Hotărârea nr. 285/2017

Hotărârea 285/2017 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 152669 din 28.03.2017 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale Legii nr. 6/2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.


Nr. 285 din 4 aprilie 2017 ( Hotărîrea a fost adoptată cu 25 voturi)

Regia Autonoma a Domeniului Public

ANEXA Nr. 1 la

HOTARAREA NR. 285/2017


Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2017

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/

Preliminat an precedent (N-1)2016

Propuneri an curent

(N) 2017

%

Estimări an N + 1 2018

Estimări an N + 2

2019

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

5/4

7

8

9

10

1

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

67.735

105.664

1,56

124.002

128.002

1,17

1,03

1

Venituri totale din exploatare, din care

2

67.732

105.662

1,56

124.000

128.000

1,17

1,03

a)

subvenții cf. prev. leg.

3

b)

transferuri cf. prev. leg.

4

2

Venituri financiare

5

3

2

0,67

2

2

1,00

1,00

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

65.739

103.525

1,57

121.631

124.881

1,17

1,03

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

65.532

103.275

1,58

121.371

124.621

1,18

1,03

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

44.076

51.089

1,16

62.000

63.000

1,21

1,02

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

506

600

1,19

600

850

1,00

1,42

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

19.041

47.361

2,49

53.771

55.571

1,14

1,03

CO

ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)

12

15.499

38.565

2,49

44.200

45.500

1,15

1,03

C1

ch. cu salariile

13

14.002

33.151

2,37

38.000

39.000

1,15

1,03

C2

bonusuri

14

1.497

5.414

3,62

6.200

6.500

1,15

1,05

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

526

771

1,47

771

771

1,00

1,00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

3.016

8.025

2,66

8.800

9.300

1,10

1,06

D

alte cheltuieli de exploatare

19

1.909

4.225

2,21

5.000

5.200

1,18

1,04

2

Cheltuieli financiare

20

207

250

1,21

260

260

1,04

1,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere) (rd. 1- rd. 7)

22

1.996

2.139

1,07

2.371

3.121

1,11

1,32

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

342

379

500

1,11

1,32

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.996

1.797

0,90

1.992

2.621

1,11

1,32

1

Rezerve legale

25

99

107

1,08

118

158

1,10

1,34

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

1.897

1.690

0,89

1.874

0

1,11

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.

25, 26, 27, 28, 29

30

0

0

0

0

2.463

0

0,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

0

0,00

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

35

0

0

0

0

0

0

0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN

FONDURI EUROPENE, din

care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

43

16.094

49.670

3,09

25.400

25.250

0,51

0,99

1

Alocații de la buget,din care

44

13.912

44.670

3,21

20.400

20.250

0,46

0,99

aloc.buget aferente plătii angaj. din anii precedenti

45

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

46

16.094

49.670

3,09

25.400

25.250

0,51

0,99

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

470

1.250

2,66

1.250

1.250

1,00

1,00

2

Nr. mediu de salariați total

49

490

1.074

2,19

1.250

1.250

1,16

1,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12/rd. 49)/12x1000)

50

2.636

2.992

1,14

2.947

3.033

0,98

1,03

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)               (rd.

13/rd.49)/12 x1000)

51

2.381

2.572

1,08

2.533

2.600

0,98

1,03

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)

(rd.2/rd. 49)

52

138,23

98,38

0,71

99,20

102,40

1,01

1,03

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000

54

970,53

979,76

1,01

980,88

975,62

1,00

0,99

8

Plăți restante

55

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

9

Creanțe restante

56

373

370

0,99

0

0

0,00

0,00

Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233


ANEXA Nr. 2 la

HOTARAREA NR. 285/2017
de venituri și cheltuieli

Detalierea ind. economico-financiari

;i în

1

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2 2015

Prevederi an precedent (N-1) 2016

Propuneri an curent (N) 2017

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Aprobat

7=6d/5

8 = 5/3a

conf.

HG/O rdin comu n

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

VENITURI TOTALE (rd. 2+rd. 22+rd. 28)

51

7 33:364

F-om

.-.49.3.51

•- 67.735

5:3.679 ■

33-82.9.

67.693.

