Hotărârea nr. 249/2017

Hotărârea 249/2017 - Vânzarea suprafeței de teren de 96 mp, cu destinația de curte, parte din terenul înscris în C.F. nr. 304154 Cluj-Napoca cu nr. cadastral 304154, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 14-16.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea suprafeței de teren de 96 mp, cu destinația de curte, parte din terenul înscris în C.F. nr. 304154 Cluj-Napoca cu rr. cadastral 304154, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 14-16

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea suprafeței de teren de 96 mp, cu destinația de curte, parte din terenul înscris în C.F. nr. 304154 Cluj-Napoca cu nr. cadastral 304154, situai în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 14-16- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Gergcly Balazs, Tothfalusi Andras și Molhem Mohammad Bashar;

Analizând Referatul nr. 118176/451/09.03.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune vânzarea suprafeței de teren de 96 mp, cu destinația de curte, parte din terenul înscris în C.F. nr. 304154 Cluj-Napoca cu nr. cadastral 304154, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 14-16;

Văzând Raportul de evaluare, întocmit de către evaluator ANF.VAR, Mana Elena Feraru, la data dc 25.08.2014, Notele de opinie ale evaluatorului intern din data de 12.12.2014, respectiv 06.03.2017 și Procesul-verbal al Comisiei dc vânzări terenuri curți din data de 07.03.2017;

Reținând prevederile Hotărârii nr. 318/2013. așa cum a fost completată și modificată prin Hotărârea nr. 571/2013, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Sc aprobă vânzarea suprafeței de teren du 96 mp, cu destinația de curte, parte din terenul înscris în C.F. nr. 304154 Cluj-Napoca cu nr. cadastral 304154, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 14-16, în favoarea domnului Sână Alcxa, cu C.N.P.

i domiciliul în municipiul Cluj-Napoca,                                     și a

doamnei Sână Emilia, cu C.N.P.                  și domiciliul în municipiul Cluj-Napoca. str.

Art. 2. Sc aprobă prețui de vânzare a terenului descris la art. 1 al prezentei hotărâri, de 809,56 lei/mp (178.6 euro/mp), la care se adaugă T.V.A.

Art. 3. (1) Prclul de vânzare precizat la art. 2 va fi achitat în lei. la cursul leu/euro stabilit dc Banca Națională a României din ziua plății, astfel:

  • - avans 10 % din prețul de vânzare a terenului va fi achitat în cel mult 60 de zile ce la data comunicării prezentei hotărâri:

  • - diferența de preț, în procent de 90 % din prețul de vânzare a terenului, se achită în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de vânzare-cuinpărare în formă administrativă, cu recalcularea dobânzii la data plății.

  • (2) Contractul de vânzare-cumpărare va fi întocmit în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plății avansului.

  • (3) în cazul ncachitării avansului în termenul precizat la alin. 1, prezenta hotărâre își încetează valabilitatea.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 249 din 21 martie 2017

(Hotărârea a fost adoptata cu 23 voturi)