Hotărârea nr. 262/2017

Hotărârea 262/2017 - Revocarea în parte a Hotărârii nr. 711/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentul nr. 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, proprietatea domnului Mureșan Vasile și a doamnei Mureșan Gabriela Cristina).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind revocarea în parte a H.C.L nr. 711/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. nr. 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, proprietatea domnului Mureșan Vasile și a doamnei Mureșan Gabriela Cristina)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea în parte a H.C.L. nr. 711/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 16, situat în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, proprietatea domnului Mureșan Vasile și a doamnei Mureșan Gabriela Cristina - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 83031 și 81395/488/23.02.2017 al Direcției Generale Poliția locală, prin care se propune revocarea în parte a H.C.L. nr. 711/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 16, situat în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, proprietatea domnului Mureșan Vasile și a doamnei Mureșan Gabriela Cristina);

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8 coroborat cu art. 455 și art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. "c", 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă revocarea în parte a H.C.L. nr. 711/2016 privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap-16, situat în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8,-proprietatea domnului Mureșan Vasile și a doamnei Mureșan Gabriela Cristina, urmare a admiterii plângerilor prealabile înregistrate sub nr. 83031/3/16.02.2017 și nr. 81395/3/16.02.2017.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția impozite și taxe locale.



Nr. 262 din 21 martie 2017

/Hotărârea a fost adontată cu 22 voturi A