Hotărârea nr. 265/2017

Hotărârea 265/2017 - Concursul între asociațiile de locatari/proprietari „CURĂȚENIE GENERALĂ”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concursul între asociațiile de locatari/proprietari “CURĂȚENIE GENERALĂ”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind concursul între asociațiile de locatari/proprietari “CURĂȚENIE GENERALĂ” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 127090 din 14.03.2017 al Direcției Generale Poliția locală prin care se propune derularea concursului între asociațiile de locatari/proprietari “CURĂȚENIE GENERALĂ" și susținerea materială a acelora care se remarcă în mod deosebit prin curățenie și ordine;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  (1) Se aprobă desfășurarea concursului între asociațiile de

locatari/proprietari “CURĂȚENIE GENERALĂ”, în perioada 27 martie-16 iunie 2017.

(2) La concurs pot participa numai asociațiile de locatari/proprietari care efectuează lucrări de întreținere a spațiilor verzi, a parcărilor, terenurilor aferente imobilelor etc, aparținând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2 (1) Se aprobă alocarea sumei de 135.000 lei net, pentru asociațiile de locatari/proprietari, clasate pe primele locuri în concursul “CURĂȚENIE GENERALĂ”, după cum urmează:

 • - 20 premii 1, în cuantum net de 2.000 lei;

 • - 20 premii II, în cuantum net de 1.500 lei;

 • - 40 premii III, în cuantum net de 1000 lei;

 • - 50 mențiuni. în cuantum net de 500 lei.

Total net: 135.000 lei.

 • (2) La înmânarea premiilor, vor fi acordate diplome “Clujul curat”, care vor certifica premiul obținut.

 • (3) Asociațiile de locatari/proprietari pot folosi banii primiți numai în scopul reparării, amenajării, refațadizării și efectuării lucrărilor necesare imobilului în care locuiesc sau aferente acestuia.

Art. 3 (1) Se aprobă constituirea comisiei de monitorizare-jurizare, care va fi formată din reprezentanți ai Consiliului local și reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului.

(2) Se mandatează Primarul municipiului Cluj-Napoca să desemneze membrii comisiei prin dispoziție.

Art. 4 Se aprobă Regulamentul de desfășurare a acțiunii, criteriile de stabilire a punctajului și calendarul de desfășurare, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia de monitorizare-jurizare și Direcția economică.

Președint^de ședință, Ec. Dan Ștef
Nr.265 din 21 martie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

ROMÂNIA                             ANEXA 1 la Hotărârea nr. 265 /2017

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

Regulament

pentru acordarea punctajului în cadrul concursului între asociațiile de locatari/proprietari “CURĂȚENIE GENERALĂ”

 • I. Amenajare $i curățenie spații verzi

a) gazon 1-5 pot.:

 • 1 - complet neîntreținut;

 • 2- parțial neîntreținut (2/3 neîntreținut, necurățat de deșeuri de orice fel și necosit);

 • 3- parțial neîntreținut (1/2 curățat de deșeuri și necosit);

 • 4- curățat de deșeuri, necosit;

 • 5- complet întreținut (curat și cosit).

b) sol semănat/plantat (iarbă, flori, arbori) 1-5 pct.:

 • 1 - complet neplantat/nesemănat (lipsă flori, arbori, iarbă);

 • 2 - parțial neplantat/semănat (2/3 fără iarbă, flori, arbori);

 • 3 - moderat plantat (1/2 plantat/semănat arbori, iarbă, flori);

 • 4 - parțial plantat (2/3 plantat arbori, flori, semănat iarbă);

 • 5 - complet plantat/semănat (iarbă, flori, arbori).

c) gard viu 1-5 pct.:

1 - complet neplantat/netoaletat;

 • 2- parțial neplantat/netoaletat (2/3 neplantat sau netoaletat);

 • 3- moderat plantat/toaletat (1/2 plantat/toaletat bine);

 • 4- parțial plantat/toaletat (2/3 plantat/toaletat foarte bine);

 • 5- complet plantat/toaletat (lucrare efectuată cu grijă și pe întreaga suprafață aferentă).

d) arbori toaletați 1-5 pct.:

 • 1- complet netoaletați;

 • 2 - parțial netoaletați (2/3 netoaletați);

 • 3 - moderat toaletați (1/2 toaletați bine);

4- parțial toaletați (2/3 toaletați foarte bine, văruiți, protejați);

5 - complet toaletați (în întregime foarte bine toaletați, văruiți, protejați).