5-105.664 .

1,56 !

7-2,93^:

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

Ț-:

2

. .

33.363 :

' 67.732-'

3.679

■::.z

33.828

- - ■ • • ■

67.692.

105.662'

1,56

2,03

a)

din producția vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3.

27.993

0

48.995

. 62.209

3.480

33.469

67.130-

1047O7-

1,68

ui

2,22

a1)

din vanzarea produselor

4

9

10

93

20

50

120

200

2,15

10,33

a2)

din servicii prestate

5

27.204

46.085

59.850

3.300

32.300

64.800

100.507

1,68

2,20

a3)

din redevente si chirii

6

312

300

283

60

210

310

500

1,77

0,91

a4)

alte venituri

7

468

2.600

1.983

100

900

1.900

3.500

1,77

4,24

b)

din vanzarea mărfurilor

8

221

200

205

20

120

220

300

1,46

0,93

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

4.625

. G

0

L. 3"~ ' •

0

' 0

...

TT--'

5-'?

f? Î4 ^1-Z-i

. 0,00-17

. 0,00

c1

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

4.625

0

0

0,00

0,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

302

0

3.837

0

0

0

200

0,05

12,71

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

v

alte venituri din exploatare (rd. 15+ rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

■' ■:

î'’

l. 4.48T.;-

' ■ 179 ■

248

342 7

io i

0,31

6,67

fD

din amenzi si penalitati

34

0

185

150

170

210

250

1,35

5,44

f2>

dyi vânzarea activelor si alte operații de capital (rd. 17 + ft .18), din care:

•16’

0

. • ■ .. •"

r*.

5 ...

taBm

0,00

0,00

'-Jactive corporale

17

10

5

5

10

0,00

0,00

/ active necorporale

18


f3]

din subvenții pentru investiții

19

95

f4)

din valorificarea certificatelor C02

20

ÎS

alte venituri

21

93

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din cane:

22

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferente de curs

25

d)

din dobânzi

26

1

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

32.000 .

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din

care:

30

-31-568-1

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

16.404-

- -. -.•••■.

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

9.670-

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

4.392

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

3.995

b1

cheltuieli cu piesele de schimb

35

482

b2

cheltuieli cu combustibilii

36

1.591

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

317

d)

cheltuieli privind energia si apa

38

823

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

143

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

.1.376.

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

41

267

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

■' : 98T .

b1

- către operatori cu capital integrai/majoritar de stat

43

24

b2

- către operatori cu capital privat

44

957

c)

prime de asigurare

45

128

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd.

50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

22

bl|cheltuieli privind consultanta juridica

49

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

■ -- '

95

95

24

48

72

95

1,00

1,00

50

1.201

5

25

55

100

0,08

12,91

.

4

v-^-t ■.2-4.:'-.^;’.^

3     ;•

n

1

M &*r. jitlt&îz;

•j

2

0,67

3,00

1

1

2

0

1

1

2

1,00

2,00

0

65.739

8.488

•35.442

66.976

103.525

1,57

2,05

0

7 47 o76

■-v< ^4

i;-2i ..■ <■       :?•■>’.

8.468

0 i?-?/.’2- ’ ■

- ■

66.796

1,58

2,08

; ■ . .,;

7 —

20925

' 76

■ ?’.4t Jf’&p

2.542

r.              • . •■'. ■■•■'

15.226

31225

i;HK2?£a.2i 'X ci

51.089

1,16

2,69

-SȘ :

0

fc-nsfer;.--’

13.150

15 259

. 1-662 .

5.492

H-v'JLrt. >

12.082

; : / .3fO. C*-t .<'.'1.

20.330<

1,33

1,58

6.400

5.916

280

1.280

4.480

8.900

1,50

1,35

5.100

7.296

800

2.600

5.600

8.700

1,19

1,83

1.000

765

250

550

750

1.000

1,31

1,59

2.500

2.212

300

1.100

1.900

3.000

1,36

1,39

500

847

220

620

720

1.000

1,18

2,67

1.000

1.041

350

950

1.150

1.500

1,44

1,26

150

159

12

42

132

230

1,45

1,11

2.230’

1 923

,■ ■/’ -. 7'-;

162

Ji'-i’fe.'-i’il..-:'

'ii/' $ •:» j;‘.-f i 7<ț.7

'  789^

iAsSîS/AyJ&'x

■.-■■■ -.-.. ■ <••■

1.332/

!•• . ■ ,r

1,08

1,40

900

636

50

250

470

700

1,10

2,38

1 .030. '

• -1.059

;,-. S7?

