Hotărârea nr. 266/2017

Hotărârea 266/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 684/2005 (aprobarea prețului pentru paza cimitirelor practicat de R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 753/2007, Hotărârea nr. 352/2013 și prin Hotărârea nr. 520/2016.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 684/2005, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 753/2007, Hotărârea nr. 352/2013 și prin Hotărârea nr. 520/2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 684/2005, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 753/2007, Hotărârea nr. 352/2013 și prin Hotărârea nr. 520/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 119400 din 19 martie 2016 al Direcției economice prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 684/2005, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 753/2007, Hotărârea nr. 352/2013 și prin Hotărârea nr. 520/2016;

Având în vedere Hotărârea nr. 242/2005, precum și avizul Comisiei de prețuri și tarife din data de 07.03.2017;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a" și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 684/2005, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 753/2007, Hotărârea nr. 352/2013 și prin Hotărârea nr. 520/2016, care va avea următorul conținut:

”Art. 1. începând cu data prezentei hotărâri, se aprobă tariful orar de 17,69 lei/agent + TVA, pentru activitatea de pază a cimitirelor, tarif practicat de Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.

(2) Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.”

Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică și R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Nr. 266 din 21 martie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)