Hotărârea nr. 286/2017

Hotărârea 286/2017 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 152660 din 28.03.2017 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale Legii nr. 6/2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr. 286 din 4 aprilie 2017 ( Hotărîrea a fost adoptată cu 25 voturi)

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLU J NAPOCA SAB-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www. ctpcj. ro. eni aii: secret «ari at @ctpcj. ro
VENITURI TOTALE (RD.2+RD.5+RD.6)


Venituri extraordinare


CHELTUIELI TOTALE (RD.8+RD.20+RD.21)


Cheltuieli de exploatare ch. cu bunuri si servicii ch. cu impozite, taxe ch. cu personalul


cO) ch. De natura salariala(13+14) c1) ch. Cu salariile


c2) bonusuri


c3) alte ch. Cu personalul, djn care


•ch. plăti compensatorii-c4) ch. Contract mandat, aga c5) ch. AsigL Si protecția sociala Alte ch. De exploatare


anciare


ONTABIL DUPĂ IMPOZIT PROFIT


co^ei^ea pierderilor anii precedenti


MII LEI

N- 1

N

COL 5/4

N + 1

N + 2

COL 7/5

COL 8/7 1

REALIZAT

2017

%

2018

2019

%

%

2016

3

4

5

6=5/4*100

7

8

9=7/5*100

10=8/7*100

1

128.925

136.158

105,6

136.703

137.523

100,4

100,6

2

128.757

135.990

105,6

136.534

137.353

100,4

100,6

3

A

5

168

168

100,0

169

170

100,4

100,6

6

1

7

125.282

135.658

108,3

136.200

137.018

100,4

100,6

8

125.230

135.646

108,3

136.188

137.006

100,4

100,6

9

37.992

40.297

106,1

40.458

40.701

100,4

100,6

10

731

582

79,6

584

588

100,4

100,6

11

68.124

74.085

108,7

74.381

74.827

100,4

100,6

12

55.601

60.748

109,3

60.991

61.357

100,4

100,6

13

52.1271

55.627

106,7

55.850

56.185

100,4

100,6’

14

3.474

5.121

147,4

5.141

5.172

100,4

100,6

15

16

17

400

406

101,5

408

410

100,4

100,6

18

12.123

12.931

106,7

12.983

13.060

100,4

100,6

19

18.383

20.682

112,5

20.765

20.889

100,4

100,6

20

52

12

23,1

12

12

100,4

100,6

21

[

i

.....................

22

3.643

500

13,7

502

505

100,4

100,6

23

716

194

27,1

180

175

92,8

97,2

24

2.927

306

10,5

|         322

331

105,2

102,6

25

182

25

13,7

16

17

64,4

102,6

26

i

L         ......

27

i                                           .........A I ; Constituire surse proprii finanțare                        28   ,

5

...

Alte repartizări

29

6

Profitul contabil după deducerea 25-29

30

7

Participarea salariatilor la profit

31

8

Minimum 50% la buget, din care:

32 „ j

a) dividende bugetul de stat

33

b) dividende bugetul local

33a

c) dividende alti acționari

34

9

Profit nerep. 31-32 - sursa proprie

35

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

CH. ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE

37

a)

Ch. materiale

38

b)

Ch. cu salariile

39

C)

Ch. prestări servicii

40

d)

Ch. reclama si public.

41

ej

Alte ch.

42

SURSE DE FINAN. A INVESTIȚIILOR, DIN CARE:

43

1

Alocații de la buget

44

Aloc. Angaj. Anii anteriori

45

CH. PT. INVESTIȚII

46

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. personal prognozat la finele anului

48

2

Nr. mediu salariati

49

— .

