Hotărârea nr. 275/2017

Hotărârea 275/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 397/2014 (repartizarea şi numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de Administraţie al Clubului Şcolar Sportiv „Viitorul”, din municipiul Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 397/2014 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al Clubului Școlar Sportiv „Viitorul”, din municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2014 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al Clubului Școlar Sportiv „Viitorul", din municipiul Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 115063 din 10.03.2017 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 397/2014 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al Clubului Școlar Sportiv „Viitorul", din municipiul Cluj-Napoca);

Reținând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b și c și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și art. 3 și 4(1) lit. a, b și c din O.M.E.N. nr. 4619/2014, cu modificările și completările ulterioare, privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 397/2014, în sensul înlocuirii domnilor Dan Bobiș și Radu Morariu, cu domnii consilieri locali Radu Mihai Constantea și Dan Ioan Morar în Consiliul de administrație al Clubului Școlar Sportiv „Viitorul".

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.


Nr. 275 din 21 martie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)