Hotărârea nr. 276/2017

Hotărârea 276/2017 - Modificarea și completarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin Hotărârea nr. 604/2013.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin HCL nr. 604/2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin HCL nr. 604/2013 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 27176 din 19.01.2017 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea și completarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin HCL nr. 604/2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin HCL nr. 604/2013, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

PREȘEDINTE

Ec. Dan Ștefan Tarceâ
Nr. 276 din 21 martie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)șea


ROMÂNIA


Anexă la Hotărârea nr. 276/2017

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

SCOP ȘI DEFINIȚII

 • 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general și a procedurii de alocare a unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. în înțelesul prezentului regulament, următorii termenii se definesc astfel:

 • a) Asistența de sănătate publică reprezintă efortul organizat al societății în vederea protejării și promovării sănătății populației. Asistența de sănătate publică se realizează prin ansamblul măsurilor politico-legislative, al programelor și strategiilor adresate determinanților stării de sănătate, precum și prin organizarea instituțiilor pentru furnizarea tuturor serviciilor necesare.

 • b) Scopul asistenței de sănătate publică îl constituie promovarea sănătății, prevenirea îmbolnăvirilor și îmbunătățirea calității vieții.

 • c) Strategia sistemului sănătății publice urmărește asigurarea sănătății populației în cadrul unor comunități sănătoase.

 • d) Asistența de sănătate publică este o componentă a sistemului de sănătate publică.

 • e) Ministerul Sănătății Publice reprezintă autoritatea centrală în domeniul sănătății publice.

 • f) Asistența de sănătate publică este coordonată de către Ministerul Sănătății Publice și se realizează prin

toate tipurile de unități sanitare de stat sau private, constituite și organizate conform legii.

 • g) Responsabilitatea pentru asigurarea sănătății publice revine Ministerului Sănătății Publice, autorităților de sănătate publică teritoriale, autorităților de sănătate publică din cadrul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și autorităților din administrația publică locală.

 • h) Asistența de sănătate publică este garantată de stat și finanțată de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sau din alte surse, după caz, potrivit legii.

DOMENIUL DE APLICARE

 • 3. Prevederile prezentului regulament se aplică pentru spitalele de interes județean sau local prin alocarea de fonduri de la bugetul local, pe destinațiile prevăzute în Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

 • 4. Sprijinul financiar de la bugetul local se poate acorda pe următoarele domenii:

 • a) finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv bunuri și servicii, investiții, reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităților sanitare publice de interes județean sau local și ale unităților sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale.

 • b) cheltuieli de funcționare și întreținere a mijloacelor de intervenție a echipajelor de prim ajutor calificat care funcționează în sistemul SMURD, în structura serviciilor publice voluntare pentru situații de urgență, cu excepția cheltuielilor de personal paramedical care deservește aceste echipaje. Aceste cheltuieli pot fi cofinanțate din bugetul local, în baza unor protocoale de colaborare încheiate între spitalul în structura căruia se află respectiva unitate de primire a urgențelor care coordonează activitatea

medicală din cadrul SMURD, Primăria municipiului Cluj-Napoca și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Cluj.

 • c) desfășurarea unor proiecte locale de sănătate publică.

 • 5. Nu pot face obiectul sprijinului financiar de la bugetul local arieratele unităților medicale.

PRINCIPII DE ATRIBUIRE

 • 6. Principiile care stau la baza acordării sprijinului financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

 • a. Eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care

să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare;

 • b. Transparenta, respectiv punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • c. Tratament egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice aplicant să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • d. Anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea nerambursabilă din bugetul local;

 • 7. Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a unor lucrări de construcții sau reparații, achiziții de aparatură medicală, în baza unui contract încheiat între părți.

 • 8. Anual, autoritatea finanțatoare va stabili prioritățile de finanțare din domeniul sănătății publice, în acord cu Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020.

PREVEDERI BUGETARE

 • 9. Programele și proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în limita creditelor bugetare anuale aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, stabilite potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local.

