Hotărârea nr. 267/2017

Hotărârea 267/2017 - Aprobarea modificării și completării art. 5 lit. e) și art. 9 lit. d) din Anexa la Hotărârea nr. 26/2010, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 328/2010, Hotărârea nr. 228/2011, Hotărârea nr. 79/2013 și Hotărârea nr. 650/2016 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobată de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării art. 5 lit. e) și art. 9 lit. d) din Anexa la Hotărârea nr.

26/2010, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 328/2010, Hotărârea nr.

228/2011, Hotărârea nr. 79/2013 și Hotărârea nr. 650/2016 (aprobarea Regulamentului de

administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobată de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art. 5 lit. e) și art. 9 lit. d) din Anexa la Hotărârea nr. 26/2010, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 328/2010, Hotărârea nr. 228/2011, Hotărârea nr. 79/2013 și Hotărârea nr. 650/2016 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobată de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației) - proiect din inițiativa viceprimarului Dan Ștefan Tarcea;

Analizând Referatul nr. 13945/11.01.2017 al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, organizat ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin care se propune aprobarea modificării și completării art. 5 lit. e) și art. 9 lit. d) din Anexa la Hotărârea nr. 26/2010, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 328/2010, Hotărârea nr. 228/2011, Hotărârea nr. 79/2013 și Hotărârea nr. 650/2016 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobată de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației);

Reținând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea și completarea art. 5 lit. e) și art. 9 lit. d) din Anexa la Hotărârea nr. 26/2010, modificată și completată prin Hotărârea nr. 328/2010, Hotărârea nr. 228/2011, Hotărârea nr. 79/2013 și Hotărârea nr. 650/2016 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobată de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației, după cum urmează:

“Art. 5 (1) lit e). Pentru Zona I sunt valabile doar abonamentele de tip riveran persoane fizice care pot fi acordate maxim două pe unitate locativă și rezervare de loc pentru instituții bancare, pentru activitatea de transport valori și pentru instituții de învățământ superior, pentru activitatea de protocol.

  • (2) Abonamentele de tip universal persoană fizică/juridică, abonamentele transmisibile și rezervare de loc parcare, nu sunt valabile în Zona tarifară I, cu excepția celor pentru instituții bancare pentru activitatea de transport valori și pentru instituțiile de învățământ superior, pentru activitatea de protocol.

  • (3) Pentru Zona II sunt valabile următoarele tipuri de abonamente:

Abonament universal pentru persoane fizice, persoane juridice și persoane fizice care au un autoturism aflat în proprietatea unei persoane juridice, abonamente de tip riveran persoane fizice, abonamente transmisibile și rezervarea unui loc de parcare pentru persoanele juridice, instituții publice, de învățământ, sanitare și de cult.

  • (4) Persoanelor juridice, instituțiilor publice, de învățământ, sanitare și de cult li se vor atribui locuri de parcare în regim rezervat în Zona II, în baza unui referat aprobat de primarul municipiului Cluj-Napoca.

  • (5) Rezervarea locurilor de parcare pentru Zona I și Zona II se face la cerere, în baza unui referat aprobat de primarul municipiului Cluj-Napoca.

  • (6) Beneficiarul locurilor de parcare rezervate, în cazul în care sunt ocupate abuziv, se va adresa Direcției Generale Poliția locală Cluj-Napoca, care va proceda la sancționarea, respectiv eliberarea locurilor de parcare, conform legislației în vigoare.

  • (7) Abonamentele pentru locurile de parcare cu plata orară nu sunt valabile în parcările închise cu bariere, plata pentru acestea facându-se exclusiv prin intermediul caselor automate de plată.”

”Art. 9 (1) lit. d). Pentru Zona tarifară I, sunt valabile doar abonamentele de tip riveran persoane fizice și rezervarea de loc pentru Instituții bancare pentru activitatea de transport valori și pentru Instituții de învățământ superior pentru activitatea de protocol.

  • (2) Abonamentele universale pentru persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice care au în folosință un autoturism proprietatea unei persoane juridice, precum și abonamentele transmisibile pentru persoane juridice nu au valabilitate în Zona tarifară I, acestea urmând a fi eliberate și utilizate doar în Zona tarifară II.

  • (3) Tariful aplicabil pentru rezervarea de loc Instituțiilor bancare pentru activitatea de transport valori și Instituțiilor de învățământ superior pentru activitatea de protocol pentru Zona I sunt cele aplicabile pentru rezervare de loc Zona II prevăzut în hotărârea consiliului local referitoare la taxele și impozitele locale aferente anului în curs.”

Art.II Se aprobă modificarea Anexei la Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plata orară, aprobat de Comisia municipală de sistematizare a circulației din municipiul Cluj-Napoca, în sensul eliminării poziției 54 din zona 2, respectiv Baza Sportivă Gheorgheni.

Art.III Celelalte prevederi ale Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară, aprobat de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației, regulament aprobat prin Hotărârea nr. 26/2010, modificată și completată prin Hotărârea nr. 328/2010, Hotărârea nr. 228/2011, Hotărârea nr. 79/2013 și Hotărârea nr.650/2016, rămân neschimbate.

Art.IV Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor și Direcția Generală Poliția locală Cluj-Napoca.

Nr. 267 din 21 martie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)