Hotărârea nr. 28/2017

Hotărârea 28/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 93/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Făgetului, identificate prin nr. cad. 317725, 317749 şi 317733).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 93/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str.

Făgetului, identificate prin nr. cad. 317725, 317749 și 317733)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 93/2016 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 486157/453/18.11.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 93/2016;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 actualizată, privind bunurile proprietate publică, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea art. 1 al Hotărârii nr. 93/2016, care va avea următorul conținut:

„Art. 1 (1) Se aprobă preluarea următoarelor imobile în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, în vederea asigurării servitutilor de utilitate publică prevăzute în P.U.G. aprobat prin H.C.L.nr. 493/2014:

  • -  imobilul-teren cu destinația drum, în suprafață de 133 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Făgetului nr. 54 provizoriu, identificat cu nr. cad. 317725, înscris în CF nr. 317725 Cluj-Napoca;

  • -  imobilul-teren cu destinația drum, în suprafață de 63 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Făgetului nr. 52 provizoriu, identificat cu nr. cad. 317749, înscris în CF nr. 317749 Cluj-Napoca;

  • -  imobilul-teren cu destinația drum, în suprafață de 36 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Făgetului nr. 48 provizoriu, identificat cu nr. cad. 317733, înscris în CF nr. 317733 Cluj-Napoca.

  • (2) Se aprobă trecerea imobilelor identificate la alin. (1), din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca.

  • (3) Se aprobă includerea imobilelor identificate la alin. (1) în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri”.

    Art II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 93/2016 rămân nemodificate.Art III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se municipiului și evidența proprietății.

Nr. 28 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)