Hotărârea nr. 245/2017

Hotărârea 245/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 402/2016 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuinţelor fond de stat), modificată prin Hotărârile nr. 609/2016 și 751/2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 402/2016 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuințelor fond de stat), modificată prin Hotărârile nr. 609/2016 și 751/2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotăiârii nr. 402/2016, modificată prin Hotărârile nr. 609/2016 și 751/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 107195/451/02.03.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 402/2016, modificată prin Hotărârile nr. 609/2016 și 751/2016;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 402/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 609/2016 și 751/2016, în sensul eliminării din componența membrilor Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor fond de stat a șefului Serviciului Resurse Umane, respectiv a referentului din cadrul Serviciului Resurse Umane.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 245 din 21 martie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)