Hotărârea nr. 287/2017

Hotărârea 287/2017 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al SC Cluj Innovation Park SA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Cluj Innovation Park S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 152672 din 28.03.2017 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Cluj Innovation Park S.A.;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale Legii nr. 6/2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Cluj Innovation Park S.A., conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează S.C. Cluj Innovation Park S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr. 287 din 4 aprilie 2017 ( Hotărîrea a fost adoptată cu 19 voturi)

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2017

INDICATORI

NR. rd.

)

1

2

3

[

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1

Venituri din exploatare

2

a)

subvenții cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3

Venituri extraordinare

6

i

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

te

t

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

oaC

ZcZ

s

^CĂ

cheltuieli cu personalul, din care:

11

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.l3+Rd.l4)

12

CI

cheltuieli cu salariile

13

C2

bonusuri

14

C3 4

ălt^cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de pei^&țial

. .. .

16

n

cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

Anexa 1 la Hotărârea nr.287/2017

realiza t/prelimi nat 2016

Prevederi an 2017

%

Estimări

2018

Estimări

2019

%

9=7/5

10=8/7

4

5

6=5/4

7

8

9

.10

5,46

1.481,40

271,32

4.533,84

4.549,18

306,05

100,34

2,60

1476,40

567,85

4.528,84

4544,18

306,75

100,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,86

5,00

1,75

5,00

5,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

515,99

2.464,08

4,78

4.394,93

4.394,52

178,36

99,99

514,19

2.459,08

4,78

4.389,93

4.389,52

178,52

99,99

81,58

1.561,00

19,13

3.083,67

3083,26

197,54

99,99

0,60

35,00

58,33

20,00

20

57,14

100,00

414,57

843,08

2,03

1266,26

1266,26

150,19

100,00

80,56

291,00

3,61

609,00

609,00

209,28

100,00

80,56

279,00

3,46

609,00

609

218,28

100,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

378,78

398,00

1,05

413,00

413,00

103,77

100,00

)

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

C6 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

74,00

154,08

2,08

244,26

244,26

158,53

100,00

D

alte cheltuieli de exploatare

19

17,44

20,00

0,00

20,00

20,00

100,00

100,00

2

Cheltuieli financiare

20

1,80

5,00

2,78

5,00

5,00

100,00

100,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-510,53

-982,68

1,92

138,91

154,66

-14,14

111,34

V

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-510,53

-982,68

1,92

138,91

154,66

-14,14

111,34

1

Rezerve legale

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor auton., ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/' companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

dividende cuvenite altor acționari

34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/II

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariale

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

/III

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

84,00

3420,00

40,71

520,00

520

15,20

100,00

1

Alocații de la buget

44

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

X

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

70,30

3400,30

48,37

450,93

450,93

13,26

100,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

18,00

18,00

1,00

18,00

18,00

1,00

1,00

2

Nr. mediu de salariați

49

2,40

10,50

4,38

18,00

18,00

1,71

1,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat ( mii lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata

50

2,80

2,31

0,83

2,82

2,82

1,22

1,22

0

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

4

Câștigul mediu lunar pe salariat ( mii lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd 13/rd 49)/12*100

51

2,80

2,21

0,79

2,82

2,82

1,27

1,00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) ( Rd.2/49 )

52

1,08

140,61

129,79

251,60

252,45

1,79

1,00

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( rd 7/rd l)*1000

54

94503,66

1663,34

0,02

969,36

966,00

58,28

99,65

8

Plăti restante

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Creanțe restante

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Detaliera indicatorilor economico-financiari

prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr. rd

realizat 2015

prevederi an 2016

Propuneri an 2017

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

%

%

aprobat

preliminat/rea

lizat

conf HG

conT nor

C.A.

7=6/5

8=5/3a

)

1

2

3

3a

4

4a

5

6,00

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

*

1

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

14,50

1.964,00

1.964,00

5,86

1.481,40

2,00

2,00

696,00

781,40

252,80

0,40

1

Venituri din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:

2

2,60

1.959,00

1.959,00

3,00

1.476,40

0,00

0,00

695,00

781,40

492,13

1,15

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

2,60

1.959,00

1.959,00

3,00

1.476,40

0,00

0,00

695,00

781,40

492,13

1,15

al)

din vânzarea produselor

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a3)

din redevențe și chirii

6

0,00

806,00

806,00

0,00

611,00

0,00

0,00

295,00

316,00

0,00

0,00

a4)

alte venituri

7

2,60

1.153,00

1.153,00

3,00

865,40

0,00

0,00

400,00

465,40

288,47

1,15

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

(Rd. 10+Rd. 11), din care:

