Hotărârea nr. 246/2017

Hotărârea 246/2017 - Demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Budai Deleanu nr. 62A (fost nr. 38).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Budai Deleanu nr. 62A (fost nr. 38)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-


Napoca, str. Ion Budai Deleanu nr. 62A (fost nr. 38) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 117057/453/08.03.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Budai Deleanu nr. 62A (fost nr. 38);

Văzând Nota tehnică de constatare nr. 86/13.01.2017, întocmită de expert tehnic Dr. Ing. Alexandru Damian, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. L Se aprobă demolarea imobilului-construcție situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Budai Deleanu nr. 62A (fost nr. 38) casă din cărămidă, acoperită cu țiglă, cu o cameră, bucătărie, dependințe, cu nr. cad. CI, nr. topo. 1892/1-CI, edificată pe terenul identificat prin nr. topo. 1892/1, în suprafață de 303 mp., înscris în CF nr. 308198 Cluj-Napoca, CF vechi 15090, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, aflat în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, imobilul fiind în stare avansată de degradare și prezentând pericol iminent de prăbușire.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică și Direcția economică.Nr. 246 din 21 martie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)