale în vigoare

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

2

Venituri financiare

2,00

5,00

250%

5,10

5,22

102%

102%

3

Venituri extraordinare

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

3.045,00

3.065,00

101%

3126,30

3198,20

102%

102%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

3.045,00

3.065,00

101%

3126,30

3198,20

102%

102%

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

1.180,00

1.077,00

91%

1098,54

1123,81

102%

102%

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

944,00

1028,00

109%

1048,56

1072,68

102%

102%

C

cheltuieli cu personalul, din care:

903,00

910,00

101%

928,20

949,55

102%

102%

C0

Cheltuieli de natură salariată (Rd. 13+Rd. 14)

606,00

610,00

101%

622,20

636,51

102%

102%

CI

cheltuieli cu salariile

606,00

610,00

101%

622,20

636,51

102%

102%

C2

bonusuri

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

132,00

130,00

98%

132,60

135,65

102%

102%

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

165,00

170,00

103%

173,40

177,39

102%

102%

D

alte cheltuieli de exploatare

33,00

50,00

152%

51,00

52,17

102%

102%

2

Cheltuieli financiare

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

3

Cheltuieli extraordinare

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

-737,00

-783,00

106%

-798,66

-817,03

102%

102%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care:

-737,00

-783,00

106%

-798,66

-817,03

102%

102%

1

Rezerve legale

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

5

Alte repartizări prevăzute de lege

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24,25 și 26

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatori^ui ^por^mlb^n exercițiul financiar de referință

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

8

Minim 50% vărsăminteJa bugetul de stat șauHocaf, îkcazul regiilor auton., ori dividende cuvenite.acționarilor în cfezul societăților/ companiilor naționale și sQcielățilot cu capital integral sau majoritar de’âftt, dip ijă^.1’.^

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

Pa8£1

LIU L „x

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

b)

dividende cuvenite bugetului local

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

c)

dividende cuvenite altor acționari

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-

Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

a)

cheltuieli materiale

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

b)

cheltuieli cu salariate

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

o)

cheltuieli privind prestările de servicii

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

e)

alte cheltuieli

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

1

Alocații de la buget alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

2

Nr. mediu de salariați total

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat ( mii lei/ persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd.49V 12

2,3

2,31

100%

2,36

2,41

102%

102%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza

cheltuielilor cu salariile ( mii lei/persoană) (Rd. 13/Rd.49)/

12

2,3

2,31

100%

2,36

2,41

102%

102%

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)

104,82

103,64

99%

105,71

108,14

102%

102%

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

7

Cheltuieli totale raportate la venituri tot. (Rd.7/Rd.l)

1,31

1,34

103%

1,37

1,40

102%

102%

8

Plăți restante

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

9

Creanțe restante

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0%

Page 2
kLA POLIVALENTA SA


Anexa 2 la Hotărârea nr. 288/2017
Detaliera indicatorilor economico-financiariprevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

inii lei

INDICATORI

Nr. rd

realizat 2015

prevederi an 2016

Propuneri an 2017

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

%

%

aprobat

preliminat/r ealizat

conf HG

conf hot

C.A.

7=6/5

8=5/3a

1

2

3

3a

4

4a

5

6,00

6a

6b

6c

6d

7

8

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

1.202,00

1.230,00

2.322,00

2.308,00

2.282,00

570,50

270,50

470,50

970,50

0,99

1,92

1

Venituri din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:

2

1.198,00

1.220,00

2.317,00

2.306,00

2.280,00

570,50

270,50

470,50

970,50

0,99

1,92

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

1.198,00

1.053,00

1.822,00

1.336,00

1.374,00

570,50

270,50

470,50

970,50

1,03

1,12

al)

din vânzarea produselor

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a3)

din redevențe și chirii

6

0,00

400,00

925,00

906,00

620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a4)

alte venituri

7

1.198,00

653,00

897,00

430,00

246,00

570,50

270,50

470,50

970,50

0,57

0,36

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

(Rd. 10+Rd. 11), din care:

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O&

alte venituri din exploatare

(Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd.20+Rd.21), din

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

n~" "

di^ahienzi și penalități

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i c

din vânzarea activelor și alte operații de Caj?itș£Rd.l8+Rd.l9), din care:

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 *

' V\ V

acțiiv&cdirporale

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fțe'tivg n^corporale

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f5)

alte venituri

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

4,00

10,00

5,00

2,00

5,00

2,00

2,00

1,00

0,00

2,50

0,50

a)

din imobilizări financiare

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din diferențe de curs

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din dobânzi

26

4,00

10,00

5,00

2,00

5,00

2,00

2,00

1,00

0,00

2,50

0,50

e)

alte venituri financiare

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

2.846,00

2.961,00

3.304,00

3.045,00

3.065,00

766,25

466,25

866,25

966,25

1,01

1,07

I

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd. 120), din care:

