Hotărârea nr. 278/2017

Hotărârea 278/2017 - Constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de viceprimar a doamnei Horváth Anna, ca urmare a demisiei.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de viceprimar a doamnei Horvăth Anna, ca urmare a demisiei

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de viceprimar a doamnei Horvăth Anna, ca urmare a demisiei - proiect din inițiativa primarului;

Văzând Demisia din funcția de viceprimar a doamnei Horvăth Anna, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 137.885/3, în data de 20 martie 2017;

Analizând Referatul nr. 138.070/3/305 din 20 martie 2017 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, prin care se propune constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de viceprimar a doamnei Horvăth Anna, ca urmare a demisiei;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constată încetarea, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de viceprimar a doamnei Horvăth Anna, ca urmare a demisiei.

Art. 2. Se declară vacantă funcția de viceprimar al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Doamna Horvăth Anna își păstrează calitatea și statutul de consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.

Nr. 278 din 21 martie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)