Hotărârea nr. 284/2017

Hotărârea 284/2017 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelui de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugeteului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 152657 din 28.03.2017 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.R nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr .26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale Legii nr. 6/2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

TE DE ȘEDINȚĂ, JStefan Tarcea

Contrasemne/iză:

Secretarul municipii Jr. AurorăyRoșca

Nr. 284 din 4 aprilie 2017 ( Hotărîrea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXA 1 Ia Hotărârea nr. 284/2017


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2017INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2016

Propuneri an curent 2017

%

Estimări an 2018

Estimări an 2019

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6;

1

64.950

67.200

103,46

60.480

54.432

90,00

90,00

1

Venituri totale din exploatare din care:

2

64.510

66.820

103,58

60.138

54.124

90,00

90,00

a

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

31.000

31.000

100,00

27.900

25.110

90,00

90,00

b

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

c

ijutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare

4*

950

950

100,00

855

770

90,00

90,06

d

'VA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire

zț**

-5.325

-5.101

95,79

-4.591

-4.132

90,00

90,00

2

Venituri financiare

5

440

380

86,36

342

308

90,00

90,06

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0,00

0

0

0.00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

64.800

67.000

103,40

60.301

54.271

90,00

90,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

64.458

66.698

103,48

60.029

54.026

90,00

90,00

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

55.791

58.109

104,15

52.298

47.068

90,00

90,00

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

282

282

100,00

254

229

90,07

90,16

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

7.016

6.930

98,77

6.238

5.614

90,01

90,00

CO

Cheltuieli de natura salarială (Rd. 13+Rd.l4)

12

5.446

5.270

96,77

4.744

4.270

90,02

90,01

CI

ch. cu salariile

13

5.041

4.765

94,52

4.289

3.860

90,01

90,00

C2

bonusuri

14

405

505

124,69

455

410

90,10

90,11

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

50

30

60,00

27

24

90,00

88,89

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

50

30

60,00

27

24

90,00

88,89

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat și Consiliului de Administrație

17

247

374

151,42

337

303

90,11

89,91

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția sociala, fondurile speciale și alte obligații legale

18

1.273

1.256

98,66

1.130

1.017

89,97

90,00

D

alte

cheltuieli de exploatare

19

1.369

1.377

100,58

1.239

1.115

89,98

89,99

2

Che

tuieli financiare

20

342

302

88,30

272

245

90,07

90,07

3

Che

tuieli extraordinare

21

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

150

200

133,33

179

161

89,50

89,94

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

23

30

130,43

27

24

90,67

90,00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

127

170

133,86

152

137

89,29

89,93

1

Rez< rve legale

25

8

10

125,00

9

8

90,00

88,89

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum .și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor decapitai, plății dobânzilor, comisioanelor și altprposturi aferent? acestor împrumuturi

28

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

6

t-ll          1        ■        1        J rj        •

Profitul contabil rămas după^eoucerea surrijMoyaeJa Rd. 25, 26, 27,28, 29

30

119

160

134,45

143

129

89,25

90,00INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2016

Propuneri an curent 2017

%

Estimări

an

2018

Estimări an 2019

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

12

16

133,33

14

13

87,50

92,86

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

60

80

133,33

71

64

88,75

90,14

a

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

b

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

c

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

59

80

135,59

72

52

89,75

71,75

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

a)

chel

uieli materiale

38

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

b)

chel

uieli cu salariile

39

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

c)

chel

uieli privind prestările de servicii

40

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

d)

chel

uieli cu reclamă și publicitate

41

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

6.295

9.780

155,36

6.950

5.060

71,06

72,81

1

Aloc

ații de la buget

44

3.669

7.180

195,69

4.100

2.210

57,10

53,90

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

IX

CHI

LTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

6.295

9.780

155,37

6.950

5.060

71,06

72,81

X

DA'