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ci

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

alte venituri din exploatare

(Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fi)

din,amenzi și penalități

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Xy

t

f2j'-

din vânzarea activelor și alte operații de eapital Rd. 18+Rd. 19), din care:

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

activ&corporale

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

actțve-nccorporale

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

iyZJ......

dfnsub/enții pentru investiții

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Al

^4)

dipXalorificarea certificatelor C02

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

alte venituri

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

11,90

5,00

5,00

2,86

5,00

2,00

2,00

1,00

0,00

1,75

0,24

a)

din imobilizări financiare

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din diferențe de curs

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din dobânzi

26

10,60

5,00

5,00

2,20

5,00

2,00

2,00

1,00

0,00

2,27

0,21

e)

alte venituri financiare

27

1,30

0,00

0,00

0,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,51

3

Venituri extraordinare

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

725,37

2.851,56

2.851,56

515,99

2.464,08

368,25

282,25

965,61

847,97

4,78

0,71

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd. 120), din care:

30

721,77

2.846,56

2.846,56

514,19

2.459,08

366,90

280,90

964,26

847,02

4,78

0,71

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

163,10

1.901,73

1.901,73

81,58

1.561,00

164,00

106,00

690,00

601,00

19,13

0,50

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care

32

15,35

1.100,73

1.100,73

14,85

965,00

19,00

24,00

469,00

453,00

64,98

0,97

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

12,90

86,83

86,83

4,40

66,00

8,00

13,00

34,00

11,00

15,00

0,34

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

8,90

50,00

50,00

3,30

30,00

4,00

4,00

21,00

1,00

9,09

0,37

b3)

cheltuieli cu alte materiale

36a

4,00

31,83

31,83

1,10

31,00

4,00

4,00

13,00

10,00

28,18

0,28

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

2,10

90,00

90,00

0,10

90,00

5,00

5,00

40,00

40,00

900,00

0,05

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

0,35

923,90

923,90

6,05

809,00

6,00

6,00

395,00

402,00

133,72

17,29

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

5,57

60,00

60,00

5,29

60,00

6,00

7,00

23,00

24,00

11,34

0,95

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

0,77

24,00

24,00

0,55

24,00

1,00

2,00

10,00

11,00

43,64

0,71

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din

care:

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bl)

către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

către operatori cu capital privat

44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

prime de asigurare

45

4,80

36,00

36,00

4,74

36,00

5,00

5,00

13,00

13,00

7,59

0,99

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd. 50 +Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69 +Rd.78), din care:

46

142,18

741,00

741,00

61,44

536,00

139,00

75,00

198,00

124,00

8,72

0,43

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul,din care:

48

0,00

10,00

10,00

0,52

35,00

30,00

2,00

2,00

1,00

67,31

0,00

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0,00

10,00

10,00

0,00

5,00

2,00

2,00

1,00

0,00

0,00

0,00

o)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

65,00

220,00

220,00

10,47

110,00

22,00

32,00

38,00

18,00

10,51

0,16

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0,00

20,00

20,00

0,00

20,00

2,00

2,00

8,00

8,00

0,00

0,00

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

65,00

200,00

200,00

0,00

90,00

20,00

30,00

30,00

10,00

0,00

0,00

cheltuieli de publicitate

65,00

200,00

200,00

10,47

90,00

20,00

30,00

30,00

10,00

8,60

0,16

tichete cadou ptr. Cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente modificările ulterioare

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ch. De promovare produse

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

Cheltuieli cu sponsorizarea

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:

63

26,00

80,00

80,00

12,00

70,00

20,00

20,00

20,00

10,00

5,83

0,46

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

5,00

19,00

19,00

4,61

19,00

5,00

5,00

5,00

4,00

4,12

0,92

- internă

65

0,50

8,00

8,00

0,30

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

26,67

0,60

- externă

66

4,50

11,00

11,00

4,31

11,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,55

0,96

----

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

6,40

59,00

59,00

7,39

59,00

6,00

6,00

23,00

24,00

7,98

1,15

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

1,20

10,00

10,00

1,15

10,00

1,00

1,00

4,00

4,00

8,70

0,96

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

43,58

362,00

362,00

29,91

252,00

60,00

14,00

111,00

67,00

8,43

0,69

ii)

cheltuieli de asigurare și pază

70

9,00

70,00

70,00

0,56

70,00

3,00

3,00

32,00

32,00

125,00

0,06

>2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

•3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

2,80

30,00

30,00

0,00

10,00

3,00

2,00

5,00

0,00

0,00

0,00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/2011

76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i8)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți ( ch cu curățenia etc )