 • II. Amenajare $i curățenie zonă parcări/garaje

a) zona parcări 1-5 pct.:

 • 1- complet neîntreținută (cu gunoi în zonă, praf, pământ, neamenajată);

 • 2- parțial neîntreținută (2/3 din zona de parcări neamenajată și murdară

 • 3- moderat întreținută (1/2 din zona de parcări este întreținută și amenajată bine);

 • 4 - parțial întreținută (2/3 din zona de parcări este întreținută și amenajată bine);

 • 5 - complet întreținută (parcări foarte bine amenajate, curate).

b) zona garaje 1-5 pct.:

 • 1- complet neîntreținută (gunoi în jurul și pe acoperișul garajelor, garaje nevopsite);

 • 2- parțial neîntreținută (2/3 din zonă este cu gunoi, iar 2/3 din garaje sunt neîntreținute, nereparate, nevopsite);

 • 3- moderat întreținută (1/2 din zona cu garaje este bine întreținută, garajele fiind vopsite uniform);

 • 4- parțial întreținută (2/3 din zona de garaje este întreținută curat, cu garaje vopsite uniform);

 • 5- complet întreținută (întreaga zonă este amenajată corespunzător, toate garajele sunt vopsite uniform).

III. Amenajare $i curățenie zonă de intrare în bloc 1-5 pct.:

 • 1- complet neîntreținută (alei murdare, nemăturate, geamuri nespălate, uși nevopsite, nereparate, adresă neînscripționată, lipsă avizier);

 • 2- parțial neîntreținută (2/3 din alei, geamuri, uși etc. sunt neîntreținute);

 • 3- moderat întreținută (1/2 din zona aferentă intrării în bloc este întreținută bine);

 • 4- parțial întreținută (2/3 din zonă - geamuri, uși, alei, avizier, adresă -întreținută);

 • 5- complet întreținută (zonă foarte bine și permanent întreținută).

IV. Colectarea selectivă a deșeurilor la sursă - punctul gospodăresc 1-5 pct.:

 • 1- colectarea selectivă a deșeurilor (pe fracție uscată și umedă), realizată în proporție de la 10% până la 20%;

 • 2- colectarea selectivă a deșeurilor (pe fracție uscată Și umedă), realizată în proporție de la 20% până la 40%;

 • 3 - colectarea selectivă a deșeurilor (pe fracție uscată Și umedă), realizată în proporție de la 40% până la 60%;

 • 4 - colectarea selectivă a deșeurilor (pe fracție uscată Și umedă), realizată în proporție de la 60% până la 80%;

 • 5 - colectarea selectivă a deșeurilor (pe fracție uscată și umedă), realizată în proporție de la 80% până la 100%.

Comisia poate identifica și nota orice alte aspecte privind gospodărire a asociațiilor de proprietari/locatari.


ROMÂNIA                             ANEXA 2 la Hotărârea nr. 265 /2017

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

Calendarul

desfășurării concursului între asociațiile de locatari/proprietari “CURĂȚENIE GENERALĂ”

Martie 2017

Aprobarea hotărârii privind concursul cu anexele - regulamentul de jurizare și calendarul desfășurării concursului - în Consiliul local

Perioada 27.03.2017-28.04.2017

înscrierea la concurs a asociațiilor de proprietari:

Perioada 27.03.2017-19.05.2017

Efectuarea lucrărilor de curățenie de către asociațiile de proprietari.

Perioada 22.05.2017-06.06.2017

Etapa I de jurizare

Comisia va efectua verificări la fiecare asociație înscrisă la concurs și va acorda note conform regulamentului de concurs.

Perioada 07.06.2017-16.06.2017

Etapa II de jurizare

Președintele și vicepreședinții comisiei, precum și consilierii locali (membri în comisie) vor verifica primele 150 de asociații clasate pe baza notelor acordate și vor stabili ierarhia finală.

Primarul municipiului Cluj-Napoca va stabili, prin dispoziție, data înmânării premiilor și a diplomelor “Clujul curat” reprezentanților asociațiilor de proprietari/locatari care se vor evidenția în cadrul acțiunii “Curățenie Generală”.