Hotărârea nr. 229/2017

Hotărârea 229/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 384/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eugen Ionesco nr. 126 provizoriu, identificat prin nr. cad. 318514).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire clădire pentru sediu firmă P+E și reorganizare incintă cu parcări, Calea Mănăștur nr. 42 C

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu -construire clădire pentru sediu firmă P+E și reorganizare incintă cu parcări. Calea Mănăștur nr. 42 C - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 95315 din 18.04.2013 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire clădire pentru sediu firmă P+E și reorganizare incintă cu parcări. Calea Mănăștur nr. 42 C, beneficiară: fundația Creștină Salvarea;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 319943/40 din 07.02.2013, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire clădire pentru sediu firmă P+E și reorganizare incintă cu parcări, Calea Mănăștur nr. 42 C, beneficiară: Fundația Creștină Salvarea, pentru amplasarea unei clădiri - sediu firmă cu profil medical - și amenajarea incintei pentru parcarea mașinilor de asigurare a serviciilor dc asistență medicală, pe două parcele, una fiind proprietate particulară iar cealaltă (pe care se amenajează parcările) concesionată de la Consiliul local. Documentația reglementează:

  • •  retragerea construcției față de limita nordică la min. 5,0 m;

  • •  retragerea față de limita estică la min. 3,0 m;

  • •  accesul auto și pietonal din alee de acces din Calea Mănăștur;

  • •  staționarea auto în incintă, conform specificului funcțiunii.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘE

Ec. Claudia Anar^t®


CONTRASE Secretarul munjdipi

Jr. Aurora J'irmure

Nr. 229 din 16 mai 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)