3

Câștigul mediul lunar pe salariat af. Salar baza

50

(12/49)/12*1000 (lei/persoana)

4

Câștig mediu lunar salariat af. Fond salarii

51

(13/49)/12*1000 (lei/persoana)

5

Productiv. Muncii in unitati valorice -

52

lei/ salariat

2/49 (mii lei/persoana)

6

: Productiv. Muncii unitati fizice

53

7

I Ch. totale la 1.000 lei venituri (7/1*1000)

54

|

I

281

10,2

306

314

108,9

102,61

.............................. J

141

10,2

153

157’

108,9

102,6'

j

l

141

10,2

153

157

108,9

102,6i

.......................■ 1

............. _J

1

1,1                  I

86.844

285,7

153.340

37.500

176,6

24,5

29.698

117,6

9.800

31.500

33,0

321,4

86.844

285,7

153.340

37.500

176,6

24,5

1.500

103,6

1.504

1.507

100,3

100,2

1.450

102,1

1.456

1.465

100,4

100,6

3.491

107,0

3.491

3.491

100,0

100,0

3.197

104,5

3.197

3.197

100,0

100,0

93.786

103,4

93.786

93.786

100,0

100,0-

127

98,3

127

128

100,4

100,61

996

102,5

996

996

100,0

100,0

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLIJJ NAPOCA SA


B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www. ctpc j. ro, cm aii: secretari a t @ctpcj. ro

[dekra|


$isn m m management ai

CAUTAm ISO vooiiioas


BUGET 2017 - ANEXA 2 LA HOTARAREA NR. 286/2017

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI


Venituri din exploatare (3+8+9+12+13+14)


producția vanduta (4+5+6j7)_ a1) vanzarea produselor _ a2_) servicii prestate a3) redevente si chirii a4) alte venituri

vanzarea mărfurilor


subvenții si transferuri de exploatare (10+11)


producția de imobilizări

venituri aferente productieHn curs de execuție alte venituri din exploatare (15+16+19+20+21) f1) amenzi si penaiitati

f2) vanzarea activelor si alte operații de capital corporale

ictivem ^corporale

^Ubv^rrtii pentru investiții

Iftnfjc^area certificatelor CO2

' uri

luri financiare (23+24+25+26+27) rfli^ri/ financiare

inanciare


----r„.


MII LEI


REALIZAT

2015 (N-2)


AN PRECEDENT

2016 (N-1)


3 LUNI


PROPUS 2017 (N)


6 LUNI


9 LUNI


2017(N)


___________

%135


5.644


4.992


ic) ’

diferente de curs

25

52

<

d)l

dobânzi

26

183

e)

alte venituri financiare

27

13

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (30+136+144)

29

122.635

i 1

Cheltuieli exploatare (31+79+86+120)

30

122.399

j A

Cheltuieli cu bunuri si servicii(32+40+46)

31

38.175

A1

Cheltuieli privind stocurile(33+34+37+38+39)

32

33.499

I

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

1.147

b)

cheltuieli cu materialele consumabile

34

26.073

b1) cheltuieli cu piesele de schimb

35

5.190

b2) cheltuieli cu combustibilii

36

20.883

c)

ch. cu materialele de natura obiectelor de inventar

37

277

.......

d)

ch. energia si apa

38

5.510

e)

ch. cu mărfurile

39

492

A2

Chelt. Serviciile executate de tert (41+42+45)

40

3.325

a)

ch. întreținerea si reparațiile

41

2.621

b)

ch. chiriile(43+44)

42

109

i _

b1) operatori capital de stat

43

109

i

b2) operatori capital privat

44

i

i . . ..

c)

prime asigurare

45

595

A3

Ch. cu alte servii executate de terti(47+48+50+

46

1.351

+57+62+63+67+68+69+78)

a)

ch. cu colaboratorii

47

b)

ch. comisioane si onorariu, din care:

48

8

i

b1) ch. Consultanta juridica

49

c)

ch. protocol, reclama si publicitate

50

93

c1) ch. Protocol, din care:

51

24

-tichete cadou Legea 193/2006

52

i

c2) ch. Reclama si publicitate, din care:

53

69

j

-tichete cadou pt. ch. reclama si publicitate

54

. . ...

