Hotărârea nr. 272/2017

Hotărârea 272/2017 - Alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de pachete cu produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun 2017.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de pachete cu produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun 2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun 2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 120.497/09.03.2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri) pentru acordarea a câte 420 pachete, la prețul de maximum 100,00 lei/pachet (inclusiv TVA), care să fie distribuite copiilor beneficiari ai serviciilor Centrului de zi “Țara Minunilor”, Centrului de Servicii Socio-Medicale, Centrului Social de Urgență, precum și copiilor beneficiari ai serviciilor sociale oferite în Unitatea mobilă din zona comunităților Pata Rât, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.;

în baza prevederilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11, lit ”e” și art. 66 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării a 420 pachete cu produse alimentare (dulciuri) la prețul de maximum 100,00 lei/pachet (inclusiv TVA), care să fie distribuite, cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun 2017, copiilor beneficiari ai serviciilor Centrului de zi “Țara Minunilor”, Centrului de Servicii Socio-Medicale, Centrului Social de Urgență, precum și copiilor beneficiari ai serviciilor sociale oferite în Unitatea mobilă din zona comunităților Pata Rât, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


j

Președintele ședință,RCEA

Contrasemn . ă; Secretarul municitriuîui, Jr. Aurora R0ȘCA

Nr. 272 din 21 martie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 272 /2017


CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ

LISTA

privind repartizarea pachetelor cu produse alimentare (dulciuri) care să fie distribuite cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun 2017

Nr. crt.

Instituția

Adresa

Persoana de contact

Nr. copii

1

Centrul de Zi “Țara Minunilor”

Str. Branului, nr. 14

Iclodean Cristian

40

2

Centrul de Servicii Social-Medicale

Str. Aviator Bădescu, nr. 32

Vlădescu Alin

65

3

Centrul Social de Urgență

Str. Dragoș Vodă, nr. 36-38

Ploscar Alexandru

5

4

Unitatea mobilă pentru copiii provenind din zona comunităților Pata Rât

Str. Platanilor f.n.

Iclodean Cristian

100

Nr. pachete cu ocazia sărbătorilor de Paște 2017

210

Nr. pachete cu ocazia sărbătorilor de Crăciun 2017

210

TOTAL GENERAL

420

\ \

\ \


JL