<-712 |

®t®O

1,02

1,08

30

25

7

14

22

30

1,20

1,04

1.000

1.034

90

390

690

1.050

1,02

1,08

300

228

15

115

150

300

1,32

1,78

O

B|f

•727’.

f 18 1

8.965 :' fiSSS®

f- : <74-

1,07

5,02

30

8

1

6

16

30

3,75

0,36

7.4.u-*’39

2,30

1,35

C1

cheltuieli de protocol, din care:

51

32

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

53

5

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

ch. de promovarea produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:

11 s

d1

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2

cb. de sponsorizare a unitarilor de cult

59

d3

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)    cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

9

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

22

cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

interna

65

1

externa

66

15

d)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

91

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

112

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

69

5.065

i1)

cheltuieli de asigurare si paza

70

22

i2)

cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

35

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

45

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorponale, din care:

73

7

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

•6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

40

45

6

36

66

100

2,22

1,41

15

5

1

3

9

15

3,00

1,00

>

.0

k'T-;?r       ’;'-i

o

~i

• -• -•w -•.■_■ .

. ■ ■

0> ■'

0,00

0,00

10

322

30

130

250

400

1,24

35,78

30

60

30

60

130

200

3,33

2,73

hW 23::

:hA 30

, . -59 i >

74 7

. 90    .

3,91

1,44

2

3

1

5

8

10

3,33

3,00

15

20

29

54

66

80

4,00

1,33

100

152

40

90

140

200

1,32

1,67

120

105

10

40

100

150

1,43

0,94

5.200

26.197

600

8.600

17.100

27.584

1,05

5,17

30

37

5

15

25

40

1,08

1,68

40

29

10

20

35

50

1,72

0,83

60

30

7

27

47

75

2,50

0,67

10

0

10

5

5

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

L:

560

0

• • '.670 J

■'..A V       '■

•:.;ț 506

fc       Al'

83

• ■ ■ '•••. ■

. 270 .

. 438.

600 ■

1,19

0,90

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licența

82

15

20

10

2

7

12

20

2,00

0,67

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

10

40

40

10

40

80

100

2,50

4,00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

2

10

7

1

3

6

10

1,43

3,50

f)

cheltuieli cu alte taxe si impozite

85

533

600

449

70

220

340

470

1,05

0,84

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

. 1:2.482’

22.451,.

rU:9.04î

. 5.230 ■■

4&166'

31.905

G 47^381. ,.

2,49

1,53

CO

Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)

87

■ 9.935 '

W

. 18.439

" r-'

hâ;49& -

. 4.090 .

25.830

■ 38.565

2,49

1,56

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care;

88

' 8.802

-■

16.692.

s 14.002

3.600

12.600

22.350

. 33.151

2,37

1,59

a) salarii de baza

89

5.581

11.308

9.611

2.400

8.400

14.900

22.300

2,32

1,72

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

90

3.221

5.384

4.391

1.200

4.200

7.450

10.851

2,47

1,36

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

'.;92';

' 1.133 '

0

. . 1-747...

V?.V.•~:-r

: 1.497

-

490

2.055

i-'"/ !>. ț. ;-j

3.480

5.414 ..

3,62

1,32

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare:

93

486

725

649

140

705

1.130

1.748

2,69

1,34

tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

97

141

130

180

180

375

2,88

1,34

b) tichete de masa;

96

647

1.022

848

350

1.350

2.350

3.666

4,32

1,31

c) tichete de vacanta;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut in anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

'jT*

-i. ■

-L - ■> ' > .:

o

' 0 .