I

-tichete cadou campanii de marketing

55

I

-ch. de promovare a produselor

56

I

d)

ch. cu sponsorizarea(58+59+61)

57

10

I

d1) ch. spons. Domeniul medical si sanatate

58

d2) ch. Spons. In educație, invatamant, social si

59

10

I.........

sport, din care:

d3) pentru cluburile sportive

60

4

I

' d4) alte ch. Cu sponsorizarea

61 j            6

I

r.....

.....

e)

i ch transportul bunuri si persoane

L62

80

4.0

ch. deplasare, din care:

63

22

i                             i

- ch. diurna(65+66)

64

22

I      « •-

i -interna

65

15

10

143

37

73

106

143

100,0

' 275,0

1

2

1

1

1

2

100,0

1

25

23

6

12

17

23

100,0

176,9

127.427

125.282

34.579

67.680

100.400

L 135.658

108,3

102,2

127.322

125.230

34.576

67.674

100.391

135.646

108,3

102,3

39.304

37.992

10.272

20.104

29.824

40.297

106,1

99,5

34.078

32.498

8.601

16.834

24.972

33.742

103,8

97,0

1.167

1.365

367

719

1.066

1.441

105,6

119,0

26.308

24.865

6.706

13.125

19.470

26.307

105,8

95,4

5.278

5.090

1.377

2.695

3.998

5.402

106,1

98,1

21.030

19.775

5.329

10.430

15.472

20.905

105,7

94,7

282

2011

51

100

149

201

100,0

72,6

5.822

5.637

1.367

2.676

3.969

5.363

95,1

102,3

499

430

110

215

318

430

100,0

87,4

3.690

3.825

1.226

2.399

3.559

4.809

125,7

115,0

2.666

2.835

774

1.516

2.248

3.038

107,2

108,2

111

91

23

45

67

91

100,0

83,5

111

91

23

45

67

91

100,0

83,5

913

899

428

838

1.243

1.680

186,9

151,1

1.536

1.669

445

871

1.292

1.746

104,6

123,5

8

12

3

6

9

12

100,0

150,0

118

44

11

22

33

44

100,0

47,3

28

36

9

18

27

36

100,0

150,0

90

8

2

4

6

8

100,0

11,6

10

8

3

5

7

10

125,0

80,0

10

8

2

4

6

8

100,0

80,0

4

2

j

2

3

4

200,0

50,0

6

6

1

U.      . 1

2

33.3

100,0

83

92

23

46

68

92

100,0

115,0

22

47

12

23

35!        47

100,0

213,61

22

47

12

23

35Î        47

100,0

213,6

15

32

8

16

24

32

100,0,   213,3 t

I

1

- externa

66

.................7i

7:!

15

4

. . ?!

11

15

100,0?  214,3]

i

9) 1

ch. poștale si telecomunicații

67

. 3°?i

357]

346

96

188'

278

376

108,7 i

112,7 I

h)l

ch. servicii bancare si asimilate                       j

68

179

190

182

46

91

135

182

100,0

101,7]

1

i

0 *

alte ch. Cu serviciile executate de terti, din care:

69

648

744

938

251

490

728

983

104,8

144,8

.....i

i1) ch. De asigurare si paza

70

i2) ch. întreținere si funcționare tehnica de calcul

71

i3) ch. Pregătirea profesionala

72

i4) ch. Reevaluarea imobilizărilor, din care:

73

- aferente domeniului public

74

i5) ch. Prestațiile efectuate de filiale

75

i6) ch. Recrutare si plasare person. Conducere

76

i7) ch. Anunțuri licitații si alte anunțuri

77

i8) alte servicii executate de terti

77'

648

744

938

251

490

728

983

104,8

144,8

j)

alte cheltuieli

78

4

4

B

Ch. impozite, taxe(80+81+82+83+84+85)

79

769

779

731

148

290

431

582

79,6

95,1

......