CAPITOLUL II - PROCEDURA DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • 10. Procedura de acordare a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară în următoarele etape:

 • a) publicarea anunțului de participare, pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca: www.primariaclujnapoca.ro;

 • b) înregistrarea documentației de solicitare a sprijinului financiar se va face în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului de participare pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca: www.primariaclujnapoca.ro; ulterior desfășurării procedurii anuale de selecție, se poate acorda sprijin financiar doar în cazul unor obiective de importanță majoră sau a unor situații de urgență și în limita prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • c) verificarea eligibilității și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară a solicitantului;

 • d) evaluarea și selecția cererilor de către Comisia pentru evaluare și selecție a proiectelor,

 • e) comunicarea rezultatelor în mod public pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca: www.primariaclujnapoca.ro și prin corespondență scrisă, trimisă prin poștă cu confirmare de primire.

 • 11. Documentația va fi întocmită în limba română.

 • 12. în cazul în care consideră necesar, Comisia poate solicita beneficiarilor informații suplimentare ori clarificări la documentele depuse odată cu cererea de finanțare.

 • 13. Suma solicitată va fi exprimată exclusiv în lei.

 • 14. Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca se acordă pe baza următoarelor documente:

 • a. cerere-tip - anexa 1 (formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca);

 • b. devizul tehnic estimativ pentru lucrările de reparații, consolidări, extinderi, modernizări, construcții și achiziții de echipamente medicale, la prețuri actualizate, potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoare adăugată, datat pe anul depunerii cererii;

 • d. copie a certificatului de înregistrare fiscală;

 • e. adeverință certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al instituției medicale solicitante;

 • f. declarația pe propria răspundere a solicitantului, conform formularului tip - anexa 2;

CAPITOLUL III - CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

 • 15. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii:

 • a) proiectele sunt de interes public local;

 • b) este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a solicitantului sprijinului financiar prin:

 • - precizarea proiectelor desfășurate în ultimii trei ani și gradul de realizare a acestora;

 • - indicarea surselor de finanțare a proiectului.

 • 16. Nu sunt selecționate solicitările aflate în una din următoarele situații:

 • a) documentația prezentată este incompletă;

 • b) solicitanții au conturile bancare blocate;

 • c) solicitanții au prezentat declarații inexacte la participarea anterioară;

 • d) solicitanții nu au decontat, din motive imputabile lor, sumele alocate de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, în anul anterior depunerii cererii de finanțare.

CAPITOLUL IV - EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE SPRIJIN FINANCIAR

 • 17. Evaluarea și selecționarea cererilor de sprijin financiar se va face de către Comisia pentru evaluare și selecție a proiectelor, formată din membrii Comisiei pentru sănătate, muncă, protecție socială și ordine publică din cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la care se adaugă două persoane din cadrul executivului, cu drept de vot, un economist din cadrul Direcției Economice și un jurist (ambii fără drept de vot). Secretariatul va fi asigurat de către personalul din subordinea serviciului de specialitate.

 • 18.  Rezultatul final al evaluării și selecției cererilor de sprijin financiar vor fi comunicate Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive, care va redacta referatul și proiectul de hotărâre pentru ședința Consiliului local.

CAPITOLUL V - ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

 • 19. Alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare se face în limita sumelor prevăzute în bugetul local cu această destinație, prin hotărâre a Consiliului local, în baza unui contract de finanțare încheiat între părți autoritatea finanțatoare și beneficiar.

 • 20. Contractul de finanțare nerambursabilă se încheie în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca prin care a fost alocat sprijinul financiar.

 • 21. Comunicarea rezultatului selecției se va face în mod public pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca: www.primariaclujnapoca.ro și prin corespondență scrisă, trimisă prin

poștă cu confirmare de primire.

