Hotărârea nr. 251/2017

Hotărârea 251/2017 - Aprobarea P.U.D. construire Centru de Transplant S+P+3E și parking auto, str. Republicii nr. 34-36, beneficiar: Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”.

Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

construire Centru de transplant S+P+3E și parking auto, str. Republicii nr. 34-36

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire Centru de transplant S+P+3E și parking auto, str. Republicii nr. 34-36 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 128828 din 15.03.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire Centru de transplant S+P+3E și parking auto, str. Republicii nr. 34-36, beneficiar: Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”;

Având în vedere Avizul Arhitectului Șef nr. 162 din 15.03.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire Centru de transplant S+P+3E și parking auto, str. Republicii nr. 34-36, beneficiar: Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”, pe o parcelă de teren proprietatea Statului Român.

Documentația reglementează amplasarea pe parcelă a două corpuri de construcție, unul pentru parking, cu înălțimea maximă de 16 m și unul pentru Centru de transplant S+P+3E, cu: retragerea față de limita lateral vest: minim 2 m, retragerea față de limita posterioară: minim 6 m. Accesul auto se asigură din str. Ion Creangă și din str. Republicii. Parcela dispune de echipare tehnico-edilitară completă.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Preș£dipte\de ședință,Ec. Dan-

Nr. 251 din 21 martie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)