■■ .

a)

ch. taxa expi. Resurse minerale

80

b)

ch. concesionare bunuri publice

81

C)

ch. taxa licența

82

n

d)

ch. taxa autorizare

83

e)

ch. taxa mediu

84

54

54

43

11

21

32

43

100,0

79,6

f)

ch. alte taxe si impozite

85

715

725

688

137

269

399

539

78,3

96,2

c

Ch. cu personalul(87+100+104+113)

86

65.705

68.244

68.124

18.884

36.961

54.830

74.085

108,7

103,7?

co

Ch. de natura salariata (88+92)

87

53.679

55.693

55.601

15.485

30.307

44.960

60.748

109,3

103,6

C1

Ch. salariile(89+90+91)

88

50.417

52.350

52.127

13.350

27.257

41.170

55.627

106,7

103,4

A" • ■

aj salarii de baza

89

33.268

34.498

32.938

8.436

17.223

26.014

35.150

106,7

99,0

b) sporuri, prime, alte bonificatii( conform CCM)

90

17.149

17.852

19.189

4.915

10.034

15.155

20.477

106.7

111,9 I

......

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri(93+96-» 97+98+99)

92

3.262

3.343

3.474

1.305

2.555

3.790

5.121

147,4

106,5

a) ch. Sociale, din care:

93

346

372

406

115

226

335

453

111,6

117,3

- tichete cresa

94

r

I "

- tichete cadou

95

r~-........

b) tichete de masa

96

2.916

2.971

3.068

1.190

2.329

3.455

4.668

152,2

105,2

î

) c) tichete de vacanta

97

r i

j d) ch. Participarea salariatilor profit

98

i

■ e) alte cheltuieli conform CCM

I 99

C3

i Alte ch. Cu personalul (101+102+103)

i 100

i........................

i

' a) plăti compensatorii disponibilizări personal

1 101

i b) ch. Drepturi salariale - hotarari judecătorești

j 102

....................

|......................

c) ch. Restructurare, privatizare

103

L

l........

C4

i

! Ch. contractul de mandat( 105+108+111 + 112) a) director

-componenta fixa

- componenta variabila

  • 104

  • 105 : 106 ’ 107

316

202

144

58

406

267

200 |       67

400

267

200

67

103

| 68

51

.......

17

203

133

100

L      33

300

198

148

50

406

267

200

67

101,5

100,0

! 100,0

126,6

132,2

j 138,9

I..................

.......-]■

1

b) consiliul de administrație

108

76

1

- componenta fixa

109

76

-componenta variabila

110

c) AGA si cenzori

111

38

d) alte comisii

112

C5

Ch. asig. Sociala(114+115+116+117+118+119)

113

11.710

a) ch. Asigurări sociale

114

8.020

b) ch. Șomaj

115

252

c) ch. Asig. Sanatate

116

2.636

d) ch. Fonduri speciale

117

802

ej ch. Scheme de pensii

118

f) alte contribuții si fonduri speciale

119

D

Alte ch. Expl. (121+124+125+126+127+128)

120

17.750

a)

ch. majorări si penalitati(122+123)

121

- către bugetul general consolidat

122

- către alti creditori

123

y

ch. activele imobilizate

124

C)

ch. transferuri pt. Plata person.

125

d)

Alte ch.