30

2.846,00

2.961,00

3.304,00

3.045,00

3.065,00

766,25

466,25

866,25

966,25

1,01

1,07

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

1.019,00

1.025,00

1.408,00

1.180,00

1.077,00

269,25

69,25

369,25

369,25

0,91

1,16

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care

32

884,00

893,00

1.108,00

883,00

663,00

165,75

65,75

265,75

165,75

0,75

1,00

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

43,00

43,00

66,00

81,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

1,88

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

5,00

5,00

5,00

3,00

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

2,67

0,60

b3)

cheltuieli cu alte materiale

36a

37,00

0,00

50,00

4,00

4,00

13,00

29,00

0,00

0,00

o)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

3,00

20,00

35,00

31,00

10,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,32

10,33

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

820,00

800,00

950,00

801,00

600,00

150,00

100,00

150,00

200,00

0,75

0,98

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

42,00

55,00

60,00

53,00

153,00

38,25

38,25

38,25

38,25

2,89

1,26

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

3,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

0,00

0,00

0,00

0,00

98,00

98,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bl)

către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

către operatori cu capital privat

44

0,00

0,00

0,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

prime de asigurare

45

39,00

50,00

55,00

53,00

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

1,04

1,36

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd. 50

+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.6

9+Rd.78), din care:

46

94,00

77,00

240,00

244,00

261,00

65,25

65,25

65,25

65,25

1,07

2,60

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

74,00

60,00

200,00

213,00

228,00

57,00

57,00

57,00

57,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul,din care:

48

0,00

10,00

8,00

9,00

3,00

3,00

2,00

1,00

1,13

0,00

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli dc protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

1,00

4,00

4,00

3,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,33

3,00

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

1,00

0,00

3,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

4,00

4,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli de publicitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

tichcte cadou ptr. Cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente modificările ulterioare

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ch. De promovare produse

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

Cheltuieli cu sponsorizarea

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:

63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- internă

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- externă

66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

11,00

9,00

16,00

16,00

16,00

4,00

4,00

0,00

8,00

1,00

1,45

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

5,00

4,00

6,00

4,00

4,00

1,00

1,00

0,00

2,00

1,00

0,80

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

>4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

iS)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/2011

76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i8)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți ( ch cu curățenia etc )

78

0,00

0,00

0,00

0,00

53,00

14,00

15,00

14,00

0,00

0,00

B

BO

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.8 5), din care:

79

911,00

923,00

953,00

944,00

1.028,00

257,00

257,00

257,00

257,00

1,09

1,04

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

ch. cu taxa de licență

82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0,00

0,00

~WJ

OT

0,00

0,00

0,00

f)

GldlWtofeiJi îtftețtefSbatdnlpozite

85

911,00

923,00

953,00

944,00

1.028,00

257,00

257,00

257,00

257,00

1,09

0,00

(Rd.87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113), din care:

86

916,00

988,00

988,00

903,00

910,00

235,00

235,00

235,00

235,00

1,01

0,99

CO

Cheltuieli de natură salarială

(Rd.88+Rd.92)

87

601,00

650,00

610,00

606,00

610,00

152,50

152,50

152,50

152,50

1,01

1,01

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

601,00

650,00

610,00

606,00

610,00

152,50

152,50

152,50

152,50

1,01

1,01

a) salarii de bază

89

601,00

650,00

610,00

606,00

610,00

152,50

152,50

152,50

152,50

1,01

1,01

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (cf. CCM)

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2

Bonusuri

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

tichcte cadou pt. cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) tichete de masă;

96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) tichete de vacanță;

97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.l01+Rd.l02+Rd. 103), din care:

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete

(Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111+Rd. 112), din care:

104

149,00

150,00

150,00

132,00

130,00

32,50

32,50

32,50

32,50

0,98

0,89

a) pentru directori/directorat

105

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

componenta fixa

106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

componenta variabila

107

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere

108

149,00

150,00

130,00

132,00

130,00

32,50

32,50

32,50

32,50

0,98

0,89

componenta fixa

109

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

componenta variabila

110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru AGA și cenzori

111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114+Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+Rd. 118 +Rd.l 19),din care:

