Hotărârea nr. 235/2017

Hotărârea 235/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 439/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 321645, 321636 și 321676).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 439/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 321645,321636 și 321676)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 439/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 120149/453/09.03.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 439/2016;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 actualizată, privind bunurile proprietate publică, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea art. 1 al Hotărârii nr. 439/2016, care va avea următorul conținut:

„Art. 1 (1) Se aprobă preluarea următoarelor imobile în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, în vederea asigurării servituților de utilitate publică prevăzute în P.U.G., aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014:

  • -  imobilul-teren cu suprafața de 11 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cad. 321645, înscris în CF nr. 321645 Cluj-Napoca;

  • -  imobilul-teren cu suprafața de 30 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cad. 321636, înscris în CF nr. 321636 Cluj-Napoca;

  • -  imobilul-teren cu suprafața de 33 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cad. 321676, înscris în CF nr. 321676 Cluj-Napoca.

(2) Se aprobă trecerea imobilelor identificate la alin. (1), din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 439/2016 rămân nemodificate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 235 din 21 martie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)