126

216

e)

ch amortizarea

127

17.534

fl

ajustări si deprecieri(129-131)

128

f1) ch. Ajustări si provizioane

129

-participarea salariatilor la profit

130

-contractul de mandat

130a

f2) venituri provizioane si ajustări, din care:

131

F2.1) anularea provizioanelor

132

- participarea salariatilor la profit

133

- deprecierea imobilizărilor

134

-venituri din alte provizioane

135

2

Ch. financiare(137+140+143)

136

236

a)

ch. privind dobanzile(138+139)

137

228

a1) credite investiții

138

186

a2) credite activitatea curenta

139

42

b)

ch. diferente curs valutar(141+142)

140

... 8

b1) credite investiții

141

b2) credite activ. Curenta

142

8

c)

alte ch. Financiare

143

3

Ch. extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT(1-29)

145

1.092

-venituri neimpozabile                                1146

î"......

i - ch. nedeductibile fiscal

147

2.189

IV

i IMPOZIT PROFIT

148

506

V

1 DATE DE FUNDAMENTARE

149

idî]

95

! J

|

o

50

75

101

106,3 |

125,0

101

95

26Ș

50

75

101

106,3 1

125,0

i

38

38

10

19

28

38

100,0

100,0

12.145

12.123

3.296

6.451

9.570

12.931

106,7

103,5

8.314

8.304

2.258

4.419)

6.555

8.857

106,7

103,5

263

260

71

138.

205

278

106,7

103,2

2.736

2.729

742

1.452

2.154

2.91l1

106,7

103,5

832

830

226

442

655

885

106,7

103,5

18.995

18.383

5.272

10.318

15.307

20.682

112,5

103,6

261

410

105

205

303

410

100,0

189,8

18.734

17.973

5.167

10.114

15.003

20.272

112,8

102,5

...........

105

52

3

6

9

12

23,1

22,01

92

40

0

0

0

0

-

17,5

47

40

0

0

0

0

21,5

45

i

13

12

3

6

9

12

100,0

1    150,01

i

13

12

3

6

9

12

100,0

I 150,0

I

I. . ..                1

500

3.643

468

1.965!      561

500

13,7

333,6

i

i

2.042

1.065

204

399

592

800

75,1

48,7 i

393

716

101

358

173

194

27,1

1    141,5 |

1

1

! 1

......._.....

!......................]

1 j

Ch. de natura salariala(87)

150

53.679

55.693

55.601

1

2i

“ .....

Ch. cu salariile(88)

151

50.417

52.350

52.127

3

Nr. personal prognozat la finele anului

152

1.458

1.512

1.448

4

Nr. mediu salariati

153

1.471

1.520

1.420

5

a)

Câștig mediul lunar pe salariat - Ch. Cu salariile

154

2.856

2.870

3.059

(151 /153)/12*1000 (lei/persoana)

b)

Câștig mediu lunar salariat - ch. Natura salariata

155

3.041

3.053

3.263

(150/153)/12*1000 (lei/persoana)

6

a)

Productiv. Muncii in unitati valorice

156

83.942

84.139

90.674

2/153*1000 (lei/persoana)

b)

Productiv. Muncii unitati fizice(159/153)( mii

157

124

120

129

calatorii/ salariat)

.......

C1)

elemente calcul

158

...... ......

- cantitatea de produse finite (QPF) (calatorii

159

181.926

182.252

182.679

efectuate - mii calatori)

- preț mediu (pj (lei/calator)

160

0,64

0.66

0,67

- valoare= QPF * p ( mii lei)

161

116.642

120.269

121.954

- pondere in venituri totale (161/2) %

162

94,46

94,04

94,72

15.485

13.350

30.307

27.257

44.960

41.170

60.748

55.627

1.500

109,3

106,7

103,6

103,6 '

103,4 '

99,3'

1.427

1.434

1.442

1.450

102,1

96,5

3.119

3.168

3.172

3.197

104,5

107,1

3.617

...................

3.522

3.464

3.491

107,0

107,3

24.530

48.507

69.928

93.786

103,4

108,0

_    33

65

94

127

98,3

104,0

47.219

93.833

136.026

183.447

100,4

100,4

0,69

0,69

0,69

0,69

103,1

104,1

32.505

64.593

93.637

126.281

103,5

104,6

92,86

92,861   92,86

92,86

98,0

100,3

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA


B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917. Fax 0264-430931 ww w.ctpcj.ro, email: secret ari at@ct pc j. ro


BUGET 2017 - ANEXA 3 LA HOTARAREA NR. 286/2017

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

MII LEI

NR.