-

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

. 104

439

-- ■

a) pentru directori/directorat

105

372

componenta fixa

106

componenta variabila

107

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere

108

67

componenta fixa

109

componenta variabila

110

c) pentru AGA si cenzori

111

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

05

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:

1'13

, 2.108

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

1.408

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

64

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sanatate

116

537

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente

117

22

e) ch. privind contribuția unitatii la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

77

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd.

126 + rd. 127 + rd. 128), din care:

120.

<.2.122

J - -■ ■

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care:

Wt

- ■ .

către bugetul general consolidat

122

471

către alti creditori

123

347

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

5

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

104

e)

ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

127

1.236

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:

f1)

ch. privind ajustările si provizioanele

129

f1.1)

proviz. priv. participarea la profit a salariatilor

130

0 .

■538...

526

■ '. ■■ ■■/■'■'■•

192

- -

385

FîrWSÎsMWk r 7j

t .; - : -        - *»

■- . : •■

1,47

1,20

466

465

174

349

524

699

1,50

1,25

72

61

18

36

54

72

1,18

0,91

0

- , ■* '•

h, 3.474

?■; ■■

,3016

■ ■ r ■■

,v.-*

o 47R

. -.' • i -

;•. ■ ■ .■:

•’   •- ri‘7 'tWii

5.497

■'? ' .X'J.i

. •’ ■'.'4eP»Si.r& ■

--                         -

2,66

1,43

2.343

2.010

600

2.050

3.621

5.296

2,63

1,43

111

91

29

97

171

251

2,76

1,42

897

767

229

785

1.387

2.028

2,64

1,43

37

32

10

34

58

84

2,63

1,45

86

116

80

160

260

366

3,16

1,51

jv“:

g,-1.90& '•

;..            ;ii

;-5< 613-77

3.228 ■

,x: 4.225- :.

2,21

0,90

J. ; .■■ M-td ’. ' ^K?i

11

< ■ ‘ ' '.■•■■ • ■•

•*r>s-it‘'

...

11

' .<77W

1,36

0,01

0

9

2

4

7

10

1,11

0,02

10

2

1

3

4

5

2,50

0,01

10

9

3

7

10

1,11

1,80

10

355

10

60

110

200

0,56

3,41

3.000

1.814

600

1.600

3.100

4.000

2,21

1,47

MS

HMI

r/iSA

0,00

6,83

f1.2)

f2)


proviz. in leg. cu contractul de mandat

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd.

135), din care:________________________________________

din participarea salariaților la profit____________________

din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

venituri din alte provizioane

III


  • IV

  • V


a)


b)


c)


a)


b)


a)


a1 aferente creditelor pentru investiții___________

a2| aferente creditelor pentru activitatea curenta


Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care: cheltuieii privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care: cheltuieli din diferente de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:

b1 aferente creditelor pentru investiții________________________

b2| aferente creditelor pentru activitatea curenta

alte cheltuieli financiare________________________________________

Cheltuieli extraordinare_____________________________________

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (rd. 1 - rd. 29)

venituri impozabile cheltuieli nedeductibile fiscal

IMPOZIT PE PROFIT_______________

DATE DE FUNDAMENTARE________

Cheltuieli de natura salariata (rd. 87) Cheltuieli cu salariile (rd.88)

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr. mediu de salariați

Câștigul mediu lunar pe salariat det. pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)712 x 1000

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 150/rd. 153)/12 x 1000

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 153)

130ab)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 153

157

X

X

X

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

158

X

X

X

cantitatea de produse finite (QPF)

159

preț mediu (p)

160

valoare = QPF x p

161

pondere in ven. totale de exploatare = rd. 161/rd. 2

• „

0

„■ : v .. ..

A

•X

v'-.. ■

a

• .

Ife ■

! ..(£»■ ."'pH .

0,00

0,00

7

Plăti restante

163

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

8

Creanțe restante, din care:

164

661

600

373

370

370

370

370

0,99

0,56

de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

0

0,00

0,00

de la operatori cu capital privat

166

661

600

367

370

370

370

370

1,01

0,56

de la bugetul de stat

167

3

3

0,00

1,00

de la bugetul local

168

de la alte entitati

169

9

Credite pentru finanțarea activitatii(soldul ramas de rambursat)

170

Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt

INDICATORI

Prevede

20

ri an N-2

15

%

Prevederi

(N-1) 2016

%

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3),

38.156

33.364

0,87

49.351

67.735

1,37

1.

