Hotărârea nr. 253/2017

Hotărârea 253/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 155/2017 (aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă S+P+E, str. Grigore Antipa nr. 24 provizoriu; beneficiari: S.C. Doriandri Construct S.R.L. și S.C. Gero Star Impex S.R.L.).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 155/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 155/2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 112852 din 10.03.2017 al Direcției Generale de Urbanism prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 155/2017, în sensul corectării regimului de înălțime, conform Avizului nr. 149/ 2017 al Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. - Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 155/2017, în sensul că regimul de înălțime al locuinței semicolective este P+E+M.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 155/2017 rămîn neschimbate.

Art. III. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de

Urbanism.Nr. 253 din 21 martie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)