 • 22. Prevederile contractului pot fi modificate și/sau completate numai prin act adițional, încheiat cu acordul părților sau al împuterniciților acestora. Pe parcursul derulării contractului, la solicitarea scrisă și justificată a beneficiarului, Comisia de evaluare și selecție poate aproba o modificare a obiectului finanțării cu condiția să nu fie schimbate scopul și obiectivele inițiale.

CAPITOLUL VI - CONTROLUL MODULUI DE UTILIZARE A SPRIJINULUI FINANCIAR ACORDAT DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA PENTRU ASIGURAREA ASISTENȚEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

 • 23. Modul de utilizare a sprijinului financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, se supune controlului compartimentului de specialitate din Primăria municipiului Cluj-Napoca, Biroul de Audit public intern, potrivit legii. Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra utilizării fondurilor publice de către instituțiile medicale beneficiare ale acestor alocări.

23.1 In vederea utilizării sprijinului financiar acordat de la bugetul local, se vor adresa Direcției Tehnice următoarele:

 • a. Formularul de solicitare a finanțării (Anexa 1),

 • b. Copie contract de finanțare,

 • c. Extras de cont,

 • d. Copie factură conformă cu originalul-emisă după data semnării contractului,

 • e. Ordin de plată,

 • f. Situația de lucrări, conform devizului depus la cererea de alocare a fondurilor, cu însușirea acesteia de către un reprezentant al beneficiarului, iar în cazul lucrărilor de investiții cu viza dirigintelui de șantier,

 • g. Contractul încheiat cu firma executantă,

 • h. Copie autorizație (dacă este cazul),

 • i. Proces verbal de recepție, semnat de un reprezentant al beneficiarului/dirigintelui de șantier,

 • j. Proces verbal de punere în funcțiune a aparatelor medicale,

 • k. Declarație pe proprie răspundere că lucrările nu au mai fost plătite de o altă autoritate publică.

 • 24. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către beneficiarul sumelor alocate atrage după sine sistarea finanțării și recuperarea sumelor utilizate necorespunzător.

CAPITOLUL VII - DISPOZIȚII FINALE

 • 25. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție se va transmite de către solicitanți sub formă de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 5-7.

 • 26. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.

 • 27. Prevederile regulamentului vor fi aplicate oricăror forme de sprijin financiar pentru instituțiile medicale care vor depune proiecte locale în domeniul sănătății publice, începând cu anul 2017.

 • 28. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament:

 • a) Anexa 1 - formular de solicitare de finanțare de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca pentru

instituțiile medicale sau de învățământ superior care depun proiecte locale în domeniul sănătății publice;

 • b) Anexa 2 - declarație pe proprie răspundere.

 • c) Anexa 3 - Contract de finanțare.

ROMÂNIA

ANEXA 1


JUDEȚUL CLUJ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

FORMULAR DE SOLICITARE DE SPRIJIN FINANCIAR

de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • 1. Instituția medicală/de învățământ superior....................................................................................

........................................................................... localitatea.........................str...................................nr....., județul............................, codul poștal.............., tel....................................., fax........................................

e-mail..................................................,

 • 2. Adeverința de funcționare nr.............din data de..................., eliberată de...............................

 • 3. Structura de conducere a instituției medicale:

Numele..............................prenumele...........................profesia............................funcția.......................,

locul de muncă......................................

 • 4. Codul fiscal nr........................din data de.........................emis de......................................

 • 5. Numărul contului bancar...............................deschis la banca.............................................................

sucursala/filiala/agenția........................................

 • 6. Numele persoanelor cu drept de semnătură:..............................................................................

 • 7. Experiența anterioară:

DA (precizați dacă ați mai beneficiat de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, în ultimii trei ani, valoarea și destinația acesteia).......................................................

NU

 • 8. Date tehnice privind proiectul pentru care se solicită sprijin financiar:

Titlul proiectului...............................................................................................................................

 • 9. Oportunitatea proiectului în raport cu prioritățile comunității:..................................................

 • 10. Beneficiari:.........................................................................................

 • 11. Grupul-țintă:................................număr de persoane..........................................

 • 12. Durata în timp:...................................................