113

169,00

188,00

188,00

165,00

170,00

42,50

42,50

42,50

42,50

1,03

0,98

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

125,00

130,00

122,00

123,00

122,00

30,50

30,50

30,50

30,50

0,99

0,98

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

5,00

8,00

6,00

4,00

6,00

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

0,80

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

39,00

50,00

42,00

38,00

42,00

10,50

10,50

10,50

10,50

1,11

0,97

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

119

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 121 +Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127 +Rd. 128),din care:

120

0,00

25,00

33,00

33,00

50,00

12,50

12,50

12,50

12,50

1,52

0,00

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:

121

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- către bugetul general consolidat

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- către alți creditori

123

7,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

0,00

25,00

26,00

26,00

50,00

12,50

12,50

12,50

12,50

1,92

0,00

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fi.D

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fl.2)

provizioane in legătură cu contractul de mandat

130 a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:

131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.1)

din anularea provizioanelor

(Rd. 133+Rd. 134+Rd.l35), din care:

132

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

din participarea salariatilor la profit

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

din deprecierea mobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

0,00

0,00

0,00

venituri din alte provizioane

135

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare

(Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:

136

0,00

0,00

0,00

a)

cheltuieli privind dobânzile

(Rd.l38+Rd.l39), din care:

137

0,00

0,00

0,00

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

0,00

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar

(Rd.l41+Rd. 142), din care:

140

0,00

0,00

0,00

bl)

aferente creditelor pentru investiții

141

0,00

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

0,00

0,00

0,00

c)

alte cheltuieli financiare

143

0,00

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

144

0,00

0,00

0,00

II

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

145

-1.644,00

-1.731,00

-982,00

venituri neimpozabile

146

0,00

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

0,00

0,00

0,00

V

IMPOZIT PE PROFIT

148

0,00

0,00

0,00

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

601,00

650,00

650,00

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

601,00

650,00

650,00

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

25,00

25,00

25,00

4

Nr. mediu de salariați

153

22,00

22,00

22,00

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.l51/Rd.l53)/12

154

2,27

2,66

2,66

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat ( mii lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.l50/Rd.l53)/12

155

2,27

2,75

2,750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-737,00

-783,00

-195,75

-195,75

-395,75

4,25

1,06

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606,00

610,00

152,50

152,50

152,50

152,50

1,01

1,01

606,00

610,00

152,50

152,50

152,50

152,50

1,01

1,01

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

1,00

1,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

1,00

1,00

2,31

2,31

SALA POLIVALENTA SA


Anexa 3 la Hotărârea nr. 288/2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an 2016

%

Aprobat

Realizat

7=3/2

0

1

2

3

4

I.

Venituri totale

(rd.l+rd.2+rd.3), din care:

2322

2308

99,40

1

Venituri din exploatare

2317

2306

99,53

2

Venituri financiare

5

2

40

3

Venituri extraordinare

0

0

0


;ala polivalenta sa


Anexa 4 la Hotărârea nr. 288/2017


Program de investiții, dotări si surse de finanțare

pentru anul 2017
INDICATORI

Data finalizării investiției

Valoare

Aprobat

an

2014

an

2015

an

2016

an

2017

an

2018

an

2019

an

2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

8

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

Alțe surse, din care:

-dîsț^bnibil in cont( majorare cațHțafPș(\cial)

t/lS»

^j^rlpnii^e sursă)

I

O


[

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate pri

vată a

operatorului economic:

1.1

AUTOTURISM

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura don

eniului

public al statului sau al unității

administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

-

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietate pri

vată a

a operatorului economic:

2.1

Cluster inovativ pt tehnologii avabsate pilot in energii alternative CITAT-E

b) pentru bunurile de natura don

eniului

public al statului sau al unității

administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizări

e

corporale existente (modernizări

i, din care:

a) pentru bunurile proprietate pri

vată a

operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizi

ri

corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții, din care:

a) - interne

b) - externe

SALA POLIVALENTA SA


Anexa 5 la Hotărârea nr. 288/2017

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr.

Sold

Reduceri

ort.

Plăți restante

inițial

din care: Surse an curent (N)

Sold

Reduceri

Sold

Reduceri

Sold

an curent

final

Total an

final

Total an

final

2017

Total an

an

an

an

an curent

încasări

credite

alte

curent

2018

2019

2020

2021

2017

creanțe

surse

2017

0

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=2-3

8

9=7-8

10

11=9-10

1

TOTAL

(Rd.la+Rd.lb), din

care:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

la.

buget general consolidat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

lb.

alți creditori

302.470

302470

100.823

100.823

100.823

0

0

0

0

0