Hotărârea nr. 247/2017

Hotărârea 247/2017 - Demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 3.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind demolarea imobilului situat în municipiul

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 122036/453/10.03.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 3;

Văzând Nota tehnică de constatare nr. 49/07.01.2017, întocmită de expert tehnic Dr. Ing. Alexandru Damian, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă demolarea imobilului-construcție situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 108, identificat ca apartamentul 3, format dintr-un atelier, având suprafața utilă de 15,32 m.p., cu nr. topo 4797/1/III, 4798/1/III, nr. cadastral 265755-C1-U6, înscris în C.E individuală nr. 265755-C1-U6, C.F. colectivă nr. 265755-C1, în proprietatea Statului Român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, aflat în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, imobilul fiind în stare avansată de degradare și prezentând pericol iminent de prăbușire.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 247 din 21 martie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)