 • 13. Descrierea proiectului.........................................................................................................

 • 14. Date privind coordonatorul programului/proiectului:

Numele .................................................... prenumele ........................................, profesia ......................

funcția......................................, locul de muncă........................................................................

 • 15. Precizați dacă dispuneți și de alte surse de finanțare pentru proiectul prezentat.:

DA (dacă da, menționați numele organizației și valoarea sprijinul financiar).......................................

NU

 • 16. Sprijinul financiar solicitat de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca este de________lei.

Solicitant

Data


Reprezentantul legal

ROMÂNIA                                             ANEXA 2

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul.........................................................., domiciliat în localitatea.............................,

str............................ nr....., bl.........., ap.....județul......................., cod poștal..................., posesor al

actului de identitate ......seria..........nr..............., cod numeric personal............................................, în

calitate de reprezentant legal al instituției medicale...................................., solicitant al sprijinului

financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind infracțiunea de fals în declarații, declar pe proprie răspundere, următoarele:

 • a) datele, informațiile și documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau în dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realității;

 • b) instituția pe care o reprezint nu este cu plățile/conturile bancare blocate;

 • c) mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat instituției medicale...........................................

să-l utilizez în scopul pentru care a fost solicitat și să-l justific integral, în condițiile legii;

 • d) documentele depuse în scopul justificării sumelor alocate instituției medicale nu au mai făcut obiectul justificării către alte instituții publice;

 • e)  certificatul de înregistrare fiscală și contul bancar aparțin instituției medicale care a solicitat sprijinul financiar.

  Semnătura,


Data,

Anexa 3

CONTRACT DE FINANȚARE

nr..................din data de..........................

Cap. I - PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.l. Municipiul Cluj-Napoca, reprezentat prin primar, domnul Emil BOC, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, județul Cluj, cod fiscal 4305857, cont RO06TREZ 21624510220XXXXX, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, denumit în continuare autoritate finanțatoare,

Și

.................................................................................................................................,   cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str.............................,nr........, județul Cluj, cod fiscal ........, cont

...............................................,   deschis la .....................................numit   în continuare beneficiar,

în temeiul:

 • -  Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin HCL nr. 267/2017

au încheiat, de comun acord, prezentul contract de finanțare.

Cap. II - OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. Obiectul contractului de finanțare îl constituie alocarea unui sprijin financiar

pentru ..................................................................................., denumit în continuare Obiectiv,

conform HCL........... , în temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu


modificările și completările ulterioare, și a Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin HCL nr. 267/2017.

Art. 3 - Valoarea contractului de finanțare

Sprijinul financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca este în valoare de..............

CAP III - DURATA CONTRACTULUI

Art. 4 - Intrarea în vigoare

 • (1) Contractul de finanțare se va încheia în termen de 30 de zile de la data adoptării Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

 • (2) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Art. 5 - Durata contractului

 • (1) Durata contractului este de la...........până la................., și intră în vigoare de la data semnării

lui de către ambele părți.

 • (2) Beneficiarul finanțării are obligația să finalizeze obiectivul și să depună documentele justificative către Autoritatea finanțatoare, pe baza cărora se fac plățile către Beneficiar, pe măsura realizării lui.

Cap. IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 6 - Obligațiile beneficiarului sunt:

 • a) să execute lucrările obiectivului așa cum sunt stipulate acestea în formularul de solicitare de sprijin financiar, să asigure comunicarea eficientă și operativă a problemelor tehnice și financiare atât în interiorul grupului de parteneri, dacă există, cât și între Autoritatea finanțatoare și beneficiar/organizațiile din grup;

 • b) să asigure suportul administrativ necesar executării lucrărilor și serviciilor;

 • c) să asigure componența și funcționalitatea echipei de lucru a obiectivului;

 • d) să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Autorității Finanțatoare, informații confidențiale aparținând acesteia sau obținute în baza relațiilor contractuale;

