Hotărârea nr. 281/2017

Hotărârea 281/2017 - Alegerea unui viceprimar al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HO T Ă R Â R E

privind alegerea unui viceprimar al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Văzând Demisia din funcția de viceprimar a doamnei Horvâth Anna, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 137.885/3, în data de 20 martie 2017 și Hotărârea nr. 278/2017, prin care se constată încetarea, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de viceprimar a doamnei Horvăth Anna, precum și declararea vacantă a funcției de viceprimar al municipiului Cluj-Napoca;

Analizând Referatul nr. 154.541/3/305 din 29 martie 2017 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, prin care se propune alegerea unui viceprimar al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere rezultatul votului secret înregistrat pentru funcția de viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, consemnat în procesul-verbal întocmit de Comisia de validare;

Reținând prevederile art. 57 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 11-14 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

Potrivit dispozițiunilor art. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l - Se alege în funcția de viceprimar al municipiului Cluj-Napoca domnișoara Olâh Emese, consilier local.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.

Art.3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Cluj și primarului municipiului Cluj-Napoca.Nr. 281 din 4 aprilie 2017

(Hotărârea a fost adoptată prin vot secret, cu 25 voturi)