Hotărârea nr. 283/2017

Hotărârea 283/2017 - Conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” criticului literar Irina Petraș.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” criticului literar Irina Petraș

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” criticului literar Irina Petraș - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 129397/424/15.03.2017, al Direcției comunicare, dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” criticului literar Irina Petraș;

Luând în considerare curriculum vitae al criticului literar Irina Petraș, recomandările prezentate și strălucita sa activitate literară, prin care a contribuit la impunerea unei bune imagini a municipiului Cluj-Napoca pe plan național și internațional;

Văzând prevederile Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca”, stabilit prin Hotărârea nr. 435/2006;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (8), 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se conferă titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” criticului literar Irina Petraș.

Art 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul evenimente publice.

Nr. 283 din 4 aprilie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi, prin vot secret)