Hotărârea nr. 252/2017

Hotărârea 252/2017 - Aprobarea P.U.D. construire stație de distribuție carburanți, str. Câmpina nr. 51-53, beneficiară: S.C. Rompetrol Downstream S.R.L.

Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire stație de distribuție carburanți, str. Câmpina nr. 51-53

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire stație de distribuție carburanți, str. Câmpina nr. 51-53 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 95147 din 24.02.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire stație de distribuție carburanți, str. Câmpina nr. 51-53, beneficiară: S.C. Rompetrol Downstream S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 49 din 14.02.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire stație de distribuție carburanți, str. Câmpina nr. 51-53, beneficiară: S.C. Rompetrol Downstream S.R.L., pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează:

  • •  retragerea minimă față de limita laterală estică: 7 m;

  • •  retragerea minimă față de limita laterală vestică: 4,50 m;

  • •  retragerea minimă față de limita posterioară: H cornișă, dar nu mai puțin de 6 m;

  • •   instalațiile aferente stației de distribuție: în interiorul parcelei;

  • •  regimul de înălțime: P+E, pentru imobilul de birouri cu spațiu comercial;

  • •  accesul auto și pietonal: direct din strada Câmpina;

  • •  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent PUG.

Art. 2. - 1) Conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință, aferent P.U.G. 2014, parcela este grevată de servitutea de utilitate publică reglementată prin P.U.G., la profil tip II.G - 25 m.

2) Suprafața de teren necesară pentru asigurarea servituții de utilitate publică va fi dezmembrată și înscrisă în CF cu titlu de „drum”, urmând a fi transferată în proprietate publică, conform art. 25 alin. 4 din partea a Il-a a Regulamentului Local de Urbanism.

Nr. 252 din 21 martie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)