INDICATORI

PREVEDERI AN N-2

%

PREVEDERI AN N-1

%

CRT.

2015

2016

APROBAT

REALIZAT

APROBAT

PRELIMINAT

0

1

2

3

4 = 3/2

5

6

7 = 6/5

1

VENITURI TOTALE

124.521

123.727

99,36%

127.927

128.926

100,78%

(RD.1 + RD.2 + RD.3)

2

VENITURI EXPLOATARE

124.485

123.479

99,19%

127.891

128.758

100,68%

3

VENITURI FINANCIARE

36

248

688,89%

36

168

466,67%

4

VENITURI EXTRAORDINARE


COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SAB-dul 21 Decembrie 1989,nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email.secretariat@ctpcj.roBUGET 2017 - ANEXA 4 LA HOTARAREA NR. 286/2017


PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI SI SURSELE DE FINANȚARE


MII LEI

Fnr.

INDICATORI

, AN PRECEDENT (N-1)

|. ..... .... _

VALOARE

CRT.

2016

AN CURENT

AN (N+1)

, AN (N+2)

APROBAT

REALIZAT

(N) 2017

2018

2019

A

SURSE DE FINANȚARE A

131.856

30.396

86.844

153.340

37.500

INVESTIȚIILOR (1+2+3+4)

I

1

SURSE PROPRII, DIN CARE:

12.812

5.147

4.186

5.000

6.000

|

; - AMORTIZARE

12.812

5.147

4.186

5.000

6.000

i

i- PROFIT

......

L . ...

2

| ALOCAȚII DE LA BUGET, INCLUSIV TAXA SPECIALA

22.000

25.249

29.698

9.800

31.500

3

| CREDITE BANCARE, DIN CARE:

I

18.960

71.040

- INTERNE

18.960

71.040

-EXTERNE

I

■•1

î 4

FONDURI EUROPENE - 10 TRAMVAIE

64.000

67.500,

5

FONDURI GUVERNUL ELVEȚIAN - 10

33 044

34.000

>AUTOBUZE ELECTRICE

6

ALTE SURSE

I

. B |

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII,

131.856.

30.396

86.844

153.340

37.500

i                            i

DIN CARE:

L * J

INVESTIȚII IN CURS, DIN CARE:

6

r 1

a) bunuri proprietatea privata a operatorului

I

6'

I

I

i

b) bunuri de natura domeniului public al

. ......... I

j

i

î

statului sau al U.A.T.

i

i

c) bunuri de natura domeniului privat al

I

I

I

statului sau al U.A.T.

...L..................                   j

d) bunri luate in concesiune, inchiriate sau in ,

. . . . . -1

locație, exclusiv cele de la pct. b) si c)

■ ’ 1

| 2

INVESTIȚII NOI, DIN CARE :

128.9411

27.475,

86.844

143.540

28.000;

a) bunuri proprietatea privata a operatorului

128.9411

27.475,

86.844

143.540,

28.000;

I

-Mijloace de transport

123.069;

26.809;

75.042'

138.540

22.000

i i

- Echipamente ticheting

975,

85,

119

I

- Alte mijloace fixe

4.897:

581

11.683

5.000

6.000

b) bunuri de natura domeniului public al

. statului_sau_al_U.A.T.

t-


. c) bunuri de natura domeniului privat_al

__, statului sau_al UA.Ț.________


d)_bunri luate in concesiune, inchiriate sau in locație, exclusiv cele de la pct. b) si c)


3 _ INVESTIT!! EFECTUATE LA IMOBILIZĂRILE

' CORPORALE EXISTENTE (MODERNIZĂRI)

_ a) bunu1-'1 proprietatea privata a_operațoru[ui_ b) bunuri de na tura domeniului public alstatului sau al U.A.T.

c) bunuri de natura domeniului privat al

i

statului sau al U.A.T.

j                                                        I                                                       I                                                     I

d) bunri luate in concesiune, închiriate sau in

' locație, exclusiv cele de la pct. b) si c)

......"

i

A DOTARI( ALTE ACHIZIȚII DE IMOBILIZĂRI

..