 • e) să nu facă publice informații și rezultate ale serviciilor executate fără consimțământul scris al Autorității Finanțatoare și să nu folosească în defavoarea acesteia informațiile primite sau rezultatele studiilor, testelor, lucrărilor și cercetărilor efectuate în cursul și în scopul realizării contractului;

 • g) să comunice în scris Autorității Finanțatoare, în termen de 30 de zile, în cazul în care se află în stare de faliment, lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a activelor sale;

 • h) să permită pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neîngrădit al reprezentanților autorității finanțatoare sau ai altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către beneficiar;

 • i) Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Art. 7 - Obligațiile autorității finanțatoare sunt:

 • a) să pună la dispoziția beneficiarului orice informații și/sau documentații pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi retumate Autorității Finanțatoare la finalizarea contractului;

 • b) să vireze sumele alocate din bugetul local pentru finanțarea Obiectivului, către Beneficiar, în condițiile art.8 din prezentul contract;

 • c) să nu comunice, în nicio situație, fără consimțământul prealabil scris al beneficiarului, informații confidențiale aparținând beneficiarului sau obținute de Autoritatea Finanțatoare în baza relațiilor contractuale;

 • d) să asigure și să realizeze, sub supravegherea Autorității Finanțatoare, monitorizarea și evaluarea intermediară și finală a obiectivului;

 • e) să urmărească cofinanțarea obiectivului prin verificarea efectuării cofinanțării și a documentelor justificative și, după caz, prin verificare la locul desfășurării Obiectivului.

CAPITOLUL V - VIRAREA SUMELOR REPREZENTÂND SPRIJINUL FINANCIAR

Art. 8 - Efectuarea viramentelor

 • a) Autoritatea Finanțatoare virează direct în contul Beneficiarului sumele reprezentând sprijinul financiar alocat Obiectivului din bugetul local, conform prezentului contract, pe bază de documente justificative;

 • b) Autoritatea Finanțatoare poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau parțial, plata, fără rezilierea contractului, în cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale, și să procedeze la verificarea întregii documentații privind derularea Obiectivului finanțat și utilizarea finanțării.

CAPITOLUL V - Fiscalitate

Art. 9 - Cheltuielile beneficiarului ocazionate de plata obligațiilor ce decurg din reglementările fiscale în vigoare, cheltuieli aferente serviciilor și lucrărilor executate în cadrul prezentului contract sunt cheltuieli eligibile și vor fi decontate pe baza documentelor justificative prezentate de către beneficiar.

CAPITOLUL VI - Cheltuieli

Art. 10 - Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar

 • (1) Orice sumă primită ca finanțare de la Autoritatea Finanțatoare în temeiul prezentului contract va fi cheltuită de către Beneficiar numai pentru realizarea Obiectivului.

 • (2) Cheltuielile vor fi efectuate de către beneficiar conform devizelor tehnice estimative înaintate autorității finanțatoare în cadrul sesiunii de solicitare a sprijinului financiar, a reglementărilor HCL nr. 267/2017, precum și a prevederilor prezentului contract.

 • (3) Cheltuielile efectuate înainte și după perioada de derulare a contractului prevăzută la art. 5 din prezentul contract, nu sunt eligibile și nu pot fi decontate de către beneficiar.

CAPITOLUL VII — Monitorizare și control

Art. 11 - Informare

Beneficiarul furnizează Autorității Finanțatoare toate informațiile referitoare la derularea Contractului de finanțare pe care aceasta i le solicită. Autoritatea Finanțatoare poate solicita oricând Beneficiarului informații cu privire la stadiul activităților, Beneficiarul având obligația să răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 12 - Monitorizarea

Pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, Beneficiarul este obligat să permită, în orice moment, accesul neîngrădit al reprezentanților Autorității finanțatoare și Curții de Conturi sau ai altor organe de control abilitate prin lege, în scopul realizării controlului financiar și auditului, pentru a controla registrele, documentele și înregistrările deținute de către Beneficiar, pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul contractului de finanțare, pentru verificarea conformării față de prevederile prezentului contract. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar, iar acesta are obligația să prezinte orice documentație solicitată.

