Hotărârea nr. 280/2017

Hotărârea 280/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016 și 4/2017.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016

(organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016 și 4/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016 și 4/2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 163.502/3/305 din 3.04.2017 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016 și 4/2017, în sensul înlocuirii domnului Csoma Botond, cu domnul Nistor Daniel, consilier local supleant, în Comisia II -pentru probleme juridice, servicii publice și comerț;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se modifică art. 2 alin. 2 din Hotărârea nr. 397/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016 și 4/2017, în sensul înlocuirii domnului Csoma Botond, din partea U.D.M.R., membru al Comisiei II - pentru probleme juridice, servicii publice și comerț, cu doamna Horvâth Anna, consilier local din partea U.D.M.R.

Art. II. Se modifică art. 2 alin. 3 din Hotărârea nr. 397/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016 și 4/2017, în sensul înlocuirii doamnei Olâh Emese, din partea U.D.M.R., membru al Comisiei III - pentru urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului cu domnul Nistor Daniel, consilier local supleant din partea U.D.M.R.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul municipiului


Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și

Nr. 280 din 4 aprilie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)