CORPORALE

.. .        L

5 RAMBURSĂRI DE RATE AFERENTE

2.915

2.915

0:          9.800'         9.500

CREDITELOR PENTRU INVESTIȚII

r I

a) interne

2.915

2.915

9.800         9.500

b) externe

i

i               i

i

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CUM


NAPOCA SAB-<inl 21 Decembrie 1989. nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-43093 1 www.ctpcj.ro. email:secieiariat@ctpcj.ro

BUGET 2017 - ANEXA 5 LA HOTARAREA NR. 286/2017

MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT

MII LEI


j NR.CRT.

MASURI

REALIZAT

BVC 2017

AN N+1

AN N+2

i

2016

0

1

2

3

4

5

1

A. Masuri de imbunatatire a

rezultatului brut

2

Creșterea veniturilor din transport calatori

4.299

3

Creșterea veniturilor din amortisment

2.896

4

Creșterea veniturilor din activitati diverse

38

5

Scăderea cheltuielilor cu impozite si taxe

149

6

Scăderea cheltuielilor financiare

40

7

TOTAL A

7.422

511

771

8

B. Cauze care diminuează masurile de la A

9

Creșterea cheltuielilor cu bunuri si servicii

-2.305

10

Creșterea cheltuielilor cu personalul

-5.961

11

Creșterea cheltuielilor cu amortismentul

-2.299

_____

12

TOTAL B

-10.565

-509

-768

I

i...............

13

TOTAL

3.643

500

502

505

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SAB-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-43 0917, Fax 0264-430931

-                 www.ctpcj.ro, email: secretari at@ctpcj.ro

NR. 2.354/27.03.2017

Ti

• " V

BUGET 2017-ANEXA A

STRUCTURA VENITURILOR 2017

1. STRUCTURA VENITURILOR - MII LEI

NR.

• VENITURI

REALIZAT

PONDERE IN

BVC 2017

PONDERE IN

%

CRT.

2016

TOTAL VENITURI

TOTAL VENITURI

0

1

2

3

4

5

6=4/2X100

.1

Venituri din transport calatori

118.472

91,89%

122.770

90,17%

103,63%

2

Venituri din amortisment

5.555

4,31%

8.451

6,21%

152,13%

3

Total activitate de baza (1+2)

124.027

96,20%

131.221

96,37%

105,80%

4

Venituri activitati diverse

4.731

3,67%

4.769

3,50%

100,81%

5

Total venituri exploatare (3+4)

128.758

99,87%

135.990

99,88%

105,62%

6

Venituri financiare

168

0,13%

168

0,12%

100,00%

7

Total general venituri (5+6)

128.926

100,00%

136.158

100,00%

105,61%

2. STRUCTURA VENITURILOR DIN ACȚIVITATI DIVERSE - MII LEI

NR.

VENITURI DIVERSE

REALIZAT

BVC 2017

%

CRT.

2016

0

2

2

3

4

5

6=4/2X100

1

Reclame, publicitate

385

388

100,81%

2

Chirii

357

360

100,81%

3

Vanzari mărfuri

429

432

100,81%

4

Prestații intersecții

3.098

3.123

100,81%

5

Reparații te.rti

94

95

100,81%

6

Vanzari mijloace fixe casate

178

179

100,81%

7

Producție in curs de execuție

71

72

100,81%

8 • î

Alte venituri din exploatare

119

120

100,81%

9 • 5

Total (1+2+3+4+5+6+7+8)

4.731

4.769

100,81%