78

31,78

260,00

260,00

29,35

140,00

53,00

8,00

74,00

5,00

4,77

0,92

B

BO

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85 ), din care:

79

1,80

20,00

20,00

0,60

35,00

30,00

2,00

2,00

1,00

58,33

0,33

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

ch. cu taxa de licență

82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

1,80

20,00

20,00

0,60

35,00

30,00

2,00

2,00

1,00

58,33

0,33

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113), din care:

86

556,87

904,83

904,83

414,57

843,08

167,90

167,90

267,26

240,02

2,03

0,74

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)

87

80,22

346,60

346,60

80,56

291,00

28,00

28,00

117,00

118,00

3,61

1,00

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

80,22

334,60

334,60

80,56

279,00

25,00

25,00

114,00

115,00

3,46

1,00

a) salarii de bază

89

80,22

334,60

334,60

80,56

279,00

25,00

25,00

114,00

115,00

3,46

1,00

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (cf. CCM)

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2

Bonusuri

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din

care:

92

0,00

12,00

12,00

0,00

12,00

3,00

3,00

3,00

3,00

0,00

0,00

a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0,00

12,00

12,00

0,00

12,00

3,00

3,00

3,00

3,00

0,00

0,00

tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

tichete cadou pt. cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) tichete de masă;

96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) tichete de vacanță;

97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

din care:       Cheltuieli aferente

contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111 +Rd. 112), din care:

104

378,78

386,00

386,00

259,40

398,00

102,00

102,00

102,00

92,00

1,53

0,68

a) pentru directori/directorat

105

285,78

290,00

290,00

185,40

314,00

78,00

78,00

78,00

80,00

1,69

0,65

componenta fixa

106

285,78

290,00

290,00

185,40

290,00

72,00

72,00

72,00

74,00

1,56

0,65

componenta variabila

107

0,00

0,00

0,00

0,00

24,00

6,00

6,00

6,00

6,00

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere

108

93,00

96,00

96,00

74,00

84,00

24,00

24,00

24,00

12,00

1,14

0,80

componenta fixa

109

93,00

96,00

96,00

74,00

84,00

24,00

24,00

24,00

12,00

1,14

0,80

componenta variabila

110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru AGA și cenzori

111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114+Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+Rd. 118+ Rd. 119),din care:

113

97,87

172,23

172,23

74,61

154,08

37,90

37,90

48,26

30,02

2,07

0,76

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

73,40

114,58

114,58

56,29

108,04

28,00

28,00

29,29

22,75

1,92

0,77

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

0,60

3,60

3,60

0,64

3,39

0,90

0,90

0,90

0,69

5,29

1,07

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

23,87

46,84

46,84

17,68

35,20

8,00

8,00

15,47

3,73

1,99

0,74

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

0,00

7,21

7,21

0,00

7,45

1,00

1,00

2,60

2,85

0,00

0,00

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

119

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 121 +Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+ Rd. 128),din care:

120

0,00

20,00

20,00

17,44

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1,15

0,00

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:

121

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- către bugetul general consolidat

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- către alți creditori

123

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

0,00

20,00

20,00

17,44

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1,15

0,00

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129-Rd. 131), din care:

128

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fl.l)

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

n.2)

provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:

131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

£2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35), din care:

132

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

din participarea salariatilor la profit

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

din deprecierea mobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

venituri din alte provizioane

135

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare

(Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:

136

3,60

5,00

5,00

1,80

5,00

1,35

1,35

1,35

0,95

2,78

0,50

a)

cheltuieli privind dobânzile

(Rd.l38+Rd.l39), din care:

137

3,60

3,60

3,60

1,10

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,64

0,31

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 +Rd. 142), din care:

140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bl)

aferente creditelor pentru investiții

141

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

alte cheltuieli financiare

143

0,00

1,40

1,40

0,70

1,00

0,35

0,35

0,35

-0,05

1,43

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

144

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

(Rd.l-Rd.29)

