Hotărârea nr. 255/2017

Hotărârea 255/2017 - Revocarea în parte a Hotărârii nr. 674/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 2/1 și 2/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, proprietatea domnului Cadar Sorin Marius și a doamnei Cadar Ileana).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind revocarea în parte a H.C.L nr. 674/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 2/1 și 2/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.

40, proprietatea domnului Cadar Sorin Marius și a doamnei Cadar Ileana)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea în parte a H.C.L. nr. 674/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 2/1 și 2/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, proprietatea domnului Cadar Sorin Marius și a doamnei Cadar Ileana) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 105636/488/13.03.2017 al Direcției Generale Poliția Locală, prin care se propune revocarea în parte a H.C.L. nr. 674/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 2/1 și 2/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, proprietatea domnului Cadar Sorin Marius și a doamnei Cadar Ileana);

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8 coroborat cu art. 455 și art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. "c", 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă revocarea în parte a H.C.L. nr. 674/2016 privind majorarea cu 500 % a impozitului pe . clădire,-începând cu anul 2017, pentru-ap. 2/1'și 2/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40,~ proprietatea domnului Cadar Sorin Marius și a doamnei Cadar Ileana, urmare a admiterii Plângerii prealabile înregistrată sub nr. 105636/3/01.03.2017.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția impozite și taxe locale.Nr. 255 din 21 martie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)