Hotărârea nr. 282/2017

Hotărârea 282/2017 - Conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” pictorului Cornel Brudașcu.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” pictorului Cornel Brudașcu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” pictorului Cornel Brudașcu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 149689/424/27.03.2017, al Direcției Comunicare, dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” pictorului Cornel Brudașcu;

Luând în considerare curriculum vitae al pictorului Cornel Brudașcu, recomandările prezentate și strălucita sa activitate artistică, prin care a contribuit la impunerea unei bune imagini a municipiului Cluj-Napoca pe plan național și internațional;

Văzând prevederile Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca”, stabilit prin Hotărârea nr. 435/2006;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (8), 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se conferă titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” pictorului Cornel Brudașcu.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul evenimente publice.

Nr. 282 din 4 aprilie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi, prin vot secret)