’E DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. <

Ie personal prognozat la finele anului

48

101

101

100,00

98

89

97,03

90,82

2

Nr. i

nediu de salariați total

49

101

101

100,00

98

89

97,03

90,82

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

50

4.341

4.113

94,75

3.949

3.904

96,01

98,87

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.l3/Rd.49)/12*1000

51

4.159

3.932

94,54

3.647

3.614

92,75

99,10

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

639

662

103,60

614

608

92,75

99,02

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate/persoană)

53

1.782

1.792

100,56

1.653

1.640

92,24

99,21

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. l)x 1000

54

998

997

99,90

997

997

100,00

100,00

8

Plăț:

restante

55

7.400

10.000

135,14

10.000

10.000

100,00

100,00

9

Creț

nțe restante

56

5.000

5.000

100,00

5.000

5.000

100,00

100,00

10

Proc

ucție Gcalorii

57

180.000

181.000

100,56

162.000

146.000

89,50

90,12

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

ANEXA 2 la Hotărârea nr. 284/2017


REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2015

20l6Prevederi an precedent

2017Propuneri an curent

%

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HCL nr. 66/2016

conform HCA nr.

4/2016

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

1

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

74.340

64.500

64.500

64.950

28.783

36.971

40.603

67.200

103,46

87,37

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14) din care:

2

73.735

64.060

64.060

64.510

28.472

36.649

40.268

66.820

103,58

87,49

a)

mn producția vurinurTțxu.T+Kd.^'+Ku.o+Kti. / j; um care:-----------

3

39.588

36.265

36.265

37.115

12.874

17.305

19.275

39.251

105,76

93,75

al)

din vânzarea produselor

4

62

20

20

20

5

10

15

20

100,00

32,26

a2)

din servicii prestate

5

35.901

33.295

33.295

33.295

12.264

15.904

17.134

35.381

106,27

92,74

a3)

din redevențe și chirii

6

341

400

400

400

85

171

256

400

100,00

117,30

a4)

alte venituri

7

3.284

2.550

2.550

3.400

520

1.220

1.870

3.450

101,47

103,53

b)

din vânzarea mărfurilor

8

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.l 1+Rd.l 1*+Rd.l 1**), din care:

9

33.047

26.625

26.625

26.625

15.546

19.160

20.504

26.849

100,84

80,57

cl)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(cu TVA)

10

40.358

31.000

31.000

31.000

18.000

22.300

23.900

31.000

100,00

76,81

/.

V<

c2)J

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA)

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0 *

c3)J ajutbajepentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA)

11*1

620

950

950

950

500

500

500

950

100,00

153,23

/

c4) | TVA' aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire

*11**

-7.931,0

-5.325

-5.325

-5.325

-2.954

-3.640

-3.896

-5.101

95,79

67,14

> “

5"

d)

din producția de imobilizări

12

783

900

900

500

0

80

330

500

100,00

63,86

z:

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

n

0

alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd.20+Rd. 21),

14

315

270

270

270

52

104

159

220

81,48

85,71

\

din care//

0

fl>

din amenzi și penalități

15

296

250

250

250

50

100

150

200

80,00

84,46

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2015

2016Prevederi an precedent

2017Propuneri an curent

%

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HCL nr. 66/2016

conform HCA nr.

4/2016

Trim. 1

Trim. 11

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l7+Rd.l8), din care:

16

14

15

15

15

0

0

5

15

100,00

107,14

- active corporale

17

14

15

15

15

0

0

5

15

100,00

107,14

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f5)

alte venituri

21

5

5

5

5

2

4

4

5

100,00

100,00

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

605

440

440

440

311

322

335

380

86,36

72,73

a)

din imobilizări financiare

23

455

300

300

300

300

300

300

300

100,00

65,93

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

din diferențe de curs

25

107

100

100

100

10

20

30

70

70,00

93,46

d)

din dobânzi

26

43

40

40

40

1

2

5

10

25,00

93,02

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

11

(

:ui

:LTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

73.272

64.350

64.350

64.800

27.458

39.636

47.578

67.000

103,40

88,44

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd,120), din care:

30

72.976

64.008

64.008

64.458

27.417

39.465

47.356

66.698

103,48

88,33

A. i

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

64.794

55.837

55.837

55.791

25.206

35.068

41.029

58.109

104,15

86,11

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care

32

61.982

53.295

53.295

52.434

24.280

33.366

38.491

54.902

104,71

84,60

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

54.911

46.111

46.111

45.250

22.548

29.706

33.011

47.418

104,79

82,41

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

1.123

1.220

1.220

1.220

310

620

925

1.220

100,00

108,64

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

97

100

100

170

35

65

95

170

100,00

175,26

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

178

204

204

204

54

104

154

204

100,00

114,61

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

60

60

60

60

18

36

51

60

100,00

100,00

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

5.886

5.900

5.900

5.900

1.400

3.000

4.500

6.200

105,08

100,24

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

2

4

4

4

4

4

4

4

100,00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

994

816

816

816

240

480

714

816

100,00

82,09

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

764

600

600

600

180

360

540

600

100,00

78,53

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:

42

137

117

117

117

30

60

89

117

100,00

85,40

bl)

| - către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

12

12

12

12

3

6

9

12

100,00

100,00

b2)

| - către operatori cu capital privat

44

125

105

105

105

27

54

80

105

100,00

84,00

c)

prime de asigurare

45

93

99

99

99

30

60

85

99

100,00

106,45

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2015

2016Prevederi an precedent

2017Propnneri an curent

%

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3 a

conform HCL nr. 66/2016

conform HCA nr.

4/2016

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

A 3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+ Rd.69+Rd.78), din care:

46

1.818

1.726

1.726

2.541

686

1.222

1.824

2.391

94,10

139,77

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

621

600

600

1.250

350

560

915

1.250

100,00

201,29

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

3

15

15

15

10

15

15

15

100,00

500,00

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

10

10

10

10

10

10

10

0,00

0,00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

25

33

33

33

9

18

26

33

100,00

132,00

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

12

15

15

15

4

8

12

15

100,00

125,00

puu IVII L/CR1L III. 1            lll IIIUUlllLdl 11C UI ICI lUdlC

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare t        i no nnoz:x»,,

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

13

18

18

18

5

10

14

18

100,00

138,46

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare      - tichete cadou

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f73Tzuvu, cu riiuuiiicariie ulterioare 1 - uuiieie uauuu pir. — campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- ch. de promovare a produselor

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

dl)

ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d2) spor

ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și t, din care:

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d3)

- pentru cluburi sportive

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d4)

cheltuieli cu sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

24

26

26

26

8

15

21

26

100,00

108,33

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

80

85

85

250

60

120

180

250

100,00

312,50

- cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:

64

32

32

32

80

15

27

50

80

100,00

250,00

- internă

65

20

20

20

50

5

12

30

50

100,00

250,00

- externă

66

12

12

12

30

10

15

20

30

100,00

250,00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

169

189

189

189

50

97

143

189

100,00

111,83

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

65

85

85

85

25

45

65

85

100,00

130,77

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

363

383

383

383

64

122

179

233

60,84

105,51

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

270

270

270

270

30

60

90

120

44,44

100,00

i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

50

65

65

65

20

35

50

65

100,00

130,00

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2015

2016Prevederi an precedent

2017Propuneri an curent

%

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3 a

conform HCL nr. 66/2016

conform HCA nr.

4/2016

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

An

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

40

45

45

45

12

24

36

45

100,00

112,50

i4) nec

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și orporale, din care:

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

io; | uiiuituieii puvinu leciutaiea și piasaiea peisunaiuiui ue conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. momii

76

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

3

3

3

3

2

3

3

3

100,00

0,00

j)

alte cheltuieli

78

468

310

310

310

110

230

280

310

100,00

66,24

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

394

447

447

282

221

259

279

282

100,00

71,57

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

50

50

50

50

20

37

47

50

100,00

100,00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

2

3

3

3

1

2

3

3

100,00

150,00

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

342

394

394

229

200

220

229

229

100,00

66,96

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.l00+Rd.l04+Rd.l 13) din care:

86

6.483

6.497

6.497

7.016

1.653

3.524

5.166

6.930

98,77

108,22

CO

Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)

87

5.014

4.975

4.975

5.446

1.284

2.629

3.918

5.270

96,77

108,62

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

4.698

4.700

4.700

5.041

1.162

2.375

3.523

4.765

94,52

107,30

a) salarii de bază

89

3.372

3.398

3.398

3.739

845

1.692

2.544

3.463

92,62

110,88

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

975

975

975

975

281

544

782

975

100,00

100,00

c) alte bonificații (conform CCM)

91

351

327

327

327

36

139

197

327

100,00

93,16

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.99), din care:

92

316

275

275

405

122

254

395

505

124,69

128,16

li                                                     XI                   ■

modificările și completările ulterioare, din care:a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu

93

112

55

55

185

50

100

155

185

100,00

165,18

- tichete de cresă. cf. Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare; tichete de cresă. cf. Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

tichete de cresă. cf. Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

tichete de cresă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

tichete de cresă. cf. Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

tichete de cresă. cf. Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2015

2016Prevederi an precedent

2017Propnneri an curent

%

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3 a

conform HCL nr. 66/2016

conform HCA nr.

4/2016

Trim. I

Trim. 11

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

- tichete cadou centru cheltuieli sociale notrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;    - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b) tichete de masă;

96

204

210

210

210

62

144

230

310

147,62

102,94

c) tichete de vacanță;

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

0

0

0

0

90

0

90

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

10

10

10

10

10

10

10

100,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd,101+Rd.l02+Rd. 103), din care:

100

48

100

100

50

11

15

25

30

60,00

104,17

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

50

50

50

11

15

25

30

60,00

0,00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

48

50

50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l08+Rd.l 11+Rd.l 12), din care:

104

236

247

247

247

64

235

304

374

151,42

104,66

a) pentru directori/directorat

105

164

175

175

175

46

199

250

302

172,57

106,71

- componenta fixa

106

164

175

175

175

46

97

148

200

114,29

106,71

- componenta variabila

107

0

0

0

0

0

102

102

102

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:

108

72

72

72

72

18

36

54

72

100,00

100,00

- componenta fixa

109

72

72

72

72

18

36

54

72

100,00

100,00

- componenta variabila

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte

obligații legale (Rd. 114+Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119), din care:

113

1.185

1.175

1.175

1.273

294

645

919

1.256

98,66

107,43

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2015

2016Prevederi an precedent

2017Propuneri an curent

%

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HCL nr. 66/2016

conform HCA nr.

4/2016

Trim. I

Trim. 11

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

789

801

801

851

196

431

613

839

98,59

107,86

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

25

25

25

27

6

14

19

27

100,00

108,00

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

260

263

263

280

65

142

202

276

98,57

107,69

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

77

71

71

76

17

38

55

75

98,68

98,70

e) ch.

privind contribuția unității la schemele de pensii

118

34

15

15

39

10

20

30

39

100,00

114,71

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

119

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 121 +Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care:

120

1.305

1.227

1.227

1.369

337

614

882

1.377

100,58

104,90

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:

121

10

17

17

17

6

11

14

17

100,00

170,00

- către bugetul general consolidat

122

0

1

1

1

1

1

1

1

100,00

0,00

- către alți creditori

123

10

16

16

16

5

10

13

16

100,00

160,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

142

40

40

40

10

20

30

40

100,00

28,17

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

126

0

20

20

20

20

20

20

20

100,00

0,00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

1.109

1.150

1.150

1.292

301

563

818

1.300

100,62

116,50

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129-Rd. 131), din care:

128

44

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

H)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

402

100

100

100

0

0

0

100

100,00

0,00

fl.l)

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

fl.2)

provizioane din legătură cu contractul de mandat

130eJ

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f2) pierd

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau eri de valoare, din care:

131

358

100

100

100

0

0

0

100

100,00

27,93

f2.1)

care:

| din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din

132

358

100

100

100

0

0

0

100

100,00

0,00

- din participarea salariaților la profit

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

| - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

135

358

100

100

100

0

0

0

100

100,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43), din care:

136

296

342

342

342

41

171

222

302

88,30

115,54

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

137

171

240

240

240

20

115

145

200

83,33

140,35

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

140

140

140

140

0

75

75

100

71,43

100,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

31

100

100

100

20

40

70

100

100,00

322,58

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

140

125

102

102

102

21

56

77

102

100,00

81,60

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2015

2016Prevederi an precedent

2017Propuneri an curent

%

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HCL nr. 66/2016

conform HCA nr. 4/2016

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

0

î

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

bl)

aferente creditelor pentru investiții

141

123

100

100

100

20

55

75

100

100,00

81,30

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

2

2

2

2

1

1

1

2

100,00

100,00

c)

alte cheltuieli financiare

143

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

11

1

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 -Rd.29)

145

1.068

150

150

150

1.325

-2.665

-6.975

200

133,33

0,00

venituri neimpozabile

146

455

300

300

300

0

0

0

300

100,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

0

300

300

300

0

0

0

300

100,00

0,00

r

t

IMPOZIT PE PROFIT

148

0

23

23

23

201

201

201

30

130,43

0,00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)

150

5.014

4.975

4.975

5.446

1.284

2.629

3.918

5.270

96,77

108,62

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

4.698

4.700

4.700

5.041

1.162

2.375

3.523

4.765

94,52

107,30

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

96

107

107

101

101

101

101

101

100,00

105,21

4

Nr. mediu de salariați

153

95

108

108

101

101

101

101

101

100,00

106,32

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu

salariile (lei/persoană) (Rd. 151 /Rd. 153)/l 2* 1000

154

4.121

3.627

3.627

4.159

X

X

X

3.932

94,54

100,92

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (lei/persoană) (Rd.150-Rd.93-Rd.98)/Rd.l53)/12*1000

155

4.398

3.796

3.796

4.341

X

X

X

4.113

94,75

98,69

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.l53)

156

776

593

593

639

X

X

X

662

103,60

82,33

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate/persoană) W =Gcal./Rd.l53

157

2.182

1.667

1.667

1.782

X

X

X

1.792

100,56

81,67

cl

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

158

- cantitate unități fizice Gcal.

159

207.303

180.000

180.000

180.000

X

X

X

181.000

100,56

86,83

-preț mediu/Gcal.

160

332,6

332,9

332,9

332,9

X

X

X

343,8

103,28

100,09

- valoare=Gcal. x preț mediu

161

68.948

59.920

59.920

59.920

X

X

X

62.230

103,86

86,91

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.l61/Rd.2

162

93,51

93,54

93,54

92,88

X

X

X

93,13

100,27

99,33

7

Plăti restante

163

0

7.400

7.400

7.400

10.000

10.000

10.000

10.000

135,14

0,00

8

Creanțe restante, din care:

164

2.488

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

100,00

200,96

- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat

165

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- de la operatorii cu capital privat

166

2.488

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

100,00

200,96

- de la bugetul de stat

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- de la bugetul local

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

INDICATORI

Nr.

rd.

©

§

N

73

o &

2016Prevederi an precedent

2017Propuneri an curent

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3 a

conform HCL nr. 66/2016

conform HCA nr. 4/2016

Trim. I

Trim. 11

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

- de la alte entitati

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

170

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

100,00

0,00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an precedent 2015

%

Prevederi an precedent 2016

%

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Preliminat/ Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (rd.l+rd.2+rd.3), din care:

64.380

74.340

115,47

64.500

64.-950

100,70

1

Venituri proprii din exploatare

63.939

73.735

115,32

64.060

64.510

100,70

2

Venituri financiare

441

605

137,19

440

440

100,00

3

Venituri extraordinare

0

0

0

0

0

0

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2016

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2017

an 2018

an 2019

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

6.242

6.295

9.780

6.950

5.060

1

Surse proprii, din care:

1.150

1.150

1.300

1.300

1.300

a) - amortizare

1.150

1.150

1.300

1.300

1.300

b) - profit

0

0

0

0

0

2

Alocații de la buget

3.642

3.669

7.180

4.100

2.210

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

0

0

0

0

0

b) - externe

0

0

0

0

0

4

Alte surse proprii, din care:

1.450

1.476

1.300

1.550

1.550

- Fond de dezvoltare

0

0

0

0

0

- Alimentare cont rezerva (vărsăminte din profitul net conform Ordonanței nr. 101/1999)

0

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, di

n care:

6.242

6.295

9.780

6.950

5.060

1

Investiții în curs, din care:

4.321

4.348

6.897

4.100

3.000

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

4.252

4.279

6.887

4.100

3.000

Alimentare cu energie termica clienti noi

31.12.2019

2.262

2.263

4.450

1.000

500

Modernizare rețele termice

31.12.2019

1.500

1.527

1.000

1.500

1.500

Eficientizarea sistemului centralizat de producție si distribuție agent termic la Centralele Termice de Cvartal- Reabilitare rețele agent termic

31.12.2019

391

391

567

1.000

1.000

Transformare puncte termice in centrale termice Zona Pata Marasti

99

99

870

600

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

69

69

10

0

0

Reabilitarea rețelei de apa fierbinte (RAF)

31.12.2017

69

69

10

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public^n-^rivat al statului sau al unității Administrat^ teritoriale:

0

0

0

0

0

2

Investiții noi, din care:

34

34

0

2.000

1.500

a) pentru bunurile proprietate privată a/Ț ? operatorului economiC:.Ț

34

34

0

2.000

1.500


INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2016

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2017

an 2018

an 2019

0

1

2

3

4

5

6

7

8

înlocuire contoare de energie termica cu grad avansat de uzura la asociațiile de proprietari

31.12.2021

34

34

0

2.000

1.500

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității adm in istrati v-teritoriale:

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

1.047

1.073

170

0

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

1.047

1.073

170

0

0

Modernizarea/automatizarea centralelor termice- înlocuire cazane in Centrale Termice

31.12.2016

482

508

0

0

0

Dimensionare electropompe incarcare recipienti stocare apa calda de consum

31.12.2017

405

405

130

0

0

Dimensionare, achiziție si montaj vase de expansiune la centralele termice

31.12.2017

156

156

40

0

0

Eficientizarea procesului tehnologic de producere a energiei termice prin implementarea unor unități de micro-cogenerare sau prin utilizarea resurselor regenerabile: energia solară pentru producerea energiei electrice la centralele termice

31.12.2016

4

4

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corpoi

ale)

240

240

2.113

250

250

Utilaje independente si dotări

240

240

383

250

250

Echipamente CT Scoli (cazane, pompe, recipiente acumulare)-Dotari

31.12.2017

0

0

1.230

0

0

înlocuire cazane cu grad avansat de uzura la

4 unitati de invatamint-Dotari

31.12.2017

0

0

500

0

0

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2016

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2017

an 2018

an 2019

0

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

600

600

600

600

310

a) - interne

b) - externe

600

600

600

600

310

ANEXA 5 la Hotărârea nr. 284/2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2016

An curent 2017

An 2018

An 2019

Preliminat/ Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat

brut

Plăti restante

Rezultat

brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Stabilirea unui program de funcționare pe perioada verii care sa determine o reducere a consumului specific de gaze naturale față de anul anterior

31.12.2017

X

X

35

0

30

0

25

0

2

Recuperarea energiei termice din gazele de ardere la un număr de 50 centrale termice

31.12.2017

X

X

160

0

160

0

130

0

3

Monitorizarea consumului de energie electrică în centralele termice și în punctele termice în vederea reducerii consumului specific de enegie electrică

31.12.2017

X

X

155

0

150

0

120

0

Total Pct. I

X

X

350

0

340

0

275

0

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Scăderea producției furnizată datorită debranșărilor de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice

31.12.2017

X

X

-300

10.000

-360

600

-294

0

Total Pct. II

X

X

-300

10.000

-360

0

-294

0

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II

150

0

50

10.000

-20

10.000

-19

10.000