Venituri din exploatare

38.155

33.363

0,87

49.350

67.732

1,37

2.

Venituri finaciare

1

1

1,00

1

3

3,00

3.

Venituri extraordinare

0

0

0,00

0

0

0,00

Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233

Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției-

ANUL

an precedent (N-1)2016

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)2017

an N +1

2018

an N + 2

2019

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

16.923

16.094

49.670

25.400

25.250

1

Surse proprii, din care:

3.000

2.182

5.000

5.000

5.000

a) - amortizare

3.000

1.814

4.000

4.000

4.000

b) - profit

368

1.000

1.000

1.000

2

Alocații de la buget

13.923

13.912

44.670

20.400

20.250

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

0

0

- (denumire sursa)

-

il

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

16.105

16.094

49.670

25.400

25.250

1

Investiții in curs, din care:

2017

3.763

3.763

200

0

5.000

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

3.763

3.763

0

0

3.000

Modernizare clădire administrativa Calea Someseni

1.000

Moderniz. Piața de vechituri

3.763

3.763

0

Lucrări amen patinoar Becas

2.000

b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

0

0

200

0

2.000

Extindere centru ecarisaj

2017

200

Lucrări amen agrem lac Gheorg

2.000

Lucrări Modern Aqua Parc

c) pentru bunurile de natura domeniului privat a! statului sau ai unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c/) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului     sau     al     unitatii

administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

5.179

5.168

14.470

5.400

250

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

2017

1.437

1.436

1.700

5.250

150

Modemiz. clădire adm statie mixturi

1.437

1.436

SF,PT Lucr amen. patinoar Becas

2017

200

Lucrări amen patinoar Becas

3.100

Modemiz. clădire adm Calea Someseni

2.150

SF, PT Lucrări am parc Becas

150

Lucrări montare statie de mixturi

2017

1.500

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

2017

3.742

3.732

12.770

150

100

Relocare linie inalta tensiune BAS

2017

6.550

Acoperire bazin ștrand Grigorescu

3.305

3.297

Amenajare Patinoar Grigorescu

37

35

Amenajare Patinoar lac Chios

2017

3.125

Extindere centru de ecarisaj

400

400

Lucrări decolmatare lac Gheorgheni

2017

0

1.620

Lucrări decolmatare lac Chios

2017

975

SF, PT Lucrări am agrem lac Gheor

150

SF,PT Lucrări decolmatare lac 2 Gh

100

SF,PT Lucrări construire Aqua Parc

2017

0

500

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului    sau     al     unitari

administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

647

503

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

413

269

0

0

0

Lucrări de inst încălzire hala

0

Lucrări de relocare linie inalta tensiune

144

0

Lucrări suplimentare Oser

30

30

Lucrări suplimentare Cantonului

239

239

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a) unitatli administrativ teritoriale:

234

234

0

0

0

Studiu decolmatare lac Gheorgheni

51

51

Lucrări de reparații bazine

183

183

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului     sau     al     unitatii

administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale

2017

6.516

6.660

35.000

20.000

20.000

5

rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) interne

b)externe

Regia Autonoma a Domeniului Public

ANEXA Nr. 5 la

HOTARAREA NR. 285/2017


Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Masuri

Termen de realizare

an precedent (N -1) 2016

an curent (N)2017

an N + 1 2018

an N+ 2 2019

Preliminat/Realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

1

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

1

Măsura 1 ...-CREȘTEREA VOLUMULUI PRODUCȚIEI SI A SERVICIILOR PRESTATE

in cursul anului

X

X

143

2.228

893

2

Măsura 2.....RESPECT. TERMEN. DE

PLATA A DATORIILOR

in cursul anului

X

X

3

Alte masuri

X

X

4

TOTAL Pct. 1

X

X

143

0

2228

0

893

0

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul masurilor

prevăzute la Pct. 1

1.

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2.

X

X

3

Alte cauze

X

X

4

TOTAL Pct. II

X

X

0

0

0

0

0

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

1.996

0

143

0

2.228

0

893

0