145

-710,87

-887,56

-887,56

-510,13

-982,68

-366,25

-280,25

-269,61

-66,57

1,93

0,72

venituri neimpozabile

146

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

0,00

26,00

26,00

0,00

26,00

6,50

6,50

6,50

6,50

0,00

0,00

IMPOZIT PE PROFIT

148

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

80,56

346,60

346,60

80,56

291,00

28,00

28,00

117,00

118,00

3,61

1,00

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

80,56

334,60

334,60

80,56

279,00

25,00

25,00

114,00

115,00

3,46

1,00

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

18,00

18,00

18,00

1,00

18,00

4

Nr. mediu de salariați

153

2,40

10,50

10,50

1,00

10,50

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.l51/Rd.l53)/12

154

3,34

2,66

2,66

2,21

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat ( mii lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd,150/Rd.l53)/12

155

3,34

2,75

2,75

2,31

4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.l53)

156

1,30

186,57

186,57

140,61

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd,153

157

0,00

0,00

0,00

0,00

cl

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

158

0,00

0,00

0,00

0,00

cantitatea de produse finite (QPF)

159

0.00

0,00

0,00

0,00

preț mediu (p)

160

0,00

0,00

0,00

0,00

valoare=QPF*p

161

0,00

0,00

0,00

0,00

ponderea in venituri totale de exploatare =Rdl61/Rd,2

162

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Plăți restante

163

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Creanțe restante, din care:

164

0,00

0,00

0,00

0,00

de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat

165

0,00

0,00

0,00

0,00

de la operatori capital privat

166

0,00

0,00

0,00

0,00

de la bugetul de stat

167

0,00

0,00

0,00

0,00

de la bugetul local

168

0,00

0,00

0,00

0,00

de la alte entitati

169

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

170

0,00

0,00

0,00

CLUJ INNOVATION PARK SA

Anexa 3 la Hotărârea nr.287/2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an 2016

%

Aprobat

Realizat

7=3/2

0

1

2

3

4

I.

Venituri totale

(rd.l+rd.2+rd.3), din care:

1964

5,86

0,30

1

Venituri din exploatare

1959

3

0,15

2

Venituri financiare

5

2,86

57,2

3

Venituri extraordinare

0

0

0


C CLUJ INNOVATION PARK SA


Anexa 4 la Hotărârea nr.287/2017


Program de investiții, dotări si surse de finanțare

pentru anul 2017INDICATORI

Data finalizării investiției

Valoare

Aprobat

an

2014

an

2015

an

2016

an

2017

an

2018

an

2019

an

2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

8

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :

4859,69

600

290

86

3420

520

520

520

1

Surse proprii, din care:

0

0

14

20

20

20

20

a) - amortizare

14

20

20

20

20

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

Alic,surse, din care:

-dîsp^rblpil in cont( majorare capital ^opial)

600

290

72

3400

500

500

500

/

ș'/fls.

(d^nuifijrk sursă)

r

1 eI

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

4859,69

20,30

16,00

70,30

3.400,30

450,93

450,93

450,93

1

Investiții în curs, din care:

63,4

20,3

16

16

11,1

0

a) pentru bunurile proprietate pr

operatorului economic:

1.1

AUTOTURISM

11.11.2017

63,4

20,3

16

16

11,1

0

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura dor

public al statului sau al unității

administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

-

2

Investiții noi, din care:

4.796,29

0,00

0,00

54,30

3.389,20

450,93

450,93

450,93

a) pentru bunurile proprietate pr

4.796,29

0,00

0,00

54,30

3.389,20

450,93

450,93

450,93

a operatorului economic:

2.1

Cluster inovativ pt tehnologii avabsate pilot in energii alternative CITAT-E

02.09.2020

4.796,29

0

0

54,30

3.389,20

450,93

450,93

450,93

b) pentru bunurile de natura dor

public al statului sau al unității

administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizări

corporale existente (modernizări

a) pentru bunurile proprietate pr

operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobiliz;

corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții, din care:

a) - interne

b) - externe

Anexa 5 la Hotărârea nr.287/2017

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr.

Sold

Reduceri

crt.

Plăți restante

inițial

din care: Surse an curent (N)

Sold

Reduceri

Sold

Reduceri

Sold

an curent

final

Total an

final

Total an

final

2017

Total an

an

an

an

an curent

încasări

credite

alte

curent

2018

2019

2020

2021

2017

creanțe

surse

2017

0

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=2-3

8

9=7-8

10

11=9-10

1

TOTAL (Rd.la+Rd.lb), din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

la.

buget general consolidat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

lb.

alți creditori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0