CAPITOLUL VIII - RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

Art. 13 - Beneficiarul își asumă întreaga răspundere tehnică și supravegherea generală a executării

serviciilor contractate.

Art. 14 - Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale și suportă pagubele cauzate autorității finanțatoare, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului și care îi sunt imputabile.

Art. 15 - Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea obținerii aprobărilor, avizelor sau licențelor necesare realizării contractului în concordanță cu reglementările în vigoare.

Art. 16 - Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.

Art. 17 - Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art. 18 - în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, nu va fi eligibil pentru obținerea unei noi finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local în anul următor.

Art. 19 - Limite ale răspunderii autorității finanțatoare:

 • (1) Beneficiarul este singura persoană responsabilă pentru modul în care finanțarea este folosită; răspunderea autorității finanțatoare nu va fi în nici un fel angajată în cazul în care Beneficiarul va fi ținut responsabil față de terți pentru orice prejudicii cauzate în derularea Contractului de finanțare și în nici o altă situație ce decurge dintr-o acțiune sau inacțiune ilicită a Beneficiarului legată de finanțarea acordată prin prezentul contract.

 • (2) Autoritatea finanțatoare nu răspunde în cazul nerespectării legislației în vigoare de către Beneficiar sau de către angajați, colaboratori sau consultanți ai acestuia.

CAPITOLUL IX - Modificarea contractului

Art. 20 (1). Prevederile contractului pot fi modificate și/sau completate numai prin act adițional, încheiat cu acordul părților sau al împuterniciți lor acestora.

(2) Pe parcursul derulării contractului, la solicitarea scrisă și justificată a beneficiarului, Comisia de evaluare și selecție poate aproba o modificare a obiectului finanțării cu condiția să nu fie schimbate scopul și obiectivele inițiale.

CAPITOLUL X - Rezilierea contractului

Art. 21 - Autoritatea finanțatoare va rezilia contractul cu efect imediat, în cazul în care beneficiarul angajează, în termen de 6 luni de la semnarea contractului, persoane fizice sau juridice care au participat la evaluarea proiectului care face obiectul prezentului contract ori care au participat, în diferite faze, la selectarea beneficiarilor pentru acest proiect.

Art. 22 - Autoritatea finanțatoare va rezilia contractul dacă beneficiarul este în lichidare voluntară, se află în faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale.

Art. 23 - Autoritatea finanțatoare poate rezilia contractul dacă beneficiarul nu demarează realizarea contractului în termenul stabilit în contract.

Art. 24(1) Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, tară a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

(2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • (3) în cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat ca în termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

CAPITOLUL XI - Forța Majoră

Art.25 - Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră.

Art. 26 - Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

Art. 27 - Forța majoră trebuie anunțată în scris în 10 zile de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă.

Art. 28 - Realizarea parțială a Obiectivului ca urmare a unei situații de forță majoră are drept rezultat plata parțială, Beneficiarul având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării proiectului.

CAPITOLUL XIV - Litigii

Art. 29- Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariția lor. Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești de drept comun.

CAPITOLUL XV - Dispoziții generale și finale

Art. 30 - Comunicări

(1) Orice comunicare între părți se va face în scris, la adresele menționate în cuprinsul prezentului contract, utilizând mijloace care permit evidența transmiterii și primirii acestora. Dacă expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea lui.

Art. 31 - Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanțelor rezultate în urma rezilierii.

Art. 32 - Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza prezentului contract numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în perioada executării contractului.

Art. 33 - Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului Civil.

Art. 34 - Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, ambele având aceeași forță de drept, asigurându-se câte un exemplar pentru fiecare parte.

Municipiul Cluj-Napoca                                             Reprezentant legal,

Primar,

EMIL BOC                                     .............................................

Direcția Economică,                                                  Responsabil financiar,

Direcția Tehnică,


Direcția Juridică,


Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte,