Hotărârea nr. 256/2017

Hotărârea 256/2017 - Revocarea în parte a Hotărârii nr. 683/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentul nr. 1, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, proprietatea petentului Onac T. Ioan – Cabinet medical de recuperare, medicină fizică și balneologie).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind revocarea în parte a H.C.L nr. 683/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentul nr. 1 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, proprietatea petentului Onac T. Ioan - Cabinet medical de recuperare, medicină fizică și balneologie)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea în parte a H.C.L nr. 683/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentul nr. 1 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, proprietatea petentului Onac T. Ioan - Cabinet medical de recuperare, medicină fizică și balneologie) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 66335/98901/104719/49/06.03.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune revocarea în parte a H.C.L nr. 683/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentul nr. 1 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, proprietatea petentului Onac T. Ioan - Cabinet medical de recuperare, medicină fizică și balneologie);

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă revocarea în parte a H.C.L nr. 683/2016 privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentul nr. 1 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, proprietatea petentului Onac T. Ioan - Cabinet medical de recuperare, medicină fizică și balneologie, urmare a admiterii în parte a plângerii prealabile înregistrată sub nr. 66335/07.02.2017 și completată prin adresele nr. 98901/27.02.2017 și nr. 104719/01.03.2017.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.

Nr. 256 din 21 martie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)